Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wniosek o płatność Działanie 7.1 i 7.2 PO KL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wniosek o płatność Działanie 7.1 i 7.2 PO KL."— Zapis prezentacji:

1 Wniosek o płatność Działanie 7.1 i 7.2 PO KL

2 Wniosek o płatność powinien:
• być sporządzony w Generatorze Wniosków Płatniczych; • zostać złożony w wersji papierowej i elektronicznej; • być podpisany przez osobę do tego upoważnioną; • być sporządzony zgodnie z obowiązującą „Instrukcją wypełniania wniosku o płatność” • zawierać wszystkie wymagane załączniki poprawnie sporządzone.

3 Rozliczenie wydatków Rozliczając wydatki Beneficjent nie może przekroczyć łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych wynikających z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu; Beneficjenta obowiązują limity wydatków wskazane w odniesieniu do każdego zadania w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu; Poniesione wydatki nie muszą być zgodne ze szczegółowym budżetem projektu.

4 Rozliczenie wydatków Co do zasady Beneficjent nie musi dołączać kserokopii dokumentów, potwierdzających poniesione wydatki do wniosku o płatność; powinny być one archiwizowane w siedzibie Beneficjenta i udostępniane w trakcie kontroli. Wszystkie dokumenty księgowe (oryginały) muszą być prawidłowo opisane, tak aby widoczny był związek z projektem (WYJĄTEK – koszty pośrednie rozliczane ryczałtem). Zasadą jest to, aby we wniosku o płatność na bieżąco rozliczać poniesione wydatki w danym okresie rozliczeniowym.

5 Wniosek powinien zostać złożony z następującymi załącznikami
Załącznik nr 1 „Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki” lub wydruk z komputerowego systemu księgowego projektu potwierdzony przez osoby upoważnione (przed podpisaniem umowy Beneficjent decyduje się na którąś z podanych form) Załącznik nr 2 Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia – sprawozdania z realizacji projektu Załącznik nr 3 – wyciąg bankowy z rachunku otworzonego na potrzeby realizacji projektu Załącznik nr 4 – formularz danych osobowych beneficjentów ostatecznych - PEFS.

6 Wniosek o płatność jest składany w terminach określonych w umowie o dofinansowanie projektu, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego. Końcowy wniosek o płatność składany jest nie później niż 30 dni od zakończenia okresu realizacji projektu.

7 20 dni 20 dni Rejestracja wniosku o płatność w sekretariacie DEFS
W przypadku stwierdzenia błędów sporządzenie pisma z uwagami do beneficjenta w celu naniesienia poprawek lub uzupełnienia ze wskazaniem terminu na złożenie poprawnej wersji Weryfikacja wniosku o płatność zgodnie z listą Kontrolną przez opiekuna projektu Wpływ poprawionego wniosku o płatność do sekretariatu DEFS Zatwierdzenie listy kontrolnej zweryfikowanego wniosku o płatność zgodnie z zasada 2 par oczu przez Kierownika referatu obsługi projektów 20 dni Weryfikacja wniosku o płatność zgodnie z listą Kontrolną przez opiekuna projektu 20 dni W przypadku pozytywnej weryfikacji sporządzenie informacji o zatwierdzeniu wniosku o płatność i przekazanie do akceptacji i zatwierdzenia przez Kierownika referatu obsługi projektów i Dyrektora DEFS Zatwierdzenie listy Kontrolnej zweryfikowanego wniosku o płatność zgodnie z zasada 2 par oczu przez Kierownika referatu obsługi projektów Przekazanie kopii pisma do referatu finansów a następnie do Departamentu Finansów w celu wypłaty kolejnej transzy - w ciągu 20 dni

8 Załącznik nr 2 do wniosku o płatność
Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M – Mężczyźni, K – Kobiety Mr – wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu na koniec tego okresu) Mp – wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu Okres Liczba osób, które: rozpoczęły udział w projekcie zakończyły udział w projekcie przerwały udział w projekcie kontynuują udział w projekcie na koniec okresu rozliczeniowego K M Ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Mr Mp Komentarz

9 Załącznik nr 2 do wniosku o płatność

10 Załącznik nr 2 do wniosku o płatność
3. Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie, znajdujące się w dwóch grupach wiekowych i lata L.p. Przedział wiekowy Mr Mp K M Ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 osoby młode (15-24 lata) osoby w wieku starszym (55-64 lata) w tym pracownicy w wieku starszym (55-64 lata) Komentarz

11 Załącznik nr 2 do wniosku o płatność
4. Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie ze względu na wykształcenie L.p. Wykształcenie Mr Mp K M Ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 podstawowe, gimnazjalne i niższe ponadgimnazjalne pomaturalne wyższe Komentarz

12 Załącznik nr 2 do wniosku o płatność
5. Liczba przedsiębiorstw, które przystąpiły do udziału w projekcie Lp. Rodzaj przedsiębiorstwa Liczba przedsiębiorstw określonego rodzaju objętych wsparciem Mr Mp 1 2 3 4 Mikroprzedsiębiorstwa Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa Duże przedsiębiorstwa 5 Ogółem Komentarz

13 Załącznik nr 2 do wniosku o płatność
6. Osiągnięte wartości wskaźników Wartość docelowa wskaźnika - wartość określona we wniosku o dofin. ( jeżeli nie określono wartości docelowej we wniosku o dofinansowanie wpisać "nie dotyczy") Mr - wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym Mp - wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu K - kobiety, M- mężczyźni (wypełnić tylko w przypadku wsparcia dla osób) L.p. Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika Mr Mp Stopień realizacji wskaźnika K M Ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(9/3)*100 PRIORYTET VII Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji - w tym osoby z terenów wiejskich Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów 10 100% Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach projektu Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej .. Inne wskaźniki określone we Wniosku o dofinansowanie

14 Załącznik nr 3 do wniosku o płatność
Załącznik nr 3 do wniosku o płatność stanowią wyciągi z rachunku bankowego. Kopie wyciągów bankowych powinny być opisane i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnione do tego osoby.

15 Przykładowy opis wyciągu bankowego
nr rachunku xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx data operacji opis operacji kwota operacji saldo 93 245,00 nr i adr. rachunku Wynagrodzenie Julia R. ,00 91 245,00 poz. 21 nr i adr. rachunku przeciws dodatek do wynagrodzenia Piotr J. ,00 90 830,00 poz.7 nr i adr. rachunku przeciws dodatek do wynagrodzenia Krystyna Z. 90 415,00

16 opłata za prowadzenie rachunku
Przykładowy opis wyciągu bankowego c.d. BANK Wyciąg 11 nr rachunku xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx data operacji opis operacji kwota operacji saldo , 87 253,00 nr i adr rachunku przeciws. xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ZUS Składki 78 ,00 86 253,00 poz zł poz zł nr i adr rachunku przeciws. xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ZUS Składki 91 ,00 85 853,00 poz zł poz zł nr i adr rachunku przeciws. xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ZUS Składki 93 ,00 85 638,00 poz zł poz zł opłata za prowadzenie rachunku ,00 85 613,00 poz. 19

17 Co warto zapamiętać: Kwalifikowalne są wyłącznie wydatki poniesione w całości, np. w przypadku wynagrodzeń - gdy wynagrodzenie netto zostanie przelane na konto pracownika, kwota podatku dochodowego do US i kwota składek na ubezpieczenia społeczne ZUS Postęp rzeczowy = postęp finansowy Korekty finansowe dotyczą wydatków niekwalifikowanych rozliczonych w ramach wcześniej złożonych i zatwierdzonych przez IP wniosków o płatność

18 Co warto zapamiętać: Odsetki narosłe na rachunku bankowym pomniejszają kwotę kolejnej transzy (nie dotyczy jst) W załączniku nr 1 ważna jest data poniesienia wydatku, a nie tylko refundacji, dlatego jeżeli wydatki były ponoszone przed otrzymaniem pierwszej transzy dotacji rozwojowej, należy załączyć także wyciągi z konta podstawowego.

19 Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk tel , fax


Pobierz ppt "Wniosek o płatność Działanie 7.1 i 7.2 PO KL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google