Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programy Leonardo da Vinci realizowane w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie Rok 2005 – Program Leonardo da Vinci – staże Tytuł projektu: "Nabycie umiejętności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programy Leonardo da Vinci realizowane w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie Rok 2005 – Program Leonardo da Vinci – staże Tytuł projektu: "Nabycie umiejętności."— Zapis prezentacji:

1 Programy Leonardo da Vinci realizowane w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie Rok 2005 – Program Leonardo da Vinci – staże Tytuł projektu: "Nabycie umiejętności pozyskiwania surowców żywnościowych, poznanie alternatywnych źródeł dochodu". Ilość uczestników: 25 uczniów Technikum Rolniczego i Agrobiznesu Partner: CENTRE DE FORMATION D`APPRENTIS - CENTRE DE FORMATION PROFFESSIONNELLE ET DE PROMOTION AGRICOLES z siedzibą w Vire we Francji – Normandia. Czas trwania: 4 tygodnie. Rok 2006 – Program Leonardo da Vinci – staże Tytuł projektu: Chcemy lepiej gospodarować i poznać alternatywne źródła dochodu w gospodarstwie. Ilość uczestników: 7 uczniów Technikum Rolniczego Partner: Die Bildungs- Profis w Lipsku- Niemcy Czas trwania: 4 tygodnie.

2 Rok 2008 – Program Leonardo da Vinci – staże Tytuł projektu: Wzbogacamy umiejętności w aranżacji przestrzeni szkoląc się we francuskich przedsiębiorstwach. Ilość uczestników: 10 uczniów Technikum Architektury Krajobrazu Partner: CENTRE DE FORMATION D`APPRENTIS - CENTRE DE FORMATION PROFFESSIONNELLE ET DE PROMOTION AGRICOLES z siedzibą w Vire we Francji – Normandia. Czas trwania: 4 tygodnie. Rok 2008 – Program Leonardo da Vinci – wymiany Tytuł projektu: Doskonalenie zawodowe nauczycieli we francuskich instytucjach i organizacjach rolniczych. Ilość uczestników: 14 nauczycieli przedmiotów zawodowych ZSR w Grzybnie. Partner: Federacja Związków Rolników Departamentu Marne regionu Szampania -Ardeny z siedzibą w Reims. Czas trwania: 8 dni.

3 Rok 2009 – Leonardo da Vinci wizyty przygotowawcze Do programu staże w Středni škola zemědělská a přiodovědná Rožnov pod Radhoštěm – Czechy do projektu pt.: Staż w ramach Programu LdV wsparciem w zdobywaniu wiedzy i umiejętności rolniczych. Rok 2010 - Program Leonardo da Vinci – staże Tytuł projektu: Doskonalenie kwalifikacji zawodowych w aranżacji przestrzeni zielonej na stażu we Francji. Ilość uczestników: 12 uczniów Technikum Architektury Krajobrazu Partner: Les Entreprises du Paysage UNEP Nord – Est, Maison de lAgriculture STRABOURG Czas trwania: 4 tygodnie

4 Etapy realizacji projektu 1. Złożenie wniosku LdV staże wraz szacowanym budżetem do Narodowej Agencji Programu ( luty danego roku). 2. Ocena wniosku przez N.A. Programu – maj danego roku. 3. Przygotowanie kontraktu – umowy (po pozytywnej ocenie przez N.A. Programu). 4. Podpisanie umowy – przekazanie 80% środków finansowych przez N.A. 5. Wybór uczestników i przygotowanie kulturowo-językowo-pedagogiczne uczestników. 6. Przygotowanie umów dwustronnych dla uczestników programu i umów dla organizacji goszczących. 7. Ubezpieczenie uczestników – organizacja podróży. 8. Wdrażanie projektu – realizacja stażu. 9. Złożenie raportu przez uczestnika. 10. Złożenie raportu końcowego. 11. Rozliczenie projektu – przekazanie 20% środków finansowych przez N.A. 12. Opracowanie dokumentu Europass Mobilność. 13. Ewaluacja, audyty. Realizowane projekty unijne w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie

5 Formularz wniosku obejmuje opracowanie następujących danych. 1. Dane do złożenia wniosku – identyfikacja projektu ( instrukcja dla wnioskodawców). 2. Informacje o instytucji wnioskującej. 3. Informacje o instytucji partnerskiej. 4. Opis projektu w języku polskim i obcym. 5. Uzasadnienie projektu. 6. Cele i strategia projektu. 7. Certyfikacja ( walidacja nabytych kwalifikacji). 8. Główne cele projektu- priorytety europejskie określone na dany rok. 9. Wdrożenie ( organizacja projektu). Ustalenia dotyczące zakresu odpowiedzialności każdej instytucji partnerskiej w projekcie- harmonogram projektu. Realizowane projekty unijne w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie

6 10. Informacje dotyczące wyboru uczestników stażu – kryteria wyboru. 11. Zakres przygotowania pedagogiczno-kulturowo-językowego. 12. Zarządzanie projektem: wsparcie organizacyjne, monitoring, odpowiedzialność, postanowienia finansowe i umowne. 13. Ewaluacja- ocena projektu – proces ewaluacji na poziomie uczestnika i projektu. 14. Upowszechnianie wyników- określenie przewidywanych rezultatów. 15. Opis programu, szkolenia uczestników na stażu, cele i tematyka stażu. 16. Opracowanie budżetu z opisem szczegółowej kalkulacji. 17. List intencyjny instytucji partnerskiej. 18. Złożenie wniosku w formie elektronicznej i drukowanej ( 2 egzemplarze) 19. Oczekiwanie na ocenę formalną i merytoryczną wniosku. 20. Pozytywna lub negatywna ocena wniosku.

7 Formularz kontraktowy Do wypełnionego formularza dołączamy dokumenty: * dokumenty potwierdzające istnienie instytucji oraz reprezentację prawną w zależności od formy prawnej, (wykaz dokumentów na str. 2 i 3 formularza kontraktowego); pełnomocnictwa do podpisania umowy (jeżeli umowa nie będzie podpisywana przez przedstawiciela prawnego instytucji uprawnionej do podpisania umowy, np. przez organ prowadzący); *oryginały listów intencyjnych; * aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Beneficjent nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie później niż 3 miesiące przed datą zawarcia Umowy; * aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w zapłacie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wystawione nie później niż 3 miesiące przed datą zawarcia Umowy; * decyzja o nadaniu nr NIP (kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez pełną reprezentację prawną Beneficjenta lub przez osobę upoważnioną do takiej czynności na podstawie pełnomocnictwa); * decyzja o nadaniu REGON (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) * program przygotowania kulturowo-językowego (jeśli był planowany we wniosku).

8 Przygotowanie umowy finansowej przez Narodową Agencję do projektu.

9 Typ projektuBeneficjenciCzas trwania projektu Minimalna liczba krajów biorących udział w projekcie Staże (procedura A) 2 lata2 uczniowie szkół zawodowych od 3 tygodni do 9 miesięcy studenciod 3 do 12 miesięcy młodzi pracownicy, absolwenci, osoby bezrobotne od 2 do 12 miesięcy Wymiany (procedura A) nauczyciele, szkoleniowcy, doradcy zawodowi, kierownicy działów kadr, organizatorzy szkoleń oraz nauczyciele i lektorzy języków obcych od 1 do 6 tygodni Projekty Pilotażowe (procedura B) instytucje zaangażowane w kształcenie i szkolenie zawodowe, instytucje szkoleniowe, szkoły zawodowe, uczelnie, instytuty naukowo- badawcze, przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni, władze publiczne 3 lata3 Realizowane projekty unijne w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie

10

11 A. WYJEŻDŻAJĄCY UCZESTNICY (OSOBY BEZ SPECJALNYCH POTRZEB) NrKraj przyjmujący [Tabela I - kraj ] Liczba uczestników Dziedzina edukacji [Tabela C - dziedziny edukacji] Przewidywany czas trwania na uczestnika. (liczba tygodni) Utrzymanie (obejmuje koszty podróży, jeżeli czas trwania jest dłuższy niż 12 tygodni) Koszty podroży (jeżeli czas trwania jest krótszy lub równy 12 tygodni) (*1)(*2) Zastosowana stawka Łączna kwota dofinansowania Na uczestnika Łączna kwota dofinansowania A1FR12Ogrodnictwo4 tygodnie2000240004405280 SUMA CZĘŚCIOWA uczestnicy 12240005280 (*1) Jeżeli osoby indywidualne mieszkają w jednym z krajów lub terytoriów zamorskich lub jeden z takich krajów lub terytoriów jest miejscem praznaczenia, rzeczywiste poniesione koszty podróży będą podlegać zwrotowi w całości, bez względu na czas trwania mobilności. (*2) Tabele stawek dla polskich uczestników można znaleźć na stronie www.leonardo.orq.pl, zakładka Konkurs 2010 Realizowane projekty unijne w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie

12 C. OSOBY TOWARZYSZĄCE (wypełnić tylko w przypadku, gdy ma to zastosowanie) NrKraj przyjmujący [Tabela I - kraj ] Liczba osób towarzyszących Dziedzina edukacji [Tabela C - dziedziny edukacji] Przewidywany czas trwania na uczestnika (liczba tygodni lub miesięcy) Utrzymanie (obejmuje koszty podróży, jeżeli czas trwania jest dłuższy niż 12 tygodni) Koszty podroży (tylko jeżeli czas trwania jest krótszy lub równy 12 tygodni) (*1)(*2) Zastosowań a stawka: patrz tabela 3 w punkcie 7.1 Łączna kwota dofinansowani a Przewidywan y koszt na jednego uczestnika Łączna kwota dofinansowania A1FR1Ogrodnictwo4 tygodnie2285 440 SUMA CZĘŚCIOWA12285440 Realizowane projekty unijne w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie

13 Liczba uczestnikówStawka jednostkowaŁączna kwota dofinansowania 122002400 Łącznie – Organizacja mobilności2400 Liczba uczestnikówStawka jednostkowaŁączna kwota dofinansowania 122002400 Łącznie – Przygotowanie2400 ŁĄCZNIE – WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA 36805 5.2 WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA – KOSZTY PRZYGOTOWANIA (kwoty w EUR) 5.3 WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA – KOSZTY ORGANIZACJI MOBILNOŚCI (kwoty w EUR) 5.4 ŁĄCZNA WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA (kwoty w EUR) Realizowane projekty unijne w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie


Pobierz ppt "Programy Leonardo da Vinci realizowane w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie Rok 2005 – Program Leonardo da Vinci – staże Tytuł projektu: "Nabycie umiejętności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google