Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedury finansowe Toruń, grudzień 2005 r.. Wniosek o płatność podstawą ubiegania się o refundację poniesionych wydatków Wzór określony Rozporządzeniem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedury finansowe Toruń, grudzień 2005 r.. Wniosek o płatność podstawą ubiegania się o refundację poniesionych wydatków Wzór określony Rozporządzeniem."— Zapis prezentacji:

1 Procedury finansowe Toruń, grudzień 2005 r.

2 Wniosek o płatność podstawą ubiegania się o refundację poniesionych wydatków Wzór określony Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz.U. Nr 216 poz. 2206).

3 Wniosek o płatność należy złożyć: po zakończeniu całego projektu lub jego etapu w terminie określonym § 7 umowy o dofinansowanie projektu, oddzielnie dla każdego etapu realizacji projektu, w wersji papierowej i elektronicznej, osobiście przez osoby reprezentujące lub osobiście przez pełnomocnika.

4 W przypadku zmian w zestawieniu rzeczowo- finansowym projektu stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, związanych ze zmniejszeniem zakresu lub wysokości kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach jednego z etapów i zwiększeniem wysokości kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach etapu późniejszego – Beneficjent jest zobowiązany złożyć wniosek o dokonanie zmian w umowie o dofinansowanie najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność w ramach etapu, którego zakres lub koszt kwalifikowalny został zmniejszony.

5 W przypadku zmian w zestawieniu rzeczowo- finansowym projektu stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, związanych ze zwiększeniem zakresu lub wysokości kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach jednego z etapów i zmniejszeniem wysokości kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach etapu późniejszego – Beneficjent zobowiązany jest złożyć wniosek o dokonanie zmian w umowie o dofinansowanie najpóźniej na 40 dni przed upływem terminu do złożenia wniosku o płatność w ramach etapu, którego zakres lub koszt kwalifikowalny ma zostać zwiększony.

6 Wniosek o dokonanie zmian dotyczących terminów do złożenia wniosków o płatność Beneficjent winien zgłosić najpóźniej na 40 dni przed upływem terminu złożenia wniosku o płatność określonego w umowie. W przypadku złożenia wniosku o płatność w terminie wcześniejszym niż przewiduje umowa o dofinansowanie projektu, Agencja dokona płatności na rzecz Beneficjenta nie później, niż gdyby wniosek został złożony w pierwszym dniu terminu określonego w w/w umowie.

7 Beneficjent Wniosek o płatność. Wymagane załączniki. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Weryfikacja wniosków o płatność. Zlecenie płatności. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Weryfikacja formalna zleceń płatności. Przygotowanie zapotrzebowania na środki Programu. Dokonanie płatności na rzecz beneficjentów. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Weryfikacja zapotrzebowania na środki. Przekazywanie środków na realizację płatności na rzecz Beneficjentów. Przekazanie środków na rachunek beneficjenta - nie później niż w terminie 3 miesięcy od złożenia poprawnie wypełnionego wniosku Okres rozpatrywania wniosku o płatność nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia otrzymania kompletnego i poprawnego wniosku

8 Uzupełnienie wniosku W przypadku otrzymania wniosku o płatność nieprawidłowego lub bez wymaganych załączników BENEFICJENT wezwany jest do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania. Termin rozpatrywania wniosku o płatność zostaje wówczas przedłużony o okres potrzebny na uzupełnienie lub poprawienie wniosku.

9 UWAGA Faktury i inne dokumenty poświadczające poniesienie wydatków wraz z dowodami zapłaty wystawione na Urząd Gminy będą honorowane, jeżeli Gmina nie posiada Numeru Identyfikacji Podatkowej, jednak w takiej sytuacji podatek VAT nie może być kosztem kwalifikowalnym (gdy Urząd Gminy jest zarejestrowany jako podatnik VAT).

10 Beneficjent składając wniosek o płatność przedstawia oryginały faktur lub innych dokumentów księgowych równoważnej wartości dowodowej oraz wyciągów bankowych lub przelewów bankowych. Wszystkie dokumenty po ostemplowaniu, skopiowaniu zostaną zwrócone Beneficjentowi.

11 Załączniki do wniosku: 1.Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, wraz z dowodami zapłaty Dowodami potwierdzającymi poniesienie wydatków mogą być: -Faktury, -Rachunki, -Inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej.

12 2.Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające odbiór/wykonanie prac: -protokoły odbioru robót, -protokoły z odbioru, zamontowania i uruchomienia urządzeń, -protokoły odbioru wyposażenia z wykazem wszystkich dostarczonych pozycji, -inne protokoły odbioru/przekazania do użytkowania poszczególnych części/całości projektu. Załączniki do wniosku cd.

13 3.Oznaczone datą i poświadczone za zgodność z oryginałem kopie wyciągów bankowych lub przelewów bankowych, dokumentujących operacje na rachunku, którego dotyczy wniosek; Dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności mogą być: -kopia wyciągu bankowego lub każdego dokumentu bankowego potwierdzającego dokonanie płatności, -zestawienie dokonanych przelewów przez bank beneficjenta zawierające wartości i daty dokonania poszczególnych przelewów, tytuł, odbiorcę oraz stempel banku, -kopia polecenia przelewu, -inne dokument i równoważnej wartości dowodowej. Załączniki do wniosku cd.

14 4.Aktualne zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług; 5.Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji projektu; 6.Oświadczenie o kwalifikowalności VAT; 7.Sprawozdanie z realizacji projektu (dołączone do wniosku o płatność końcową); 8.Zaświadczenie z banku o rachunku bankowym (dołączone do pierwszego wniosku o płatność); Załączniki do wniosku cd.

15 9.Wyjaśnienie zmian dokonanych w poszczególnych pozycjach zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji projektu, przekraczających (+/-)10% w stosunku do wartości wykazanych w zestawieniu rzeczowo-finansowym projektu; 10.Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, jeżeli obowiązek jej uzyskania wynika z przepisów prawa krajowego; 11.Opinie, zaświadczenia, uzgodnienia lub pozwolenia w zakresie wymogów sanitarnych i ochrony środowiska odnoszące się do realizowanego projektu; Załączniki do wniosku cd.

16 12.Opinia niezależnego rzeczoznawcy o wartości rynkowej zakupionej przez Beneficjenta nieruchomości; 13.Opinia niezależnego rzeczoznawcy stwierdzająca, że budynek lub budowla, spełniają wymagania określone w przepisach prawa krajowego lub wymieniająca elementy, które nie spełniają; 14.Oświadczenia beneficjenta zawierające informacje dotyczące sprzedającego nieruchomość oraz że sprzedający nieruchomość w ciągu ostatnich 10 lat przed dniem sprzedaży nieruchomości nie otrzymał pomocy krajowej lub wspólnotowej na tę nieruchomość; Załączniki do wniosku cd.

17 15.Umowy z dostawcami lub wykonawcami zawierające specyfikację będącą podstawą wystawienia każdej z przedłożonych faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej – jeżeli nazwa towaru lub usługi w przedłożonej fakturze lub dokumencie księgowym o równoważnej wartości dowodowej odnosi się do umów zawartych przez beneficjenta lub nie pozwala na precyzyjne określenie kosztów kwalifikowalnych. Załączniki do wniosku cd.

18 Prefinansowanie projektów/działań współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE Bank Gospodarstwa Krajowego został ustawowo upoważniony do udzielania pożyczek na prefinansowanie projektów/działań, realizowanych w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Prefinansowanie to pożyczka o charakterze pomostowym, przeznaczona na realizację projektów/działań współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

19 Prefinansowanie cd. Kwota pożyczki nie może być wyższa niż kwota wkładu z funduszu strukturalnego w projekt/działanie, która będzie przez UE przekazana na zasadzie zwrotu poniesionych wydatków kwalifikowalnych (refundacji). Pożyczka jest przeznaczona na sfinansowanie wydatków kwalifikowanych, które nie zostały poniesione w okresie wcześniejszym przez Pożyczkobiorcę. Refundacja środków z UE stanowi spłatę pożyczki.

20 W przypadku wątpliwości i pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z pracownikami Biura Sektorowego Programu Operacyjnego Alicją Zdziarską E-mail: a.zdziarska@kujawsko-pomorskie.pla.zdziarska@kujawsko-pomorskie.pl Tel: (0-56) 621 85 61 Iwoną Małkiewicz E-mail: i.malkiewicz@kujawsko-pomorskie.pli.malkiewicz@kujawsko-pomorskie.pl Tel: (0-56) 621 82 18 Moniką Siemiątkowską E-mail: m.siemiatkowska@kujawsko-pomorskie.plm.siemiatkowska@kujawsko-pomorskie.pl Tel: (0-56) 621 83 84

21 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Procedury finansowe Toruń, grudzień 2005 r.. Wniosek o płatność podstawą ubiegania się o refundację poniesionych wydatków Wzór określony Rozporządzeniem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google