Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja dotycząca pierwszych miesięcy wdrażania Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Wiesława Przybysz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja dotycząca pierwszych miesięcy wdrażania Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Wiesława Przybysz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki."— Zapis prezentacji:

1 Informacja dotycząca pierwszych miesięcy wdrażania Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Wiesława Przybysz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Olsztyn 7 maja 2008 r.

2 Przyjęcie Planu Działania na lata 2007 - 2008 rok Uchwałą nr 60/51/07/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 07.11.07, Organizacja 2 konferencji w ramach pilotażowego projektu systemowego ROPS pt. Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach w dniach: 8-9 listopada dla kadry kierowniczej instytucji pomocy i integracji społecznej województwa pt. Wdrażanie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 w Województwie Warmińsko - Mazurskim, 26-27 listopada 2007 r. dla kadr finansowo-księgowych instytucji pomocy i integracji społecznej województwa pt. Zarządzanie finansami przy realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 2007 -2013.

3 Organizacja konferencji w ramach realizacji projektu systemowego ROPS, przeznaczonej dla pracowników socjalnych instytucji pomocy i integracji społecznej, Organizacja spotkań informacyjno – szkoleniowych dla władz lokalnych oraz pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej powiatów: Lidzbarskiego oraz Nowomiejskiego, Przyjęcie od wszystkich gmin i powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego deklaracji przystąpienia do realizacji projektów systemowych w ramach PO KL, Udzielanie konsultacji przyszłym Beneficjentom w sprawie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów systemowych i konkursowych.

4 Przygotowanie rocznego harmonogramu ogłaszania naboru wniosków konkursowych, Przesłanie do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zatwierdzonego przez Zarząd Województwa wniosku o dofinansowanie projektu systemowego ROPS pt. Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach, Konsultacje pierwszych projektów systemowych OPS i PCPR.

5 Współpraca z 2 ROEFS w sprawie zorganizowania cyklu spotkań szkoleniowo- instruktażowych dla ośrodków pomocy społecznej i pcpr FRDL w Olsztynie zorganizował 10 spotkań, a ESWIP zorganizował 2 spotkania. Ogłoszenie i rozpoczęcie naboru wniosków w trybie konkursowym dla Poddziałania 7.2.1 i Działania 7.3,

6 Zorganizowanie wraz z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego spotkania, szkoleniowo – informacyjnego dla beneficjentów projektów systemowych (ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie), Zmiana Dokumentacji konkursowej dla Poddzialania 7.2.1 oraz działania 7.3 w związku ze zmiana wersji Generatora Wniosków oraz zatwierdzeniem przez Ministra Rozwoju Regionalnego zaktualizowanej wersji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, Przedłużenie do 30 kwietnia 2008 terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów systemowych OPS i PCPR, Przygotowanie Zarządzenia Marszałka w sprawie powołania Komisji Oceny projektów dla działania 7.2 oraz 7.3.

7 Zakończenie I naboru wniosków konkursowych w Poddziałaniu 7.2.1 oraz Działaniu 7.3. W ramach Poddziałania 7.2.1 wpłynęło 65 wniosków z czego przekazanych do oceny merytorycznej zostało 27 wniosków. W ramach Działania 7.3 wpłynęło 15 wniosków z czego przekazanych do oceny merytorycznej zostało 5 wniosków.

8 Otwarcie II naboru wniosków konkursowych w Poddziałaniu 7.2.1, Poddziałaniu 7.2.2 oraz Działaniu 7.3, Termin zamknięcia konkursu – 26 maj 2008 r. Powołanie Komisji Oceny Projektów dla Poddziałania 7.2.1 i działania 7.3 na podstawie Zarządzenia Marszałka, Ocena formalna i merytoryczna dostarczonych przez beneficjentów wniosków systemowych. W ramach Poddziałania 7.1.1 (Projekty OPS) wpłynęło 107 wniosków na 116 podmiotów uprawnionych do aplikowania. W ramach Poddziałania 7.1.2 (Projekty PCPR) wpłynęło 18 wniosków na 21 podmiotów uprawnionych do aplikowania.

9 Typowe błędy formalne popełniane przez beneficjentów projektów konkursowych : Brak podpisów osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy w części V Oświadczenie, Brak pieczęci instytucji, pieczęci imiennej oraz podpisu imieniem i nazwiskiem w części V Oświadczenie, Brak parafek na każdej stronie wniosku, Przygotowanie wniosku na nieprawidłowym formularzu, Brak 2 egzemplarza wniosku, Brak pliku w formacie XML, Brak tożsamej sumy kontrolnej na obu wersjach wniosku, Brak załączników, Załączniki nieprawidłowo potwierdzone za zgodność z oryginałem.

10 Typowe błędy merytoryczne popełniane przez beneficjentów projektów konkursowych : Nieprecyzyjne lub niezgodne ze Szczegółowym Opisem Projektów określenie grup docelowych, Brak spójności zapisów pomiędzy częścią 3.3, harmonogramu i budżetu, Zaplanowanie wielu działań lecz do końca nie sprecyzowany zamysł – brak spójności postawionych celów do zaplanowanych rezultatów, Niespójność opisu grupy docelowej w stosunku do części 3.2.1 przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status, Brak wartości dodanej – lub źle sformułowana. Brak powołania się na dokumenty strategiczne – głównie Plan Działania,

11 Typowe błędy merytoryczne popełniane przez beneficjentów projektów konkursowych : Zbyt wysokie koszty presonelu, sugerujące chęć pozyskania środków, a nie rzeczywistej chęci pomocy uczestnikom projektu, Źle sformułowane rezultaty – np.. Tylko 1 twardy – zaświadczenie o ukończeniu kursu lub zakup 3 komputerów, Brak opisu trwałości działań w stosunku do założonych rezultatów, Brak opisu doświadczeń wnioskodawcy i partnerów, Wskazane partnerstwo niezgodne z kryterium strategicznym Niejasny sposób zarządzania projektem –wiele osób w personelu- powielające się zadania Brak metodologii wyliczania kosztów posrednich, Przypisanie kosztów pośrednich do bezpośrednich

12 Typowe błędy merytoryczne popełniane przez beneficjentów projektów konkursowych : Źle skonstruowany budżet – niespójne rozliczanie poszczególnych pozycji w stosunku do części opisowej i harmonogramu, Źle przemyślana rekrutacja – brak szerokiej perspektywy i wielopłaszczyznowości np. same ankiety, Niektóre wydatki niczym nie uzasadnione np. zakupy w ramach cross-finansingu,

13 Typowe błędy formalne popełniane przez beneficjentów projektów systemowych: Brak podpisów osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy w części V Oświadczenie, Brak pieczęci imiennej oraz podpisu imieniem i nazwiskiem w części V Oświadczenie, Brak parafek na każdej stronie wniosku, Przygotowanie wniosku na nieprawidłowym formularzu, Brak 2 egzemplarza wniosku, Brak pliku w formacie XML oraz PDF, Brak tożsamej sumy kontrolnej na obu wersjach wniosku, Brak załączników. Załączniki nieprawidłowo potwierdzone za zgodność z oryginałem. Zastosowanie niewłaściwa metodologia wyliczania kosztów pośrednich Nieprawidłowo wyliczony wkład własny,

14 Typowe błędy formalne popełniane przez beneficjentów projektów systemowych: Nieprawidłowo wyliczony wkład własny, Nieprawidłowe określenie nazw zadań, Błędnie wyliczone dodatki/premie/nagrody dla pracowników pomocy społecznej bezpośrednio realizujących zadania na rzecz aktywnej integracji

15 III. Wskaźniki * Nazwa wskaźnika produktuWartość wskaźnika do osiągnięcia w roku 2008 Docelowa wartość wskaźnika (2013) Priorytet /numer i nazwa Priorytetu/ Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie /numer i nazwa Działania/ Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji (ogółem/k/m), w tym: 701142 067 osoby z terenów wiejskich168810 131 Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów (ogółem/k/m) 467428 045 Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym (ogółem/k/m) 2001 023 Działanie /numer i nazwa Działania/ Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie 10009 482 Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Działania 24 Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS 531 Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej (ogółem/k/m) 4262 560 ** Działanie /numer i nazwa Działania/ Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych 1697

16 Szkolenia w ramach Projektu systemowego ROPS Olsztyn pt. Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach Moduł szkoleniowy nr 1: Kontrakt socjalny i program aktywności lokalnej jako narzędzie aktywnej integracji Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Olsztynie 120 osób – 6 grup szkoleniowych x 20 osób Okres realizacji: maj – listopad 2008 roku Moduł szkoleniowy nr 2: Projektowanie działań w zakresie aktywnej integracji długotrwale bezrobotnych Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Olsztynie 100 osób – 5 grup szkoleniowych x 20 osób Okres realizacji: maj 2008 roku

17 Moduł szkoleniowy nr 4: Formy i metody aktywnej integracji społecznej i zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu 120 osób – 6 grup szkoleniowych x 20 osób Okres realizacji: maj – wrzesień 2008 roku Moduł szkoleniowy nr 3: Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w tym z zaburzeniami psychicznymi Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu 60 osób – 3 grupy szkoleniowe x 20 osób Okres realizacji: maj – październik 2008 roku

18 Moduł szkoleniowy nr 5: Budowanie partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju aktywnej integracji w środowisku lokalnym Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu 140 osób – 2 grupy szkoleniowe x 70 osób Okres realizacji: kwiecień – maj 2008 roku Moduł szkoleniowy nr 6: Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA w Nidzicy 140 osób – 2 grupy szkoleniowe x 70 osób Okres realizacji: maj 2008 roku

19 Ogółem w 2008 roku: - 6 kompleksowych modułów szkoleniowych - 24 grupy szkoleniowe - 680 osób przeszkolonych

20 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Informacja dotycząca pierwszych miesięcy wdrażania Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Wiesława Przybysz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google