Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Sprawozdawczość w ramach projektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Sprawozdawczość w ramach projektu."— Zapis prezentacji:

1 Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Sprawozdawczość w ramach projektu

2 PEFS 2007 – Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 służy do monitorowania efektów realizacji projektów dofinansowanych z EFS poprzez zbieranie danych osób oraz instytucji objętych wsparciem w ramach POKL Cele: dotarcie do uczestników projektów w ramach POKL w celu przeprowadzania badań ewaluacyjnych w zakresie efektywności udzielanego wsparcia służy do gromadzenia danych wszystkich uczestników projektów realizowanych w ramach POKL służy przeprowadzeniu monitoringu projektów generowanie wskaźników obrazujących stopień realizacji POKL

3 www.pokl.wup- krakow.plwww.pokl.wup- krakow.pl) Formularz PEFS sporządzany jest w wersji 2.0 (plik do pobrania znajduje się wraz z Instrukcja wypełniania Formularza PEFS dla PO KL na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie www.pokl.wup- krakow.pl)www.pokl.wup- krakow.pl Dane zawarte w Formularzu PEFS muszą być kompletne. Sytuacje kiedy dane pole pozostaje puste należy traktować jako wyjątkowe. Mogą one dotyczyć wypadków kiedy dany uczestnik nie posiada np. numeru telefonu komórkowego lub adresu poczty elektronicznej. Istnieje wówczas konieczność pisemnego wyjaśnienia czynników, które spowodowały brak poszczególnych danych Z chwilą przystąpienia uczestnika do projektu badany jest status uczestnika projektu, w tym wiek, status na rynku pracy itp. Status nie podlega zmianie Przekazywany plik musi być zabezpieczony hasłem zarówno na poziomie pakowania jak i uruchamiania formularza. Hasła do piliku są przekazywane przez Partnera każdorazowo w odrębnej kopercie wraz z Formularzem PEFS

4 Hasło startowe do Formularza PEFS Partnerzy otrzymają odrębnie, drogą pocztową Formularz PEFS powinien zostać dostarczony Liderowi projektu na płycie CD lub innym nośniku danych, osobiście lub pocztową tradycyjną za potwierdzeniem odbioru Niedopuszczalne jest przesyłanie formularza PEFS pocztą elektroniczną! Formularz PEFS składny jest każdorazowo wraz z wnioskiem o płatność, za wyjątkiem sytuacji kiedy w danym okresie rozliczeniowym nie będzie istniała żadna osoba ani instytucja która rozpoczęła, zakończyła, kontynuuje, czy też przerwała udział w projekcie

5 O czym należy pamiętać zgoda na przetwarzanie danych osobowych Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 1)warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu lub w przypadku uczestników niepełnoletnich jego opiekuna prawnego. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania określa Załącznik nr 1 do Zasad Realizacji Projektu 2)przetwarzać dane osobowe mogą wyłącznie osoby posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (upoważnienie stanowi Załącznik nr 4 do Zasad Realizacji Projektu). Upoważnienia wydawane są przez osobę która odpowiada za politykę ochrony dany osobowych u danego Partnera 3)Partnerzy prowadzą ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. muszą być tożsame 4)dane zwarte w Formularzu PEFS muszą być tożsame z danymi przedstawionymi w Załączniku nr 2 wniosku o płatność

6 Załącznik nr 2 wniosku o płatność szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia W ramach projektu obligatoryjne wypełniane są: Tabela nr 1 Przepływ uczestników projektu Tabela nr 2 Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projekcie Tabela nr 3 Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie znajdujące się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata Tabela nr 4 Osoby które rozpoczęły udział w projekcie ze względu na wykształcenie Tabela nr 7 Osiągnięte wartości wskaźników UWAGA! w przypadku Tabeli nr 5 i 6 w komentarzu należy wpisać każdorazowo NIE DOTYCZY

7 Okres Liczba osób, które: rozpoczęły udział w projekcie powróciły do projektu zakończyły udział w projekcie przerwały udział w projekcie kontynuują udział w projekcie na koniec okresu rozliczeniowego. po zakończonym udziale w projekcie po przerwanym udziale w projekcie KMOgółemKM KM KM KM KM 12345678910111213141516171819 Mr Mp K omentar z Tabela nr 1 Przepływ uczestników projektu O czym należy pamiętać: w załączniku nr 2 wykazywane są wyłącznie osoby, które rzeczywiście skorzystały ze wsparcia w ramach projektu. Osoby, które zgłosiły chęć udziału lub nawet podpisały Deklarację uczestnictwa jednakże nie wzięły udziału w pierwszej formie wsparcia nie powinny być brane pod uwagę w Załączniku nr 2.

8 O czym jeszcze należy pamiętać w pierwszym okresie rozliczeniowym wartość Mr jest równa Mp. W kolejnych okresach rozliczeniowych wartość Mr dotyczy wyłącznie osób rozpoczynających projekt w danych okresie sprawozdawczym w ramach Załącznika nr 2 każda osoba jest liczona wyłącznie raz (PESEL). W przypadku osób, które zostały wykazane w poprzednich okresach sprawozdawczych jako osoby, które zakończyły lub przerwały udział w projekcie istnieje możliwość wykazania ich jako osób powracających do projektu, pod warunkiem, że będą to inne formy wsparcia niż te które już ukończyły w momencie powrotu danej osoby do projektu nie jest ona wykazywana powtórnie jako rozpoczynająca udział w projekcie. Osobę powracająca do projektu wykazujemy jako osobę, która powróciła po do projektu po zakończonym udziale lub po przerwanym udziale w projekcie. O liczbę osób które powracają do projektu należy odpowiednio zmniejszyć wartość Mp w kolumnach dot. osób, które zakończyły lub przerwały udział w projekcie. Osoby powracajace są uwzględniane jako osoby kontynuujące lub te które zakończyły udział w projekcie w danym okresie nie należy każdorazowo drukować instrukcji wypełniania tabel. Każdorazowo należy natomiast drukować wszystkie tabele, bez względu na to czy zamieszczane są w nich dane (Tabela 5 i 6)

9 Lp. Status osoby na rynku pracy MrMp KMOgółemKM 1 2 345678 1 Bezrobotni w tym osoby długotrwale bezrobotne 2 Osoby nieaktywne zawodowo w tym osoby uczące lub kształcące się 3 Zatrudnieni w tym rolnicy w tym samozatrudnieni w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w administracji publicznej w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych w tym pracownicy znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji 4 Ogółem w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych w tym migranci w tym osoby niepełnosprawne w tym osoby z terenów wiejskich Komentarz Tabela nr 2 Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projekcie

10 O czym jeszcze należy pamiętać w wierszu Ogółem sumujemy osoby wykazane w głównych kategoriach Tabeli tj. Osoby nieaktywne zawodowo w części 4 Tabeli monitorowane są osoby z terenów wiejskich. Osoby z terenów wiejskich to: mieszkańcy gmin wiejskich mieszkańcy części wiejskiej gminy miejsko-wiejskiej (tzn. osoby nie mieszkające w mieście gminie miejsko-wiejskiej) monitorowanie pozostałych kategorii wynika z przyjętych założeń projektu jak również z danych posiadanych przez Partnera

11 L.p.Przedział wiekowy MrMp KMOgółemKM 12345678 1 osoby młode (15-24 lata) 2 osoby w wieku starszym (55-64 lata) w tym pracownicy w wieku starszym (55-64 lata) Komentarz Tabela nr 3 Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie znajdujące się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata O czym należy pamiętać w celu określenia wieku uczestnika projektu bierzemy pod wiek uczestnika w momencie przystąpienia do projektu

12 L.p.Wykształcenie MrMp KMOgółemKM 12345678 1 podstawowe, gimnazjalne i niższe 2ponadgimnazjalne 3pomaturalne 4wyższe Komentarz Tabela nr 4 Osoby które rozpoczęły udział w projekcie ze względu na wykształcenie biorąc pod uwagę ostatni zakończony formalnie etap edukacji. wykształcenie uczestnika projektu należy określić w chwili rozpoczęcia jego udziału w projekcie, biorąc pod uwagę ostatni zakończony formalnie etap edukacji. Przykładowo w Wierszu nr 1 należy wykazać osoby, które posiadają wykształcenie podstawowe, gimnazjalne oraz niższe od ww. O czym należy pamiętać

13 L.p.Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika MrMp Stopień realizacji wskaźnika KMOgółemKM 1 23 45678910=(9/3)*100 PRIORYTET IX Działanie 9.2 1 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe Nie dotyczy 2 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych Nie dotyczy 3 Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach projektu Inne wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie..… Komentarz Tabela nr 7 Osiągnięte wartości wskaźników

14 O czym należy pamiętać w przypadku Tabeli 7, należy odkryć wiersze dotyczące wyłącznie Działania w ramach którego realizowany jest Projekt oraz drukować wyłącznie część dotyczącą projektu (Priorytet IX, Działanie 9.2, Wskaźniki) w wierszu Inne wskaźniki, należy monitorować wskaźniki określonych we wniosku o dofinansowanie w przypadku wskaźnika dot. liczby szkół, które wdrożyły programy rozwojowe każdą szkołę liczymy tylko jeden raz. W przypadku zespołu szkół w skład którego wchodzi np. szkoła zawodowa oraz technikum należy wykazywać każdą szkołę objętą projektem. W takich wypadkach wartość wskaźnika będzie wynosiła 2. Każda szkoła w ramach Zespołu wdraża odrębny PRS w przypadku wskaźnika dot. Liczby szkół, jego wartość jest równa 1 w momencie zatwierdzenia Uchwały ZWM przyjmującej projekt do realizacji w przypadku wskaźnika dotyczącego liczby uczniów, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach projektu, wartość wskaźnika jest osiągnięta w momencie zakończenia udziału w formie wsparcia określonej w projekcie jako staż lub praktyka

15 Dziękuję za uwagę. Zespół ds. Rozwoju Kształcenia Zawodowego Tel. (12) 633 41 69 wew.133


Pobierz ppt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Sprawozdawczość w ramach projektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google