Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka społeczna m.st. Warszawy Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy 2011r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka społeczna m.st. Warszawy Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy 2011r."— Zapis prezentacji:

1 Polityka społeczna m.st. Warszawy Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy 2011r.

2 2 INFORMACJA nt. stosowanego trybu i procedur przy wyznaczaniu przez Prezydenta m. st. Warszawy podmiotów wyznaczonych jako miejsca wykonywania kary ograniczenia wolności i prac społecznie - użytecznych

3 3 Podstawy prawne Szczegółowe regulacje prawne dotyczące kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej zawarte są w kodeksie karnym (art. 34 – 36), w kodeksie karnym wykonawczym (art. 53 – 56), a także w rozporządzeniu Ministra sprawiedliwości z dnia 1.06.2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz. U z 2010 r., Nr 98, poz. 634), które poprzedzone było rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23.03.2004 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. Rozporządzenie to utraciło moc z dniem 8.06.2010 r. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, o którym mowa wyżej reguluje m. in. tryb wyznaczania przez właściwy organ samorządu terytorialnego podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna oraz obowiązki tych podmiotów.

4 4 Rodzaje podmiotów Zgodnie z przepisami rozporządzenia – podmiotami, wyznaczanymi przez Prezydenta m. st. Warszawy, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna mogą być podmioty: dla których organem założycielskim jest m. st. Warszawa oraz Samorząd województwa Mazowieckiego w Warszawie, a także instytucje i organizacje, które reprezentują społeczność lokalną, placówki oświatowo – wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze lub socjoterapeutyczne, placówki służby zdrowia, jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz fundacje, stowarzyszenia i inne instytucje lub organizacje użyteczności publicznej, niosące pomoc charytatywną.

5 5 Stosowane procedury 1. Urząd m. st. Warszawy (Biuro Polityki Społecznej) występuje w sierpniu/wrześniu danego roku do Biur Urzędu oraz Burmistrzów Dzielnic m. st. Warszawy, nadzorujących jednostki organizacyjne miasta oraz do innych, uprawnionych do realizacji tego zadania podmiotów, zwracając się podanie jednostek, w których jest możliwe w kolejnym roku kalendarzowym wykonywanie kary ograniczenia wolności i prac społecznie użytecznych. Zgłoszenia te sporządzane są w formie tabelarycznej (wzory tabel w załączeniu) - odrębnie celem zatrudniania osób pełnosprawnych i odrębnie dla osób posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zgłaszane podmioty są zobowiązywane do przesłania do BPS deklaracji o wyrażeniu zgody na wykonywanie tego zadania.

6 6 Tabela nr 1 /zał.1/

7 7 Tabela nr 2 /zał.2/

8 8 Stosowane procedury cd. 2. Prezesi warszawskich Sądów Rejonowych corocznie, najpóźniej do 15 października sporządzają opinie dotyczące potrzeb w zakresie wykonywania pracy przez skazanych, określając w szczególności przewidywaną liczbę skazanych, zobowiązanych do wykonywania pracy, niezbędną liczbę godzin w przeliczeniu na jednego skazanego oraz w miarę potrzeby rodzaj pracy.

9 9 Stosowane procedury cd. 3. Następnie Prezydent m. st. Warszawy wydaje zarządzenie w sprawie wyznaczenia na kolejny rok kalendarzowy miejsc, w których może być wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne, a Biuro Polityki Społecznej przygotowuje szczegółową informację o wyznaczonych podmiotach, która przekazywana zostaje Kuratorom Okręgowych warszawskich Sądów Okręgowych. Informacja o wyznaczonych podmiotach przekazywana jest także Radzie Miasta Stołecznego Warszawy.

10 10 Stosowane procedury cd. 4. Realizując przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, o których mowa w części PODSTAWY PRAWNE - Prezydent m. st. Warszawy w drodze Zarządzenie Nr 88/2010 z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia na rok 2011 miejsc, w których może być wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne - wyznaczył na rok 2011 miejsca, w których może być wykonywana ta praca oraz podmioty obowiązane do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy, które wymienione zostały w załączniku do zarządzenia. ( w załączeniu).

11 11 Stosowane procedury cd. 5. Zadanie to realizowane jest w br. w 79 jednostkach organizacyjnych m. st. Warszawy i przewiduje się w najbliższym czasie wyznaczenie kolejnych 16 podmiotów poprzez zmianę tego zarządzenia. 6. Niezależnie od powyższego w Biurze Polityki Społecznej prowadzony i uzupełniany jest na bieżąco wykaz podmiotów, zawierający w szczególności; nazwę i adres podmiotu, miejsce i rodzaj pracy, liczbę osób skazanych, które mogłyby wykonywać pracę, dane osoby odpowiedzialnej za organizowanie i kontrolowanie pracy.

12 12 Nadzór i koordynacja 1. W Urzędzie m.st. Warszawy nadzór i koordynację nad realizacją tego zadania powierzono Biuru Polityki Społecznej, w którym tymi sprawami zajmuje się Pan Andrzej Joteyko – Gł. Specjalista, tel. 0-22- 44314-63, e-mail: ajoteyko@um.warszawa.pl

13 13 Nadzór i koordynacja 2. Natomiast w Dzielnicach m. st. Warszawy na wniosek Pana Włodzimierza Paszyńskiego – Zastępcy Prezydenta m. ST. Warszawy w czerwcu 2009 r. zostały wyznaczone osoby odpowiedzialne za realizację zadania wykonywania kary ograniczenia wolności i prac społecznie – użytecznych, wymienione w poniższej tabeli

14 14 Nadzór i koordynacja cd. osoby odpowiedzialne za realizację zadania w Dzielnicach


Pobierz ppt "Polityka społeczna m.st. Warszawy Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy 2011r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google