Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Konferencja – 1 grudnia 2007r. Budowanie lokalnego partnerstwa na rzecz osób niepełnosprawnych Maria Świdurska – Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Konferencja – 1 grudnia 2007r. Budowanie lokalnego partnerstwa na rzecz osób niepełnosprawnych Maria Świdurska – Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie."— Zapis prezentacji:

1 1 Konferencja – 1 grudnia 2007r. Budowanie lokalnego partnerstwa na rzecz osób niepełnosprawnych Maria Świdurska – Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie

2 2 Głównym jego celem jest budowanie trwałego partnerstwa pomiędzy instytucjami rządowymi, samorządowymi, lokalnymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami, na rzecz ożywienia gospodarczego oraz poprawy sytuacji na rynku pracy. Partnerstwo lokalne jest nową instytucją, ale wypływającą z bardzo oczywistych przesłanek.

3 3 Zmniejszanie obszarów wykluczenia społecznego to jeden z priorytetów w Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013 ujęte w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Grupy zagrożone wykluczeniem społecznym: Osoby długotrwale bezrobotne, Osoby długotrwale bezrobotne, Osoby niepełnosprawne, Osoby niepełnosprawne, Dzieci i młodzież, Dzieci i młodzież, Grupy osób podatne na wykluczenie: Samotne matki i kobiety pozostające poza rynkiem pracy, Samotne matki i kobiety pozostające poza rynkiem pracy, Samotne osoby starsze, pozbawione lub w niedostatecznym stopniu korzystające z dostępu do usług społecznych, Samotne osoby starsze, pozbawione lub w niedostatecznym stopniu korzystające z dostępu do usług społecznych, Osoby bezdomne, byli więźniowie Osoby bezdomne, byli więźniowie Romowie i imigranci. Romowie i imigranci. Źródło: Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 – 2013 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

4 4 Wykluczenie społeczne Sytuacja uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca jednostce lub grupie zgodnie z prawem pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych i infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów i zdobywanie dochodów w sposób godny.

5 5 PROGRAM REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ Reintegracja zawodowa czyli odbudowywanie i podtrzymywanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

6 6 PROGRAM REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ Reintegracja społeczna czyli odbudowywanie i podtrzymywanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania i pobytu.

7 7 Przyczyny wykluczenia społecznego Przyczynami tego zjawiska są: Przyczynami tego zjawiska są: Czynniki strukturalne ( wpływ warunków ekonomicznych oraz procesów społecznych i demograficznych); Czynniki instytucjonalne ( brak dostępu lub utrudniony dostęp do praw w wyniku wadliwego działania instytucji); Czynniki społeczne ( dyskryminacja, niekorzystna sytuacja indywidualna).

8 8 Przyczyny wykluczenia społecznego Wśród czynników strukturalnych wskazuje się najczęściej: Pozycję na rynku pracy: bezrobocie niskie zarobki, długotrwała choroba i niepełnosprawność, Pozycję na rynku pracy: bezrobocie niskie zarobki, długotrwała choroba i niepełnosprawność, Stan rodzinny: wielodzietność, samotne wychowywanie dzieci, Stan rodzinny: wielodzietność, samotne wychowywanie dzieci, Poziom edukacyjny: niski poziom wykształcenia, Poziom edukacyjny: niski poziom wykształcenia, Miejsce zamieszkania: zamieszkiwanie na wsi, w małej miejscowości lub na terenie o słabym poziomie rozwoju. Miejsce zamieszkania: zamieszkiwanie na wsi, w małej miejscowości lub na terenie o słabym poziomie rozwoju.

9 9 Czynniki te mogą występować łącznie, wzajemnie się przenikając, co zwiększa zakres i dotkliwość wykluczenia przekładając się na niską jakość życia.

10 10 Partnerstwo lokalne niezbędne jest partnerstwo lokalne zorientowane na: realne współdziałanie i rozwiązywanie problemów społecznych, realne współdziałanie i rozwiązywanie problemów społecznych, ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i integrowanie osób i grup będących w procesie wykluczenia społecznego ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i integrowanie osób i grup będących w procesie wykluczenia społecznego celem aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i powrotu na rynek pracy.


Pobierz ppt "1 Konferencja – 1 grudnia 2007r. Budowanie lokalnego partnerstwa na rzecz osób niepełnosprawnych Maria Świdurska – Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google