Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Korzyści z wyboru kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla GOW Jadwiga Widziszewska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Korzyści z wyboru kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla GOW Jadwiga Widziszewska."— Zapis prezentacji:

1 Korzyści z wyboru kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla GOW
Jadwiga Widziszewska

2 Politechniki Krakowskiej
Jesteśmy jednostką Politechniki Krakowskiej Działamy od 1997 roku na mocy zarządzenia JM Rektora Politechniki Krakowskiej zgodnie z Art. 86 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.

3 Nasze zadania Realizujemy projekty nakierowane na rozwój nauki, komercjalizację badań naukowych, podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, rozwój gospodarczy naszego regionu

4 Nasza misja łączymy biznes z nauką promujemy wyniki prac badawczych
wspieramy rozwój innowacyjności

5 Wiedza i innowacje – budowa gospodarki opartej na wiedzy
BADANIA I ROZWÓJ INNOWACYJNOŚĆ KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY

6 Innowacyjność - wdrożenie nowości do praktyki gospodarczej
Wiedza i innowacje Innowacyjność - zdolność i motywacja do: ustawicznego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce wyników B+R, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków, doskonalenia i rozwoju istniejących technologii produkcyjnych, eksploatacyjnych (w tym w sferze usług) oraz wprowadzania nowych rozwiązań w organizacji i zarządzaniu. Innowacyjność - wdrożenie nowości do praktyki gospodarczej

7 Konkurencyjność Głównym źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw (zwłaszcza MŚP) są: WIEDZA I INNOWACJE (głównie technologiczne i organizacyjne) ROZWÓJ (postępujące zmiany w dziedzinach gospodarki, związanych z przetwarzaniem informacji i rozwojem nauki tzw.wysokiej techniki) SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE (rozwój technik i usług).

8 Unijny ranking innowacyjności marzec 2013 r

9 Unijny ranking innowacyjności marzec 2013 r
za 2012 r. Polska zajmuje 25 miejsce i została zaklasyfikowana do grupy państwa określonych jako „skromni innowatorzy”, przy czym dystans dzielący Polskę od europejskich liderów innowacji oraz od średniej unijnej jest nadal znaczny

10 Unijny ranking innowacyjności marzec 2013 r
Postęp w omawianej sferze jest niezbędny do tworzenia nowych – opartych na wiedzy – przewag konkurencyjnych i wymaga uruchomienia potencjału innowacyjnego polskiego społeczeństwa i krajowej gospodarki

11 Unijny ranking innowacyjności marzec 2013 r
Dalsze ograniczenie dystansu rozwojowego pomiędzy Polską a wysoko rozwiniętymi państwami UE (osiągnięcie w 2020 r % średniego poziomu PKB per capita UE), przy jednoczesnym zapewnieniu stabilnego, rozwoju wymaga prowadzenia polityki rozwoju stymulującej wzrost gospodarczy oparty na poprawie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki kraju i regionów.

12 Analiza sytuacji zawodowej absolwentów kierunków strategicznych i masowych *
Kierunki strategiczne (w  skład tej grupy wchodzą wszystkie kierunki kształcenia, które przynajmniej raz zostały zamówione przez MNiSW) Inne kierunki (w skład tej grupy wchodzą wszystkie pozostałe kierunki). * „Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce.” Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku pod redakcją prof. Jarosława Górniaka

13 Analiza sytuacji zawodowej absolwentów kierunków strategicznych i masowych *
* Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce. Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku pod redakcją prof. Jarosława Górniaka

14 Analiza sytuacji zawodowej absolwentów kierunków strategicznych i masowych *

15 Analiza sytuacji zawodowej absolwentów kierunków strategicznych i masowych *
* Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce. Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku pod redakcją prof. Jarosława Górniaka * Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce. Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku pod redakcją prof. Jarosława Górniaka

16 Analiza sytuacji zawodowej absolwentów kierunków strategicznych i masowych *
Wysokie aspiracje edukacyjne młodzieży: 87% uczniów planuje dalszą edukację – studia wyższe ok. 70% wszystkich uczniów. Zdecydowana większość studentów (80%) oczekiwała, że znajdzie pracę zgodną z kierunkiem studiów. Najwięcej studentów i bezrobotnych legitymujących się wykształceniem wyższym na kierunkach: humanistycznych, ekonomicznych, administracyjnych, społecznych i pedagogicznych. Niski udział dorosłych Polaków (13%) w kształceniu ustawicznym.

17 Analiza sytuacji zawodowej absolwentów kierunków strategicznych i masowych *
Wnioski : Absolwenci kierunków ścisłych, a zwłaszcza tych z listy „zamawianych” przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego łatwiej zdobywają pracę niż ich rówieśnicy. Na dofinansowanych przez rząd „kierunkach zamawianych” studiuje już przeszło 65 tys. osób. Autorzy sprzeciwiają się nadmiernemu ich zdaniem obciążaniu szkół wyższych odpowiedzialnością za pogarszającą się sytuację absolwentów na rynku pracy. „Ostatnio w mediach modne jest hasło, że „szkoły wyższe kształcą bezrobotnych”. Nie znajduje ono jed­nak pokrycia w faktach, zwłaszcza jeśli będziemy je interpretować porównawczo, zestawiając sytuację młodych osób o różnym poziomie wykształcenia.” – możemy przeczytać w raporcie. * Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce. Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku pod redakcją prof. Jarosława Górniaka

18 Unijny ranking innowacyjności marzec 2013 r
Dalsze ograniczenie dystansu rozwojowego pomiędzy Polską a wysoko rozwiniętymi państwami UE (osiągnięcie w 2020 r % średniego poziomu PKB per capita UE), przy jednoczesnym zapewnieniu stabilnego, rozwoju wymaga prowadzenia polityki rozwoju stymulującej wzrost gospodarczy oparty na poprawie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki kraju i regionów.

19 CELE STRATEGICZNE 2020 1,7% PKB na B+R (udział sektora prywatnego w finansowaniu B+R – 50%) 45% osób w wieku posiadających wykształcenie wyższe Osiągniecie masy krytycznej w kluczowych dla konkurencyjności Polski obszarach i sektorach – inteligentna specjalizacja Zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskiej nauki i szkolnictwa wyższego oraz poprawa pozycji polskich uczelni w skali międzynarodowej Rozwój nowoczesnych kadr nauki oraz poprawa jakości programów kształcenia w zakresie ich lepszego dostosowania do ilościowych i jakościowych zmian na rynku pracy

20 Perspektywa finansowa 2014-2020

21 Perspektywa finansowa 2014-2020

22 PO Inteligentny Rozwój
Cel strategiczny: zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej Podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych Zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań naukowych

23 PO Inteligentny Rozwój
Program koncentruje się na przedsięwzięciach związanych : ze zwiększeniem innowacyjności gospodarki, z rozwojem sektora nauki, z rozwojem współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem nauki , z zapewnieniem wysokiej jakości otoczenia biznesu sprzyjającego podnoszeniu innowacyjności przedsiębiorstw

24 PO Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa: Zwiększanie potencjału naukowo – badawczego na rzecz przedsiębiorstw w Polsce 1.1 Konsolidacja potencjału naukowo-badawczego w ramach centrów wiedzy i innowacji 1.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej 1.3 Umiędzynarodowienie polskiej nauki poprzez wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych

25 PO Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa: Zwiększanie potencjału naukowo – badawczego na rzecz przedsiębiorstw w Polsce 1.4 Finansowanie badań naukowych na rzecz innowacyjnej gospodarki 1.5 Wsparcie ochrony własności przemysłowej w ośrodkach badawczych i przedsiębiorstwach oraz wsparcie otwartego dostępu do wyników prac badawczych 1.6 Rozwój kadry sektora B+R

26 PO Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa: Wzrost potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw w Polsce 2.1 Wsparcie projektów: od pomysłu do przemysłu 2.2 Tworzenie warunków dla prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa 2.3 Wsparcie projektów realizowanych przez platformy technologiczne

27 PO Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa: Wzrost potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw w Polsce 2.4 Rozwój kluczowych klastrów 2.5 Wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału w programach międzynarodowych 2.6 Wsparcie dostępu przedsiębiorstw do kapitału na innowacje

28 PO Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa: Wzrost potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw w Polsce 2.7 Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług IOB 2.8 Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez internacjonalizację 2.9 Promocja współpracy nauki i biznesu, kształtowanie i promocja innowacyjności jako źródła konkurencyjności gospodarki

29 PO Wiedza Edukacja Rozwój PO WER
POWER jest ukierunkowany na cztery obszary: wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform,

30 PO Wiedza Edukacja Rozwój PO WER
POWER jest ukierunkowany na cztery obszary: realizację działań nietypowych, innowacyjnych, ponadnarodowych, prowadzących do wypracowania rozwiązań dotąd niestosowanych w celu ich przetestowania przed przejściem do fazy wdrożenia powszechnego, które w większości przypadków będzie miało miejsce na poziomie regionalnym, realizację programów w zakresie mobilności ponadnarodowej.

31 PO Wiedza Edukacja Rozwój PO WER
Oś Priorytetowa I: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (38,3% - szacunkowy udział osi priorytetowej w alokacji PO WER) Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poprawa dostępności uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy

32 PO Wiedza Edukacja Rozwój PO WER
Oś priorytrtowa II: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju (34,8% - szacunkowy udział osi priorytetowej w alokacji PO WER) poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć

33 PO Wiedza Edukacja Rozwój PO WER
Oś Priorytetowa III: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa (13,9% - szacunkowy udział osi priorytetowej w alokacji PO WER)

34 „Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie” Jan Zamoyski


Pobierz ppt "Korzyści z wyboru kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla GOW Jadwiga Widziszewska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google