Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 - mo ż liwo ść zwi ę kszenia aktywno ś ci społecznej nie tylko w ś ród uczestników projektu, ale tak ż e ich otoczenia; - wzrost integracji społeczno ś ci lokalnej; - zmiana postrzegania O ś rodka Pomocy Społecznej – przełamanie stereotypu, ż e instytucja pomocy społecznej zajmuje si ę jedynie rozdawnictwem pieni ę dzy; - wyj ś cie do szerszej grupy odbiorców i pokazanie, ż e O ś rodek Pomocy Społecznej inwestuje w człowieka i jego rozwój w ró ż nych obszarach, m.in. edukacyjnym, społecznym i zawodowym. Program Aktywności Lokalnej – dlaczego warto?

3 - diagnoza wyst ę puj ą cych problemów społecznych oraz potrzeb mieszka ń ców (np. ankiety, spotkania) jak i danego ś rodowiska (np. indywidualne spotkania z przedstawicielami mieszka ń ców); - rozpocz ę cie współpracy z lokalnymi liderami, np. przewodnicz ą cymi zarz ą dów osiedli, osobami, które dobrze znaj ą ś rodowisko danej grupy społecznej (np. niepełnosprawnych); - diagnoza zainteresowania realizacj ą PAL w ś ród poszczególnych ś rodowisk (np. osiedli) oraz okre ś lenie zasobów i mo ż liwo ś ci pomocy przy realizacji Programu. Program Aktywności Lokalnej – od czego zacząć?

4 - przyj ę ty do realizacji uchwał ą Rady Miejskiej Jasła z dnia 30 listopada 2009r. - ze wzgl ę du na wielo ść grup i społeczno ś ci oraz ró ż norodno ść wyst ę puj ą cych w nich problemów, Program b ę dzie realizowany poprzez przygotowywane corocznie podprogramy aktywno ś ci lokalnej skierowane do najbardziej potrzebuj ą cych grup społecznych (…). Podprogramy przygotowywane b ę d ą przy współpracy i akceptacji Kierownika Miejskiego O ś rodka Pomocy Społecznej w Ja ś le Program Aktywności Lokalnej dla miasta Jasła na lata 2010 - 2013

5 Skierowany do 5 osób nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiek ę nad dzie ć mi niepełnosprawnymi i ich otoczenia Działania w ramach aktywnej integracji: - Grupa samopomocowa - Warsztaty Internet oknem na ś wiat - Indywidualne poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne i prawne Podprogram Aktywności Lokalnej dla osób nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi Lepsze jutro

6 Działania o charakterze ś rodowiskowym: - rodzinne spotkania z kultur ą (seans filmowy, wyjazd do filharmonii); - grupowe poradnictwo prawne, psychologiczne, z psychiatr ą dzieci ę cym Podprogram Aktywności Lokalnej dla osób nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi Lepsze jutro

7 Skierowany do 45 mieszka ń ców Osiedla Brzyszczki i Osiedla Gamrat. Działania w ramach aktywnej integracji: - Indywidualne poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne, socjalne) - Warsztaty umiej ę tno ś ci i kompetencji wychowawczych dla rodziców Podprogram Aktywności Lokalnej dla Osiedla Brzyszczki i Osiedla Gamrat Razem Aktywni

8 - grupa samopomocowa - szkolenie z zakresu pracy animatora społecznego - warsztaty decoupage z modułem podstaw przedsi ę biorczo ś ci Działania ś rodowiskowe: - grupowe poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne, socjalne) - rodzinne spotkania z filmem (organizacja seansów filmowych) Podprogram Aktywności Lokalnej dla Osiedla Brzyszczki i Osiedla Gamrat Razem Aktywni

9 - warsztaty taneczne Taniec ł ą czy pokolenia - piknik rodzinny na zako ń czenie lata - wystawa prac powstałych w ramach warsztatów decoupage Podprogram Aktywności Lokalnej dla Osiedla Brzyszczki i Osiedla Gamrat Razem Aktywni

10 Dokumentacja fotograficzna

11

12

13


Pobierz ppt "PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google