Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Diagnostyka i ewaluacja konieczność czy potrzeba?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Diagnostyka i ewaluacja konieczność czy potrzeba?"— Zapis prezentacji:

1 Diagnostyka i ewaluacja konieczność czy potrzeba?
Konferencja metodyczna r Diagnostyka i ewaluacja konieczność czy potrzeba?

2 Program konferencji: Najważniejsze zmiany i nowelizacje rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej - L.Kantek Diagnostyka i ewaluacja – różnice i podobieństwa.- B. Kostrzewa Autoewaluacja pracy nauczyciela a ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły – L.Kantek Metodyka przedmiotów zawodowych w dobie reformy programowo – organizacyjnej: Planowanie pracy: podstawa programowa, program, podręcznik- B.Kostrzewa Egzaminy zewnętrzne- J.Szymaniak Oferta doskonalenia: L.Kantek, J.Szymaniak, B.Kostrzewa

3 Metodyka przedmiotów zawodowych programowo – organizacyjnej
w dobie reformy programowo – organizacyjnej

4 w sprawie podstawy programowej
Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej Kształcenie ogólne r. Kształcenie zawodowe r.

5 Rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej
W liceum ogólnokształcącym realizujemy Podstawę Programową Kształcenia Ogólnego W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe realizujemy oraz Podstawy Programowe Kształcenia w Zawodach.

6 Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
Wprowadzone zmiany Jedna podstawa programowa dla wszystkich zawodów Trzy części podstawy programowej: Efekty wspólne dla wszystkich zawodów Efekty wspólne dla grupy zawodów Efekty dla danego zawodu

7 Rozporządzenie MEN z dnia 08.06.2009r.
o dopuszczaniu do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników

8 W związku z koniecznością opracowania samodzielnie przez każdą szkołę nowych programów nauczania ogólnego oraz zawodowego (dostosowanych do nowych PODSTAW PROGRAMOWYCH) każdy z nauczycieli jest zobligowany do przeanalizowania zgodności i zaktualizowania do nowej podstawy programowej, stosowanego przez siebie PROGRAMU NAUCZANIA.

9 Procedura włączania programu nauczania
do szkolnego zestawu programów nauczania: zadania dyrektora szkoły zadania nauczyciela

10 Zasady dopuszczenia programów nauczania
do użytku szkolnego Prawo: Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (art. 22a). zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego i program nauczania dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły.

11 Dopuszczone do użytku w danej szkole programy nauczania stanowią
szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.

12 Zadanie nauczyciela: opracować program samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami; przedstawić dyrektorowi szkoły program opracowany przez innego autora (autorów), np. może wybrać program nauczania spośród programów dostępnych na rynku, jeśli uważa, że taki właśnie program najlepiej odpowiada potrzebom jego uczniów i warunkom, w jakich pracuje; przedstawić program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami, wskazując zakres proponowanych zmian z uzasadnieniem, dlaczego je proponuje

13 Etapy procedury dopuszczenia programu nauczania do użytku
w danej szkole 1. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania (wniosek). 2. Dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, doradcy metodycznego, konsultanta lub zespołu o zaproponowanym przez nauczyciela programie nauczania.(fakultatywnie) 3. Dyrektor szkoły zasięga opinii rady pedagogicznej (np. Uchwała Rady Pedagogicznej)(obligatoryjnie) 4. Dyrektor szkoły dopuszcza program do użytku w danej szkole. (odpowiednia adnotacja na programie nauczania i wprowadzenie do wykazu programów nauczania dopuszczonych do użytku w danej szkole)

14 Reforma programowa wprowadza korelację kształcenia ogólnego z kształceniem zawodowym obejmującym także kompetencje kluczowe. Dlatego też nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i podstawy programowe kształcenia w zawodach mają się wzajemnie uzupełniać w dążeniu do celu, jakim jest zapewnienie absolwentom możliwości dalszego kształcenia i funkcjonowania na rynku pracy.

15 Informacje bieżące: DORADZTWO
Warsztaty w szkole dla grup nauczycieli – zespoły przedmiotowe, problemowe, tematyczne, doradca prowadzi spotkanie w szkole, na życzenie szkoły, na temat „zamówiony” przez szkołę Strona internetowa Doradztwo Zapytaj doradcę Dyżury Aktualności kontakt:

16 DOSKONALENIE

17 Propozycja kursu – 1 Temat: Modyfikacja programu nauczania w odniesieniu do egzaminów z poszczególnych kwalifikacji zawodowych. Cel: Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zasad konstruowania programu nauczania, metod ewaluacji i modyfikacji Liczba godzin 15

18 Propozycja kursu – 2 Temat: Nowa podstawa programowa w szkole ponadgimnazjalnej – jak realizować korelację międzyprzedmiotową? Cel: Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat korelacji międzyprzedmiotowej, wypracowanie metod i narzędzi do analizy i poprawiania korelacji. Liczba godzin - 10

19 Propozycja kursu – 3 Temat: Poradnictwo edukacyjno–zawodowe w szkole
Cel: Przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu poradnictwa edukacyjno–zawodowego, wypracowanie narzędzi do pracy z uczniem. Liczba godzin - 10

20 Dziękujemy za uwagę: Lidia Kantek –Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Bronisława Kostrzewa – Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Jan Szymaniak - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie


Pobierz ppt "Diagnostyka i ewaluacja konieczność czy potrzeba?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google