Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Niektóre procedury wynikające z przepisów prawa, przy bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, dokonywanej przez starostów. Zgłoszenia zmiany,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Niektóre procedury wynikające z przepisów prawa, przy bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, dokonywanej przez starostów. Zgłoszenia zmiany,"— Zapis prezentacji:

1 Niektóre procedury wynikające z przepisów prawa, przy bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, dokonywanej przez starostów. Zgłoszenia zmiany, wnioski o zmianę , zawiadomienia o zmianie. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Srebrna Góra, kwiecień 2012 Opracował : Wojciech Kumiega

2 Wszczynanie procedury wynikającej z przepisów prawa
1.Zgłoszenie zmian danych objętych ewidencją gib wynikające z art. 22 ust. 2 ustawy Pgik. 2.Wniosek strony zawierający żądanie wprowadzenia określonej zmiany do EGIB 3. Z urzędu na podstawie dokumentów wyszczególnionych w § 12 ust. 1 oraz § 46 ust. 2 rozporządzenia.

3 Art. 22 Ustawy Pgik. ust. 2.  Osoby, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i art. 51, są obowiązane zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z decyzji właściwych organów.  ust. 3.  Na żądanie starosty osoby, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i art. 51, zgłaszające zmiany są obowiązane dostarczyć dokumenty geodezyjne, kartograficzne i inne niezbędne do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków. 

4 (§ 47 ust.3 rozp.) 3. W przypadku gdy aktualizacja operatu ewidencyjnego wymaga wyjaśnień zainteresowanych lub uzyskania dodatkowych dowodów, starosta przeprowadza w sprawie tej aktualizacji postępowanie administracyjne, lub stosuje art. 22 ust. 3 ustawy.

5 Zgłoszenie // wniosek Zgłoszenie zmian danych ewidencyjnych (art. 22 ust. 2 ustawy Pgik) Wniosek strony zawierający żądanie wprowadzenia zmiany Dotyczy zaistniałych faktycznie zmian Jest działaniem obligatoryjnym ciążącym na właścicielu nieruchomo-ści (30 dni) Nieuprawnionym działaniem jest żądanie złożenia zgłoszenia zmian od wykonawcy prac geodezyjnych, Nie może być traktowane jako wniosek strony, Brak podstaw do wszczynania postępowania administracyjnego, Jest działaniem fakultatywnym Wszczyna postępowanie administracyjne gdy występują przesłanki z § 47 ust 3 rozporządzenia, Wniosek o wprowadzenie zmiany wyklucza wszczęcie postępowania z urzędu, Może być załatwiony w trybie czynności materialno technicznych, gdy nie występują przesłanki wynikające z § 47 ust. 3 rozp.

6 Zgłoszenie - wniosek Zgłoszenie zmian danych ewidencyjnych (art. 22 ust. 2 ustawy Pgik) Wniosek strony zawierający żądanie wprowadzenia zmiany Upoważnia starostę do żądania (od właściciela nieruchomości)dostarczenia niezbędnych dokumentów do wprowadzenia zmiany (art.22 ust.3 Pgik), Niezastosowanie się do powyższego jest naruszeniem art. 22 ustawy upoważniającym do zastosowania sankcji wynikających z art. 48 ust. 1 pkt 5 .

7 Na wniosek gdy nie zachodzą przesłanki z § 47 ust.3 rozp.
Wprowadzanie zmian w trybie czynności materialno technicznych zarówno z urzędu jak i na wniosek (§ 46 ust.1 rozp.)   Z urzędu w przypadkach wynikających z § 12 i 46 ust.2 rozp. Na wniosek gdy nie zachodzą przesłanki z § 47 ust.3 rozp. Zmiana wprowadzona w trybie czynności mat. techn. wymaga obligatoryjnego zawiadomienia wynikającego z § 49 rozp. Czynności materialno techniczne wykonywane przez organ nie mogą być zatwierdzane decyzjami administracyjnymi, gdyż skutkuje to wadą kwalifikowaną takich decyzji,

8 Możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego na czynność materialno techniczną.
Strona ma możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego także na czynność materialno techniczną. Możliwość zaskarżenia wynika z art. 3, § 2, pkt.4) ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U nr 0, poz. 270)

9 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r
USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U nr 0 poz.270 t.j.) . Art. 3. § 1. Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. § 2. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na: 1) decyzje administracyjne; 2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty; 3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie; 4) inne niż określone w pkt 1–3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

10 Wprowadzanie zmian w trybie postępowania administracyjnego
Na wniosek lub z urzędu gdy zachodzą przesłanki z § 47 ust.3 rozp. (sprawa wymaga wyjaśnień zainteresowanych lub uzyskania dodatkowych dowodów). Brak zgłoszenia zmiany. ( art. 22, ust. 2 Pgik)

11 Zawiadomienie o zmianie:
Powinno być generowane przez system w formie przewidzianej w § 49 ust.2 rozporządzenia, Powinno zawierać podpis organu lub upoważnionej przez niego osoby. Powinno być skierowane również do osób, które były uprawnione do złożenia wniosku o dokonanie zmian w egib, określone w § 10 i 11 rozp. także wówczas gdy właściwy organ działał z urzędu.( orzecz. Sądu w następnym slajdzie).

12 Rozporządzenie w sprawie egib
§ O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia: …………………………………………………………………… 4) osoby i jednostki organizacyjne, na których wniosek lub zgłoszenie zmiana została wprowadzona.

13 WSA w Gdańsku – III SA/ Gd 417/09
Przepis § 49 pkt4) rozporządzenia w sprawie egib, powinien być interpretowany w zgodzie z konstytucyjną zasadą (art. 64 Konstytucji RP) co oznacza, że również osoby, które były uprawnione do złożenia wniosku o dokonanie zmian w ewidencji (określone w § 10 i 11) … powinny być informowane o dokonanych zmianach, także wówczas gdy właściwy organ działał z urzędu.

14 . Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Niektóre procedury wynikające z przepisów prawa, przy bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, dokonywanej przez starostów. Zgłoszenia zmiany,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google