Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DECYZJE ADMINISTRACYJNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DECYZJE ADMINISTRACYJNE"— Zapis prezentacji:

1 DECYZJE ADMINISTRACYJNE

2 Rodzaje decyzji administracyjnych

3 1. DECYZJE OSTATECZNE DECYZJE NIEOSTATECZNE

4 2. DECYZJE DEKLARATORYJNE DECZYJE KONSTYTUTYWNE

5 3. DECZYJE SWOBODNE DECYZJE ZWIĄZANE

6 4. DECYZJE POZYTYWNE DECZYJE NEGATYWNE

7 5. DECYZJE WYDAWANE NA ŻĄDANIE STRONY DECYZJE WYDAWANE Z URZĘDU

8 6. DECZYJE SAMOISTNE DECZYJE NIESAMOISTNE

9 Decyzja w znaczeniu materialnym (doktrynalnym)
Akt kwalifikowany o charakterze władczym i zewnętrznym, stanowiący przejaw woli organu administracji publicznej, mający podstawę w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, rozstrzygający konkretną sprawę co do konkretnej osoby, wydawany w postępowaniu o prawnie unormowanej procedurze.

10 Decyzja w znaczeniu procesowym
akt administracyjny posiadający znamiona aktu jurysdykcyjnego zamyka czynności procesowe określonej instancji administracyjnej treść – załatwienie określonej sprawy

11 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i. przeciwdziałaniu alkoholizmowi Art
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Art Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej "organem zezwalającym".

12 Art. 10. Zezwolenie, o którym mowa w ust
Art. 10. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, organ zezwalający cofa w przypadku: 1) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności sprzedaży: a) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw, b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4, 2) nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych, 3) powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego, 4) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł, 5) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 111 ust. 4, 6) popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, 7) orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

13 Kodeks postępowania administracyjnego
Art Organ odwoławczy stwierdza w drodze postanowienia niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne.

14 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Art. 3. § 1. Sądy administracyjne sprawują kontrolę administracyjną działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. § 2. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy obejmuje orzekanie w sprawach skarg na: decyzje administracyjne, postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty, (...)

15 OBLIGATORYJNE ELEMENTY DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
oznaczenie organu administracji publicznej oznaczenie strony lub stron rozstrzygnięcie podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji

16 REKTYFIKACJA DECZYJI ADMINISTRACYJNYCH
UZUPEŁNIENIE DECYZJI (art. 111) na żądanie strony zgłoszone w terminie 14 dni od doręczenia decyzji wyłącznie co do rozstrzygnięcia lub prawa odwołania, wniesienia w stosunku do aktu powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego

17 2. SPROSTOWANIE DECYZJI (Art. 113 § 1 i § 3)
na żądanie strony lub z urzędu błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w drodze postanowienia na które służy zażalenie

18 3. WYJAŚCNIENIE WĄTPLIWOŚCI CO DO TREŚCI DECYZJI (Art. 113 § 2 i § 3)
organ, który wydał decyzję na żądanie strony lub organu egzekucyjnego wyjaśnia wątpliwości co do treści aktu (wykładnia) w drodze postanowienia, na które służy zażalenie


Pobierz ppt "DECYZJE ADMINISTRACYJNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google