Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze pożyczkowe dla małopolskich przedsiębiorców

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze pożyczkowe dla małopolskich przedsiębiorców"— Zapis prezentacji:

1 Fundusze pożyczkowe dla małopolskich przedsiębiorców
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Działanie 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw” Schemat D „Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw” Fundusze pożyczkowe dla małopolskich przedsiębiorców dotkniętych klęskami żywiołowymi Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

2 Małopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2007-2013
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Małopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Gospodarka regionalnej szansy. Turystyka i przemysł kulturowy. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego. Krakowski Obszar Metropolitalny. Spójność wewnątrzregionalna. Infrastruktura ochrony środowiska. Współpraca międzyregionalna. Pomoc techniczna.

3 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
II Oś Priorytetowa MRPO GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY BENEFICJENCI mln euro (EFRR+BP) Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 173,14 mln euro Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 141,14 mln euro Schemat B: Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, w ty tworzenie klastrów mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące powiązania kooperacyjne szkoły wyższe. organizacje pozarządowe. instytucje otoczenia biznesu. 1,50 mln euro Schemat C: Dotacje dla Instytucji Otoczenia Biznesu instytucje otoczenia biznesu 2,50 mln euro Schemat D: Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw 28,00 mln euro Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych 15,93 mln euro Schemat A: Projekty badawcze jednostki naukowe. organizacje pozarządowe 11,77 mln euro Schemat B: Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R 4,16 mln euro

4 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!

5 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu musi być niższa niż 400 000, 00 zł

6 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
Fundusze pożyczkowe dla małopolskich przedsiębiorców dotkniętych klęskami żywiołowymi! Dnia 29 czerwca 2010 r. Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził regulamin konkursu do Działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat D: Wsparcie funduszy zwrotnych przeznaczonych dla przedsiębiorstw. Zarząd Województwa Małopolskiego zadecydował, iż prawie 32,5 mln zł zostanie przeznaczone na fundusze pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców dotkniętych klęskami żywiołowymi.

7 Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Działanie 2.1 Schemat D Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw Celem konkursu jest wybór projektów instytucji otoczenia biznesu, które poprzez instrument funduszy pożyczkowych będą udzielały preferencyjnych pożyczek, z możliwością częściowego umorzenia, dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców działających na terenie województwa małopolskiego dotkniętych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi spowodowanymi działaniem siły wyższej.

8 Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Działanie 2.1 Schemat D Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw PODMIOTY UBIEGAJĄCE SIĘ O WSPARCIE: Podmioty na dzień złożenia wniosku muszą posiadać status instytucji otoczenia biznesu (IOB) w rozumieniu definicji zawartej w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz być jednocześnie osobami prawnymi. Wnioskodawca jest zobowiązany do udokumentowania, że nie działa dla zysku, lub przeznacza zysk na cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Konkurs dotyczy wyłącznie dokapitalizowania nowych lub istniejących funduszy pożyczkowych.

9 SCHEMAT PRZYZNAWANIA POMOCY MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! SCHEMAT PRZYZNAWANIA POMOCY MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI FUNDUSZE POŻYCZKOWE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU PRZEDSIĘBIORCY- POŻYCZKOBIORCY

10 Fundusze pożyczkowe Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
Kryteria dla funduszy pożyczkowych ubiegających się o wsparcie: nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe; uchwałą właściwego organu utworzą wyodrębniony księgowo fundusz; będą udzielały pożyczek w sposób ciągły; będą udzielały pożyczek na przedsięwzięcia potencjalnie gospodarczo rentowne, po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacania zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania, zgodnie z przyjętą w danej instytucji metodologią wyznaczania współczynnika ryzyka; będą miały charakter samofinansujący (wszelkie przychody osiągnięte dzięki gospodarowaniu środkami funduszu powiększają kapitał funduszu); dysponują doświadczeniem w zakresie udzielania pożyczek lub potencjałem kadrowym uwiarygodniającym takie doświadczenie;

11 Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Działanie 2.1 Schemat D Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów: Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego naboru (alokacja), na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 32  ,00 PLN. Poziom dofinansowania projektów: Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych dla pojedynczego projektu wynosi 100%. Minimalna i maksymalna kwota dofinansowania przypadająca na jeden projekt: minimalna kwota wsparcia wynosi 1 000 000,00 PLN maksymalna kwota wsparcia wynosi 10 000 000,00 PLN

12 NABÓR WNIOSKÓW Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
Termin ogłoszenia konkursu przypada na dzień 30 czerwca 2010 r. Nabór wniosków rozpoczyna się w dniu 21 lipca 2010 r. od godziny 8.00 Wnioski należy składać w terminie do 20 sierpnia 2010 r. do godziny 16.00

13 Zasady funkcjonowania funduszy pożyczkowych
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Zasady funkcjonowania funduszy pożyczkowych Dokapitalizowane fundusze będą udzielały pożyczek na warunkach bardziej preferencyjnych od warunków rynkowych: w okresie realizacji projektu maksymalny poziom oprocentowania udzielonej pożyczki nie może przekroczyć progu 4% w skali roku; w okresie realizacji projektu fundusze pożyczkowe nie będą pobierały od podmiotów żadnych opłat związanych z przyznaniem i udzieleniem pożyczki typu prowizja, marża, ubezpieczenie itp.; w okresie trwałości projektu maksymalny poziom oprocentowania udzielonej pożyczki nie może przekroczyć wysokości stopy redyskontowej określonej w danym okresie przez NBP. Maksymalny poziom opłat związanych z przyznaniem i udzieleniem pożyczki (np. prowizja) w okresie trwałości projektu nie może przekroczyć 2% wartości pożyczki; W

14 Zasady funkcjonowania funduszy pożyczkowych
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Zasady funkcjonowania funduszy pożyczkowych Dokapitalizowane fundusze będą udzielały pożyczek na warunkach bardziej preferencyjnych od warunków rynkowych: pożyczkobiorca otrzyma umorzenie maksymalnie do 50% wartości udzielonego przez fundusz kapitału (przy uwzględnieniu limitów wynikających z pomocy de minimis) przy łącznym spełnieniu poniższych warunków: W pożyczkobiorca spłaci 50% pożyczonego kapitału pożyczkobiorca zrealizuje inwestycję, na którą otrzymał pożyczkę w terminie i zgodnie z umową

15 Zasady funkcjonowania funduszy pożyczkowych
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Zasady funkcjonowania funduszy pożyczkowych Dokapitalizowane fundusze będą udzielały pożyczek na warunkach bardziej preferencyjnych od warunków rynkowych: Szczegółowe zasady dotyczące warunków i form udzielania pożyczek, trybu postępowania w zakresie umorzeń, wielkości oprocentowania, podmiotów uprawnionych do wsparcia, przedkładanych dokumentów, będą określone w Regulaminie funduszu pożyczkowego. W

16 REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Regulamin funduszu pożyczkowego musi być dokumentem ogólnie dostępnym, stanowiącym rodzaj „przewodnika” dla pożyczkobiorców, dlatego też podmiot zarządzający funduszem powinien zadbać o zamieszczenie w nim wszystkich informacji niezbędnych w procesie starania się o pożyczkę i jej późniejszej spłaty, jak również o promocję źródeł finansowania funduszu pożyczkowego. W

17 Przedsiębiorcze Tradycje Małopolski
PODMIOTY, KTÓRE MOGĄ OTRZYMAĆ PREFERENCYJNĄ POŻYCZKĘ Z MOŻLIWOŚCIĄ CZĘŚCIOWEGO UMORZENIA: Prowadziły faktycznie działalność gospodarczą w dniu wystąpienia klęski żywiołowej lub innego zdarzenia nadzwyczajnego spowodowanego działaniem siły wyższej; Prowadzą działalność gospodarczą oraz należą do kategorii mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorstwa; Realizują projekty na terenie województwa małopolskiego; Poniosły bezpośrednie, materialne straty w miejscu faktycznego wykonywania działalności w wyniku klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń nadzwyczajnych spowodowanych działaniem siły wyższej w okresie po 1 maja 2010 roku; Wystąpią z wnioskiem o pożyczkę w ciągu 12 miesięcy od wystąpienia szkody; Udokumentują straty przedkładając np. (stosowne zaświadczenie z urzędu gminy, wycenę rzeczoznawcy majątkowego, wycenę komisji powołanej przez fundusz pożyczkowy, oszacowanie strat dokonane przez ubezpieczyciela, inne wiarygodne dokumenty); Przeznaczą pożyczkę na finansowanie inwestycji rozwojowych;

18 POZIOM ZADŁUŻENIA POŻYCZKOBIORCY
Przedsiębiorcze Tradycje Małopolski POZIOM ZADŁUŻENIA POŻYCZKOBIORCY Maksymalne zadłużenie jednego przedsiębiorstwa oraz podmiotów z nim związanych, rozumiane jako bieżące zadłużenie przedsiębiorstwa wynikające z wcześniej udzielonych pożyczek wraz z kwotą wnioskowanej pożyczki, nie może przekroczyć 5% aktualnej wartości kapitału funduszu pożyczkowego. Wnioskodawca w ramach regulacji wewnętrznych ustali zasady i metody weryfikacji tego warunku.

19 Dziękuję za uwagę Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości


Pobierz ppt "Fundusze pożyczkowe dla małopolskich przedsiębiorców"

Podobne prezentacje


Reklamy Google