Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wniosek beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oś priorytetowa I Konkurencyjna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wniosek beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oś priorytetowa I Konkurencyjna."— Zapis prezentacji:

1 Wniosek beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości Rzeszów, marzec 2011 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

2 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Tryb składania i rodzaje wniosków o płatność Szczegółowe omówienie zasad wypełniania poszczególnych punktów wniosku o płatność Rodzaje dokumentów załączanych do wniosku o płatność oraz wymogi Instytucji Zarządzającej dotyczące dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków objętych wnioskiem WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

3 Beneficjenci są zobowiązani do składania wniosku o płatność w jednym egzemplarzu (w formie papierowej i na nośniku elektronicznym wraz z pismem przewodnim). Terminy składania wniosków o płatność: Pierwszy wniosek o płatność należy złożyć w terminie do 3 miesięcy licząc od daty podpisania umowy o dofinansowanie projektu. W przypadku kolejnych wniosków o płatność: przynajmniej raz na 3 miesiące licząc od daty złożenia poprzedniego wniosku o płatność WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

4 Wniosek beneficjenta o płatność służy: wnioskowaniu o przyznanie płatności: pośredniej, stanowiącej refundację części wydatków sfinansowanych ze środków beneficjenta Beneficjent wypełnia poz. 1-25 z wyłączeniem poz.11. końcowej stanowiącej refundację całości wydatków sfinansowanych ze środków beneficjenta Beneficjent wypełnia poz.1-25 z wyłączeniem poz. 11,19 i 22. Przekazaniu informacji o postępie rzeczowym projektu (funkcja sprawozdawcza) Beneficjent wypełnia poz.1-9 oraz poz. 18-24. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

5 We wniosku Beneficjent wskazuje wszystkie wydatki kwalifikowalne, jakie poniósł na realizację projektu w okresie objętym wnioskiem. Należy pamiętać, że wydatek jest kwalifikowany jeżeli: - został poniesiony w ramach projektu realizowanego z udziałem EFRR, - jest niezbędny do realizacji projektu, - jest racjonalny, - jest rzetelnie udokumentowany i możliwy do zweryfikowania, - jest spójny z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego oraz z postanowieniami RPO WP i szczegółowym opisem priorytetów RPO WP. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

6 Pola Korekta wniosku o płatność i Wniosek o płatność dotyczy… są wypełniane tylko w przypadku składania korekty do wcześniej złożonego wniosku o płatność lub w przypadku wniosku pełniącego funkcję sprawozdawczą WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

7 wniosek o płatność w przypadku pierwszego wniosku o płatność data od ……. jest tożsama z datą podpisania umowy o dofinansowanie projektu, data do ……. jest to data ostatniej dokonanej przez beneficjenta zapłaty za fakturę/inny dokument objęty składanym wnioskiem, w przypadku pierwszego wniosku o płatność obejmującego faktury/inne dokumenty zapłacone przed datą podpisania umowy o dofinansowanie będzie to data podpisania przez beneficjenta wniosku o płatność. w przypadku kolejnych wniosków o płatność należy pamiętać o zachowaniu ciągłości okresów wykazywanych we wnioskach, tzn. w polu od…. należy umieścić datę następującą po dacie wykazanej w polu do …. z poprzedniego wniosku o płatność, w przypadku wniosku o płatność obejmującego wyłącznie wydatki, których data zapłaty mieści się w okresie za jaki złożony został poprzedni wniosek o płatność,w polu od… oraz w polu do… należy wpisać datę następującą po dniu wskazanym w polu do… w poprzednim wniosku WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

8 wniosek pełniący funkcję sprawozdawczą w przypadku pierwszego wniosku data od ……. jest tożsama z datą podpisania umowy o dofinansowanie projektu, data do ……. jest to data podpisania przez beneficjenta wniosku o płatność, w przypadku kolejnych wniosków należy pamiętać o zachowaniu ciągłości okresów wykazywanych we wnioskach, tzn. w polu od…. należy umieścić datę następującą po dacie wykazanej w polu do …. z poprzedniego wniosku o płatność, natomiast w polu do… datę podpisania przez beneficjenta wniosku o płatność WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

9 Należy podać dane beneficjenta zgodne z umową o dofinansowanie Należy wskazać osoby do kontaktu, właściwe do udzielania informacji w zakresie realizacji projektu (osoby bezpośrednio odpowiedzialne za realizację projektu) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

10 Punkty: 3 – pozycja na stałe wypełniona, nie należy dokonywać zmian, 4-9 oraz14 wniosku o płatność muszą być wypełnione zgodnie z umową o dofinansowanie WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

11

12 Pkt. 10 - należy wskazać rodzaj płatności płatność pośrednia - dotyczy wniosku składanego do IZ w trakcie realizacji projektu obejmującego określoną część wydatków poniesionych przez beneficjenta w ramach projektu płatność końcowa – dotyczy wniosku składanego do IZ po zakończeniu realizacji projektu (pierwszy wniosek o płatność może być jednocześnie wnioskiem o płatność końcową w sytuacji, gdy obejmuje on całość wydatków związanych z projektem) Pkt. 10a – należy podać kwotę wydatków poniesionych w okresie objętym wnioskiem zarówno kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Wartość tożsama z wartością Ogółem kolumny 5 poz. 18 wniosku o płatność. Pkt. 11 - należy wypełniać tylko w przypadku projektów, w których dofinansowanie przekazywane jest w formie zaliczki W pozostałych przypadkach należy zaznaczyć pole nie dotyczy WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

13 Pkt. 12 – należy podać kwotę poniesionych przez beneficjenta wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem o płatność – wartość tożsama z kwotą wskazaną w wierszu ogółem poz. 15 kol. 8 Pkt.13 – należy wpisać kwotę stanowiącą wynik mnożenia pkt. 12 przez procent dofinansowania wynikający z umowy o dofinansowanie WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

14 Posiadacz rachunku, nazwa banku oraz nr rachunku bankowego muszą być zgodne ze wskazanymi w § 1 pkt. 11 umowy o dofinansowanie projektu. Należy pamiętać, że zgodnie z przytoczonym wyżej paragrafem umowy wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone ze wskazanego rachunku. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

15

16 W zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki należy podać: 1)numer dokumentu (np. faktury) potwierdzającego wydatkowanie środków; 2)numer księgowy lub ewidencyjny dokumentu; 3)datę wystawienia dokumentu; 4)datę zapłaty dokumentu, jeżeli płatność była dokonana w więcej niż w jednym terminie należy podać wszystkie daty zapłaty dla całego dokumentu; 5)opis towaru/usługi zgodny z fakturą/innym dokumentem; 6)kwotę dokumentu brutto wynikającą z faktury; 7)kwotę dokumentu netto wynikającą z faktury (jeżeli faktura/inny dokument nie zawiera kwoty VAT wówczas kwota dokumentu brutto = kwota dokumentu netto); 8)kwotę wydatków kwalifikowalnych poniesionych na podstawie dokumentów rozliczanych danym wnioskiem o płatność; 9)kwotę VAT stanowiącą część wydatków kwalifikowalnych wykazanych w kolumnie 8. W przypadku, gdy VAT nie jest kwalifikowalny należy wpisać 0,00. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

17 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki W Zestawieniu dokumentów… nie należy ujmować dokumentów dotyczących w całości wydatków niekwalifikowalnych. W przypadku faktur wystawionych w walutach obcych w kol. 6 i 7 należy podać wartość faktury przeliczoną wg kursu zapłaty. Faktury korygujące dotyczące zmiany kwoty należy ująć w Zestawieniu… poprzez uzupełnienie kolumn 6-9 tylko różnicą kwot wynikającą z dokonania korekty. W przypadku korekty zmniejszającej kwotę faktury, należy wpisać różnicę ze znakiem -, natomiast gdy korekta faktury polega na zwiększeniu jej wartości, należy wpisać kwotę różnicy zwiększenia. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

18 .

19 Wypełnia pracownik IZ WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

20

21 W kolumnie 1 tabeli należy wykazać wszystkie etapy realizowane w ramach projektu, zgodnie z punktem C1 wniosku o dofinansowanie. W przypadku wydatków, których nie można przyporządkować do żadnego z etapów z pkt. C1, należy zamieścić wiersz Pozostałe wydatki w ramach projektu; W kolumnie 2 tabeli należy zamieścić hasłowy opis prezentujący zakres realizacji poszczególnych zadań/etapów projektu, tj. nie rozpoczęto, w trakcie realizacji, zakończono; W kolumnach 3 i 4 należy podać kwoty wydatków ogółem i wydatków kwalifikowalnych, jakie zgodnie z aktualnym kształtem umowy o dofinansowanie powinny być poniesione w ramach poszczególnych zadań/etapów, wiersz ogółem w kolumnie 3 = całkowita wartość projektu wiersz ogółem w kolumnie 4 = wydatki kwalifikowalne projektu W kolumnach 5 i 6 należy ująć kwoty wydatków poniesionych w okresie objętym wnioskiem, wiersz ogółem w kolumnie 5 = pkt. 10a wniosku o płatność wiersz ogółem w kolumnie 6 = suma ogółem w kolumnie 8 w pkt. 15 wniosku o płatność W kolumnach 7 i 8 wydatki ogółem oraz wydatki kwalifikowalne poniesione od początku realizacji projektu w ramach danego zadania/etapu Kolumna 9 powinna przedstawiać procentową relację wartości z kolumny 8 do wartości z kolumny 4. UWAGA! Na zakończenie realizacji projektu : wartości z kol. 3 i 4 = wartościom z kol. 7 i 8 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

22 Należy opisać w kilku zdaniach zadania/etapy/działania, jakie beneficjent planuje podjąć w ramach realizowanego projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność. Punkt jest niewypełniany w przypadku wniosku o płatność końcową WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

23

24

25 Należy wskazać wszystkie wskaźniki, do realizacji których beneficjent zobowiązał się w umowie o dofinansowanie oraz przedstawić aktualny stan ich realizacji. WSKAŹNIKI PRODUKTU Tabela powinna być wypełniona dla każdego wniosku o płatność. Należy wskazać wszystkie wskaźniki, do realizacji których beneficjent zobowiązał się w umowie o dofinansowanie oraz przedstawić aktualny stan ich realizacji. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

26 WSKAŹNIKI REZULTATU Tabela powinna być wypełniona TYLKO dla wniosku o płatność końcową. Beneficjent we wniosku o płatność końcową wpisuje wartość, jaka będzie osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio następującym po tym terminie (w zależności od specyfiki wskaźnika – okres ten nie powinien być dłuższy niż 1 rok od zakończenia projektu, bądź w uzasadnionych przypadkach, rok kalendarzowy następujący po roku zakończenia inwestycji, z wyjątkiem horyzontalnych wskaźników kluczowych, służących do pomiaru liczy nowoutworzonych miejsc pracy). W przypadku określenia jednostki miary wskaźnika jako %, należy podać jednocześnie wartość zmiany wyrażona w liczbach bezwzględnych (w kol.4 i 5 obok wartości wykazanej jako %), w celu umożliwienia oceny stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników.

27 Należy przedstawić w kilku zdaniach informację o ewentualnych problemach napotkanych w trakcie realizacji projektu w okresie objętym wnioskiem o płatność. Jeżeli nie wystąpiły żadne problemy, również należy wypełnić tabelę wpisując np. brak problemów, nie dotyczy, nie wystąpiły, itp.. W przypadku wniosku o płatność końcową, należy dodatkowo umieścić komentarz dotyczący wszystkich wskaźników rezultatu zawierający: zakładany poziom realizacji wskaźnika, wartość wskaźnika osiągniętą w efekcie realizacji projektu, przyczyny ewentualnego nieosiągnięcia poziomu założonego we wniosku o dofinansowanie. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

28 Należy przedstawić informację o całkowitych wydatkach kwalifikowalnych w kolejnych czterech kwartałach (począwszy od kwartału następującego po kwartale, którego dotyczy dany wniosek opłatność zgodnie z aktualnym kwartalnym zapotrzebowaniem na środki). W sytuacji, gdy beneficjent składa wniosek obejmujący wydatki poniesione wyłącznie w styczniu danego roku, pierwszy wypełniany przez beneficjenta wiersz powinien zawierać dane dla drugiego kwartału danego roku 22. Harmonogram wydatków na kolejne kwartały* Okres (rok, kwartał) Planowane wydatki kwalifikowalne rokkwartał 2011I kwartał 0,00 2011II kwartał17 600,00 2011III kwartał0,00 2011IV kwartał0,00 * Tabeli nie wypełnia się w przypadku wniosku o płatność końcową WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

29 Poprzez zaznaczenie pola Tak lub Nie należy wskazać, czy realizowany projekt jest zgodny z zasadami polityk wspólnoty, do przestrzegania których beneficjent zobowiązał się w umowie o dofinansowanie. X WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

30 W przypadku nieprzestrzegania polityk wspólnoty, należy opisać w kilku zdaniach na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać podjęte działania naprawcze. W opisie należy uwzględnić wyniki kontroli/audytów wskazujących na naruszenie zasad polityk wspólnotowych. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

31 Należy wskazać miejsce przechowywania dokumentacji związanej z projektem, podając adres i charakter miejsca (np. siedziba firmy, miejsce stałego zameldowania itp.) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

32 Wniosek powinien być czytelnie podpisany (lub parafowany z imienną pieczątką) przez osoby upoważnione, tj. osoby podpisujące umowę o dofinansowanie projektu. Każda strona wniosku o płatność powinna być parafowana przez jedną z osób upoważnionych do jego podpisania (oprócz ostatniej strony, na której wszystkie osoby składają podpis). WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

33 Wszystkie kwoty oraz dane finansowe podawane we wniosku o płatność powinny być wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, Wszystkie pola wniosku o płatność muszą zostać wypełnione, Pola zaznaczone na szaro są wypełniane przez pracownika IZ RPO WP, Wszystkie podpisy i parafki dokonywane na wniosku i załącznikach powinny być dokonywane kolorem innym niż czarny, Potwierdzenie zgodności z oryginałem kopii załączników powinno zawierać: klauzulę za zgodność z oryginałem / zgodnie z oryginałem oraz i czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu lub parafkę z imienną pieczątką, WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

34 Opis załączników do wniosku beneficjenta o płatność WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

35 Dokument potwierdzający kwalifikowalność podatku VAT Beneficjenci projektów, dla których podatek VAT jest w całości kosztem niekwalifikowanym, oświadczeń dotyczących podatku nie składają. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT składane jest przez beneficjenta przy każdym wniosku o płatność (z wyjątkiem wniosków pełniących funkcję sprawozdawczą) W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT, beneficjent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Instytucję Zarządzającą WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

36 Faktury/dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej – obowiązkowe elementy opisu Pierwsza strona Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, a w przypadku projektów współfinansowanych dodatkowo z budżetu Państwa lub budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego, do powyższego opisu należy odpowiednio dodać: oraz z budżetu Państwa", lub oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego Ujęto we wniosku o płatność za okres od … do … WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

37 Druga strona Numer umowy o dofinansowanie projektu, Nazwa projektu, Opis związku wydatku z projektem – należy zaznaczyć w opisie faktury/innego dokumentu do której/których kategorii kosztu/kosztów przedstawionych w części D3 wniosku o dofinansowanie odnosi się wydatek, z podziałem na kwotę netto i VAT np.: Zakup 200 szt. Katalogów reklamowych zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Nr. UDA - RPPK.01.04.00-18-248/10-00 z dnia 2010-10-13 w ramach projektu o nazwie Udział w targach Berlin i Dubaj – zadanie/etap II (Przygotowanie materiałów promocyjnych). zapis: Wydatek jest kwalifikowalny w wysokości …. PLN Informację o poprawności formalnej, merytorycznej i rachunkowej, WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

38 Druga strona Opis faktury w zakresie stosowania ustawy PZP: Wydatki poniesione są zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z … r. Nr … poz. …) na podstawie art. ….. lub Wytycznymi IZ RPO WP na lata 2007-2013 w sprawie udzielenia zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których nie stosuje się Ustawy Prawo zamówień publicznych WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

39 W przypadku zapłaty za fakturę transzami do refundacji należy przedstawić fakturę w całości zapłaconą. Dokument, który nie został w całości opłacony nie może być umieszczony we wniosku o płatność W przypadku otrzymania od dostawcy towaru faktury pro forma i dokonania zapłaty na podstawie tejże faktury, a następnie otrzymania zwykłej faktury VAT, we wniosku o płatność w tabeli 15, należy wykazać tylko i wyłącznie zwykłą fakturę VAT, natomiast fakturę pro forma, należy dołączyć jako jej załącznik. W przypadku zakupu towarów (usług) na podstawie faktur zaliczkowych przedstawienie wydatków związanych z taką transakcją do refundacji jest możliwe dopiero gdy zostanie ona zakończona tj. gdy towar (usługa) zostanie dostarczona (odebrana). Wówczas w Zestawieniu… (pkt. 15 wniosku o płatność) należy ująć wszystkie faktury zaliczkowe oraz fakturę rozliczającą zakup. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

40 Faktury wystawione w walutach obcych Do faktur/innych dokumentów wystawionych w walutach obcych należy stosować przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tj. art. 30 ust. 2 (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zmianami) Na fakturach/dokumentach księgowych o równoważnej wartości dowodowej należy umieścić: kurs waluty po jakim została zaksięgowana jako koszt w PLN (z podaniem daty i numeru tabeli NBP), kurs waluty po jakim została dokonana płatność stosowany zgodnie z polityką rachunkowości przyjętą przez beneficjenta oraz jego datę, równowartość faktury w PLN przeliczoną wg powyższych kursów. Należy dołączyć kopię faktury wewnętrznej lub noty księgowej sporządzoną w celu dokonania zapisu księgowego. Faktury oraz inne dokumenty będące załącznikami do tej faktury wystawione w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez osobę do tego upoważnioną. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

41 Wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta powinien zawierać: nr rachunku bankowego beneficjenta, nazwę beneficjenta, nazwę dostawcy/wykonawcy (w przypadku wynagrodzeń imię i nazwisko pracownika/zleceniobiorcy) nr faktury/rachunku, kwotę przelewu W sytuacji, gdy wyciąg z rachunku bankowego nie zawiera powyższych danych, beneficjent zobowiązany jest dołączyć do wyciągu kopię przelewu bankowego zawierającego brakujące dane.. W przypadku, gdy przelew obejmuje zapłatę nie tylko za fakturę przedstawiającą wydatki kwalifikowalne, ale także inne faktury/rachunki nie związane z projektem wówczas w dolnej części wyciągu bankowego należy umieścić zapis: W kwocie …. znajduje się kwota …. stanowiąca wydatek kwalifikowany w ramach projektu. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

42 W sytuacji, gdy faktura/inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej została zapłacona gotówką, potwierdzeniem zapłaty jest dołączona kopia raportu kasowego lub potwierdzenie wystawcy faktury, iż otrzymał środki. W przypadku wydatku uregulowanego w drodze kompensaty należności od określonego podmiotu i zobowiązań wobec tego podmiotu należy dołączyć kopię oświadczenia o kompensacie wraz z jego uznaniem przez drugą stronę. Za datę poniesienia wydatku przyjmuje się: w przypadku wydatków dokonanych przelewem lub kartą płatniczą – datę obciążenia rachunku bankowego beneficjenta, w przypadku wydatków dokonanych gotówką - datę faktycznego dokonania płatności przez beneficjenta, w przypadku zapłaty kartą kredytową - datę transakcji skutkującej obciążeniem rachunku karty kredytowej, w przypadku kompensaty - datę uznania kompensaty przez drugą stronę


Pobierz ppt "Wniosek beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oś priorytetowa I Konkurencyjna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google