Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Procedura wyboru wniosków i zawierania umów w ramach Poddziałania 2.1.1 POKL Piotr J. Majewski Zespół Instrumentów Szkoleniowych Warszawa, 17 kwietnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Procedura wyboru wniosków i zawierania umów w ramach Poddziałania 2.1.1 POKL Piotr J. Majewski Zespół Instrumentów Szkoleniowych Warszawa, 17 kwietnia."— Zapis prezentacji:

1 1 Procedura wyboru wniosków i zawierania umów w ramach Poddziałania 2.1.1 POKL Piotr J. Majewski Zespół Instrumentów Szkoleniowych Warszawa, 17 kwietnia 2008 r.

2 2 PROCES WYBORU WNIOSKÓW Przygotowanie i złożenie wniosku Rejestracja i grupowanie Ocena formalna – kryteria formalne i dostępu Rekomendowanie do finansowania lub odrzucenie Ocena merytoryczna – kryteria merytoryczne, strategiczne i horyzontalne Protest Przekazanie do KOP lub odrzucenie

3 3 PROCES WYBORU WNIOSKÓW – złożenie wniosku Miejsce składania wniosków – siedziba PARP: - Dwa egzemplarze (co najmniej jeden oryginał) - Wersja papierowa i elektroniczna - Tożsamość wszystkich wersji (suma kontrolna) - Wniosek podpisany i opieczętowany - Załączniki – sprawozdanie finansowe (za ostatni rok obrotowy) lub inny adekwatny dokument przedstawiający sytuację finansową Projektodawcy / Partnerów

4 4 Nabór w trybie ciągłym – pod pewnym warunkiem: Wartość złożonych wniosków nie przekroczy 200% dostępnej alokacji Nabór będzie trwał do czasu, gdy wartość wniosków osiągnie 2-krotności rocznej alokacji (w 2008 roku = 2 x 278 mln PLN) Informacja o zawieszeniu konkursu – na 2 dni robocze przed faktycznym zawieszeniem Wznowienie konkursu – gdy wartość zawartych umów nie przekroczy dostępnej alokacji PROCES WYBORU WNIOSKÓW – złożenie wniosku

5 5 Procedura oceny formalnej: - Wnioski podlegają rejestracji nadanie numeru w systemie -Grupowanie wniosków – wnioski z danego okresu czasu (tydzień) podlegają ocenie w terminie jak dla pierwszego wniosku złożonego w tym okresie wspólna ocena wniosków z danego okresu podczas jednego posiedzenia KOP -Ocena wniosku - maksymalnie 14 (21) dni roboczych -Ocena 0-1 – wnioski nie spełniające kryteriów formalnych i kryteriów dostępu są odrzucane -Weryfikacja na podstawie karty oceny formalnej PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena formalna

6 6 Kryteria formalne: -złożenie we właściwej instytucji (PARP) -złożenie we właściwym terminie (po ogłoszeniu konkursu, przed jego zawieszeniem / zamknięciem – data wpływu) -wypełnienie w języku polskim -sporządzenie na obowiązującym formularzu (za pomocą GWA) -złożenie wersji papierowej (2 egzemplarze) oraz wersji elektronicznej PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena formalna

7 7 Kryteria formalne c.d.: -kompletność wniosku (+ pieczęć i podpis) -załączenie wymaganych załączników spełniających wymogi formalne -tożsamość wersji papierowej i elektronicznej (suma kontrolna) -wypełnienie wszystkich wymaganych pól -nie podleganie wykluczeniu z udziału w konkursie -złożenie wniosku w odpowiedzi na konkurs PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena formalna

8 8 Kryteria dostępu: Wnioskodawca i grupa docelowa Kryterium ponadregionalności Wartość projektu 400 tys. – 15 (20) mln PLN Projekty maksymalnie 2-letnie Wartość pomocy publicznej z tytułu szkoleń dla jednego przedsiębiorstwa w ramach jednego projektu – do 1 mln EUR Dopuszczalna liczba partnerów – 4 (+ Projektodawca) Kondycja finansowa (przychody za ostatni rok obrotowy i ew. WSP) Wartość projektów złożonych przez Projektodawcę w jednym roku i rekomendowanych do finansowania <= 30 mln PLN

9 9 PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena formalna Wynik oceny formalnej W ciągu 7 dni roboczych informacja o wyniku i przekazaniu wniosku do oceny merytorycznej W ciągu 5 dni roboczych informacja o wyniku z podaniem przyczyny i o możliwości złożenia protestu TAKNIE

10 10 PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna Procedura oceny merytorycznej: Wnioski podlegają ocenie przez Komisję Oceny Projektów (KOP) Komisja składa się z Przewodniczącego (z prawem głosu), Zastępcy Przewodniczącego (z prawem głosu), Sekretarza (bez prawa głosu) oraz Członków Oceniających Członkami Oceniającymi mogą być: pracownicy PARP, asesorzy wyłonieni w drodze konkursu, ew. pracownicy MPiPS Ocena w ciągu 30 dni roboczych od daty poinformowania Projektodawców o wynikach oceny formalnej Każdy wniosek oceniają dwie osoby Ocena na podstawie karty oceny merytorycznej (kryteria merytoryczne, horyzontalne i strategiczne)

11 11 PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna Kryteria Merytoryczne Jakościowe Finansowe Beneficjenta

12 12 Kryteria merytoryczne - jakość projektu: Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (m.in. w kontekście celów szczegółowych Priorytetu II PO KL) Sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych Wartość dodana projektu Adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej Rezultaty projektu Racjonalność harmonogramu działań PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna

13 13 Kryteria merytoryczne – Beneficjent wiarygodność (doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny) sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji) Kryteria merytoryczne - finansowanie projektu niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat) kwalifikowalność wydatków PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna

14 14 PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna Kryteria horyzontalne Zgodność z politykami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym zgodność z prawodawstwem krajowym Zgodność ze Szczegółowym opisem Priorytetów PO KL

15 15 PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna Kryteria strategiczne: Projekty zamknięte – min. 20% ogółu osób do przeszkolenia w ramach projektu stanowić będą osoby powyżej 50 roku życia Projekty otwarte – min. 80% ogółu osób do przeszkolenia w ramach projektu będzie miało możliwość zdania egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobyte kwalifikacje lub uzyskania powszechnie uznawanego certyfikatu Studia podyplomowe – min. 60% ogółu osób do przeszkolenia w ramach projektu będzie miało możliwość studiowania na studiach o profilu technicznym

16 16 PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna Procedura oceny merytorycznej: Skala oceny merytorycznej – od 0 do 100 punktów Rekomendowane projekty: punktacja pow. 60% sumy punktów ogółem oraz pow. 60% w każdej kategorii oceny spełnione kryteria horyzontalne Premia dla rekomendowanych wniosków za spełnienie kryterium strategicznego – 20 pkt (niespełnienie kryterium strategicznego nie dyskwalifikuje wniosku) W przypadku znacznych rozbieżności w ocenie pomiędzy oceniającymi, wniosek kierowany jest do trzeciego Członka Oceniającego – ocena wiążąca i ostateczna

17 17 PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna Procedura oceny merytorycznej: Weryfikacja budżetu – zgodnie z kryteriami dot. finansowania Możliwość redukcji wydatków lub zwiększenia dofinansowania maks. o 5% Zapisy zawarte w kartach oceny – podstawa do prowadzenia negocjacji W przypadku wątpliwości co do treści wniosku i jego załączników: możliwość wyjaśnienia pisemnie (do 5 dni kalendarzowych) możliwość spotkania wyjaśniającego z Projektodawcą Z przeprowadzonej oceny sporządza się protokół oceny merytorycznej Publikacja listy rankingowej – niezwłocznie po zatwierdzeniu protokołu przez Prezesa PARP

18 18 PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna Procedura oceny merytorycznej: Ranking tworzony wg: 1)Liczby punktów ogółem 2)Spełnienia kryterium strategicznego 3)Kolejności wpływu Gdy wartość rekomendowanych projektów > alokacja na dany rok, powstaje lista rezerwowa Informacja do Beneficjenta w terminie 5 dni roboczych od publikacji (faks lub e-mail) – cztery warianty (przyjęcie, negocjacje, poczekalnia, odrzucenie)

19 19 PROCES ZAWARCIA UMOWY – negocjacje Procedura negocjacji: Oparta na karcie oceny merytorycznej Dotyczą treści merytorycznych i/lub budżetu Inicjatywa (wszczęcie negocjacji) – PARP lub Beneficjent Negocjacje podejmowane w piśmie informującym o wynikach (inicjatywa PARP) lub w terminie 5 dni roboczych od otrzymania pisma (inicjatywa Beneficjenta) Przeprowadzenie i sfinalizowanie negocjacji – do 15 dni roboczych Forma – wymiana korespondencji lub spotkanie

20 20 Procedura negocjacji: Możliwe scenariusze: dalsze zmiany w projekcie, przywrócenie całości lub części zapisów z pierwotnej wersji projektu pozostawienie kształtu projektu bez zmian (w stosunku do wersji rekomendowanej) Wynik negocjacji – protokół ustaleń Jeśli konieczne – Beneficjent dostarcza aktualny wniosek do 5 dni roboczych po zakończeniu negocjacji PROCES ZAWARCIA UMOWY – negocjacje

21 21 Procedura zawarcia umowy: Niezależnie od ew. prowadzonych negocjacji – nadesłanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez PARP (dokumenty uniwersalne): Aktualny odpis z KRS lub innego właściwego rejestru (Projektodawca i partnerzy) – nie starszy niż 3 miesiące od daty wezwania do dostarczenia dokumentacji Aktualne zaświadczenia z ZUS i US (dot. Projektodawcy i partnerów) Życiorys kierownika projektu Program szkolenia PROCES ZAWARCIA UMOWY – podpisanie umowy

22 22 Procedura zawarcia umowy: Dokumenty fakultatywne – w zależności od typu Projektodawcy i charakteru projektu: Pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Projektodawcy Oświadczenie o niefinansowaniu zakupu amortyzowanego w projekcie sprzętu ze środków publicznych Co najmniej kopia umowy partnerskiej, Oświadczenie o posiadaniu struktur organizacyjnych w co najmniej dwóch województwach List intencyjny przedsiębiorstwa korzystającego ze wsparcia Strategia firmy (wyciąg) w kontekście polityki szkoleniowej PROCES ZAWARCIA UMOWY – podpisanie umowy

23 23 Procedura zawarcia umowy: Pozostałe załączniki niezbędne do zawarcia umowy: harmonogram płatności aktualny wniosek o dofinansowanie wraz z budżetem i harmonogramem realizacji projektu Nie przesłanie dokumentów w terminie lub gdy dokumentacja zawierać będzie braki – możliwość odstąpienia od umowy Przygotowana w trzech egzemplarzach umowa (uzupełniona o indywidualne zapisy dot. danego projektu) podpisywana przez Prezesa / Zastępcę Prezesa PARP Po otrzymaniu umowy, Beneficjent podpisuje wszystkie egzemplarze i odsyła dwa z nich do PARP PROCES ZAWARCIA UMOWY – podpisanie umowy

24 24


Pobierz ppt "1 Procedura wyboru wniosków i zawierania umów w ramach Poddziałania 2.1.1 POKL Piotr J. Majewski Zespół Instrumentów Szkoleniowych Warszawa, 17 kwietnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google