Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji"— Zapis prezentacji:

1 Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji

2 Przygotowanie do nowego okresu programowania 2014-2020
Dla celów RPO WK-P – Plan Działań dla RSI WK-P na lata

3 Wskazane jest ujednolicenie formuły dokumentów strategicznych, co zostało zapoczątkowane wejściem w  życie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w grudniu 2006 roku

4 Program rozwoju wg ustawy
Diagnoza sytuacji społ-gosp. w zakresie objętym programowaniem Cel główny i cele szczegółowe Priorytety i kierunki interwencji w zakresie terytorialnym Sposób monitorowanie i oceny stopnia osiągania celów – system monitorowania Plan finansowy Podstawowe założenia systemu realizacji – wdrażanie, zarządzanie

5 Trochę historii… Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku, przyjęta Uchwałą Nr XLI/587/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku Projekt Regionalnej Strategii Innowacji dla Regionu Kujawsko - Pomorskiego KUJPOMRIS opracowany w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej z 2007 roku

6 Trochę historii… Projekty EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki Podziałanie Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego RORIiSI Centrum Zarządzania Regionalnym Systemem Innowacji CeZaRIS

7 Trochę historii… Badania zrealizowane w latach 2008 – 2010 m.in.
Badanie poziomu innowacji w podstawowych sektorach gospodarki regionu Analiza sytuacji szkolnictwa wyższego w województwie kujawsko-pomorskim Ocena zdolności instytutów badawczych do kreowania innowacji Koncepcja systemu finansowania innowacji w województwie kujawsko-pomorskim

8 Stan „na dziś” Projekt PO KL 8. 2. 2
Stan „na dziś” Projekt PO KL Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Cel: stworzenie takiego planu strategicznego (zwanego Regionalną Strategią Innowacji), którego wdrożenie znacząco zdynamizuje rozwój i znaczenie województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie nowoczesnej, opartej na wiedzy, innowacyjnej gospodarki

9 Misja Proces aktualizacji i uspołecznienia RSI WKP, a jednocześnie realizacja projektu systemowego wynikają z konieczności wsparcia regionalnych instytucji biorących udział w procesie kształtowania regionalnego systemu innowacji

10 Cele szczegółowe rozwój innowacyjności w regionie poprzez aktualizację zapisów RSI oraz zaplanowanie katalogu działań implementacyjnych na lata kontynuacja idei innowacyjności wypracowanej w minionym okresie poprzez uspołecznienie procesu aktualizacji RSI pod kątem zachęcenia innych podmiotów systemu innowacji do przyjęcia na lata podobnych Planów Działań, zharmonizowanych ze zaktualizowaną RSI

11 Cele szczegółowe cd. zaktualizowana RSI WKP powinna wskazywać możliwości takiego podziału kompetencji między różne podmioty regionalnego systemu innowacji, by wprowadzanie innowacji było procesem systematycznym i ciągłym

12 Efekt Rezultatem opracowania i wdrożenia takiego planu powinno być osiągnięcie dynamicznego wzrostu wartości wskaźników opisujących poziom innowacyjny regionu i usytuowanie kujawsko-pomorskiego w czołowej 5-tce województw w Polsce

13 Produktem przeprowadzonych prac będzie:
Dokument „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2020 roku” Dokument „Plan działań do RSI WK-P na lata ”

14 Projekt RSI inwentaryzacja zastanych badań, analiz zrealizowanych w ramach projektów PO KL oraz analiza dokumentu RSI WK-P z 2004 roku pod kątem stopnia realizacji – ewaluacja ex post przeprowadzenie aktualizacji w zakresie diagnozy potencjału innowacyjnego regionu, określenia celów głównego i szczegółowych, kierunków działań proinnowacyjnych, systemu monitoringu i zarządzania oraz ram finansowych

15 Kryteria oceny ofert – podejście innowacyjne
Kryterium cenowe 30% Kryterium merytoryczne 70%

16 Program „Regionalna Strategia Innowacji”
Zapewnienie głównych strategicznych kierunków priorytetowych Stworzenie regionalnego systemu wdrażania Zaangażowanie wszystkich zainteresowanych podmiotów Zarządzanie, koordynowanie, organizacja finansowania i monitorowania - CeZaRIS

17 Instytucjonalizacja Centrum Zarządzania Regionalnym Systemem Innowacji
CeZaRIS Instytucjonalizacja Centrum Zarządzania Regionalnym Systemem Innowacji

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ m. dolecka@kujawsko-pomorskie
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google