Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalna Grupa Działania Fundacji „Nasza Nadzieja”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalna Grupa Działania Fundacji „Nasza Nadzieja”"— Zapis prezentacji:

1 Lokalna Grupa Działania Fundacji „Nasza Nadzieja”
Spotkanie organizacyjne dotyczące osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 Dnia 1 stycznia 2007 rozpoczęła się nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej, a zarazem nowy okres programowania. Zgodnie z założeniami reformy polityki wobec obszarów wiejskich od 2007 roku, wsparcie rozwoju obszarów wiejskich jest finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W Polsce w ramach EFRROW realizowany będzie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Instrumenty PROW podzielono na osie priorytetowe: oś priorytetowa 1 (gospodarcza): wsparcie konkurencyjności sektora rolnego i leśnego oś priorytetowa 2 (środowiskowa): zrównoważone gospodarowanie zasobami gruntów rolnych i leśnych oś priorytetowa 3 (społeczna): dywersyfikacja ekonomiczna obszarów wiejskich i podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich. Dodatkowo wyodrębniono tzw. podejście Leader, które tworzy oś priorytetową 4

3 CO TO JEST LEADER? Leader jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, ale także wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: Publicznego Społecznego Gospodarczego

4 Przedstawiciele tych sektorów tworzą partnerstwo zwane lokalną grupą działania, które jest reprezentatywne dla obszaru objętego LSR. Na poziomie decyzyjnym LGD, co najmniej 50% stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni. Lokalna grupa działania wybiera projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej lokalnej strategii rozwoju. Realizacja osi 4 w dłuższej perspektywie czasowej przyczyni się do osiągnięcia celów osi trzeciej.

5 Podejście Leader będzie realizowane poprzez trzy działania:
1. Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (LSR) realizacji projektów w ramach tej strategii. W ramach realizacji LSR Lokalna Grupa Działania wybiera projekty do realizacji w ramach środków przyznanych na realizację strategii. Pracownicy LGD pomagają wnioskodawcom w przygotowaniu projektów. W ramach tego działania pomoc udzielana jest dla operacji z zakresu: 1. Działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, 2. Działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, 3. Działania „Odnowa i rozwój wsi”, 4. „małych projektów”

6 nieuwzględnione w LSR, ale zgodne z celami LSR.
2. Wdrażanie projektów współpracy W ramach działania pomoc jest przyznawana LGD na realizację projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. W ramach działania pomoc jest przyznawana na projekty współpracy: zawarte w LSR; nieuwzględnione w LSR, ale zgodne z celami LSR.

7 3. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja
W ramach działania pomoc jest przyznawana na funkcjonowanie LGD oraz nabywanie umiejętności i aktywizację osób uczestniczących w realizacji lokalnych strategii rozwoju. Pomoc może dotyczyć w szczególności: Kosztów bieżących (administracyjnych LGD); Realizacji badań dotyczących obszaru objętego LSR; Informowania o obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz działalności LGD; szkolenia osób biorących udział we wdrażaniu LSR; organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem objętym LSR, realizacją LSR oraz działalnością LGD; animowania społeczności lokalnych.

8 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA FUNDACJI „NASZA NADZIEJA”
Zgodnie ze statutem Lokalnej Grupy Działania Fundacji „Nasza Nadzieja” jej organami są: Zgromadzenie Fundatorów Zarząd Fundacji Rada Partnerów Fundacji Izba Programowa LGD Fundacji

9 Zgromadzenie Fundatorów
Zgromadzenie Fundatorów jest najwyższym organem stanowiącym w sprawach ustrojowych Fundacji „Nasza Nadzieja”. Tworzą je wspólnie obradujący Fundatorzy.

10 Zarząd Fundacji Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji. Składa się z 3 do 7 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów. W skład Zarządu Fundacji wchodzi co najmniej jeden przedstawiciel z obszaru gminy należącej do LGD zgłoszonego przez Radę Partnerów Fundacji. Do Zarządu należy kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz.

11 Rada Partnerów Fundacji
Rada Partnerów Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym działalność statutową Fundacji. W skład Rady Partnerów Fundacji wchodzą wszyscy Partnerzy z sektora: publicznego, społecznego, gospodarczego. Do kompetencji Rady Partnerów należy: opiniowanie na wniosek Zgromadzenia Fundatorów lub Zarządu kierunków i programów działania Fundacji, powoływanie i odwoływanie członków Izby Programowej LGD Fundacji, bieżąca i okresowa kontrola majątku, bilansu i wyników ekonomicznych, ocena działalności Zarządu Fundacji,

12 ocena działalności Izby Programowej,
opiniowanie sprawozdań finansowych Fundacji, przedstawianie Zgromadzeniu Fundatorów wniosków pokontrolnych, opiniowanie na wniosek Zarządu Fundacji zmian statutu Fundacji, wytypowanie delegatów, po dwóch z każdego sektora, do udziału w obradach Zgromadzenia Fundatorów, opiniowanie propozycji i projektów Zarządu w zakresie, w którym Fundacja będzie starać się o dofinansowanie, sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli nad działalnością Fundacji.

13 Izba Programowa LGD Izba Programowa jest organem decyzyjnym Lokalnej Grupy Działania Fundacji „Nasza Nadzieja” i składa się z 5 osób: Przewodniczącego i Członków Izby Programowej wybieranych przez Radę Partnerów Fundacji na okres 3 lat. Do wyłącznej kompetencji Izby Programowej należy wybór operacji, które mają być finansowane w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, w szczególności: opiniowanie i wybór wniosków w ramach działań osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”: różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, odnowa i rozwój wsi; Opiniowanie i wybór „małych projektów”; Zatwierdzanie lokalnych kryteriów wyboru projektów.

14 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU FUNDACJI „NASZA NADZIEJA”
Lokalna Strategia Rozwoju to jeden z najważniejszych elementów podejścia Leader. Każde lokalne partnerstwo aspirujące do udziału w osi 4. Leader PROW musi opracować taki dokument. Ma on podstawowe znaczenie dla losów lokalnej grupy działania, ponieważ jego treść jest oceniania przez samorządy województw, a wynik tej oceny decyduje o przyznaniu lub nieprzyznaniu pomocy ze środków osi 4. Leader. Lokalna Strategia Rozwoju to dokument strategiczny, zawierający z jednej strony diagnozę stanu aktualnego obszaru objętego LSR, a z drugiej strony wskazujący na cele i misję LGD oraz na kierunki działań, które mogą zdynamizować rozwój obszaru, na którym działa LGD.

15 Misja Lokalnej Strategii Rozwoju Fundacji „Nasza Nadzieja”
Aktywna wspólnota mieszkańców terenów znanych z walorów turystyczno- krajobrazowych.

16 Cele Lokalnej Strategii Rozwoju Fundacji „Nasza Nadzieja”:
Cel ogólny 1 Rozwój turystyki w oparciu o walory przyrodnicze i historyczne gmin z obszaru LGD. Cele szczegółowe Cel szczegółowy 1.1: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Cel szczegółowy 1.2: Promocja walorów turystyczno-krajobrazowych Przedsięwzięcie: Aktywny wypoczynek tuż za miastem

17 Cele Lokalnej Strategii Rozwoju Fundacji „Nasza Nadzieja”:
Cel ogólny 2 Aktywizacja i integracja lokalnej społeczności. Cele szczegółowe Cel szczegółowy 1.1: Tworzenie przestrzeni społecznej Cel szczegółowy 1.2: Rozwój aktywności kulturalnej lokalnej społeczności Cel szczegółowy 1.3: Rozwój aktywności sportowej lokalnej społeczności Przedsięwzięcie: Wspólne miejsca spotkań Przedsięwzięcie: Wspólne spotkania

18 Budżet Lokalnej Grupy Działania Fundacji „Nasza Nadzieja”
Realizując program Leader Lokalna Grupa Działania Fundacji „Nasza Nadzieja” będzie dysponowała budżetem w wysokości 2 616 750 zł.

19 Budżet Lokalnej Grupy Działania Fundacji „Nasza Nadzieja”
Szczegółowy podział środków finansowych na działania

20 Budżet Lokalnej Grupy Działania Fundacji „Nasza Nadzieja”
Szczegółowy podział środków w ramach budżetu LSR przedstawia się następująco: 2 053 500 zł na realizację działania „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju”. Z tych środków finansowane będą projekty wybrane do realizacji przez LGD Fundacji „Nasza Nadzieja”. Wnioskodawcami będą mogli być partnerzy LGD Fundacji „Nasza Nadzieja”. 50 000 zł na realizację działania „Wdrażanie projektów współpracy”. Środki te będą przeznaczone na realizację projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. zł na realizację działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Te środki będą przeznaczane na funkcjonowanie LGD oraz nabywanie umiejętności i aktywizację prowadzoną na obszarze wdrażania LSR.

21 Budżet Lokalnej Grupy Działania Fundacji „Nasza Nadzieja”
Szczegółowy podział środków w ramach działania „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju”

22 Budżet Lokalnej Grupy Działania Fundacji „Nasza Nadzieja”
Szczegółowy budżet w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”

23 Dnia 23 października 2008 r. o godzinie 1100 zapraszamy na kolejne spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w siedzibie Fundacji „Nasza Nadzieja” Fundacja „Nasza Nadzieja” Ul. Norwida 9, Świdnik Tel. (081) wew. 52 fax. (081) wew. 52 ,

24 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Lokalna Grupa Działania Fundacji „Nasza Nadzieja”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google