Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Charakterystyka władzy wykonawczej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Charakterystyka władzy wykonawczej"— Zapis prezentacji:

1 Charakterystyka władzy wykonawczej

2 Powoływanie Rady Ministrów
Art.154 i art.155 Konstytucji regulują procedury tworzenia rządu, przy czym regulacje te wskazują, że istnieje: jedna procedura podstawowa i dwie procedury rezerwowe, tworzenia rządu. Specjalnym trybem – autonomicznym wobec procedury powoływania rządu w trybie art. 154 i 155 Konstytucji- jest art. 158 ust.1 Konstytucji.( tzw. rząd konstruktywnego wotum nieufności).

3 Pozycja ustrojowa Rady Ministrów
Określa kształt stosunków ustrojowych między władzą ustawodawczą , a władzą wykonawczą w parlamentarnym systemie rządów. dualistyczny charakter władzy wykonawczej odpowiedzialność i kontrola rządu przez parlament.

4 Odpowiedzialność konstytucyjna ma charakter prawno- karny.
Odpowiedzialność RM KONSTYTUCYJNA Odpowiedzialność konstytucyjna ma charakter prawno- karny. Dotyczy poszczególnych członków RM. Za naruszenie konstytucji lub ustaw – tzw. delikt konstytucyjny członek RM zostaje pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej może zgłosić prezydent lub co najmniej 115 posłów. Uchwałę o pociągnięciu członków RM przed TS podejmuje Sejm więk. 3/5 ust. liczby posłów. POLITYCZNA RM ponosi odpowiedzialność polityczną przed Sejmem, gdy między polityką realizowaną przez Radę Ministrów a postulowaną przez większość parlamentarną występuje widoczna rozbieżność a większość ta nie aprobuje polityki rządu. Skutkiem może być podanie się przez Radę Ministrów do dymisji lub wyrażenie jej przez parlamentarne wotum nieufności

5 Struktura rm SKŁAD RM PREZES RADY MINISTRÓW WICEPREZESI MINISTROWIE
PRZEWODNICZĄCY KOMITETÓW -Komitetu Badań Naukowych -Komitetu Integracji Europejskiej -Rządowego Centrum Studiów Strategicznych. RESORTOWI Kierują danym działem ministerstwa (resortem). BEZ TEKI Sprawują funkcje określone przez premiera.

6 WYBORY PREZYDENCKIE. WYBORY ZARZĄDZA MARSZAŁEK SEJMU :
a) W TERMINIE: - nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji( upływ kadencji) - Nie później niż 14 dni po opróżnieniu urzędu( opróżnienie urzędu).; b) ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW; c) WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM. GŁOSOWANIE Art.127 ust.4. PRZYJĘTA ZOSTAŁA ZASADA WYBORU PREZYDENTA W II TURACH. Wyjątek: 1)Jeden z kandydatów uzyskał więcej niż ½ ważnie oddanych głosów w I TURZE WYBORÓW WAŻNOŚĆ WYBORU PREZYDENTA RP STWIERDZA SN.

7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PREZYDENTA
Prezydent ponosi dwojaką odpowiedzialność. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PREZYDENTA 1.Za delikt konstytucyjny 2.Za naruszenie prawa ( za inne przestępstwa nie będące deliktem konstytucyjnym).

8 FUNKCJE PREZYDENTA Wyróżnia się trzy grupy funkcji prezydenta. Należą do nich: 1) reprezentowanie RP i gwarantowanie ciągłości władzy państwowej (prezydent jest najwyższym przedstawicielem RP i gwarantem ciągłości władzy państwowej); 2) czuwanie nad przestrzeganiem Konstytucji; 3) stanie na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium . Z funkcjami tymi wiążą się określone kompetencje sformułowane w przepisach szczególnych- konstytucyjnych i ustawowych.

9 Bibliografia: 1)K. Czajkowska- Matosiuk: Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach Tom 1, wydanie 2 C. H. Beck Warszawa 2008r. 2)H. Zięba- Załucka: System organów państwowych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, LexisNexis Warszawa 2007r. 3)M. Droba: Podstawy Prawa, C.H.Beck Warszawa 2008r.


Pobierz ppt "Charakterystyka władzy wykonawczej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google