Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Województwo Mazowieckie JESSICA and Investment Funds Division

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Województwo Mazowieckie JESSICA and Investment Funds Division"— Zapis prezentacji:

1 Województwo Mazowieckie JESSICA and Investment Funds Division
Inicjatywa JESSICA Województwo Mazowieckie Projekty kwalifikujące się do finansowania w ramach instrumentu JESSICA Agata Matusiak JESSICA and Investment Funds Division

2 Projekty w ramach inicjatywy JESSICA
Rentowność finansowa Cel w sektorze prywatnym Potencjalny obszar inwestycyjny FROM Potencjalny obszar inwestycyjny FROM Przedsięwzięcia nieopłacalne pod względem społeczno-ekonomicznym Rentowność społeczno-ekonomiczna Obszar dotacji Cel w sektorze publicznym Przedsięwzięcia nieopłacalne finansowo JESSICA umożliwi inwestowanie w projekty, których nie można zrealizować na zasadach ściśle komercyjnych lub w formie dotacji 2

3 System zwrotny – przepływ środków
3

4 Typy projektów miejskich
Date Typy projektów miejskich Projekty kwalifikujące się do finansowania w ramach JESSICA: Rewitalizacja obszarów powojskowych i poprzemysłowych (np. na potrzeby mieszkaniowe, rekreacyjne, sportowe czy kulturalne) Miejskie projekty rewitalizacyjne, na przykład inwestycje w zdegradowane i ubogie dzielnice miast Projekty dotyczące infrastruktury miejskiej, co obejmuje transport, sieć wodociągową, gospodarkę odpadami, kwestie energetyczne, itp. Rehabilitacja nieużytków poprzemysłowych, co obejmuje oczyszczenie terenu i usunięcie zanieczyszczeń Infrastruktura edukacyjna Poprawa efektywności energetycznej oraz projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii zlokalizowane w obszarach miejskich Inwestycje w instytucje wspierające rozwój biznesu w obszarach miejskich Inne Projekty Miejskie 4

5 Kryteria oceny portfolio projektów
Kryteria ogólne Zgodność z ogólnymi przepisami i rozporządzeniami w sprawie Funduszy Strukturalnych UE Wiarygodność przepływów finansowych, partnerów itd. Projekty muszą stanowić część stosownych zintegrowanych planów rozwoju obszarów miejskich Projekty muszą generować dochód wystarczający do spłaty finansowania otrzymanego z FROM Projekty mają zapewnić odpowiednie korzyści ekonomiczne i/lub społeczne 5

6 Kryteria oceny portfolio projektów
Kryteria szczegółowe, związane z RPO: Zgodność ze stosownymi kryteriami kwalifikowalności opisanymi w RPOoraz poszczególnych Osiach Priorytetowych i Działaniach Wkład w realizację celów RPO oraz osiągnięcie właściwych wskaźników wynikających z RPO 6

7 Kryteria oceny portfolio projektów cd.
Kryteria finansowe i ekonomiczne Różne w zależności od projektów i wybranego instrument finansowego (pożyczki, gwarancje, wkłady kapitałowe) np. wewnętrzna stopa zwrotu, wartość bieżąca netto, okres spłaty, profil przepływów pieniężnych, dostępność i forma dodatkowego zabezpieczenia (jeśli jest wymagane), inne wskaźniki finansowe zwykle wykorzystywane w analizie kredytowej, itd. Potencjał w zakresie pozyskiwania dodatkowego finansowania z innych źródeł publicznych i prywatnych Potencjał w zakresie przyciągania inwestorów w celu finansowania innych projektów, które będą miały charakter komplementarny lub mogłyby doprowadzić do wytworzenia synergii ekonomicznej lub społecznej 7

8 Warunki produktów finansowych JESSICA
Podstawowe założenia: Suma wszystkich przepływów finansowych z działalności operacyjnej i inwestycyjnej, przed zdyskontowaniem musi być dodatnia Przewidywana opłacalność projektu miejskiego bez wsparcia ze strony JESSICA powinna być niższa niż zazwyczaj wymagana przez rynek, tak że zrealizowanie projektu miejskiego przy pomocy typowych form finansowanie nie byłoby możliwe Warunki finansowania udzielanego przez FROM powinny być wystarczająco bardziej korzystne w porównaniu do warunków rynkowych, tak żeby dzięki finansowaniu JESSICA stopa zwrotu dla inwestorów osiągnęła poziom rynkowy Szczegółowe założenia odnośnie parametrów instrumentów finansowych mają zostać przedstawione w biznes planie kandydata na FROM

9 Przykłady z innych regionów Polski
PARAMETRY POŻYCZEK UDZIALANYCH PRZEZ FROM W WIELKOPOLSCE* Dostępne środki: ok. EUR 74.7m (PLN 293m) Oprocentowanie preferencyjnych pożyczek – obecnie 3,75%, oparte na stopie referencyjnej NBP, pomniejszonej o tzw. wskaźnik społeczny (0-2 pkt proc. w zależności od wpływu projektu na czynniki społeczne) Pożyczka pokrywa do 75% całkowitych kosztów kwalifikowanych Maksymalny okres spłaty - 20 lat Maksymalna karencja w spłacie kapitału – 4 lata *Informacje dostępne na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego

10 Kontakt JESSICA and Investment Funds European Investment Bank
100, bvd Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg Agata Matusiak JESSICA Local Holding Fund Officer Tel.: European Investment Bank


Pobierz ppt "Województwo Mazowieckie JESSICA and Investment Funds Division"

Podobne prezentacje


Reklamy Google