Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Radosław Krawczykowski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Radosław Krawczykowski"— Zapis prezentacji:

1 Radosław Krawczykowski
Inicjatywa JESSICA Radosław Krawczykowski Poznań, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

2 JESSICA - Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej, EBI oraz Banku Rozwoju Rady Europy mająca na celu wspieranie rozwoju obszarów miejskich. 2 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań,

3 Na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (art
Na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (art.44) w celu realizacji programów operacyjnych kraje członkowskie UE mogą stosować instrumenty inżynierii finansowej, w tym Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich – oraz – opcjonalnie Fundusze Holdingowe. 3 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań,

4 Innowacyjność inicjatywy JESSICA:
W przeciwieństwie do projektów finansowanych tradycyjnie z funduszy strukturalnych w formie pomocy bezzwrotnej, celem JESSICA jest przekształcenie dotacji w inwestycje przynoszące dochody. Inwestycje te (w formie kredytów, gwarancji, poręczeń bądź finansowania mezzanine) kierowane będą do projektów za pośrednictwem Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich, które umożliwią lepszą mobilizację dodatkowych zasobów finansowych pochodzących ze źródeł prywatnych oraz publicznych. Łączenie know-how i doświadczenia sektora publicznego i prywatnego. JESSICA może połączyć interesy: spółek komunalnych, miast, banków komercyjnych, banków spółdzielczych, funduszy inwestycyjnych, firm deweloperskich, etc. 4 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań,

5 Innowacyjność inicjatywy JESSICA:
JESSICA umożliwia realizację projektów, które nie kwalifikowałyby się do finansowania ze środków pomocowych przy pomocy tradycyjnego mechanizmu dotacji. Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich stworzy portfel inwestycji zarządzanych przy pomocy jednorodnych narzędzi z zachowaniem odrębności ekonomicznej poszczególnych projektów. Powinno to wygenerować synergię, która pozwoli na realizację wielu projektów w dłuższym czasie, co byłoby znacznie trudniejsze bez pomocy funduszu. Dzięki temu nakłady na każdy projekt zostaną zoptymalizowane, a projekty będą realizowane przy mniejszym zaangażowaniu środków. Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich może służyć miastu (miastom) przez wiele lat, także w następnych okresach programowych, w których nastąpi odejście od tradycyjnego systemu dotacyjnego. 5 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań,

6 Teoretyczny pełny model wdrożenia inicjatywy JESSICA w Województwie Wielkopolskim:
Instytucja Zarządzająca Fundusz Holdingowy FROM Miasta do 50 tys. mieszkańców Miasta powyżej 50 tys. mieszkańców Biznes Plany Projekty PPP Spółki celowe 6 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań,

7 - przejęcie znacznej części prac administracyjnych od IZ;
Fundusz Holdingowy: Celem Funduszu Holdingowego jest inwestowanie w Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich Zorganizowanie Funduszu Holdingowego jest prawem krajów członkowskich, a nie rozwiązaniem koniecznym, posiada jednak niewątpliwe zalety: - przejęcie znacznej części prac administracyjnych od IZ; - doradztwo przy wyborze właściwych FROM ; - znaczne przyspieszenie absorpcji funduszy strukturalnych, gdyż wkład do HF stanowi wydatek kwalifikowany (art. 78 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006); - możliwość uzyskania wyższych przychodów finansowych z tytułu lokowania środków Funduszu; - uproszczenie i przyśpieszenie procedur w przypadku utworzenia HF w EBI (nie wymaga to stosowania procedury przetargowej). 7 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań,

8 EBI jako Fundusz Holdingowy: Podstawowe usługi:
Bieżące zarządzanie płynnością, Realizacja Strategii Inwestycyjnej, Identyfikacja i wybór stosownych FROM, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Sprawozdawczość, kontrola, działania promocyjno-informacyjne. 8 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań,

9 EBI jako Fundusz Holdingowy: Dodatkowe usługi:
Badania rynku, studia wykonalności, Przygotowanie biznes planów, Doradztwo w zakresie zintegrowanych programów rozwoju obszarów miejskich, Organizacja konferencji, seminariów i szkoleń, Utworzenie lokalnego biura. 9 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań,

10 Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich:
Zdefiniowane w art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 jako „fundusze inwestujące w partnerstwa publiczno-prywatne oraz inne projekty zawarte w zintegrowanym planie trwałego rozwoju obszarów miejskich”. Mogą służyć miastom przez wiele lat, także w następnych okresach programowania będąc aktywnymi partnerami i doradcami dla władz miejskich w stymulowaniu rozwoju poszczególnych obszarów. 10 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań,

11 Cel powołania Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich:
Stworzenie silniejszych bodźców dla wdrożenia rewitalizacji obszarów miejskich przez współpracę podmiotów prywatnych, publicznych oraz funduszy strukturalnych poprzez profesjonalne zarządzanie środkami; Wykorzystanie eksperckiej wiedzy w dziedzinie finansów i zarządzania na potrzeby realizacji inwestycji w przedsięwzięcia, których część będzie z zasady nierentowna, a pozostałe będą wykazywały zyskowność na różnych poziomach; Zapewnienie finansowania pomostowego (nakłady początkowe są zazwyczaj wysokie, podczas gdy korzyści pojawiają się w długim okresie); Realizację przedsięwzięć w obszarze, gdzie podmioty prywatne nie inwestują i na które nie są przeznaczane dotacje sektora publicznego. 11 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań,

12 Harmonogram wdrażania inicjatywy JESSICA w Województwie Wielkopolskim:
Wrzesień 2008 – przygotowanie studium prawnego wdrożenia inicjatywy JESSICA. 16 października podpisanie Memorandum of Understanding z EBI. Listopad Identyfikacja potencjalnych projektów, które mogłyby być zrealizowane w Województwie Wielkopolskim. Grudzień przygotowanie studium wdrożenia inicjatywy JESSICA. 12 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Warszawa,

13 Harmonogram wdrażania inicjatywy JESSICA w Województwie Wielkopolskim:
Grudzień 2008 – Styczeń 2009 – prace z EBI nad szczegółami umowy o finansowanie oraz prace z MRR nad dokumentami umożliwiającymi wdrożenie inicjatywy na gruncie prawa polskiego, opracowywanie kryteriów wyboru FROM i projektów. I kwartał 2009 – podpisanie z EBI umowy o finansowanie. Do końca 2009 – Identyfikacja i wybór FROM. 13 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Warszawa,

14 Dziękuję za uwagę Radosław Krawczykowski Zastępca Dyrektora
Departament Wdrażania Programu Operacyjnego VICTORIA CENTER ul. Strzelecka 49 Poznań 14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Warszawa,


Pobierz ppt "Radosław Krawczykowski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google