Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPÓŁPRACA LOKALNEGO SAMORZĄDU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI PRZY ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW LOKALNEGO RYNKU PRACY – MOŻLIWOŚCI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPÓŁPRACA LOKALNEGO SAMORZĄDU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI PRZY ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW LOKALNEGO RYNKU PRACY – MOŻLIWOŚCI."— Zapis prezentacji:

1 WSPÓŁPRACA LOKALNEGO SAMORZĄDU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI PRZY ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW LOKALNEGO RYNKU PRACY – MOŻLIWOŚCI I DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA. NA PRZYKŁADZIE POWIATU MIELECKIEGO

2 Wynik współpracy na linii rząd, organizacje pozarządowe, samorząd terytorialny to utworzenie:
*Specjalnej Strefy Ekonomicznej ( 1995), *Mieleckiej Agencji Rozwoju Gospodarczego MARR SA (1994) *Powstanie Rejonowego Urzędu Pracy( 1993) oraz *Fundacji Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Rozwoju Gospodarczego Mielec (1994), ( tej ostatniej we współpracy z 6-cioma okolicznymi gminami , MARR SA, Urzędem Miejskim, SIMP Rzeszów przy pozyskaniu partnera niemieckiego VHS Bildungswerk GmBH). Do przeciwdziałania bezrobociu włączyły zatem trzy sektory . Wszystkie- miały wspólny cel: aktywizację lokalnego rynku pracy. To były początki – zalążki współpracy, współdziałania na rynku pracy.

3 Efekty współdziałania trzech sektorów:
Wyszczególnienie Stan wyjściowy Stan obecny uwagi Liczba bezrobotnych ~12 000 ~6 100 Liczba podmiotów gospodarczych ~1 000 ~9 000 Liczba organizacji pozarządowych Poniżej 20 Powyżej 300 Liczba instytucji rynku pracy 5 7 % bezrobocia Powyżej 22 Poniżej 10,4

4 Wybrane podstawy prawne współdziałania

5 W szczególności ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mają znaczenia podstawowe dla problemu aktywizacji lokalnego rynku pracy, w tym współpracy w tym zakresie przez NGO’s z JST.

6 Ustawa o samorządzie powiatowym,
Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 o zatrudnieniu socjalnym, Ustawa z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, Ustawa o rencie socjalnej, Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestru zatrudnienia, Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa o partnerstwie publiczno – prywatnym. Ustawa – prawo o stowarzyszeniach Ustawa o fundacjach.

7 Ustawa O DZIAŁALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO i o wolontariacie stanowi:
Ustawa o samorządzie powiatowym w art. 4 ( do zadań powiatu należy): ustęp 1 punkt 17) ..aktywizacja lokalnego rynku pracy, zaś w punkcie 22) ….współpraca z organizacjami pozarządowymi, Ustawa O DZIAŁALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO i o wolontariacie stanowi: art. 4 ust sfera zadań publicznych obejmuje: 7) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniami z pracy, art. 5 ust.1 .. organy administracji publicznej prowadzą działalność we współpracy z…organizacjami pozarządowymi….. ust.3: organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi …..

8 Przydział zadań: Zadania wymienione jako zadania dla samorządu w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są przypisane wszystkie do realizacji Powiatowego Urzędu Pracy ( to p. 2 ) Art. 21 ustawy stanowi: Polityka rynku pracy realizowana przez władze publiczne opiera się na dialogu i współpracy z partnerami społecznymi a w szczególności w ramach: * działalności Powiatowej Rady Zatrudnienia, *partnerstwa lokalnego; * uzupełnieniu i rozszerzeniu oferty usług publicznych służb zatrudnienia przez partnerów społecznych i agencji zatrudnienia.

9 Art. 22 ust.3 stanowi: Powiatowe Rady Zatrudnienia są organami opiniodawczo- doradczymi starosty w sprawach polityki rynku pracy, zaś w ust. 5 ustanowiono ,że do zadań Powiatowej Rady Zatrudnienia należy: p.1)inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie. ; p. 4)składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia , szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia.

10 Instytucjami rynku pracy, w rozumieniu art
Instytucjami rynku pracy, w rozumieniu art. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są : - publiczne służby zatrudnienia, - Ochotnicze Hufce Pracy, - agencje zatrudnienia, - instytucje szkoleniowe, - instytucje dialogu społecznego, - instytucje partnerstwa lokalnego.

11 Wyjaśnienia: instytucjami dialogu społecznego są:
- organizacje związków zawodowych, - organizacje pracodawców, - organizacje pozarządowe- współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia i OHP, w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie, -instytucjami partnerstwa lokalnego są: - instytucje realizujące ( art. 6 ust. 7 ustawy) inicjatywy partnerów rynku pracy tworzone na rzecz realizacji zadań określonych ustawą o promocji zatrudnienia i wspierane przez organy samorządu terytorialnego.

12 Oddziaływanie na rynek pracy.
Truizmem jest stwierdzenia, że źródłem obniżania poziomu bezrobocia jest *:Rozwój lokalny- społeczno- gospodarczy jako suma procesów składających się na ogólną ZAMOŻNOŚĆ społeczeństwa i poprawę JAKOŚCI jego ŻYCIA. Lecz to nie może być hasło. Treść, akceptowalną treść planu/ programu rozwoju należy wypracować, wspólnie, partnersko, społecznie. To jest przedmiot współpracy na linii NGO’s ↔ JST, *szeroko pojęty rozwój współpracy we wszystkich trzech sektorach, czyli for profit, non profit i administracji publicznej. a to wymaga przemyślanej strategii , uznania j kierunków rozwoju, a przede wszystkim-jako warunek podstawowy: posiadanie kapitału społecznego: czyli zespołu instytucji i organizacji na szczeblu lokalnym / powiatowym i więzi pomiędzy nimi. Wynikiem tego kapitału jest , albo powinno być zaufanie społeczne.

13 Instytucje rynku pracy.
Instytucje rynku pracy, których oddziaływanie jest znaczące dla współpracy JST-↔ NGO’s. w zakresie oddziaływania na sytuację na rynku pracy, to: *Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli, *Agencja Zatrudnienia Wektor Consulting *Fundacja MCK i RG, * Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA (nie licząc , przepraszam, drobnych instytucji szkoleniowych i organizacji typu „member servicing”) które to instytucje, z mocy ustawy, są instytucjami rynku pracy oraz mogą być beneficjentami środków finansowych - pomocowych pochodzących z Sektorowych Programów Operacyjnych( obecnie horyzontalnych) i odgrywają znaczącą rolę na rynku pracy.

14 * Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA.
Działają na różnych zasadach, *CKP i DN- to administracja, ( powiat) *Wektor Consulting- to organizacja for profit, *Fundacja MCK i RG- to organizacja pożytku publicznego- non profit. * Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA. Każda z nich ma inne warunki pracy i zasady zarządzania.

15 Powiatowa Rada Zatrudnienia:

16 Mielecki rynek pracy.

17 Analiza SWOT mieleckiego rynku pracy.
Silne strony Słabości Duże zasoby siły roboczej; Stosunkowo wysokie kwalifikacje w określonych grupach zawodowych ( lotnictwo, przemysł metalowy, przemysł meblarski,) Korzystna struktura wiekowa, Duża liczba instytucji około biznesowych, Rozwinięte szkolnictwo na poziomie zawodowym, średnim i wyższym, Proinnowacyjnie nastawione władze samorządowe, Istniejący Inkubator Przedsiębiorczości, Możliwości wykorzystania środków finansowych z programów pomocowych. Możliwość wykorzystania potencjału naukowego i technologicznego Wyższej Uczelni Dezintegracja środowiska; Niska mobilność siły roboczej, Brak reprezentacji pracodawców, Brak sformalizowanych zasad współpracy pomiędzy istotnymi czynnikami rynku pracy, Brak spójnego programu przeciwdziałania bezrobociu, Niski poziom wiedzy na temat integracji europejskiej, Niechęć do samoorganizowania się sił społecznych, Atomizacja społeczna, Zniechęcenie społeczne, Tendencje do „uciekania w szarą strefę” Spadek etyki zawodowej, Brak struktur proinnowacyjnych. Niski potencjał rozwojowy MŚP Słaby rozwój przedsiębiorczości, szczególnie na obszarach wiejskich,

18 cd. Szanse Zagrożenia Kontrakty wojewódzkie; Rozwój samozatrudnienia,
Rozwinięte instytucje około biznesowe, Możliwości korzystania ze środków finansowych pochodzących z programów pomocowych, Strategia rozwoju powiatu, Rozwój inwestycji, Specjalizacje produkcyjne, Rozwój grup producenckich, Program „ zalesień” Uzyskanie przez samorząd bezpośredniego wpływu na program Brak spójnej, ponadgminnej polityki przeciwdziałania bezrobociu, Brak środków na rozwój infrastruktury materialnej i instytucjonalnej, Duże rozproszenie zasobów intelektualnych, brak akceptacji wspólnej wizji rozwoju, Nieumiejętność postrzegania zagrożeń, Brak polityki rządu w stosunku do tradycyjnych przemysłów- specjalizacji Mielca, Brak wizji rynku pracy i kierunków jego rozwoju,

19 cd. Niedostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy,
Brak promocji zatrudnienia, Zbyt niski poziom wiedzy na temat zasad funkcjonowania rynku pracy.

20 Rynek pracy : Popyt- Podaż

21 Bariery rynku pracy: gospodarka nieformalna
Jedna to- gospodarka nieformalna ( w tym migracja zarobkowa)

22 polityka edukacyjna. Druga bariera- to
Jesteśmy w sytuacji przeciwstawiania drogi rozwoju osobniczego: PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU versus AWANS CYWILIZACYJNY.

23 Ograniczenia „świadomościowe”
konserwatyzm- przywiązanie do tradycji lokalnych, brak doświadczenia, niska świadomość i poziom wykształcenia, brak odwagi i wiary w powodzenie, brak woli i wspólnego działania, brak informacji, nieznajomość prawa- i wynikających stąd możliwości, zawiść i konflikty rodzinne,

24 Bariery innowacji przemysłowych:
Jako barierę nr 1 można sklasyfikować barierę „otyłości intelektualnej”- u zwykłych małych i średnich przedsiębiorców sama myśl o foresight’ ie , celach długoterminowych, współpracy z „ profesorami” wywołuje panikę. To wyznacza, zdaniem autorów strategii i ZPRL , metody działania.. Bariera nr 2- to nadmierny indywidualizm – brak skłonności do współpracy ,poszukiwanie własnych , pilnie strzeżonych dróg rozwoju, nie uznając komplementarności w swoich działaniach.

25 Bariera 3 – to źle rozumiany rynek
Bariera 3 – to źle rozumiany rynek. Na rynku nie sprzedaje się samolotów, gruszek, uszczelek, tylko sprzedaje się „ zaspokojenie potrzeb klienta”. Brak definicji przyszłych potrzeb klienta ( to właśnie foresight)- jest powodem frustracji, niepowodzeń, niechęci do współpracy i jeszcze bardziej skłania do „ zamykania się w sobie”- zamiast otwarcia na naukę, wiedzę itp. Bariera 4- to brak „interesariuszy” ( stakeholders) ze względu na ich niskie KOMPETENCJE, rozumiane jako suma WIEDZY + UMIEJĘTNOŚCI + DOŚWIADCZENIE, + POSTAWY.

26 Działania wspólne- organizacje pozarządowe ↔ administracja publiczna:

27 Inicjatywy we współpracy NGO’s ↔ JST:
1. Utworzenie Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA 2. Ustanowienie Fundacji MCK i RG. Ustanawiający: Urząd Miasta Mielca, 6 gmin powiatu, MARR SA, SIMP O/Rzeszów, VHS Bildungswerk GmbH Hanower. 3. Powstanie CKP i DN, 4. Utworzenie Lokalnej Grupy Działania LEADER+ pod akronimem PROWENT, 5. Utworzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej LOT-PORT Ziemia Mielecka, Utworzenia Katolickiego Centrum Młodzieży KANA

28 6.Realizacja Projektu Sieć Innowacji MIGRON- realizującego Regionalną Strategię Innowacji Województwa Podkarpackiego, 7.Realizacja projektu PROWENT- program rozwoju obszarów wiejskich –Ekonomika-Nauka- Tradycja. 8. Współdziałanie przy tworzeniu sieci porozumienia lotniczego, podejmowanie programów eliminujących dyskryminacje kobiet na rynku pracy itp. ( Agencja Zatrudnieniowa Wektor Consulting) 10. szkolenia dla nauczycieli zawodu,(CKP i DN) 11. Cała gama ofert szkoleniowych dla młodzieży ( Agencja Zatrudnieniowa WEKTOR Consulting, CKP i DN, Fundacja MCK i RG )

29 Realizacja zadań ustawowych.
w zakresie współpracy pomiędzy JST a NGO’s

30 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Do jego ustawowych ( i realizowanych ) zadań należy m.in.: - współpraca z NGO’s zarejestrowanymi w powiecie, - opracowywanie i prezentacja rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, -przeprowadzanie konkursów/ przetargów na realizację zadań publicznych, możliwych do zlecenia organizacjom pozarządowym, - szkolenia dla NGO’s w zakresie zmian w prawie, możliwości pozyskiwania środków pomocowych, pomoc przy opracowywaniu projektów, - wnioskowanie wysokości wsparcia dla NGO’s w budżecie powiatu,

31 Powiatowa Rada Zatrudnienia
oprócz zadań wynikających z ustawy, realizuje : inicjuje cykl spotkań z instytucjami rynku pracy dla utworzenia/ wypracowania wspólnej strategii oddziaływania na rynek pracy, analizuje i opiniuje zmiany programowe w szkołach dla których powiat jest jednostką prowadzącą, współpracuje z Radą Powiatu przy opracowywaniu programu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego Rynku Pracy, przygotowuje analizy rynku pracy, przeprowadza szkolenia dla członków Powiatowej Rady Zatrudnienia, organizuje spotkania z dyrektorami szkół zawodowych, dla których powiat jest jednostką prowadzącą, organizuje spotkania z pracodawcami,

32 Powiat: przyjęcie uchwałą Rady Powiatu zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi, ( to jedna z pierwszych uchwał Rady rok) opracowanie strategii rozwoju powiatu metodą partnerską, współudział w opracowaniu rocznych planów aktywizacji lokalnego rynku pracy i aktywizacji zawodowej oraz jego uchwalanie, opracowywanie i uchwalanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, uwzględnianie w budżecie środków na wspomaganie organizacji pozarządowych, ogłaszanie przetargów/konkursów/ zapraszanie do realizacji zadań publicznych przez NGO’s,

33 wspomaganie inicjatyw takich jak np. „Działaj Lokalnie”
zawieranie partnerskich umów z organizacjami pozarządowymi, współudział w opracowywaniu i realizacji wniosków składanych do instytucji pomocowych w ramach sektorowych programów operacyjnych, podejmowanie wspólnych inicjatyw z NGO’s, współpraca przy tworzeniu nowych NGO’s.( w tym np. LEADER+, LOT-PORT Ziemia Mielecka, Sieć Porozumienia Lotniczego AVIA Splot itp.)

34 Działalność NGO’s To szeroka gama działalności: szkoleniowej, doradczej, aktywizującej

35 zintegrowanej obsługi rynku
Wymogi rynku pracy: Co nam potrzeba: zintegrowanej obsługi rynku zatrudnienia

36 Koniecznym jest zbudowanie instrumentarium obsługi rynku zatrudnienia w trzech obszarach działania, tworząc jeden zinformatyzowany system obsługi uwzględniający następujące grupy podmiotów/ beneficjantów: *instytucje działające na rynku pracy *pracodawców *pracobiorców

37 Opracowaliśmy projekt „ zagospodarowania” ( e) i (i) migrantów
Opracowaliśmy projekt „ zagospodarowania” ( e) i (i) migrantów. Nadaliśmy mu nazwę „Pobudzanie Obywatelskich Lokalnych Inicjatyw Społecznych” ( akronim POLIS) .

38 Realizacja projektu daje możliwość zgłaszania uwag i propozycji z wykorzystaniem praktycznej wiedzy licznej grupy migrantów , ludzi pracujących czasowo zagranicą oraz tych, którzy już powrócili, jednocześnie włączając ich w działalność obywatelską, dając im poczucie, że są potrzebni, wykorzystując krajowe i zagraniczne źródła informacji ( swoisty benchmarking).

39 Projekt POLIS zawiera m.in. działania:
1. zdiagnozowanie istniejącego stanu/ problemów nurtujących społeczność lokalną, poprzez opracowanie analizy SWOT i PEST[1] na obszarze realizacji projektu, 2. informatyzacja poradnictwa przez utworzenie stałej, skomputeryzowanej, ogólno dostępnej poradni obywatelskiej , we współpracy z Gminnymi Ośrodkami Kultury (GOK),( w tym ich kawiarenki internetowe) z możliwością komunikacji w systemie gadu-gadu, 3. zdiagnozowanie grupy migrantów , z propozycją wzięcia udziału w diagnozowaniu lokalnych problemów i podpowiadania rozwiązań na bazie zdobytych doświadczeń,

40 4. sformalizowanie zasad współpracy pomiędzy OPRz a samorządami gminnymi i powiatowym, z możliwością zgłaszania uwag i propozycji wykorzystując portal POLIS. 5.wynikający z diagnozy cykl działań edukacyjnych w zakresie podniesienia wiedzy i umiejętności , na bazie posiadanych doświadczeń, z wykorzystaniem wiedzy migrantów.

41 Wiem, że prezentacja jest ułomna, że nie usatysfakcjonuje wszystkich aktorów rynku pracy, że nie dowartościowałem wszystkich, że moje poglądy i uwagi są subiektywne. Starałem się jednak- podkreślić , że działamy skutecznie, że problemy są postrzegane zaś rola NGO’s jest nie do przecenienia.

42 KONIEC


Pobierz ppt "WSPÓŁPRACA LOKALNEGO SAMORZĄDU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI PRZY ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW LOKALNEGO RYNKU PRACY – MOŻLIWOŚCI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google