Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWO ADMINISTRACYJNE"— Zapis prezentacji:

1 PRAWO ADMINISTRACYJNE
Art. 2 Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Konstytucja RP

2 Prawo administracyjne obejmuje przepisy dotyczące:
Powstawania, organizacji, kompetencji i zasad funkcjonowania aparatu państwowego (prawo administracji państwowej), Wzajemnych uprawnień i obowiązków organów administracji państwowej oraz obywateli (prawo administracyjne materialne), Postępowania administracyjnego, egzekucyjnego w administracji, w sprawach skarg i wniosków itp. (prawo administracyjne proceduralne).

3 Jedną ze stron relacji jest zawsze organ administracji państwowej lub samorządu terytorialnego, np. minister czy wojewoda. Drugą może być inny organ państwowy albo samorządowy, a także podmiot niezależny organizacyjnie, np. obywatel, firma.

4 Nawiązanie relacji prawnych może wynikać z:
Mocy samego prawa – np. obowiązek wpisu do ewidencji ludności nowo narodzonego dziecka, Jednostronnej decyzji organu – np. nakaz rozbiórki budynku, Woli i inicjatywy osoby zainteresowanej – np.. wniosek o zmianę nazwiska.

5 Jeden podmiot jest zawsze podporządkowany drugiemu
Jeden podmiot jest zawsze podporządkowany drugiemu. Sanowi to podstawową różnicę między prawem administracyjnym a cywilnym. W tym pierwszym podmiot państwowy może kontrolować wypełnianie przez inne podmioty obowiązków przewidzianych prawem, wydawać decyzje mające wpływ na ich sytuację prawną, a także stosować przymus w celu wyegzekwowania przestrzegania reguł.

6 Do najważniejszych źródeł prawa administracyjnego należą zapisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustaw o poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego.

7 Akt administracyjny Podstawową formą działania administracji państwowej jest wydawanie aktów administracyjnych, czyli decyzji dotyczących konkretnych osób lub spraw. Dokumenty takie powinny zawierać: Oznaczenie organu i stron, Treść decyzji, Przywołanie podstawy prawnej, Uzasadnienie, Datę, Pouczenie o prawie wniesienia odwołanie bądź złożenia skargi, Podpis i określenie stanowiska służbowego urzędnika,

8 Można je uznać za ważne, jeżeli:
Decyzje w prawie podjęły właściwe organy, Istnieją podstawy prawne (akty prawne) uzasadniające te decyzje Zawarte w nich orzeczenia są wykonalne, a działania te nie zmuszają nikogo do czynów karalnych.

9 Podział aktów administracyjnych
Kryterium podziału Akty administracyjne Przykłady Adresat Akty wewnętrzne – organ administracyjny niższego szczebla Akty zewnętrzne – osoba fizyczna lub prawna Wydanie regulaminu określającego podział czynności w urzędzie Przyznanie renty Wnioskodawca Akty wydawane z urzędu – organ administracyjny Akty wydawane na wniosek zainteresowanego – osoba fizyczna lub prawna Wpisanie obiektu do rejestru zabytków Pozwolenie na budowę Skutek Akty konstytutywne – tworzenie nowych lub uchwalanie istniejących stosunków prawnych Akty deklaratywne – stwierdzenie istnienia określonego stosunku prawnego Akt mianowania pracownika państwowego akt urodzenia

10 Dziękuję za uwagę Sebastian Wolff


Pobierz ppt "PRAWO ADMINISTRACYJNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google