Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie programów nauczania wg nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego 2017-03-26.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie programów nauczania wg nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego 2017-03-26."— Zapis prezentacji:

1 Opracowanie programów nauczania wg nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego

2 W zmodernizowanym systemie kształcenia zawodowego można wyróżnić dwie, częściowo niezależne, ścieżki zdobywania wykształcenia i kwalifikacji Zdobywanie wykształcenia: - wykształcenie podstawowe, - wykształcenie gimnazjalne, - wykształcenie zasadnicze, - wykształcenie średnie + matura. Zdobywanie i potwierdzanie kwalifikacji zawodowych: - pojedyncze kwalifikacje zawodowe, - kwalifikacje na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, - kwalifikacje na poziomie technika, - kwalifikacje czeladnicze i mistrzowskie.

3 Nowelizacja ustawy o systemie oświaty - modernizacja kształcenia zawodowego
Zdobywanie i potwierdzanie kwalifikacji zawodowych realizowane jest zgodnie ze strategią lizbońską. Zdobywać kwalifikacje można w systemach formalnych i nieformalnych. Istotne staje się potwierdzanie kwalifikacji – czyli efekty.

4 Podstawy prawne USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych

5 Podstawy prawne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników – Projekt

6 Analiza szkolnych planów nauczania
Czy zawód jest ujęty w klasyfikacji zawodów szkolnych? Kelner nr nauczanie w technikum, można realizować kursy zawodowe 2. Czy w szkolnym planie nauczania zachowano kolejność realizacji kwalifikacji Dla kelnera: K1 Wykonywanie usług kelnerskich K2 Organizacja usług gastronomicznych

7 Analiza szkolnych planów nauczania
3. Czy zachowano minimalne liczby godzin określone w podstawie programowej? Efekty kształcenia wspólne (OMZ) oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego (PKZ.Te) 370 godz. T.9. Wykonywanie usług kelnerskich 410 godz. T.10. Organizacja usług gastronomicznych 410 godz.

8 Analiza szkolnych planów nauczania
4. Czy w technikum zachowano minimalną liczbę godzin praktycznych i teoretycznych (po 735) 5. Czy w ZSZ zachowano minimalną liczbę godzin praktycznych i teoretycznych (630, 970) 6. Czy terminy planowanych egzaminów zawodowych są planowane po zakończeniu wszystkich OMZ i PKZ, oraz wszystkich efektów z klasyfikacji T.9, T Czy w kształconych zawodach nie powtarzają się PKZ-ty i kwalifikacje? 8. Czy wszystkie zespoły w szkole ustaliły takie samo podejście do PKZ w kształconych zawodach?

9 Analiza szkolnych planów nauczania
9. Czy efekty wspólne (OMZ) są podzielone na przedmioty tak samo w różnych zawodach? 10. Czy wszystkie zespoły w szkole ustaliły takie samo podejście do OMZ w kształconych zawodach? 11. Czy nazwano wszystkie przedmioty z zakresy kształcenia praktycznego i teoretycznego (ewentualnie moduły)? 12. Czy do poszczególnych przedmiotów przyporządkowano efekty? Czy przeanalizowano efekty, które powinny być osiągane w różnych przedmiotach? 13. Czy zachowano wymaganie dotyczące tygodniowych liczb godzin w odpowiednich klasach?

10 Analiza szkolnych planów nauczania
14. Czy przeanalizowano konieczność korelacji pomiędzy przedmiotami ogólnymi i zawodowymi (w tym bhp i edukacja dla bezpieczeństwa, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej i podstawy przedsiębiorczości, Język obcy i język obcy zawodowy)? 15. Czy przeanalizowano konieczność korelacji pomiędzy przedmiotami zawodowymi? 16. Czy przedmioty ogólnokształcące z poziomu podstawowego kończą się w technikum w 2 klasie 17. W której klasie przewidziano realizacje przedmiotu historia i społeczeństwo. Jeżeli w pierwszej to czy powołano zespół do opracowania programu do tego przedmiotu? 18. Czy godziny przeznaczone do dyspozycji dyrektora przeznaczono odpowiednio na kształcenie zawodowe i kształcenie ogólne.

11 Analiza szkolnych planów nauczania
19. Czy dokonano wyboru dodatkowych przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym? Czy liczba godzin na nie przeznaczonych na przedmioty rozszerzone i uzupełniający wynosi 540? 20. Czy przedmioty w zakresie rozszerzonym realizowane są po zakończeniu przedmiotów w zakresie podstawowym (poza językiem polskim, obcym, matematyką)? 21. Czy przeanalizowano możliwość wystąpienia z wnioskiem do organu prowadzącego na dodatkowe godziny (3 godz. w danym roku na klasę)? 22. Czy w planie przewidziano zajęcia praktyczne czy tylko pracownie? Jeżeli pracownie to czy przewidziano konieczność zgody organu prowadzącego na podział na grupy? 23. Czy przewidziano w modułowym programie nauczania zapisy dotyczące konieczności realizacji zajęć z podziałem na grupy?

12 Analiza szkolnych planów nauczania
24. Czy przewidziano godziny na praktykę (w przypadku większej niż 4 tygodnie jej długości)? Jak planuje się organizować praktykę? 25. Czy przewidziano konieczność monitorowania realizacji minimalnych liczb godzin poszczególnych zajęć? 26. Czy przewidziano konieczność opracowania szkolnego zestawu programów nauczania? 27.Czy planowany zestaw szkolnych programów nauczania jest spójny z programem wychowawczym i profilaktyki?

13 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia. 2012 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników – Projekt Program nauczania zawiera programy nauczania poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego ustalonych przed dyrektora szkoły w szkolnym planie nauczania: przedmiotów, modułów lub innych układów treści, obejmujące: uszczegółowione efekty kształcenia oraz propozycje kryteriów ocen i metod sprawdzania tych osiągnięć, opis sposobu osiągania uszczegółowionych efektów kształcenia, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów, opis warunków, w jakich program będzie realizowany, z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie, uwzględnia wyodrębnione kwalifikacje w zawodzie, jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym

14 Struktura programu nauczania
Programy przedmiotowe: - Nazwy zgodne z przykładowymi ramowymi planami opracowywanymi w ramach projektu KOWEZiU Nazwy zbieżne z nazwami efektów opisanych w podstawie programowej Nazwy własne wykorzystujące tradycyjne nazwy z dotychczasowych programów Programy modułowe: Nazwy zgodne z przykładowymi ramowymi planami opracowywanymi w ramach projektu KOWEZiU Struktura programu składa się z modułów i jednostek modułowych, Struktura programu składa się tylko z modułów

15 Struktura programu nauczania - przykład
Strona tytułowa Spis treści WSTĘP I.1. Cele ogólne i zadania kształcenia w zawodzie kelner (opracowane przy wykorzystaniu podstawy programowej) I.2. Cele kształcenia w zawodzie I.3. Przyporządkowanie efektów kształcenia do przedmiotów w szkolnym planie nauczania

16 Struktura programu nauczania - przykład
II. PROGRAMY NAUCZANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW II.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy – Przedmiot II.1.1. Uszczegółowione efekty kształcenia

17 Struktura programu nauczania - przykład
II.1.2. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania tych osiągnięć Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów należy przeprowadzać systematycznie przez cały czas ….. II.1.3. Opis sposobów osiągania uszczegółowionych efektów kształcenia Celem realizacji programu przedmiotu jest osiągniecie efektów kształcenia opisanych w programie ….. II.1.4. Opis warunków kształcenia Zajęcia odbywać się będą w pracowni technologicznej, która posiada stanowiska do sporządzania …….


Pobierz ppt "Opracowanie programów nauczania wg nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego 2017-03-26."

Podobne prezentacje


Reklamy Google