Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IV Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wdrażanie Priorytetu VII Promocja integracji społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IV Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wdrażanie Priorytetu VII Promocja integracji społecznej."— Zapis prezentacji:

1 IV Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wdrażanie Priorytetu VII Promocja integracji społecznej

2 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Środki publiczne (w tym EFS) na realizację Priorytetu VII PO KL 2007-2013 w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2007-2008 Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 40 661 141 PLN Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 17 304 709 PLN Działanie 7.3 Inicjatywny lokalne na rzecz aktywnej integracji 4 314 243 PLN

3 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu Priorytetu VII Poddziałanie 7.1.1 oraz 7.1.2 w roku 2008 W roku 2008 w województwie warmińsko-mazurskim do aplikowania o dofinansowanie projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 (ośrodki pomocy społecznej) oraz Poddziałania 7.1.2 (powiatowe centra pomocy rodzinie) uprawnionych było : 137 jednostek Do udziału w programie przystąpiło : 107 jednostek Podpisano : 104 umowy ( w tym jeden projekt partnerski: 3 OPS oraz 1 PCPR) Podpisano umowy na łączną kwotę 23.999.300 PLN

4 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu Priorytetu VII Poddziałanie 7.1.3 w latach 2007-2009 Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach Budżet projektu na lata 2007-2008 wynosił 1.812.362 PLN Okres realizacji: od 1 października 2007 roku W 2007 roku odbyły się 3 konferencje skierowane do kadry kierowniczej, pracowników służb księgowych oraz pracowników socjalnych. W konferencjach udział wzięło 362 osób tj. pracowników OPS i PCPR oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych

5 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w roku 2008 Przeprowadzono 9 kompleksowych modułów szkoleniowych (40 szkoleń) w których udział wzięło 705 osób Udzielono 680 specjalistycznych porad dla przedstawicieli OPS i PCPR z zakresu opracowywania programów aktywnej integracji, partnerstw lokalnych, konstruowania projektów systemowych oraz zamówień publicznych i rozliczania projektów EFS.

6 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w roku 2008 Porady prowadzone były: drogą e-mail, w formie konsultacji telefonicznych, doradztwa w siedzibie ROPS, doradztwa wyjazdowego w jednostkach pomocy społecznej,w formie spotkań indywidualnych i grupowych (warsztaty, prezentacje)

7 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Rezultaty zrealizowanych szkoleń oraz konferencji w latach 2007 – 2008: Łącznie 1 067 osób uczestniczyło w minimum jednym szkoleniu bądź konferencji: -w tym 863 pracowników OPS i PCPR oraz ROPS, -oraz 204 przedstawicieli innych instytucji pomocy i integracji społecznej (w tym przedstawicieli NGOs)

8 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w roku 2009 Budżet projektu wynosi 1.707.816 PLN Planowanych jest 11 modułów szkoleniowych (1 205 miejsc szkoleniowych) W I kwartale 2009 r. zrealizowano już 1180 porad (indywidualnych i grupowych) z zakresu opracowywania programów aktywnej integracji i konstruowania budżetu projektu (konsultacje merytoryczne i metodyczne wniosków aplikacyjnych projektów systemowych, warsztaty z tworzenia PAL, spotkania wyjazdowe doradcze w powiatach)

9 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w roku 2009 Od II kwartału nadal planowane jest specjalistyczne doradztwo dla OPS i PCPR z zakresu opracowywania programów aktywnej integracji, partnerstw lokalnych, konstruowania projektów systemowych oraz zamówień publicznych i rozliczania projektów EFS

10 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu Priorytetu VII Działania 7.2 oraz 7.3 w roku 2008 W ramach Priorytetu VII w roku 2008 ogłoszono 5 naborów wniosków konkursowych w ramach Działań 7.2 oraz 7.3. Do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej będącego Instytucją Ogłaszającą Konkurs dla Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej POKL wpłynęła następująca liczba wniosków o dofinansowanie: Poddziałanie 7.2.1 – 219 Poddziałanie 7.2.2 – 10 Działanie 7.3 – 86

11 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu Priorytetu VII Działania 7.2 oraz 7.3 w roku 2008 W ramach dokonanej oceny złożonych wniosków o dofinansowanie projektów podpisano dotychczas 17 umów: Poddziałanie 7.2.1 – 18 umów na kwotę 7.301.338 PLN (w trakcie podpisywanych jest 17 umów) Poddziałanie 7.2.2 – 1 umowa na kwotę 334.700 PLN Działanie 7.3 – 24 umowy na kwotę 1.183.597 PLN (w trakcie podpisywania są 2 umowy)

12 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Środki publiczne (w tym EFS) na realizację PO KL 2007- 2013 w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2009 Kwota alokacji na realizację Priorytetu VII w roku 2009 Działanie 7.1 50 567 328,00 PLN 33 665 328,00 PLN Działanie 7.2 Działanie 7.3 13 522 000,00 PLN 3 380 000,00 PLN Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

13 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wdrażanie Priorytetu VII Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 w roku 2009 W roku 2009 w województwie warmińsko-mazurskim do aplikowania o dofinansowanie projektów systemowych w Ramach: Poddziałania 7.1.1 (ośrodki pomocy społecznej) oraz Poddziałania 7.1.2 (powiatowe centra pomocy rodzinie) uprawnionych było : 137 jednostek Do udziału w programie przystąpiło : 129 jednostek W tym: 108 ośrodków pomocy społecznej 21 powiatowych centrów pomocy rodzinie

14 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wdrażanie Priorytetu VII Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 w roku 2009 Do niekwestionowanych osiągnięć należy zaliczyć przystąpienie 22 nowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w Programie. Do 8 jednostek które nie złożyły dotychczas wniosków o dofinansowanie przygotowane zostało pismo zachęcające do złożenia wniosku aplikacyjnego (przygotowano i wysłano pismo Marszałka Województwa skierowane do władz lokalnych)

15 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nabór wniosków konkursowych złożonych Działania 7.2 oraz 7.3 w roku 2009 W ramach naboru wniosków konkursowych Nr 1/POKL/7.2.2/09 oraz Nr 1/POKL/73/09 złożono : 13 wniosków w ramach Poddziałania 7.2.2 85 wniosków w ramach Działania 7.3

16 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nabór wniosków konkursowych złożonych Działania 7.2 oraz 7.3 w roku 2009 Pozytywną ocenę formalną w ramach Poddziałania 7.2.2 uzyskały 4 wnioski: 2 wnioski, 2 wnioski został skierowano do uzupełnienia Pozytywną ocenę formalną w ramach Działania 7.3 dotychczas uzyskało: 17 wniosków, 10 wniosków zostało skierowany do uzupełnienia 43 wnioski nie przeszły pozytywnej weryfikacji formalnej 15 wniosków jest w trakcie oceny formalnej

17 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu Priorytetu VII w latach 2007-2008 Do sukcesów Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu VII w województwie warmińsko-mazurskim zalicza się: Uzyskanie III miejsca w Polsce w pod względem kontraktacji jako stopnia wykorzystania alokacji na lata 2007-2013

18 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu Priorytetu VII Do głównych problemów utrudniających płynną i terminową realizację zadań ROPS jako IP zaliczyć należy: Zbyt niskie zainteresowanie Wnioskodawców w początkowym okresie wdrażania PO KL aplikowaniem o środki w ramach Działania 7.3 Brak zachowania rozsądnych proporcji pomiędzy nakładami finansowymi a rezultatami (często podstawowymi wydatkami w projekcie są wynagrodzenia stanowiące nawet 70% budżetu projektu)

19 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu Priorytetu VII Zbyt mała dbałość Wnioskodawców o prawidłowe przygotowanie wniosku aplikacyjnego Zbyt częste zmiany w dokumentach programowych

20 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu Priorytetu VII Do głównych wyzwań jakie stoją przed pracownikami ROPS odpowiedzialnymi za wdrażanie Priorytetu należy: Wzmacnianie potencjału podmiotów pomocy i integracji społecznej Propagowanie idei projektów partnerski oraz klastrów wśród realizatorów zadań związanych z pomocą i integracją społeczną Zbudowanie ogólnodostępnego katalogu dobrych praktyk do wykorzystania przez różne podmiotu realizujące zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej

21 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu Priorytetu VII Wspieranie działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w województwie, jako elementu tworzenia nowych miejsc pracy Włączenie wszystkich jednostek pomocy społecznej do udziału w realizacji projektów systemowych Inicjowanie opracowywania innowacyjnych projektów na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu Promowanie wniosków zapewniających ciągłość i pogłębianie realizowanych wcześniej zadań

22 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Plany na przyszłość związane z kryzysem Działania planowane w roku 2009 1. Przyspieszanie oceny i naboru wniosków systemowych oraz projektów konkursowych w celu szybkiego podpisania lub aneksowania umów, przekazania i wydatkowania środków na realizację zadań związanych z: aktywizacją społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których przewidywany jest wzrost liczby osób bezrobotnych – zwalnianych z przyczyn zakładów pracy;

23 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Plany na przyszłość związane z kryzysem działania aktywizujące mające na celu ścisłą współpracę pomiędzy jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej a powiatowymi urzędami pracy, w celu podnoszenia i zmiany kwalifikacji zawodowych podopiecznych pomocy społecznej zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy; 2. Wprowadzenie procedury przekazywania (w zależności od dostępności środków) całości środków na dofinansowanie projektów systemowych.

24 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Plany na przyszłość związane z kryzysem 3. Wprowadzenie wewnętrznych procedur umożliwiających szybkie i elastyczne zmiany w zapisach projektów systemowych OPS i PCPR, w celu natychmiastowego reagowania w przypadkach konieczności przeciwdziałania negatywnym skutkom kryzysu gospodarczego.

25 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Plany na przyszłość związane z kryzysem 4. Przygotowanie Planu Działania dla Priorytetu VII na rok 2010 zawierającego: zwiększoną niż dotychczas planowano, alokację środków na realizację zadań OPS i PCPR w ramach Poddziałań 7.1.1 oraz 7.1.2 (możliwość wykorzystania środków nie wydatkowanych z alokacji w roku 2008); wparcie przede wszystkim tych typów realizowanych operacji (przewidzianych w SZOP), które skierowane są bezpośrednio do uczestników projektów;

26 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Plany na przyszłość związane z kryzysem kryteria strategiczne promujące projekty partnerskie, skierowane do grup społecznych najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym spowodowanym nasilającym się kryzysem gospodarczym, preferujących powstawanie podmiotów ekonomii społecznej i klastrów, premiujących działania na obszarach województwa najbardziej zagrożonych skutkami kryzysu i o najmniejszej aktywności;

27 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Plany na przyszłość związane z kryzysem zwiększenie alokacji środków na realizację projektu systemowego ROPS w ramach Poddziałania 7.1.3 oraz zaplanowanie działań zmierzających do poprawy elastyczności w dostosowywaniu się pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do specyficznych i zmieniających się potrzeb podopiecznych – m.in. inicjowania pracy zespołów interdyscyplinarnych działających na rzecz osób wykluczonych społecznie; - zwiększenie kwot przeznaczonych na szkolenia warsztatowe w małych grupach

28 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Dziękuję za uwagę Wiesława Przybysz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Pobierz ppt "IV Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wdrażanie Priorytetu VII Promocja integracji społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google