Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polskie przepisy dotyczące tworzenia i funkcjonowania EUWT

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polskie przepisy dotyczące tworzenia i funkcjonowania EUWT"— Zapis prezentacji:

1 Polskie przepisy dotyczące tworzenia i funkcjonowania EUWT

2 EUWT Źródła prawne EUWT: Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (weszło w życie 1 sierpnia 2007 roku, art. 16 wszedł w życie 1 sierpnia roku) – przepisy rozporządzenia wiążą państwa członkowskie w całości i są stosowane bezpośrednio Art. 16 rozporządzenia zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia przepisów zapewniających skuteczne stosowanie niniejszego rozporządzenia – zgodnie z decyzją Rady Ministrów w Polsce regulacja w formie ustawowej

3 Prace na Polską regulacją dotyczącą EUWT:
Decyzją Rady Ministrów Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zostało wyznaczone do przygotowania projektu ustawy w sprawie EUWT Ministerstwa Finansów, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych zostały zobowiązane do wspierania prac nad projektem ustawy

4 Prace na Polską regulacją dotyczącą EUWT(2):
Pierwsza wersję projektu ustawy i konsultacje społeczne (zakończone 26 września 2007 roku) oraz międzyresortowe (zakończone 11 września 2007 roku) W trakcie konsultacji uwagi zgłosiło 5 resortów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Rada Legislacyjna oraz Rządowe Centrum Legislacji MRR zorganizował dwie konferencje uzgodnieniowe z udziałem instytucji zgłaszających uwagi oraz ekspertów zewnętrznych

5 Prace na Polską regulacją dotyczącą EUWT(3):
1 lipca 2008 roku przyjęcie projektu przez Radę Ministrów Sejm RP przyjął ustawę o EUWT 7 listopada 2008 roku Ustawa po podpisaniu przez Prezydenta RP oraz publikacji w Dzienniku Ustaw weszła w życie 9 stycznia 2009 roku

6 Zakres spraw przewidziany do regulacji na szczeblu krajowym:
EUWT Zakres spraw przewidziany do regulacji na szczeblu krajowym: Procedura udzielania zgody na uczestnictwo JST i podmiotów prawa publicznego w ugrupowaniach Sposób przyznania osobowości prawnej EUWT Kontrola i zarządzanie środkami publicznymi Zasięg zadań EUWT realizowanych bez wkładu finansowego Wspólnoty

7 Zakres spraw przewidziany do regulacji na szczeblu krajowym (cd.):
EUWT Zakres spraw przewidziany do regulacji na szczeblu krajowym (cd.): Likwidacja EUWT Wyznaczenie instytucji odpowiedzialnej za zapewnienie ochrony interesu publicznego, porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego, zdrowia publicznego i moralności publicznej Procedura rozwiązania EUWT Zakres odpowiedzialności członków za zobowiązania EUWT

8 Najważniejsze elementy polskiej ustawy o EUWT:
W myśl artykułu 6 ustawy Minister Spraw Zagranicznych udziela zgody na uczestnictwo w EUWT jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów prawa publicznego Minister Spraw Zagranicznych jest również organem nadzorującym w myśl art. 13 rozporządzenia o EUWT (może zakazać działalności EUWT naruszającego Interes Publiczny) Minister Spraw Zagranicznych prowadzi rejestr EUWT

9 Najważniejsze elementy polskiej ustawy o EUWT(2):
Ugrupowanie nabywa osobowość prawną wraz z wpisaniem do rejestru Konwencja i Statut Ugrupowania są publikowane w Monitorze Polskim B Art. 19 ustawy o EUWT uchyla odpowiedzialność Skarbu Państwa oraz państwowych i samorządowych osób prawnych za zobowiązania EUWT

10 Procedura przystępowania do EUWT:
Polska (jako kraj członkowski) – przystępuje do Ugrupowania na podstawie uchwały Rady Ministrów Jednostki Samorządu Terytorialnego – przystępują do Ugrupowania na podstawie uchwały organu stanowiącego JST bezwzględną większością głosów ustawowego składu organu Podmiot prawa publicznego – przystępuje do Ugrupowania na podstawie decyzji odpowiedniego organu

11 Zgłoszenie Ugrupowania do rejestru:
EUWT Zgłoszenie Ugrupowania do rejestru: Zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez członków Ugrupowania Ustawa o EUWT przewiduje, iż do zgłoszenia należy dołączyć Konwencję i Statut Ugrupowania, uchwały/decyzje członków o przyjęciu Statutu, upoważnienie do dokonywania czynności związanych z wpisaniem do Ugrupowania, zgody na przystąpienie każdego z członków Ugrupowania

12 Modele współpracy w ramach EUWT

13 Przykładowe priorytety określone w art. 6 rozp. WE 1080/2006:
EUWT Przykładowe priorytety określone w art. 6 rozp. WE 1080/2006: Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju MŚP Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym Wspieranie powiązań między obszarami miejskimi i wiejskimi Poprawa dostępu do usług Rozbudowa sieci infrastrukturalnych i informacyjnych Rozwój innowacyjności

14 EUWT – obszary nie mogące zostać objęte współpracą:
Współpraca policyjna Wymiar sprawiedliwości Działalność legislacyjna Polityka zagraniczna

15 Źródła informacji na temat EUWT:


Pobierz ppt "Polskie przepisy dotyczące tworzenia i funkcjonowania EUWT"

Podobne prezentacje


Reklamy Google