Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracował: Wydział Koordynacji PO KL. Monitorowanie i rozliczanie wydatków w ramach PO KL Rozliczanie projektu w ramach PO KL następuje za pomocą wniosku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracował: Wydział Koordynacji PO KL. Monitorowanie i rozliczanie wydatków w ramach PO KL Rozliczanie projektu w ramach PO KL następuje za pomocą wniosku."— Zapis prezentacji:

1 Opracował: Wydział Koordynacji PO KL

2 Monitorowanie i rozliczanie wydatków w ramach PO KL Rozliczanie projektu w ramach PO KL następuje za pomocą wniosku beneficjenta o płatność. We wniosku o płatność beneficjent wykazuje postęp finansowy i rzeczowy z realizacji projektu, przy czym obowiązuje zasada, zgodnie z którą postęp rzeczowy powinien korespondować z przedstawionymi wydatkami. 2

3 Wniosek o płatność Wniosek o płatność jest składany w terminach określonych w umowie o dofinansowanie projektu, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego. Końcowy wniosek o płatność składany jest nie później niż 30 dni od zakończenia okresu realizacji projektu. Wniosek o płatność w ramach projektów konkursowych składany jest w wersji papierowej i elektronicznej do Instytucji Pośredniczącej – WUP w Rzeszowie. 3

4 Wniosek o płatność 4 WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od 01.05.2008 r. do 31.07.2008 r. 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki (3) Działanie: 8.1 Rozw ó j pracownik ó w i przedsiębiorstw w regionie (4) Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju i kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw (5) Nazwa projektu: Wyższe kwalifikacje – nowe perspektywy (6) Nr umowy/decyzji: POKL.08.01.01-18-xxx/07-01 (7) Okres realizacji projektu od 01.05.2008 r. do 31.12.2008 r. (8) Płatność: zaliczkowa (9) Kwota wydatk ó w kwalifikowalnych objętych wnioskiem (PLN): ……………………………………………….. (10) Wnioskowana kwota (PLN): …………………………………………

5 Wniosek o płatność 3_NAZWA BENEFICJENTA: Firma Doradczo-Szkoleniowa XYZ Osoba przygotowująca wniosek beneficjenta o płatność: A) w części dot. postępu finansowego Imię i nazwisko: (dane osoby uprawnionej)* telefon:......................... faks:....................... e-mail:.................................... B) w części dot. postępu rzeczowego Imię i nazwisko: (dane osoby uprawnionej)* telefon:......................... faks:....................... e-mail:.................................... ------------------------------------------------ *Powinny być to dane osób, które sporządzały wniosek i które będą w stanie udzielić wyjaśnień, w przypadku zgłoszenia uwag przez instytucję weryfikującą wniosek. 5

6 Wniosek o płatność 4_POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU 6 Lp. Zadania/cele założone we wniosku o dofinansowanie Wydatki określone we wniosku o dofinansowanie projektu (PLN) Wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym (PLN) Wydatki kwalifikowalne od początku realizacji projektu (bez wydatków w obecnym okresie rozliczeniowym) (PLN) % realizacji 12345=(3+4)/2 1.1. Zadanie 1 Zarządzanie projektem 37.040,0010.351,7627,95 1.1.1… w tym wydatki personelu35.200,008.671,7624,63 1.2 Zadanie 2 Rekrutacja 8.600,00 100,00 1.2.1... w tym wydatki personelu4.200,00 100,00 1.3 Zadanie 3 Promocja projektu 1.200,00 100,00 1.3.1... w tym wydatki personelu0,00 1.4 Zadanie 4 Szkolenia 15.360,0010.560,0068,75... w tym wydatki personelu7.200,002.400,0033,33 2wydatki pośrednie5.909,001.611,5427,27 3.wydatki ogółem:68.109,0023.731,9034,84 3,1.w tym VAT2.511,29 3.2.w tym cross-financing1.600,00 100,00 3.3.w tym wkład niepieniężny0,00

7 Wniosek o płatność 5_POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU 7 Zadania założone we wniosku o dofinansowanie Stan realizacji 12 zadanie 1 Zarządzanie projektem W ramach zadania 1 zrealizowano I etap koordynacji projektu. Koordynator projektu na bieżąco pełni nadzór i monitoruje przebieg realizacji projektu oraz prowadzi biuro projektu… zadanie 2 Rekrutacja Zatrudniono specjalistę ds. rekrutacji i przeprowadzono I etap rekrutacji uczestników. Na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych dokonano selekcji uczestników… zadanie 3 Promocja projektu Utworzono stronę internetową, za pomocą której Beneficjenci informowani są o realizacji projektu… zadanie 4 Szkolenia Przygotowano materiały szkoleniowe dla uczestników, wynajęto sale szkoleniowe, zaangażowano trenerów przeprowadzających szkolenie A oraz szkolenie B, zamówiono usługi cateringowe…

8 Wniosek o płatność 6_UZYSKANY PRZYCHÓD w okresie objętym wnioskiem 8 Lp.Rodzaj przychoduKwota (PLN) 12 1. - 0,00 suma:0,00

9 Wniosek o płatność 7_KOREKTY FINANSOWE 9 Lp. nr wniosku o płatność, w ramach którego wydatek został rozliczony nr dokumentu, którego dotyczy korekta rodzaj wydatku niekwalifikowalnego data wykrycia korekty wyjaśnienie korekty wysokość korekty (PLN) źródło finansowania 1.- - ---0,00 - 2.- - ---0,00 - suma:0,00

10 Wniosek o płatność 8_ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA WYDATKÓW 10 Lp. Źródło w okresie rozliczeniowym (PLN) od początku realizacji projektu (PLN) 1 Krajowe środki publiczne: 2 - budżet państwa23.731,90 3 - budżet jednostek samorządu terytorialnego 4 - inne krajowe środki publiczne 4.1 - Fundusz Pracy 4.2 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 Pozostałe źródła: 5.1 - prywatne suma: 23.731,90

11 Wniosek o płatność 9_ROZLICZENIE KWOTY DOFINANSOWANIA I WKŁADU WŁASNEGO** 11 kwota dofinansowan ia (PLN) wkład własny (PLN) Ogółem (PLN) budżet państwa budżet jednostki samorządu terytorialnego inne krajowe środki publiczne wkład prywatny 1. Całkowita wartość projektu 68.109,000,00 68.109,00 2. Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki* 32.000,00 3. Kwota dotychczas rozliczonych środków 0,00 4. Kwota rozliczana niniejszym wnioskiem 23.731,90 0,00 23.731,90 5.Procent rozliczenia (3+4)/2 74,16 (3+4)/1 0,00 (3+4)/1 0,00 (3+4)/1 0,00 (3+4)/1 0,00 (3+4)/1 34,84 6. Kwota pozostająca do rozliczenia w kolejnym wniosku 2-(3+4) 8.268,10 1-(3+4) 0,00 1-(3+4) 0,00 1-(3+4) 0,00 1-(3+4) 0,00 1-(3+4) 44.377,10

12 Wniosek o płatność Wysokość odsetek narosłych na rachunku projektu w okresie rozliczeniowym 0,00 (PLN) 12

13 Wniosek o płatność 10_HARMONOGRAM PŁATNOŚCI NA KOLEJNE OKRESY ROZLICZENIOWE 13 Okres rozliczeniowyPlanowane wydatki (PLN)Planowana kwota wnioskowana (PLN) od 01.08.2008r. do 31.10.2008r. 12.700,0015.000,00 od 01.11.2008r. do 31.01.2009r. 11.900,0012.000,00 od 01.02.2009r. do 31.03.2008r. 19.777,109.109,00

14 Wniosek o płatność 11_PLANOWANY PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU DO CZASU ZŁOŻENIA KOLEJNEGO WNIOSKU 14 Firma Doradczo-Szkoleniowa XYZ w okresie od sierpnia do października planuje realizację następujących zadań:… (należy zwięźle opisać planowany przebieg realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność).

15 Wniosek o płatność 12_INFORMACJA NA TEMAT PROBLEMÓW / TRUDNOŚCI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU 15 Należy wypełnić w przypadku problemów w realizacji projektu, opisać istotę problemów oraz podjęte środki naprawcze)

16 Wniosek o płatność 13_INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH Czy projekt realizowany jest zgodnie z zasadami polityk wspólnoty TakNie W przypadku nieprzestrzegania polityk wspólnoty należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać podjęte działania naprawcze. 16

17 Wniosek o płatność 14_Oświadczenie beneficjenta: Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że informacje zawarte we wniosku są zgodne z prawdą, a wydatki wykazane we wniosku są zgodne z zatwierdzonym budżetem projektu oraz zostały zapłacone. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne. 17

18 Wniosek o płatność 15_Załączniki: 1.Zgodny z pkt 4 (kolumna 3) wniosku wydruk z komputerowego systemu księgowego projektu potwierdzony przez osoby upoważnione lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia ewidencji księgowej projektu / tabela Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem * 2.Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia – wypełnia beneficjent realizujący wsparcie na rzecz osób lub instytucji. 3.Wyciąg z rachunku bankowego ** ----------------------------------------------------- * Do wyboru w zależności od przyjętego w umowie sposobu rozliczania wydatków. ** W przypadku gdy beneficjent ma otwarty wyodrębniony rachunek bankowy na potrzeby projektu. 18

19 Załącznik nr 1 do wniosku o płatność INFORMACJA FINANSOWA dotycząca wniosku ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem Załącznikiem nr 1 powinien być zgodny z pkt 4 (Postęp finansowy realizacji projektu) kolumna 3 (Wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym) wniosku o płatność wydruk z komputerowego systemu księgowego projektu potwierdzony przez osoby upoważnione lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia ewidencji księgowej projektu / tabela Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (do wyboru – zgodnie z umową o dofinansowanie realizacji projektu). 19

20 Załącznik nr 1 do wniosku o płatność Informacja finansowa powinna zawierać: 1. Nr dokumentu potwierdzającego wydatkowanie środków lub wniesienie wkładu niepieniężnego, 2. Numer księgowy lub ewidencyjny, nadany przez osobę prowadzącą ewidencję księgową lub księgi rachunkowe, 3. Datę wystawienia dokumentu, 4. Datę zapłaty wynikającą z przedstawionego dokumentu księgowego; w przypadku wkładu niepieniężnego pole nie jest wypełniane, 5. Nazwę towaru lub usługi wskazanych w odpowiedniej pozycji w dokumencie księgowym, 6. Cross-financing (należy zaznaczyć, czy wydatek dotyczy cross-financingu, poprzez zaznaczenie T – tak lub N – nie) 7. Kwotę dokumentu brutto, zgodnie z dokumentem księgowym, 8. Kwotę dokumentu netto, 9. Kwotę wydatków kwalifikowalnych odnoszących się do wydatków wykazanych w kolumnie 7, 10. Kwota VAT uwzględniona w kwocie wskazanej w kolumnie 9, o ile VAT jest kwalifikowalny. W przeciwnym razie należy wpisać 0 11. Źródło finansowania. Gdy wydatek poniesiony jest z dotacji rozwojowej – wpisujemy dofinansowanie, gdy poniesiony jest w ramach wkładu własnego – należy określić źródło. 20

21 Załącznik nr 2 do wniosku o płatność Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia Wzór załącznika nr 2 stanowi załącznik do Zasad systemu sprawozdawczości PO KL. Brak wydatków po stronie beneficjenta nie zwalnia go z obowiązku przedłożenia wniosku o płatność z wypełnioną częścią sprawozdawczą. Pozytywnie i w całości zweryfikowana część wniosku o płatność w części sprawozdawczej, jest koniecznym warunkiem zrealizowania płatności na rzecz beneficjenta. 21

22 Załącznik nr 2 do wniosku o płatność 1. Przepływ uczestników projektu Odnotowanie osób, które: Rozpoczęły udział w projekcie; Zakończyły udział w projekcie; Przerwały udział w projekcie; Kontynuują udział w projekcie. Ujęcie: ogółem, kobiety/mężczyźni, wartości osiągnięte w danym okresie sprawozdawczym/od początku realizacji projektu. 22

23 Załącznik nr 2 do wniosku o płatność 2. Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projekcie Bezrobotni (w tym osoby długotrwale bezrobotne); Osoby nieaktywne zawodowo (w tym osoby uczące się lub kształcące); Zatrudnieni, w tym: rolnicy, samozatrudnieni, zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach, zatrudnieni w MŚP, zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach, Ogółem, w tym: członkowie mniejszości etnicznych i narodowych, migranci, osoby niepełnosprawne. 23

24 Załącznik nr 2 do wniosku o płatność 3.Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie, znajdujące się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata Przedział wiekowy: osoby młode (15-24 lat), pracownicy w wieku starszym (55-64 lata). Ujęcie: ogółem, kobiety/mężczyźni wartości osiągnięte w danym okresie sprawozdawczym/od początku realizacji projektu Klasyfikacja do poszczególnych grup – w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 24

25 Załącznik nr 2 do wniosku o płatność 4. Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie ze względu na wykształcenie Wykształcenie: Podstawowe, gimnazjalne i niższe Ponadgimnazjalne Pomaturalne Wyższe Ujęcie: ogółem, kobiety/mężczyźni wartości osiągnięte w danym okresie sprawozdawczym/od początku realizacji projektu Klasyfikacja do poszczególnych grup – w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 25

26 Załącznik nr 2 do wniosku o płatność Załącznik nr 2 do wniosku o płatność 5. Liczba przedsiębiorstw, które przystąpiły do udziału w projekcie Rodzaj przedsiębiorstwa: Mikroprzedsiębiorstwa MŚP Duże przedsiębiorstwa Ogółem 26

27 Załącznik nr 2 do wniosku o płatność 6.Osiągnięte wartości wskaźników Należy monitować wszystkie wskaźniki, które zostały przedstawione we wniosku aplikacyjnym, oraz te określone dla Priorytetu w ramach którego realizowany jest projekt (nawet jeśli nie określono ich we wniosku aplikacyjnym). W przypadku wskaźników, które nie zostały wskazane we wniosku aplikacyjnym należy wpisać zerową wartość docelową lub nie dotyczy. Beneficjent przekazuje tylko tą część tabeli, która dotyczy konkretnego Priorytetu. Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym dane nt. wskaźników nie są dostępne należy w wierszu komentarza zamieścić informację kiedy będą mogły zostać przedstawione. 27

28 Załącznik nr 3 do wniosku o płatność Załącznik nr 3 do wniosku o płatność stanową wyciągi z rachunku bankowego – w przypadku, gdy został otwarty wyodrębniony rachunek bankowy na potrzeby projektu. Dodatkowo – zgodnie z umową o dofinansowanie projektu – Beneficjent jest zobowiązany do przekazania wraz z wnioskiem o płatność informacji o wszystkich uczestnikach projektu, zgodnie z zakresem informacji określonym przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Informacje te przekazywane są w formie elektronicznej. 28

29 Wniosek o płatność Zatwierdzony wniosek o płatność rozliczający co najmniej 70% środków otrzymanych w ramach dotacji rozwojowej jest podstawą do przekazania kolejnej transzy środków na dofinansowanie projektu. 29

30 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Koordynacji PO KL ul. Zygmuntowska 9 35-025 Rzeszów Tel./fax (017) 850 92 70 http://www.wup-rzeszow.plwww.wup-rzeszow.pl e-mail: wup@wup-rzeszow.pl 30


Pobierz ppt "Opracował: Wydział Koordynacji PO KL. Monitorowanie i rozliczanie wydatków w ramach PO KL Rozliczanie projektu w ramach PO KL następuje za pomocą wniosku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google