Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.rpo.silesia-region.pl Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, listopad 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.rpo.silesia-region.pl Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, listopad 2005."— Zapis prezentacji:

1 www.rpo.silesia-region.pl Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, listopad 2005

2 www.rpo.silesia-region.pl Harmonogram prac listopad 2005Przyjęcie przez Zarząd Województwa wstępnego projektu i skierowanie go do regionalnej debaty listopad - grudzień 2005Konsultacje społeczne grudzień 2005Opracowanie i przyjęcie projektu RPO wraz z załącznikami listopad 2005 – marzec 2006Ewaluacja ex – ante styczeń – grudzień 2006Negocjacje RPO z KE styczeń 2006Prognoza oddziaływania projektu RPO na środowisko marzec 2006Ostateczne zatwierdzenie RPO przez Zarząd Województwa zgodnie z ustawą o NPR styczeń 2007Rozpoczęcie realizacji

3 www.rpo.silesia-region.pl Ewolucja PO 2004-2006 zarządzanie centralne 2007-2013 zarządzanie zdecentralizowane, Województwo stroną negocjacji RPO z KE, SPO oddziaływują na RPO

4 www.rpo.silesia-region.pl Struktura treści RPO Wstęp Diagnoza społeczno - gospodarcza Województwa Spójność RPO z dokumentami strategicznymi Priorytety i działania Tabele finansowe System wdrażania

5 www.rpo.silesia-region.pl Przygotowanie RPO Zespół Zadaniowy, Konsultanci, badanie ankietowe, warsztaty strategiczne.

6 www.rpo.silesia-region.pl Układ RPO 2007-2013 Priorytety 1.Ochrona środowiska i przestrzeń, 2.Infrastruktura transportowa, 3.Infrastruktura społeczna, 4.Gospodarka i innowacje, 5.Zasoby ludzkie, 6.Pomoc techniczna.

7 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet I Ochrona środowiska i przestrzeń 1.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 1.2 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska 1.3. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu

8 www.rpo.silesia-region.pl Nazwa: Ochrona środowiska i przestrzeń, czy Środowisko i przestrzeń Priorytet I Ochrona środowiska i przestrzeń

9 www.rpo.silesia-region.pl Typ projektów Rekultywacja i przywracanie wartości przyrodniczych 1.2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska

10 www.rpo.silesia-region.pl Typy projektów renowacja obiektów o charakterze prestiżowym, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, regeneracja, rehabilitacja i tworzenie reprezentacyjnych przestrzeni publicznych, tworzenie i regeneracja infrastruktury okołoakademickiej (kampusy, centra kulturalne), wyznaczanie i wszechstronne uzbrajanie pól wzrostu gospodarczego (stref aktywności ekonomicznej) 1.3. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu (1)

11 www.rpo.silesia-region.pl Jak zdefiniować aglomeracje? Obiekt prestiżowy – delimitacja Jakie funkcje metropolitalne rozwinąć? 1.3. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu (2)

12 www.rpo.silesia-region.pl Realizacja w ramach 1.2. Typy projektów Stworzenie systemu dydaktycznych ścieżek przyrodniczych i kulturowych o zasięgu regionalnym Ochrona, zagospodarowanie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym. Modernizacja i rozbudowa ośrodków edukacji ekologicznej 1.4. Rozwój obszarów chronionych

13 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet II Infrastruktura transportowa 2.1. Modernizacja i rozbudowa sieci transportowych drogowych 2.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych 2.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową 2.2. Transport publiczny

14 www.rpo.silesia-region.pl 2.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej Rozdzielenie projektów dotyczących budowy, przebudowy, rozbudowy i modernizacji dróg powiatowych między poddziałania, Definicja regionalnej sieci transportowej

15 www.rpo.silesia-region.pl 2.2. Transport publiczny Czy będzie dopuszczone finansowanie zakupu i remontu taboru? Czy włączyć typy projektów związane z szybką koleją regionalną?

16 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet III Infrastruktura społeczna 3.1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej 3.1.1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego 3.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury oświatowej 3.1.3. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kształcenia ustawicznego 3.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury ochrony zdrowia 3.2.1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego 3.2.2. Infrastruktura lecznictwa otwartego 3.2.3. Ratownictwo medyczne 3.3. Lokalna infrastruktura sportowa

17 www.rpo.silesia-region.pl Priorytet IV Gospodarka i innowacje 4.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu 4.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego 4.1.2. Promocja gospodarcza 4.2. Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej regionu 4.2.1. Infrastruktura rozwoju turystyki i kultury 4.2.2. Promocja turystyczna i kulturalna 4.3. Wspieranie inwestycji w mikro, MSP 4.3.1. Wspieranie inwestycji w mikroprzedsiębiorstwach 4.3.2. Wspieranie inwestycji i doradztwo w MSP 4.3.3. Wspieranie inwestycji i doradztwa w zakresie innowacji w MSP 4.4. Transfer technologii i innowacji – regionalny system innowacji 4.5. Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

18 www.rpo.silesia-region.pl 4.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego Definicja infrastruktury Typy projektów 2. tworzenie warunków lokalowych do rozwoju działalności gospodarczej, w tym inkubatory przedsiębiorczości, centra przedsiębiorczości i centra usługowe 3. budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu lokalnym i regionalnym, 4. dokapitalizowanie lokalnych i regionalnych funduszy poręczeniowych i mikropożyczkowych

19 www.rpo.silesia-region.pl 4.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego Beneficjenci 3. Instytucje otoczenia biznesu Kryteria: –Listy intencyjne co najmniej 2 inwestorów zewnętrznych do projektów typu przygotowanie terenów inwestycyjnych,

20 www.rpo.silesia-region.pl 4.1.2. Promocja gospodarcza Typy projektów 1. sieć współpracy pomiędzy lokalnymi centrami informacji inwestycyjnej 2. system promocji ofert inwestycyjnych regionu 3. przygotowanie regionalnej bazy danych ofert inwestycyjnych 4. wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu organizujących wyjazd na targi, wystawy i wyjazdowe misje gospodarcze 5. tworzenie spójnego systemu informacyjnego i doradczego dla przedsiębiorców w postaci sieci one-stop-shops, Beneficjenci 3. Instytucje otoczenia biznesu

21 www.rpo.silesia-region.pl 4.2.1. Infrastruktura rozwoju turystyki i kultury Typy projektów Tworzenie i modernizacja infrastruktury aktywnych form turystyki Tworzenie tematycznych parków architektonicznych Beneficjenci Organizacje turystyczne Organizacje kultury

22 www.rpo.silesia-region.pl 4.2.2. Promocja turystyczna i kulturalna - dyskusja Typy projektów 1. stworzenie regionalnego systemu informacji i promocji turystycznej lub turystyczno-kulturalnej, 2. sieć współpracy pomiędzy lokalnymi centrami informacji turystycznej 3. przygotowanie regionalnej bazy danych ofert kulturalnych i turystycznych Beneficjenci 3. Organizacje turystyczne, 4. Organizacje kultury

23 www.rpo.silesia-region.pl 4.3.1. Wspieranie inwestycji w mikroprzedsiębiorstwach - dyskusja Typy projektów Bezpośrednie wsparcie projektów inwestycyjnych dot. rozbudowy przedsiębiorstwa, usprawnienia procesu produkcyjnego, zakupu wyposażenia

24 www.rpo.silesia-region.pl 4.3.2. Wspieranie inwestycji i doradztwo w MSP - dyskusja Typy projektów Inwestycje bezpośrednie, Usługi doradcze, informatyzacja MSP,

25 www.rpo.silesia-region.pl 4.3.3. Wspieranie inwestycji i doradztwa w zakresie innowacji w MSP Typy projektów Opatentowanie własnego produktu, usługi lub rozwiązania innowacyjnego Zakup licencji Wdrożenie nowych technologii Usługi doradcze związane z wprowadzeniem nowych technologii Kryteria wyboru projektów Wiek patentu Doświadczenie w zakresie wdrażania nowych technologii Zasięg innowacji Efektywność kosztowa Wykonalność techniczna Długotrwałość pożytków

26 www.rpo.silesia-region.pl 4.4. Transfer technologii i innowacji – regionalny system innowacji - dyskusja Typy projektów Tworzenie i rozwój parków naukowo – technologicznych o znaczeniu regionalnym, komplementarnych do Krajowego Programu Ramowego, Rozbudowa i modernizacja infrastruktury Centrum Transferu Technologii i Centrum Zaawansowanych Technologii – kryterium: komplementarność do działania 1.2. SPO Nauka, Zakup oprogramowania i licencji na oprogramowanie niezbędnych do komercjalizacji technologii, Zakup licencji do użytkowania patentów, Zakup dostępu do europejskiej i światowej bazy danych patentów, Tworzenie i rozwijanie regionalnych i lokalnych powiązań kooperacyjnych w tym klastrów poprzez wsparcie wspólnych inwestycji i działań marketingowych firm. Beneficjenci Centra Zaawansowanych Technologii, Centra Transferu Technologii, Jednostki samorządu terytorialnego, Szkoły wyższe, Jednostki naukowe, Jednostki naukowe reprezentujące sieci i konsorcja naukowe, Centra badawczo – rozwojowe, zgodnie z projektem ustawy o wspieraniu innowacyjności, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, Konsorcja,

27 www.rpo.silesia-region.pl 4.5. Rozwój społeczeństwa informacyjnego - dyskusja Typy projektów 3. wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami regionalnymi lub ponadlokalnymi w infrastrukturę teleinformatyczną, 4. budowa i wdrażanie platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie regionalnym i ponadlokalnym w zakresie eGovernment, eSecurity, eDemocracy, eHealth, 5. digitalizacja regionalnych i lokalnych zasobów i tworzenie regionalnych i lokalnych baz danych, 6. budowa systemów informacji przestrzennej o charakterze ponadlokalnym (GIS). Kryteria kwalifikowania projektów zgodność ze Strategią kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013, komunikatem Komisji Europejskiej i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudniena,

28 www.rpo.silesia-region.pl Środki na realizację RPO Priorytet%(mln EUR) EFRR I26470,5 II25452,4 III20362 IV20362 VI472,4 EFS V347,5 Rezerwa programowa590,5 Algorytm 80/10/10 9,98% Alokacja powyżej. 2 876, 52 mln EUR (dof. UE + wkład własny)

29 www.rpo.silesia-region.pl Konsultacje RPO (1) działania Lp.TerminWydarzenieMiejsceSubregion 1.3 listopada 2005, godz. 11.00 Konferencja otwierająca Katowice, Urząd Marszałkowski, sala Sejmu Śląskiego Centralny 2.8 listopada 2005 roku, godz. 10.00 Konsultacje subregionalne, Śląski Urząd Wojewódzki w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7 Północny 3.9 listopada 2005 roku, godz. 11.00 Konsultacje subregionalne, Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy w Bielsku – Białej, ul. Piastowska 40 Południowy 4.16 listopada 2005, godz. 11.00 Konsultacje subregionalne, Urząd Miasta w Rybniku, ul. Chrobrego 2 Zachodni 5.21 listopada 2005 roku, godz. 11.00 Konsultacje subregionalne, Katowice, Urząd Marszałkowski, sala Sejmu Śląskiego Centralny

30 www.rpo.silesia-region.pl Konsultacje RPO (2) działania Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do 5 grudnia 2005 roku

31 www.rpo.silesia-region.pl

32 Kontakt Referat ds. programowania i monitoringu Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich 40 – 037 Katowice, ul. Ligonia 46 rop@silesia-region.pl


Pobierz ppt "Www.rpo.silesia-region.pl Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, listopad 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google