Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawa prawna Konstytucja RP Ustawa o samorządzie gminnym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawa prawna Konstytucja RP Ustawa o samorządzie gminnym"— Zapis prezentacji:

1 Procedura uchwalania nowych taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

2 Podstawa prawna Konstytucja RP Ustawa o samorządzie gminnym
Ustawa z dnia 1 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

3 Uchwała NSA z 11.04.2005r. (w składzie 7 sędziów)
„Sprawy zatwierdzania taryf dotyczą istotnej z punktu widzenia interesów mieszkańców gmin działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Usługi z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków uznaje się za te, które powinny być powszechnie dostępne. Powszechny dostęp do wskazanych usług nie może opierać się na zasadach dowolnych; ceny i opłaty za te usługi zawarte w odpowiedniej taryfie powinny pozostawać w realnym związku z możliwościami finansowymi oznaczonej społeczności lokalnej. Głównie z tej przyczyny ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (chodzi o przepis art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 8) wyposażyły organy gminy w oznaczone instrumenty prawne mające w swym założeniu zapobiegać podejmowaniu przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działań woluntarystycznych, a w szczególności wyłącznie skierowanych na osiągnięcie zysku”

4 Terminy wskazane przez ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków na zatwierdzenie planu inwestycyjnego Art. 21.  3. Plan powinien być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przedkłada plan wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), który sprawdza, czy spełnia on warunki określone w ust. 3. 5. Plan spełniający warunki określone w ust. 3 rada gminy uchwala w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia planu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).

5 Aktualna realizacja zapisów ustawowych
Prezydent Poznania przedłożony plan przekazuje do akceptacji Wójtom i Burmistrzom gmin ościennych w celu stwierdzenia przez nich zgodności planu z MPZP i innymi wskazaniami art. 21 ustawy Do momentu przekazania wszystkich akceptacji nie przekazuje dokumentu Radzie Miasta Poznania skracając tym samym do maksimum lub wyczerpując w pełni 3 miesięczny termin na podjęcie uchwały przez Radę Nie podjęcie uchwały w terminie 3 miesięcy powoduje, że plan stanowi podstawę do określenia i jednorazowego zatwierdzenia taryf.

6 Właściwa realizacja zapisów ustawowych pozwalająca Radzie wypełniać ustawowe kompetencje
Założenia do planu inwestycyjnego tworzone są przez spółkę w oparciu o wcześniejsze dyskusje na komisjach merytorycznych Rad gmin –Akcjonariuszy Aquanetu Aquanet przed przedłożeniem planu Prezydentowi, wprowadza go pod obrady WZA; na tym forum organy wykonawcze gmin weryfikują plan pod względem formalnym i dochodzą do konsensusu co do zakresu inwestycji –Plan przyjmowany jest w formie uchwały WZA Uzgodniony przez akcjonariuszu plan Spółka przedkłada Prezydentowi Poznania Prezydent wypełniając formalności, daje do zatwierdzenia gminą plan pod kontem zgodności z z art.23 wyznaczając miesięczny termin Rada Miasta Poznania ma 2 miesiące na zatwierdzenie planu

7 Terminy wskazane przez ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków na zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki Art. 20. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na 1 rok. „Art. 24. 2.Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf w życie, przedstawia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek o ich zatwierdzenie 5. Rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku 8. Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 5, taryfy zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf.

8 Aktualna realizacja zapisów ustawowych
Aquanet składa wniosek taryfowy w ostatnim możliwym terminie tj. 70 dni przed wejście w życie nowych taryf (przed 1 stycznia) Prezydent Poznania dopiero po złożeniu wniosku przystępuje do weryfikacji cen; sprawdza, czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy, i weryfikuje koszty –zleca to zadanie na zewnątrz wstrzymując przekazanie Radzie wniosku taryfowego do momentu stwierdzenia zgodności wniosku taryfowego z prawem Wniosek taryfowy trafia do Rady pod koniec 45 dniowego terminu w którym Rada musi zadecydować o jego przyjęciu lub odrzuceniu

9 Właściwa realizacja zapisów ustawowych pozwalająca Radzie wypełniać ustawowe kompetencje
Aquanet na podstawie uchwały WZA o planie inwestycyjnym, opracowuje i przedkłada Prezydentowi i Radzie Miasta Poznania projekt wniosku taryfowego Prezydent weryfikuje projekt pod względem wymogów ustawowych, a Rada (właściwe komisje) dyskutuje na temat wysokości taryf Po uchwaleniu planu inwestycyjnego, projekt zamienia się na właściwy wniosek taryfowy i od tego dopiero momentu biegnie termin 45 dniowy Prezydent w terminie 7 dni kieruje wniosek pod obrady Rady, a ta w terminie kolejnych 38 dni podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf lub odmowie zatwierdzenia taryf W razie odmowy zatwierdzenia taryf albo Aquanet weryfikuje ich wysokość albo Rada podejmuje uchwałę o dopłatach

10 Przypadek czy celowe działanie?
2006 r. – wniosek taryfowy został złożony w takim terminie, że 45 dniowy termin na wypowiedzenie się Rady Miasta przypadł na czas kiedy nie ukonstytuowała się Rada Miasta 2007 r. – plan inwestycyjny złożono Prezydentowi Poznania r., na sesje wprowadzony w r.; jego podjęcie motywowano koniecznością uchwalenia w terminie 3 –miesięcznym od przedłożenia –Klub LiD z uwagi na wskazane w nim źródła finansowania (kieszenie mieszkańców) głosował Przeciw - uchwałę o taryfach, r. głosami PO zdjęto z porządku obrad przez co uniemożliwiono dyskusję o ewentualnych dopłatach do taryf, a nowe taryfy weszły w życie mimo braku wypowiedzenia się w tej kwestii przez Radę Miasta Poznania

11 Rok 2008 16 lipca 2008 rok - Plan inwestycyjny złożony jest u Prezydenta 07 października 2008r. Prezydent przekazuje plan inwestycyjny Radzie Miasta na: - 7 dni przed sesją i -9 dni przed upływem 3 miesięcznego terminu na jego uchwalenie przez Radę Miasta · 14 października 2008r. na skutek przerwania Sesji Rada Miasta Poznania nie podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia planu inwestycyjnego skutkiem czego plan stanowi podstawę do określenia i jednorazowego zatwierdzenia taryf. · Na pytanie Przewodniczącego Klubu LiD czy procedowanie nad planem inwestycyjnym Aquanetu może zostać przełożone na 21 października otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź

12 Skutki bezczynności Rady Miasta Poznania
2007 rok – Utrzymano ceny na poziomie z 2005r. ale wprowadzono dodatkową opłatę abonamentową, zwiększającą wpływy Aquanet 2007 r. na 5 mln złotych 2008 rok – Cena wody i ścieków wzrosła o 6 % 2009 rok – Cena wody i ścieków ma wzrosnąć o 7% –Coroczny wzrost cen w skali 7 %

13 Cena wody i ścieków w latach 2007 -2013 WZROSTA O 50%


Pobierz ppt "Podstawa prawna Konstytucja RP Ustawa o samorządzie gminnym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google