Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie Grupy roboczej ds

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie Grupy roboczej ds"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie Grupy roboczej ds
Spotkanie Grupy roboczej ds. przygotowania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 9 kwietnia 2013 r. Warszawa

2 Kamienie milowe przygotowania PO IR 2014-2020
Plan prezentacji Zakres 1. projektu PO IR Aktualny stan prac Kamienie milowe przygotowania PO IR

3 Zakres 1. projektu PO IR 2014-2020 (1/3)
1. projekt PO IR zawiera informacje dotyczące: najważniejszych przedsięwzięć konsultacyjnych i badawczych, diagnozy sytuacji społeczno-ekonomicznej, z uwzględnieniem analizy tematycznej i terytorialnej: sektora nauki, sektora przedsiębiorstw, Instytucji Otoczenia Biznesu oraz klastrów. analizę SWOT ww. obszarów, uzasadnienie wyboru celów tematycznych, typów przykładowych przedsięwzięć proponowanych do realizacji w ramach osi priorytetowych, Przedstawione części PO IR będą podlegały rozwinięciu/aktualizacji w kolejnych wersjach programu. 3

4 Zakres 1. projektu PO IR 2014-2020 (2/3)
1. projekt PO IR zawiera informacje dotyczące: wymogów dla przedsięwzięć powiązanych ze Strategią UE Regionu Morza Bałtyckiego, opisu kierunkowych zasad wyboru projektów, sposobu uwzględnienia zasad horyzontalnych (zrównoważony rozwój, równość szans, niedyskryminacja, partnerstwo), spełnienia warunkowości ex ante (tekst PO IR oraz załącznik), oceny i opisu zdolności administracyjnych. Przedstawione części PO IR będą podlegały rozwinięciu/aktualizacji w kolejnych wersjach programu. 4

5 Zakres 1. projektu PO IR 2014-2020 (3/3)
1. projekt PO IR nie zawiera m.in.: ram finansowych, szczegółowych informacji o systemie wskaźników, szczegółowych informacji o wymiarze terytorialnym Programu, informacji dotyczących powiązań PO IR z innymi PO oraz z innymi programami/inicjatywami, listy projektów dużych. Należy podkreślić, że wiele informacji zawartych w 1. projekcie będzie podlegało zmianie lub aktualizacji. 5

6 Propozycje osi priorytetowych PO IR 2014-2020
Osie priorytetowe PO IR Propozycje osi priorytetowych PO IR 1. Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo –badawczego na rzecz przedsiębiorstw w Polsce. 2. Oś priorytetowa: Wzrost potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw w Polsce. 3. Oś priorytetowa: Pomoc Techniczna. 6

7 1. Oś priorytetowa PO IR 2014-2020 1. Oś priorytetowa PO IR
Cel tematyczny Priorytet inwestycyjny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 1.1. udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności leżących w interesie Europy 7

8 Priorytet inwestycyjny
2. Oś priorytetowa PO IR 2. Oś priorytetowa PO IR Cel tematyczny Priorytet inwestycyjny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 1.2. promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację; wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu; 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury 3.1. promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm, z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości 3.2. opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji 3.4. wspieranie zdolności MŚP w zaangażowanie się w proces wzrostu ekonomicznego i innowacji

9 Cel główny i cele szczegółowe PO IR 2014-2020
Cel główny PO IR: Wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki Cele szczegółowe w układzie osi priorytetowych: 1. oś priorytetowa: Wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi oraz jednostkami naukowymi oraz przedsiębiorstwami. Podniesienie jakości polskiej nauki ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb w zakresie finansowania wysokiej jakości, interdyscyplinarnych badań. Rozwój nowoczesnych kadr sektora nauki. 2. oś priorytetowa: Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw. Zwiększenie stopnia komercjalizacji badań naukowych. Wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw. Rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w celu tworzenia rozwiązań innowacyjnych.

10 Cele szczegółowe i wskaźniki 1. osi priorytetowej PO IR 2014-2020
1. Oś priorytetowa PO IR Cele szczegółowe oraz wskaźniki (właściwe dla priorytetu inwest. 1.1): Wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi oraz jednostkami naukowymi oraz przedsiębiorstwami Wskaźnik: Nakłady podmiotów gospodarczych na działalność badawczo-rozwojową jako % PKB (BERD). Podniesienie jakości polskiej nauki ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb w zakresie finansowania wysokiej jakości, interdyscyplinarnych badań Wskaźnik: Udział polskich podmiotów w międzynarodowych programach badawczych. Rozwój nowoczesnych kadr sektora nauki Wskaźnik: Udział nadanych stopni doktora w dziedzinach technicznych i przyrodniczych w ogólnej liczbie nadanych stopni doktora. 10

11 Cele szczegółowe i wskaźniki 2. osi priorytetowej PO IR 2014-2020
2. Oś priorytetowa PO IR Cele szczegółowe oraz wskaźniki (właściwe dla priorytetu inwest. 1.2, 3.1, i 3.4): Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw Wskaźnik: Nakłady podmiotów gospodarczych na działalność badawczo-rozwojową do PKB, Wskaźnik: Udział przedsiębiorstw przemysłowych oraz z sektora usług, które wprowadziły innowacje jako % ogółu przedsiębiorstw. Zwiększenie stopnia komercjalizacji badań naukowych Wskaźnik: Udział nakładów na badania stosowane i prace rozwojowe w ogóle nakładów na B+R. Wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw Wskaźnik: Udział eksportu produktów wysokiej techniki w eksporcie ogółem. Rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w celu tworzenia rozwiązań innowacyjnych Wskaźnik: Przedsiębiorstwa, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej w % przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie.

12 Zakres 1. osi priorytetowej PO IR 2014-2020
Instrumenty wsparcia planowane do realizacji w 1. osi priorytetowej PO IR: Konsolidacja potencjału naukowo-badawczego w ramach centrów wiedzy i innowacji, Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej, Umiędzynarodowienie polskiej nauki poprzez wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych, Finansowanie badań naukowych na rzecz innowacyjnej gospodarki, Wsparcie ochrony własności przemysłowej w ośrodkach badawczych i przedsiębiorstwach oraz wsparcie otwartego dostępu do wyników prac badawczych, Rozwój kadry sektora B+R.

13 Zakres 2. osi priorytetowej PO IR 2014-2020
Instrumenty wsparcia planowane do realizacji w 2. osi priorytetowej PO IR: Wsparcie projektów: od pomysłu do przemysłu, Tworzenie warunków dla prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa, Wsparcie projektów realizowanych przez platformy technologiczne, Rozwój kluczowych klastrów, Wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału w programach międzynarodowych, Wsparcie dostępu przedsiębiorstw do kapitału na innowacje, Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług IOB, Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez internacjonalizację, Promocja współpracy nauki i biznesu, kształtowanie i promocja innowacyjności jako źródła konkurencyjności gospodarki.

14 Dotacje w PO IR Wsparcie badań naukowych i innowacyjności w PO IR będzie opierać się na dotacjach, ponieważ ryzyko niepowodzenia tego typu projektów jest duże i może zniechęcać do podejmowania działań. Przykładowe rodzaje działań finansowanych w ramach dotacji: infrastruktura badawcza znajdująca się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej, współpraca badawcza polskich jednostek naukowych z najlepszymi europejskimi ośrodkami naukowymi, agendy badawcze, realizowane w Polsce we współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych państw, badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz prace przygotowawcze do wdrożenia, realizowane przez konsorcja jednostek badawczych i przedsiębiorstw,

15 Instrumenty zwrotne w PO IR 2014-2020
Przykładowe rodzaje działań wykorzystujących instrumenty zwrotne: wsparcie rozwoju rynku kapitałowego, zwłaszcza venture capital, wsparcie sieci aniołów biznesu, w projektach „od pomysłu do przemysłu” – finansowanie fazy wdrożenia nowego rozwiązania, rozwój usług świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości w zakresie zwrotnych instrumentów wsparcia oferowanych przez te podmioty.

16 Aktualny stan prac W marcu odbyły się 2 spotkania tematyczne w celu omówienia wsparcia klastrów oraz Instytucji Otoczenia Biznesu w ramach programów operacyjnych na lata W dniu 3 kwietnia br. została podpisana umowa z ewaluatorem ex ante PO IR - występującymi wspólnie: PSDB Sp. z o.o. oraz Regio Group Sp. z o.o. Przygotowany został pierwszy roboczy projekt PO Inteligentny Rozwój , który w dniu 4 kwietnia br. został wysłany do członków Grupy roboczej. 9 kwietnia br. - spotkanie Grupy roboczej i omówienie projektu PO IR.

17 Kamienie milowe Przekazanie 1. wersji Programu do DKS – do 15.04.
Konsultacje społeczne PO IR Przygotowanie 2. projektu Programu - koniec czerwca – następnie przekazanie projektu wykonawcy SOOŚ oraz członkom Grupy roboczej. Rozpoczęcie nieformalnego dialogu z KE– połowa lipca. Przygotowanie 3. projektu PO IR (uwzględniający wynik konsultacji międzyresortowych, raportu OOŚ oraz raportu BŚ – koniec listopada. Przekazanie projektu PO IR do akceptacji RM – początek grudnia. Akceptacja Programu przez RM – do końca grudnia 2013 r.

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Spotkanie Grupy roboczej ds"

Podobne prezentacje


Reklamy Google