Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wizyty Studyjne Zasady udziału w wizytach studyjnych w roku szkolnym 200 9 /20 10 Materiały informacyjne Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wizyty Studyjne Zasady udziału w wizytach studyjnych w roku szkolnym 200 9 /20 10 Materiały informacyjne Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja."— Zapis prezentacji:

1 Wizyty Studyjne Zasady udziału w wizytach studyjnych w roku szkolnym 200 9 /20 10 Materiały informacyjne Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

2 WIZYTY STUDYJNE Od 1 stycznia 2008 r. połączony program wizyt studyjnych dla specjalistów z zakresu edukacji ogólnej oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego koordynowany jest przez CEDEFOP – Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego w Salonikach, Grecja http://studyvisits.cedefop.europa.euhttp://studyvisits.cedefop.europa.eu Kontakt: Study visits - Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training) E-mail: studyvisits@cedefop.europa.eustudyvisits@cedefop.europa.eu

3 PRZED WIZYTĄ: - uczestnik wizyty otrzymuje z CEDEFOPu login i hasło do bazy OLIVE, organizator wizyty studyjnej także otrzymuje z CEDEFOP listę uczestników wizyty oraz dostęp do bazy OLIVE (profile uczestników), - organizator jest zobowiązany przesłać uczestnikowi swojej grupy program wizyty, informacje o hotelu oraz listę uczestników wraz z danymi do kontaktu – nie później niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem wizyty, - uczestnik powinien potwierdzić swój udział w wizycie, a także przesłać kopię potwierdzenia udziału do Narodowej Agencji (e-mailem), - uczestnik NIE POWINIEN przesyłać potwierdzenia do CEDEFOP WIZYTY STUDYJNE

4 PRZED WIZYTĄ: - zapoznać się ze stroną internetową www.sv.org.pl/ Informacje dla uczestników wizyt:www.sv.org.pl/ informacje dla uczestników – opracowane przez CEDEFOP (w j. angielskim) tabela zawierająca wysokość dofinansowania wzór potwierdzenia uczestnictwa wzór raportu grupowego (w języku roboczym wizyty) wzór końcowego raportu ewaluacyjnego – raport indywidualny dla Narodowej Agencji (w języku polskim)- załącznik nr II do umowy - zapoznać się z informacjami dla uczestników na stronie CEDEFOP http://studyvisits.cedefop.europa.eu http://studyvisits.cedefop.europa.eu

5 PRZED WIZYTĄ: - Należy przygotować: prezentację dotyczącą tematu wizyty zgodnie z sugestią organizatora, informacje dotyczące systemu edukacji w Polsce (strony internetowe MEN, Euridice http://www.eurydice.org.pl),http://www.eurydice.org.pl informacje o instytucji/organizacji, którą uczestnik reprezentuje, informacje o regionie, publikacje, materiały reklamowe, WIZYTY STUDYJNE

6 PRZED WIZYTĄ : - należy również zorganizować sobie podróż oraz pobyt (zgodnie z sugestią organizatora), - zadbać o ubezpieczenie zdrowotne, - zapoznać się warunkami finansowymi udziału w wizycie studyjnej, - podpisać umowę finansową z Narodową Agencją. Uczestnicy mogą podejmować zobowiązania finansowe dopiero po otrzymaniu potwierdzenia od organizatora i podpisaniu umowy finansowej z Narodową Agencją. WIZYTY STUDYJNE

7 KOSZTY UTRZYMANIA: - stawki ryczałtowe dla poszczególnych krajów – 100% stawek zaproponowanych przez Komisję Europejską - ilość stawek ryczałtowych: od 3 do 5 dni Ilość stawek ryczałtowych jest indywidualnie wyliczana dla każdego uczestnika, w zależności od czasu trwania wizyty

8 Przed wyjazdem uczestnik powinien podpisać umowę na dofinansowanie udziału w wizycie studyjnej. W umowie jest wymieniony numer katalogowy wizyty oraz wysokość dofinansowania. Jeżeli uczestnik zmieni grupę należy podpisać nową umowę lub aneks do umowy. Okres uprawniony do ponoszenia kosztów jest podany w umowie (Art.I.2). Wydatki poniesione przed lub/i po terminie określonym w umowie są nieuprawnione. WIZYTY STUDYJNE

9 W TRAKCIE WIZYTY: - grupa powinna mieszkać w jednym hotelu, - opłata za udział w wizycie jest kosztem nieuprawnionym (na koszty organizacyjne wizyty) - aktywny udział w wizycie m.in. poprzez udział w przygotowaniu raportu grupowego WIZYTY STUDYJNE

10 PO WIZYCIE: Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów wizyty 1. Promocja i informacja: - logo + info - artykuły w prasie lokalnej, regionalnej, czasopismach fachowych 2. Upowszechnianie rezultatów: - publikacje, materiały - seminaria, konferencje, rada pedagogiczna, -strona internetowa: instytucji, Narodowej Agencji, CEDEFOP, Komisji Europejskiej 3. Wykorzystanie rezultatów: - współpraca z partnerami - wspólne projekty WIZYTY STUDYJNE

11 PO WIZYCIE: -Promowanie w swoim środowisku zawodowym udziału w projektach europejskich -Włączenie do swojej codziennej pracy informacji i doświadczeń zdobytych podczas wizyty -Utrzymywanie kontaktów z osobami poznanymi podczas wizyty oraz gospodarzami wizyty WIZYTY STUDYJNE

12 ROZLICZENIE : Aby rozliczyć grant Beneficjent powinien przesłać do Narodowej Agencji następujące dokumenty: - końcowy raport ewaluacyjny (wydrukowany i podpisany); - część merytoryczna, - część finansowa. - raport grupowy WIZYTY STUDYJNE

13 KOŃCOWY RAPORT EWALUACYJNY: - część merytoryczna: potwierdzenie udziału w wizycie studyjnej (powinno zawierać nazwisko uczestnika i daty rozpoczęcia i zakończenia wizyty) Końcowy raport ewaluacyjny powinien zostać przesłany do Narodowej Agencji w terminie do 30 dni od daty zakończenia działania (data podana w umowie w art.4.2. WIZYTY STUDYJNE

14 RAPORT GRUPOWY: - wspólnie pisany przez wszystkich uczestników wizyty - każdego dnia - stanowi podsumowanie wspólnych doświadczeń i wniosków Raport grupowy nie jest dziennikiem podróży, nie należy opisywać każdego dnia wizyty. WIZYTY STUDYJNE

15 Kontakt: Wizyty Studyjne: Anna Dębska – adebska@frse.org.pladebska@frse.org.pl Tel. 022 46 31 288 Paweł Świerczyński pswierczynski@frse.org.plpswierczynski@frse.org.pl Tel. 022 46 31 299 Dział finansowy: Katarzyna Markowska – kmarkowska@frse.org.plkmarkowska@frse.org.pl Tel. 022 46 31 133 www.s v.org.pl www.frse.org.pl WIZYTY STUDYJNE


Pobierz ppt "Wizyty Studyjne Zasady udziału w wizytach studyjnych w roku szkolnym 200 9 /20 10 Materiały informacyjne Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google