Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Beata Lubos Warszawa, 26 czerwca 2012 r.. 2 Uporządkowanie dokumentów strategicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Beata Lubos Warszawa, 26 czerwca 2012 r.. 2 Uporządkowanie dokumentów strategicznych."— Zapis prezentacji:

1 Beata Lubos Warszawa, 26 czerwca 2012 r.

2 2 Uporządkowanie dokumentów strategicznych

3 3 Powiązanie pomiędzy dokumentami strategicznymi

4 4 Diagnoza konkurencyjności i efektywności gospodarki – podsumowanie (1) system prawa gospodarczego, w tym podatkowego, nieadekwatny do potrzeb innowacyjnej i efektywnej gospodarki; duże obciążenia administracyjne ograniczony dostęp firm, zwłaszcza MŚP, do finansowania działalności i innowacji brak sformalizowanych planów rozwoju firm, zwłaszcza w sektorze MŚP nadmierny udział mechanizmów dotacyjnych we wspieraniu przedsiębiorczości/innowacyjności słabe powiązania kooperacyjne przedsiębiorstw niski ogólny poziom nakładów na B+R (0,74% PKB) niski udział wydatków przedsiębiorstw na B+R (0,2% PKB vs 0,54% PKB wydatków publicznych)

5 5 Diagnoza konkurencyjności i efektywności gospodarki – podsumowanie (2) słabe zainteresowanie przedsiębiorstw komercjalizacją prac B+R i współpracą z sektorem nauki – i vice versa niski udział MŚP ponoszących nakłady na działalność innowacyjną ogólna słabość regionalnych systemów innowacji niedopasowanie kwalifikacji kadr do potrzeb innowacyjnej i efektywnej gospodarki niezadowalająca jakość i dostępność infrastruktury ICT wysoka energochłonność i materiałochłonność gospodarki niewykorzystane możliwości w zakresie umiędzynarodowienia polskiej gospodarki i podniesienia jej konkurencyjności, dzięki odpowiedniej strukturze eksportu/importu i BIZ oraz jej zaawansowania technologicznego

6 6 Stawiamy na innowacje! Kluczem do stałego i szybkiego rozwoju gospodarczego są: maksymalizacja efektywności wykorzystania zasobów (wiedzy, kapitału, pracy, zasobów naturalnych i surowców) wzrost innowacyjności, rozumianej jako zdolność i motywacja przedsiębiorstw do doskonalenia istniejących i poszukiwania nowych technologii, pomysłów i wynalazków, związanych z ulepszaniem, jak i tworzeniem produktów oraz zmian organizacji i zarządzania

7 77 Zasady horyzontalne SIiEG Partnerska współpraca Efektywna alokacja zasobów / gospodarowanie w obiegu Zarządzanie strategiczne / odpowiedzialne przywództwo Kreowanie wiedzy

8 88 Wizja Otwarta i ekspansywna gospodarka, oferująca nowe miejsca pracy, oparta na wzajemnym zaufaniu i kooperacji uczestników życia gospodarczego, stabilnie rosnąca dzięki innowacjom i wysokiej efektywności zasobów, która zapewni wzrost standardów życia społeczeństwa oraz konkurencyjności przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej do 2020 roku Wysoce konkurencyjna gospodarka (innowacyjna i efektywna) oparta na wiedzy i współpracy Cel główny

9 99 Cel 1: Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej gospodarki 1.1. Dostosowanie systemu regulacji gospodarczych do potrzeb efektywnej i innowacyjnej gospodarki 1.2. Koncentracja wydatków publicznych na działaniach prorozwojowych i innowacyjnych 1.3. Uproszczenie, zapewnienie spójności i przejrzystości systemu podatkowego, mające na względzie potrzeby efektywnej i innowacyjnej gospodarki 1.4. Ułatwienie przedsiębiorstwom dostępu do kapitału we wszystkich fazach ich rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem kapitału wysokiego ryzyka i sektora MŚP

10 10 2.1. Podniesienie poziomu i efektywności nauki w Polsce, wzmocnienie jej powiązań z gospodarką oraz wzrost międzynarodowej konkurencyjności nauki. 2.2. Budowa ram dla prowadzenia efektywnej polityki innowacyjności. 2.3. Wspieranie współpracy w systemie innowacji. 2.4. Kształtowanie kultury innowacyjnej oraz szersze włączenie społeczeństwa w proces tworzenia innowacji. 2.5. Wspieranie rozwoju kadr dla innowacyjnej i efektywnej gospodarki. 2.6. Stworzenie wysokiej jakości infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej i rozwój gospodarki elektronicznej Cel 2: Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy

11 11 3.1. Transformacja systemu społeczno- gospodarczego na tzw. bardziej zieloną ścieżkę, w szczególności ograniczanie energo- i materiałochłonności gospodarki 3.2. Wspieranie rozwoju zrównoważonego budownictwa na etapie planowania, projektowania, wznoszenia budynków oraz zarządzania nimi przez cały cykl życia Cel 3: Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców

12 12 Cel 4: Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki 4.1. Wspieranie polskiego eksportu oraz polskich inwestycji za granicą. 4.2. Wspieranie napływu innowacyjnych oraz odpowiedzialnych inwestycji, w tym inwestycji zagranicznych. 4.3. Promowanie gospodarki polskiej, polskich przedsiębiorstw oraz wizerunku Polski na arenie międzynarodowej

13 wstęp 01 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSI Ę BIORSTW PRP programem wykonawczym SIiEG i podstawą przyszłego PO na lata 2014-2020 Kontekst polski (dotychczasowe programy i instrumenty) Kontekst europejski i międzynarodowy (UE, OECD) Program Rozwoju Przedsiębiorstw

14 wstęp 01 PRP - PRACE KONCEPCYJNE Prace nad Programem koncentrują się na: Mapowaniu i ocenie istniejących instrumentów Projektowaniu nowych Analizie najlepszych praktyk międzynarodowych Współpracy z Bankiem Światowym Współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi

15 wstęp 01 PRP ZASADY kompleksowa obsługa przedsiębiorcy wsparcie bezpośrednie dla B+R, prototypu, linii demonstracyjnej, wdrażania B+R instrumenty zwrotne dla zakupu gotowych technologii szkolenia szyte na miarę wzmocnienie systemu monitorowania + polityka oparta na dowodach PRP jako narzędzie inteligentnej specjalizacji N Główne zasady nowego systemu

16 16 Kompleksowy system wsparcia cały cykl powstawania innowacji wszystkie etapy rozwoju przedsiębiorstwa

17 17 PRZEDSIĘBIORSTWO KADRY REGULACJE B+R ABSORPCJA IOBy WSPÓŁPRACA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Instrumenty

18 18 Dziękuję za uwagę! Beata.Lubos@mg.gov.pl


Pobierz ppt "Beata Lubos Warszawa, 26 czerwca 2012 r.. 2 Uporządkowanie dokumentów strategicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google