Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rejestracja Firmy Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rejestracja Firmy Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości."— Zapis prezentacji:

1 Rejestracja Firmy Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości

2 Krok I – Wpis do EDG lub KRS
Zgodnie z obowiązującą ustawą z 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. nr 101 z późn. zm.), przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Osoba prawna (spółka kapitałowa) to: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna. Nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego to: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna. Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, jej wspólników łączy umowa, ale sama spółka nie może zaciągać zobowiązań, nie ma praw.

3 Krok I – Wpis do EDG lub KRS
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (prowadzonym przez sądy rejestrowe) przy czym: Osoba fizyczna może zarejestrować swoją działalność indywidualną w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez gminę lub też w KRS; Pozostali przedsiębiorcy: spółki prawa handlowego, fundacje oraz stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą podlegają rejestracji w KRS. W przypadku niektórych rodzajów działalności wymagany jest wpis do rejestru działalności regulowanej.

4 Krok I – Wpis do EDG lub KRS
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Dla mieszkańców Nowego Sącza w XII Wydziale Gospodarczym KRS, ul. Przy Rondzie 7, Kraków (tel. (012) Druki KRS W1, KRS W2, KRS W3, KRS W4

5 Krok I – Wpis do EDG lub KRS
Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urząd Miasta lub Gminy, właściwy wg miejsca zamieszkania przedsiębiorcy ( dla mieszkańców Nowego Sącza w Referacie Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta przy ul. Szwedzkiej 2, I piętro – formularz zgłoszeniowy) Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:

6 Krok I – Wpis do EDG lub KRS
Zmiana wpisu Wykreślenie Ewidencja Działalności gospodarczej 100 zł 50 zł 0 zł KRS - Rejestr Przedsiębiorców – rejestracja osoby fizycznej 150 zł 80 zł KRS - Rejestr Przedsiębiorców – inni przedsiębiorcy 1000 zł 400 zł 300 zł

7 Krok II – Rejestracja w Urzędzie Statystycznym
Rejestracja w Urzędzie Statystycznym (W Krajowym Rejestrze Podmiotów Gospodarki Narodowej) jest bezpłatna i następuje po złożeniu stosownej deklaracji RG-1. W wyniku rejestracji firmie zostanie nadany tzw. numer REGON. Rejestracja odbywa się w Urzędzie Statystycznym województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma miejsce zamieszkania ( dla mieszkańców Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego – GUS w Limanowej przy ul. M. B. Bolesnej 18)

8 Krok II – Rejestracja w Urzędzie Statystycznym
Niezbędne dokumenty wpis do Ewidencji działalności Gospodarczej lub wyciąg z rejestru Sądowego dowód osobisty właściciela (PESEL). Dodatkowe zaświadczenia obowiązują przy spółkach lub przy firmach prowadzonych przez osoby fizyczne, ale tylko w przypadku działalności wymagającej zezwolenia lub koncesji.

9 Krok III – Wyrobienie pieczątki
Pieczątka firmy powinna zawierać: nazwę firmy, adres firmy, REGON, NIP.

10 Krok IV – Założenie konta bankowego
Teoretycznie brak jest w polskim prawodawstwie przepisu, który zobowiązywałby przedsiębiorcę do posiadania rachunku bankowego. Jednak część rozliczeń może być dokonywana wyłącznie za jego pośrednictwem: rozliczenia pomiędzy przedsiębiorcami przekraczające określone limity; przekazanie składek przez płatnika do ZUS (z wyjątkiem osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej); zapłata związanych z działalnością gospodarczą podatków dokonywana przez prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów (ryczałtowcy mogą wpłacać bezpośrednio na konto urzędu); rachunek jest niezbędny dla otrzymania zwrotów w zakresie podatku od towarów i usług.

11 Krok IV – Założenie konta bankowego
Warto dodać, że regulaminy prawie wszystkich banków zakazują dokonywania rozliczeń firmowych za pośrednictwem rachunku osobistego. Przedsiębiorca może mieć więcej niż jeden rachunek bankowy, w takim wypadku zgłoszeniom w urzędzie skarbowym, ZUS itd. podlegają wszystkie te rachunki.

12 Krok IV – Założenie konta bankowego
Niezbędne dokumenty: osoba fizyczna: dowód osobisty; zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (xero, oryginał do wglądu); zaświadczenie REGON; NIP; pieczątka.

13 Krok IV – Założenie konta bankowego
Niezbędne dokumenty: spółka prawa handlowego (np. jawna, z ograniczoną odpowiedzialnością): - odpis z rejestru handlowego; - aktualny akt notarialny (ważny 3 miesiące) pod warunkiem, że są w nim wymienieni wszyscy członkowie zarządu łącznie z zajmowanymi przez siebie stanowiskami; - umowa spółki; - REGON; - NIP; - pieczątka; - dowody osobiste wszystkich wspólników.

14 Krok V – Rejestracja w Urzędzie Skarbowym
W Urzędzie Skarbowym składa się wniosek o nadanie NIP i dokonuje rejestracji firmy jeszcze przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu ( dla mieszkańców Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego w Urzędzie Skarbowym przy ul. Barbackiego 10). W Urzędzie Skarbowym składamy także oświadczenie w jakich terminach i jakie deklaracje będziemy składać. Na tym etapie dokonuje się również wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) służy do identyfikacji podmiotów płacących podatki w Polsce.

15 Krok V – Rejestracja w Urzędzie Skarbowym
Do zgłoszenia o nadanie NIP dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ma zastosowanie  formularz NIP-1. Przy rejestracji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w ramach spółek nie posiadających osobowości prawnej ma zastosowanie formularz NIP-3. Przy zgłoszeniu rejestracyjnym w zakresie podatku od towarów i usług ma zastosowanie formularzu VAT-R. Zgłoszenie VAT wiąże się z koniecznością zapłaty 152zł. Podatnicy VAT którzy będą dokonywać świadczenia usług podatnikom z UE (spoza Polski) bądź też będą dokonywać wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw muszą uzyskać tzw. NIP-UE (taki sam jak zwykły NIP, ale z przedrostkiem PL). W tym celu należy złożyć Urzędzie Skarbowym wniosek VAT-R/UE. Złożenie wniosku VAT-R/UE nie jest związane z żadną opłatą.

16 Krok V – Rejestracja w Urzędzie Skarbowym
Niezbędne dokumenty - dowód osobisty, - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, - dokument potwierdzający prawo do lokalu (umowa najmu lub inny dokument), w którym będzie miała siedzibę firma, - umowę rachunku bankowego.

17 Krok VI – Ubezpieczenie - ZUS
W ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej należy zgłosić się do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - właściwej ze względu na adres siedziby (dla mieszkańców Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego przy ul. Sienkiewicza 44) w celu sporządzenia i przekazania do ZUS odpowiednich dokumentów ubezpieczeniowych, przede wszystkim zgłoszeń: siebie jako płatnika składek i siebie jako osoby ubezpieczonej z tytułu prowadzenia działalności. Ponadto każdy przedsiębiorca zatrudniający nowego pracownika jest zobligowany do odpowiednich wniosków do ZUS w terminie 7 dni.

18 Krok VI – Ubezpieczenie - ZUS
I. Zgłoszenie płatnika Druk ZUS ZFA – zgłoszenie płatnika osoby fizycznej; Druk ZUS ZPA – zgłoszenie płatnika składek osoby prawnej lub spółka nie posiadającej osobowości prawnej. II. Zgłoszenie ubezpieczonego – druk ZUS ZUA Płatnicy składek mają obowiązek złożenia imiennego zgłoszenia każdej osoby objętej obowiązkowo ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym.

19 Krok VI – Ubezpieczenie - ZUS
Niezbędne dokumenty - dowód osobisty, - numer rachunku bankowego, oraz kopie: - decyzji naczelnika urzędu skarbowego o nadaniu numeru NIP, - zaświadczenia urzędu statystycznego o nadaniu aktualnego numeru REGON, które należy dołączyć do zgłoszenia płatnika składek - ZUS ZFA.

20 Krok VII – Zgłoszenie w Państwowej Inspekcji Pracy i Sanepidzie
Gdy firma zatrudnia pracowników, ma obowiązek – w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności – zawiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy ( w Nowym Sączu przy ul. Długosza 73) i właściwego inspektora sanitarnego ( w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 17 a) o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników, a także złożyć pisemną informację o środkach i procedurach przyjętych w celu spełnienia wymagań dotyczących BHP i przepisów przeciwpożarowych w danej dziedzinie działalności.


Pobierz ppt "Rejestracja Firmy Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google