Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uchylenie pośrednie rozporządzeń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uchylenie pośrednie rozporządzeń"— Zapis prezentacji:

1 Uchylenie pośrednie rozporządzeń
Aneta Korepta – Główny Specjalista do Spraw Legislacji Grzegorz Dzierżanowski – Starszy Specjalista Departament Prawny, Ministerstwo Finansów Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Obowiązywanie rozporządzenia w sytuacji „pośredniej” zmiany przepisu upoważniającego do jego wydania
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Art. 92 Konstytucji RP Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać: 1) organ właściwy do wydania rozporządzenia; 2) zakres spraw przekazanych do uregulowania; 3) wytyczne dotyczące treści aktu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJ
§ 32 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908), „ZTP”, stanowi że jeżeli zmienia się treść przepisu upoważniającego do wydania aktu wykonawczego w ten sposób, że: zmienia się rodzaj aktu wykonawczego albo zakres spraw przekazanych do uregulowania lub wytyczne dotyczące treści tego aktu - przyjmuje się, że taki akt wykonawczy traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej treść przepisu upoważniającego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Teza 1 Akt wykonawczy traci moc obowiązującą z uwagi na fakt, że nie wykonuje on ustawy w zakresie wskazanym przez znowelizowaną ustawę. Ustawodawca może wyjątkowo — o ile zmiana nie powoduje niezgodności przepisów rozporządzenia z nową albo znowelizowaną ustawą — zachować czasowo w mocy dotychczasowe rozporządzenie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Teza 2 Akt wykonawczy traci moc obowiązującą w takim zakresie w jakim:
stał się sprzeczny z przepisem upoważniającym albo nie wykonuje upoważnienia ustawowego w zakresie wskazanym przez znowelizowaną ustawę. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 DOKTRYNA I. Komentarz do zasad techniki prawodawczej - S. Wronkowska, M. Zieliński Wydawnictwo Sejmowe, str ): Zasadą prawidłowej legislacji powinno być formułowanie przepisu upoważniającego do wydawania rozporządzenia, w taki sposób, aby był sformułowany bez odesłań do przepisów tej samej lub innej ustawy. Jeżeli bowiem odsyła się do przepisów, które określają zakres spraw przekazywanych do unormowania lub wytyczne dotyczące treści aktu, to każda zmiana albo uchylenie przepisu, do którego odsyła przepis upoważniający powoduje, że traci moc akt wykonawczy wydany na podstawie tak skonstruowanego upoważnienia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 DOKTRYNA I. Komentarz cd.: w przepisie § 32 ust. 2 ZTP jest mowa o zmianie treści przepisu upoważniającego, a nie o zmianie jego brzmienia. Zmiana brzmienia przepisu upoważniającego nie wywołująca zmiany w jego treści, nie ma wpływu na moc obowiązującą aktów wykonawczych wydanych na podstawie zmienionego przepisu.

9 DOKTRYNA II. Komentarz do zasad techniki prawodawczej – G. Wierczyński, „Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz”, Oficyna, 2010: dla oceny skutków zmiany przepisu upoważniającego konieczne jest wyraźne odróżnienie przepisu od normy, którą on wyraża. Sama zmiana brzmienia przepisu upoważniającego nie będąca zmianą normy wyrażonej w tym przepisie nie ma wpływu na obowiązywanie aktów wykonawczych wydanych na podstawie zmienionego przepisu.

10 DOKTRYNA II. Komentarz cd.: zmiana zakresu spraw przekazanych do uregulowania aktem wykonawczym lub wytycznych dotyczących treści tego aktu jest zmianą materialnej treści normy upoważniającej. ocena skutków zmiany musi być dokonywana poprzez zestawienie merytorycznej treści dotychczasowego aktu wykonawczego z nową treścią przepisu upoważniającego.

11 DOKTRYNA II. Komentarz cd.: z dniem wejścia w życie zmiany zmieniającej przepisu upoważniającego dotychczasowy akt wykonawczy traci moc obowiązującą w takim zakresie, w jakim stał się sprzeczny ze znowelizowanym przepisem upoważniającym. sama zmiana normy upoważniającej, wyrażonej w przepisie upoważniającym nie prowadzi do utraty mocy przez dotychczasowy akt wykonawczy, jeśli nie stał on się sprzeczny z przepisem upoważniającym w znowelizowanym brzmieniu.

12 DOBRE PRAKTYKI LEGISLACYJNE
Utrata mocy obowiązującej rozporządzenia następuje nie tylko w sytuacji nowelizacji przepisu upoważniającego do jego wydania, która powoduje zmianę zakresu spraw przekazanych do uregulowania tym aktem wykonawczym lub wytycznych dotyczących jego treści, lecz także w sytuacji, w której zmiana tego zakresu lub wytycznych następuje „pośrednio”, w szczególności na skutek zmiany przepisów merytorycznych ustawy, do których odsyła przepis upoważniający. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 WNIOSKI Formułowanie w pierwszej kolejności przepisu upoważniającego w taki sposób, aby był sformułowany bez odesłań do przepisów tej samej lub innej ustawy. Reguła walidacyjna wynikająca z § 32 ust. 2 ZTP nie ma charakteru normatywnego, a jest jedynie logiczną konsekwencją, m.in. art. 92 Konstytucji RP. Ocena obowiązywania aktu wykonawczego w świetle brzmienia § 32 ust. 2 ZTP powinna być zawsze dokonywana a casu ad casum. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 PRZYKŁADY ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Uchylenie pośrednie rozporządzeń
Za uwagę dziękuje: Aneta Korepta – Główny Specjalista do Spraw Legislacji Grzegorz Dzierżanowski – Starszy Specjalista Departament Prawny Ministerstwo Finansów Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Uchylenie pośrednie rozporządzeń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google