Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego"— Zapis prezentacji:

1 jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego
Innowacja jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego Toruń

2 Innowacje technologiczne są następstwem postępu naukowo-technicznego
INNOWACJE - to pojęcie związane z wdrażaniem nowych technologii i rozwiązań organizacyjnych Innowacje technologiczne są następstwem postępu naukowo-technicznego Innowacje organizacyjne i instytucjonalne są mocno związane z przedsiębiorczością, kreatywnością oraz wykorzystaniem wiedzy Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach;29 Umiejętność organizacji i przewidywania;15 Umiejętność podejmowania ryzyka;13 Innowacyjność, kreatywność;12 Osiąganie założonych celów;7 Zdolność generowania zysków;5 To bardzo szerokie pojęcie, trudne do zdefiniowania;5 Umiejętność podejmowania odpowiednich decyzji;4 Efektywne działanie;2 Osoba pełna pomysłów;2 Dostosowanie się do zmieniających się warunków;2 Konsekwencja w działaniu;2 Sposób na samorealizację w różnych dziedzinach życia.1

3 Globalizacja Konkurencja Innowacja

4 INNOWACJE Jako proces: - Technologiczny - Organizacyjny Jako produkt:
- Dobra - Usługi

5 „Klamry” innowacji Nauka Technika Usługi publiczne niezależnie od tego jak zdefiniujemy innowację, będzie ona zjawiskiem społecznie złożonym i skomplikowanym, ponieważ łączy w sobie trzy elementy

6 INNOWACYJNOŚĆ - INNOWACJA
To proces tworzenia innowacji związany z określonym sposobem myślenia i działania Efektem innowacyjności są innowacje

7 KAPITAŁ INTELEKTUALNY
KAPITAŁ LUDZKI KAPITAŁ SPOŁECZNY KAPITAŁ STRUKTURALNY KAPITAŁ RELACYJNY

8 Pozycja konkurencyjna regionów

9 Nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle (w mln zł)

10 Kujawsko-Pomorskie na tle kraju

11 Średnia liczba opracowanych nowych technologii,
produktów o wartości powyżej 50 tys. zł na rzecz innych podmiotów

12 UDZIAŁ PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH, KTÓRE PONIOSŁY NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ W % OGÓŁU PRZEDSIĘBIORSTW W 2008R.

13 PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWE, KTÓRE PONIOSŁY NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ W % OGÓŁU PRZEDSIĘBIORSTW W 2008R.

14 OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W ROKU 2008

15 NAKŁADY WEWNĘTRZNE BIEŻĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ B + R WEDŁUG RODZAJÓW BADAŃ I WOJEWÓDZTW W TYS. ZŁ W 2008R.

16 NAKŁADY WEWNĘTRZNE BIEŻĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ B + R WEDŁUG RODZAJÓW BADAŃ I WOJEWÓDZTW (BEZ MAZOWIECKIEGO) W TYS. ZŁ W 2008R.

17 Pozycja regionu Kujawsko-Pomorskiego pod kątem innowacyjności (wśród regionów Europy)

18 W zakresie wartości opisujących innwacyjność pod kątem:
Udziału pracujących z wyższym wykształceniem do ogółu pracujących Kapitału ludzkiego w nauce i technologii Udziału ludności w wieku 25 – 64 lat w kształceniu ustawicznym

19 Pozycja 1. Pozycja 236.* *na ogólną liczbę regionów 263

20 W zakresie wartości opisujących innowacyjność pod kątem:
Udziału pracujących w przemyśle zaawansowanym technologicznie do ogółu pracujących Udziału pracujących w usługach opartych na wiedzy do ogółu pracujących Patentów zarejestrowanych w stosunku do siły roboczej

21 Pozycja 1. Pozycja 243.* *na ogólną liczbę regionów 263

22 Region Kujawsko-Pomorski według klas regionów europejskich pod względem innowacyjności (ogółem VIII klas) Kujawsko-Pomorskie zaliczane jest do klasy VIII, która obejmuje regiony, gdzie występują niższe wartości zmian ilustrujących innowacyjność. Określa się je jako regiony nisko rozwinięte i nieproinnowacyjne.

23 Konieczne jest zatem tworzenie warunków do realizacji polityki innowacyjnej regionu, co wymaga współdziałania różnych grup interesu wraz ze skonstruowaniem i doborem odpowiednich instrumentów wsparcia.

24 Musi nastąpić odniesienie do innowacyjności oraz innowacji jako czynnika rozwoju, który należy potraktować bardzo szeroko.

25 Konstruowanie i wdrażanie instrumentów oddziaływania na rozwój jednostek terytorialnych - jako zadanie Samorządu Województwa

26 Instrumenty wspierania rozwoju
Fundusz Wsparcia Fundusz Rewitalizacji miast do mieszk.

27 Innowacyjny rozwój miast

28 Kierunki działań na rzecz innowacyjnego rozwoju miast
Innowacyjny rozwój miast Kierunki działań na rzecz innowacyjnego rozwoju miast podnoszenie poziomu innowacyjności lokalnej gospodarki (profil gospodarczy miasta – podstawa dochodów własnych miasta) tworzenie warunków infrastrukturalnych dla innowacyjnej przedsiębiorczości, aktywności społecznej centra badawczo-rozwojowe, parki technologiczne, parki technologiczno-przemysłowe, klastry, strefy inwestycyjne, specjalne strefy ekonomiczne, inkubatory przedsiębiorczości

29 Instrumenty oddziaływania na innowacyjny rozwój województwa to np.
Organizowanie w powiatach spotkań pod wspólnym tytułem Forum Innowacji Przygotowanie koncepcji funkcjonowania Lokalnych Liderów Innowacji

30 Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji

31 Rada Innowacji gremium opiniodawczo-doradcze przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do spraw koordynacji działań innowacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim, zadanie: wspomaganie władz regionalnych i organizacji rozwoju regionalnego we wdrożeniu efektywnego systemu rozwoju innowacyjnego w regionie poprzez: integrację środowisk naukowo – gospodarczych na rzecz innowacyjnego rozwoju województwa kujawsko- pomorskiego

32 Polityka innowacyjna samorządu województwa jest zatem jedną z form aktywizacji środowisk lokalnych na rzecz proinnowacyjnego rozwoju

33 Przyszłość

34 Kujawsko - Pomorskie Innowacyjny Region Europy
TRIADA: Biznes: potencjał technologiczny, finansowy: funudsze ryzyka , innowacje: infrastruktura i laboratoria, Parki Technologiczne, Nauka: B+R, instytucje naukowe, uczelnie wyższe Administracja: urzędy, samorządy, agencje regionalne.

35 Kujawsko – Pomorskie Region innowacyjny a więc :
Zdolny konkurować z regionami UE Innowacje motorem rozwoju regionu Region przyjazny innowacjom: Powstawanie i rozwój innowacyjnych firm Rozwój technologii Komercjalizacja wyników badawczych

36 Efektem działań powinien być Regionalny System Innowacji
Regionalny System Innowacji - to publiczno-prywatne forum współpracy świata biznesu, administracji samorządowej, państwowej, instytucji naukowo-badawczych i edukacyjnych oraz instytucji pozarządowych umożliwiające aktywizację lokalnych czynników wzrostu i lepsze wykorzystanie zasobów

37

38 Zadania Centrum Zarządzania Regionalnym Systemem Innowacji
Tworzenie warunków dla merytorycznego sprzężenia szkolnictwa wyższego z rozwojem przemysłu i usług Wzmocnienie edukacyjnej roli nauki w celu budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego Koordynowanie współpracy pomiędzy nauką, sferą publiczną i gospodarką.

39 Administracja w procesie kreowania innowacyjnego rozwoju
Przekształcenia ….. Administracja współczesna Administracja ….. zadań i funkcji

40 Wyzwania dla współczesnej administracji
Podnoszenie jakości usług publicznych Doskonalenie systemu zarządzania Informatyzacja administracji Kreowanie pozytywnego wizerunku Współpraca w ramach administracji europejskiej Tworzenie warunków do realizacji polityki innowacyjnej regionu, co wymaga współdziałania różnych grup interesu wraz ze skonstruowaniem i doborem odpowiednich instrumentów wsparcia.

41 Główne kierunki aktywności
administracji po 2013 r. Inteligentny rozwój Wspieranie budowy społeczeństwa innowacyjnego (opartego na wiedzy) Rozwój e-usług publicznych Kształcenie postaw proinnowacyjnych Podnoszenie poziomu kształcenia Aktywizowanie społeczności na rzecz innowacyjnego rozwoju Inwestowanie w człowieka

42 Administracja lokalna w realizacja zadań na rzecz innowacyjności

43 ROZWÓJ INNOWACJI I SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
Realizacja założeń strategii innowacji oraz podjęcie wysiłku stworzenia platformy współdziałania podmiotów społecznych, gospodarczych, naukowo – badawczych oraz samorządowych w zakresie kształtowania przestrzeni innowacyjnej regionu

44 Kreowanie postaw proinnowacyjnych, wymiana doświadczeń, inspirowanie transferu rozwiązań innowacyjnych a także wypracowanie nowych metod zarządzania publicznego z wykorzystaniem nowoczesnych technik przepływu informacji

45 Popularyzowanie i koordynowanie działań na rzecz budowania potencjału innowacyjnego regionu
Rozpoczęcie budowy platformy wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami zajmującymi się przedsięwzięciami innowacyjnymi Stworzenie podstaw dla rozwoju systemu transferu wiedzy i innowacji z ośrodków naukowo-badawczych do podmiotów gospodarczych Stworzenie podstaw podmiotów zajmujących się problematyką innowacji i wdrożeń

46 Strategia Europa 2020 Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

47 Oznacza to zwiększenie roli wiedzy i innowacji jako sił napędowych przyszłego rozwoju.
Składniki tego procesu to: Innowacje Edukacja Społeczeństwo cyfrowe Zreformowanie regionalnego systemu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej Zapewnienie odpowiedniej liczby absolwentów nauk ścisłych oraz wprowadzenie do programów nauczania elementów innowacyjności Podwyższenie poziomu wydatków na rozwój wiedzy i innowacji

48 Podniesienie wyników i atrakcyjności kształcenia
Odpowiedni poziom innowacji w badaniach i nauce Zwiększenie otwartości oraz znaczenia systemu kształcenia dla rozwoju Ułatwienie młodym ludziom wchodzenia na rynek pracy Opracowania strategii (programów) rozwoju szybkiego Internetu Stworzenie ram prawno-organizacyjnych dla koordynacji działań publicznych na rzecz upowszechnienia Internetu Propagowanie korzystania z nowoczesnych usług (e-edukacja, e-zdrowie, inteligentny dom itp.)

49 Rodzaje aktywności urzędu na rzecz rozwoju jednostki terytorialnej
MONITORING I OCENA KOMUNIKACJA SPOŁECZNA PROGRAMOWANIE WDRAŻANIE Rodzaje aktywności urzędu na rzecz rozwoju jednostki terytorialnej

50 ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
KOORDYNACJA Wójt / Burmistrz / Prezydent / Marszałek Programowanie Wdrażanie

51 Model urzędnika ANIMATOR ADMINISTRATOR (model biurokratyczny)

52 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google