Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JASPERS – JEREMIE – JESSICA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JASPERS – JEREMIE – JESSICA"— Zapis prezentacji:

1 JASPERS – JEREMIE – JESSICA
Nowe inicjatywy w okresie Katowice, 27 marca 2007r.

2 JEREMIE – Wspólne europejskie źródła finansowania dla MŚP
Joint European REsources for MIcro to medium Enterprises

3 JEREMIE – Wspólne europejskie źródła finansowania dla MŚP
Inicjatywa polega na uruchomieniu odnawialnych źródeł finansowania niedostępnych dotychczas na rynku finansowym (np. mikropożyczki, poręczenia kredytowe) Celem JEREMIE jest poprawa dostępu do finansowania dla MŚP Program ma pomóc m.in. w rozwoju nowych i innowacyjnych przedsięwzięć

4 JEREMIE – Zasada funkcjonowania
Program Operacyjny Instytucja Zarządzająca PO Holding Fund (fundusz powierniczy) Manager HF (np. Europejski Fundusz Inwestycyjny) Instytucje Pośredniczące (np. banki, agencje) Instytucje Pośredniczące (np. banki, agencje) Instytucje Pośredniczące (np. banki, agencje) MŚP MŚP MŚP

5 JEREMIE – Sposób wdrożenia
Faza 1A: Przygotowanie Ewaluacja – przygotowanie analizy rynku finansowego Analiza luki (gap analysis) usług finansowych dla MŚP w Regionie Identyfikacja i rekomendacja właściwych odnawialnych instrumentów finansowych w celu wypełnienia luki – lista proponowanych akcji Analiza może zostać opracowany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI)

6 JEREMIE – Sposób wdrożenia
Faza 1B: Przygotowanie Programowanie Wprowadzenie rekomendowanych odnawialnych instrumentów finansowych w Programie Operacyjnym, np. poprzez utworzenie odrębnego Priorytetu RPO Możliwość zlecenia prowadzenia Funduszu Powierniczego (Holding Fund) bezpośrednio EFI – Art. 44 Rozporządzenia (WE) 1083/ Manager Podpisanie umowy pomiędzy Instytucją Zarządzającą, a Managerem HF

7 JEREMIE – Sposób wdrożenia
Faza 2: Wdrożenie IZ wnosi wkład do Holding Fund – minimum 70 mln Euro HF wybiera Instytucje pośredniczące (Financial Intermediaries) HF przekazuje środki do instytucji pośredniczących

8 JEREMIE – Harmonogram wdrażania
Faza 3: Wsparcie finansowe Instytucje pośredniczące udzielają wsparcia MŚP Odnawialne instrumenty finansowe – np. mikropożyczki, poręczenia kredytowe Odzyskane środki zostaną ponownie przeznaczone na wsparcie MŚP

9 JEREMIE – Plusy z zastosowania
Płatność z RPO w momencie przekazania środków do Funduszu Powierniczego (ominięcie zasady n+2) Odnawialny charakter instrumentów finansowych – efekt dźwigni

10 JEREMIE – Minusy z zastosowania
Wydzielenie znacznej sumy środków dla funduszu (minimum 70 mln Euro) - brak dotacji dla przedsiębiorców Koszt obsługi funduszu (managera) – rocznie ok. 2- 4% z przekazanych środków, Oferowane będą tylko instrumenty finansowe nie dostępne na rynku, które nie były dotąd oferowane – prawdopodobne jest małe zainteresowanie przedsiębiorców (przedsiębiorcy preferują dotacje) Skomplikowana struktura przepływów środków i uruchomienia inicjatywy

11 Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas
JESSICA – Nowy instrument wspierania inwestycji w zakresie zrównoważonego rozwoju na obszarach miejskich Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas

12 JESSICA – Nowy instrument wspierania inwestycji w zakresie zrównoważonego rozwoju na obszarach miejskich JESSICA jest narzędziem „opcjonalnym”, tzn. jego uruchomienie jest uzależnione od decyzji Instytucji Zarządzającej RPO JESSICA oferuje możliwość „przekształcenia” dostępnych w ramach RPO środków na zwrotny, odnawialny instrument finansowy

13 Dlaczego JESSICA? Innowacyjny instrument inżynierii finansowej wspierający projekty miejskie Dostarczenie rozwiązania w zakresie finansowania projektów dot. rewitalizacji i rozwoju miast Wykorzystanie kombinacji pożyczek i gwarancji oraz innych produktów finansowych ułatwiających realizację projektów miejskich

14 JESSICA – Zasada funkcjonowania
Program Operacyjny Instytucja Zarządzająca PO Holding Fund (fundusz powierniczy) Manager HF (np. Europejski Bank Inwestycyjny) Fundusze Rozwoju Miejskiego (Urban Development Funds) Fundusze Rozwoju Miejskiego (Urban Development Funds) Fundusze Rozwoju Miejskiego (Urban Development Funds) Projekty Projekty Projekty

15 JESSICA – Zasada funkcjonowania
Uczestnictwo w PPP, Pożyczki, Gwarancje, Dla projektów zrównoważonego rozwoju miejskiego Wkład Programu Operacyjnego Fundusz Rozwoju Miejskiego Pożyczki z: EBI BRRE, Instytucji Finansowych

16 Fundusze Rozwoju Miejskiego
Mogą być organizowane przez podmioty publiczne, partnerstwo w formule PPP, podmioty prywatne Pomoc ma charakter zwrotny – nie przewiduje się wsparcia w formie dotacji Mogą współfinansować wyłącznie nowe inwestycje – nie dopuszcza się wspierania projektów zakończonych lub w trakcie realizacji

17 Przykładowe projekty wspierane przez Fundusz Rozwoju Miejskiego
Podstawowa infrastruktura miejska Odbudowa, transformacja i ponowne wykorzystanie terenów i budynków Udoskonalenie miejskich sieci utylizacji Transport miejski i plany zarządzania ruchem ulicznym Rozwój instytucji społecznych Poprawa dostępności mieszkań poprzez rozwój budownictwa społecznego

18 Niezbędne kroki do uruchomienia Inicjatywy JESSICA
Wydzielenie środków EFRR z Programu Operacyjnego, które następnie zostaną wsparte środkami EBI oraz innych instytucji finansowych Wybranie operatora Funduszu Powierniczego – np. EBI – Art. 44 Rozporządzenia 1083/2006 Opracowanie Zintegrowanego planu na rzecz trwałego rozwoju obszarów miejskich

19 JESSICA – Plusy z zastosowania
Płatność z RPO w momencie przekazania środków do Funduszu Powierniczego (ominięcie zasady n+2) Odnawialny charakter instrumentów finansowych – efekt dźwigni Promowanie partnerstwa w formule PPP

20 JESSICA – Minusy z zastosowania
Wydzielenie znacznej sumy środków dla Funduszu Powierniczego - brak dotacji dla projektów z zakresu rewitalizacji Zgodnie z wstępną analizą, miasta są bardziej zainteresowane otrzymaniem wsparcia w postaci dotacji Koszt obsługi funduszu (managera) – rocznie ok. 2- 4% przekazanych środków, Skomplikowana struktura przepływów środków i uruchomienia inicjatywy

21 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego Wydz. Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich


Pobierz ppt "JASPERS – JEREMIE – JESSICA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google