Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła i obszary prawa Konstytucja RP Art.87

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła i obszary prawa Konstytucja RP Art.87"— Zapis prezentacji:

1 Źródła i obszary prawa Konstytucja RP Art.87
Estera Jurczyk 1a Konstytucja RP Art.87 1.Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są; Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. 2.Żródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego

2 Źródła Prawa Termin źródła prawa może być rozumiany dwojako
Formalne źródła prawa-wszelkiego rodzaju akty prawne, np. ustawy Materialne źródła prawa -czynniki wpływające na jego kształt, takie jak sytuacja ekonomiczna, polityczna i społeczna danego narodu

3 Źródła poznania prawa Każdy, kto jest zainteresowany rozwiązaniami pewnej kwestii, powinien mieć możliwość dokładnego poznania określonego źródła prawa, np. ustawy. Publikacje udostępniające tego rodzaju informacje to źródła poznania prawa

4 Źródła poznania prawa Oficjalne Nieoficjalne
Publikacje Np..Dziennik Ustaw RP, Dziennik urzędowy Unii Europejskiej, dzienniki urzędowe organów władzy państwowej lub samorządowej Publikacje umożliwiające ustalenie treści norm prawnych, np. gazety, książki nawet Internet radio lub telewizja

5 Hierarchia aktów prawnych
Akty prawne obowiązujące na terenie kraju Konstytucja Ustawy Ratyfikowane umowy międzynarodowe Rozporządzenia

6 Konstytucja Konstytucja to najważniejszy akt prawny
w państwie. Określa jego ustrój, kompetencje organów państwowych i relacje między nimi, a także prawa, wolności i obowiązki obywateli. Zgodne z konstytucją muszą być wszystkie umowy międzynarodowe zawierane przez Radę Ministrów

7 Ustawa Ustawy regulują najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem społeczeństwa i państwa. Musi ich przestrzegać każdy, kto podlega polskim przepisom. Obowiązują na terenie całego kraju. Są tworzone na podstawie ogólnej kompetencji parlamentu do wydawania aktów prawnych. Muszą zostać ogłoszone w Dzienniku ustaw RP.

8 Ratyfikowane umowy międzynarodowe
Ich ranga zależy od sposobu w jaki zostały włączone do polskiego systemu prawnego Ratyfikacja poprzez referendum ogólnokrajowe lub wyrażenie zgody w specjalnie uchwalonej ustawie powoduje, że przepisy zawarte w umowie mają rangę wyższą niż ustawy Zatwierdzone poprzez przedłożenie prezydentowi sprawia, że umowy mają niższą rangę niż ustawy

9 Rozporządzenia Mają charakter wykonawczy, czyli precyzują, który podmiot i w jaki sposób ma wprowadzić zmiany przewidziane w danym akcie prawnym. Mogą być wydawane tylko na podstawie upoważnień zawartych w ustawach. Celem takich zapisów jest dążenie do wyczerpującego uregulowania kwestii omawianych w ustawach

10 Akty Prawa Miejscowego
Statuty- Precyzują zadania samorządu terytorialnego Przepisy wykonawcze Służą uregulowaniu spraw określanych w nowo utworzonym prawie państwowym. Przepisy porządkowe są wydawane przez organ terytorialny dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa

11 Prawo pierwotne- np. traktaty założycielskie, traktaty zmieniające je oraz umowy akcesyjne; tego typu akty mają status umów międzynarodowych Prawo wtórne – m.in. Rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia, opinie; akty te nie są ściśle zhierarchizowane

12 Rozporządzenia obowiązują w całości i są przestrzegane przez każde państwo członkowskie UE
Dyrektywy wskazują cele, które mają osiągnąć państwa członkowskie, a także terminy ich realizacji Decyzje mają charakter indywidualny, czyli dotyczą jednej sprawy lub sytuacji. Kieruje się je do ściśle określonych adresatów Zalecenia i opinie Należą do tzw. Miękkiego prawa i nie są wiążące dla państw członkowskich

13 Podział Prawa Prawo wewnętrzne Prawo publiczne Prawo materialne
Prawo międzynarodowe Prawo prywatne Prawo formalne

14 Prawo Wewnętrzne Jego podmiotami są osoby fizyczne i prawne, a także różne instytucje. W każdym kraju prawo to dzieli się na tzw. gałęzie(dziedziny). Normy zaliczane do jednej z nich: Wynikają z tych samych zasad Mają pokrewną treść oraz wspólną terminologię Takie uporządkowanie ułatwia tworzenie, interpretowanie oraz stosowanie przepisów.

15 Prawo międzynarodowe Terminem tym określa się zasady regulujące stosunki między państwami. Prawo międzynarodowe ma swoje źródła w Zwyczaju Umowach międzynarodowych Ogólnych zasadach prawa Uchwałach organizacji międzynarodowych

16 Prawo Publiczne Jest to zespół norm regulujących organizację państwa, ustanowionych w celu ochrony interesów społecznych i państwowych. Do sfery prawa publicznego zalicza się prawo konstytucyjne, karne, administracyjne, finansowe, a także działy prawa procesowego

17 Prawo Prywatne Obejmuje zespół norm ustanowionych przez państwo w celu określenia wzajemnych relacji między podmiotami prawa, np. między sprzedającym a kupującym , a także ochrony ich interesów. Państwo nie ingeruje w te kwestie, jeśli przebiegają zgodnie.

18 Prawo Materialne i Formalne
Normy dotyczące obowiązków i uprawnień podmiotów w relacjach prawnych są nazywane prawem militarnym. Wyznaczają one również sankcje za nieodpowiednie postępowanie. Prawo formalne określa zasady postępowania wobec organów władzy publicznej, gdy naruszone zostały normy przewidziane prawem materialnym

19 Działalność prawna Określenie stanu faktycznego Ustalenie prawdy
Uwzględnienie wszystkich dowodów materialnych Odpowiedź na pytanie, jakie przepisy odnoszą się do stanu faktycznego Kwalifikacja prawna stanu faktycznego Rozstrzygnięcie - wydanie wyroku, konsekwencja prawna Egzekucja - wykonanie decyzji lub wyroku

20 Źródła: Arkadiusz Janicki; „W centrum uwagi”, wyd
Źródła: Arkadiusz Janicki; „W centrum uwagi”, wyd. Nowa Era, Warszawa 2011 Internet (


Pobierz ppt "Źródła i obszary prawa Konstytucja RP Art.87"

Podobne prezentacje


Reklamy Google