Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.rpo.silesia-region.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 wersja druga Wstępnego projektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.rpo.silesia-region.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 wersja druga Wstępnego projektu."— Zapis prezentacji:

1 www.rpo.silesia-region.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 wersja druga Wstępnego projektu

2 www.rpo.silesia-region.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 1.Przygotowanie dokumentu 2.Cele 3.Odniesienie priorytetów RPO do SWW, NSS, SRWŚ 4.Zmiany w nowym okresie programowania 2007-2013 5.Tabela finansowa 6.Konsultacje społeczne 7.Ścieżka wyboru projektów

3 www.rpo.silesia-region.pl Wykonane zadania Wydarzenie Liczba uczestników Badanie ankietowe120 / 240 ankiet Warsztaty strategiczne120 osób Subregionalne spotkania konsultacyjne 150 osób 368 uwag Strona WWW17 256 wizyt 383 rejestracji

4 www.rpo.silesia-region.pl Planowane zadania WydarzenieTermin Przygotowanie Podręcznika wdrażaniaKwiecień 2006 Konsultacje programu z KE i MRRKwiecień – sierpień 2006 Ewaluacja ex – ante i prognoza oddziaływania na środowisko Kwiecień – sierpień 2006 Konsultacje społeczneMaj – lipiec 2006 Negocjacje z KEWrzesień 2006 Przyjęcie RPOGrudzień 2006 WdrażanieStyczeń 2007

5 www.rpo.silesia-region.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 1.Przygotowanie dokumentu 2.Cel główny RPO 3.Odniesienie priorytetów RPO do SWW, NSS, SRWŚ 4.Zmiany w nowym okresie programowania 2007-2013 5.Tabela finansowa 6.Konsultacje społeczne 7.Ścieżka wyboru projektów

6 www.rpo.silesia-region.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 CEL GŁÓWNY Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu

7 www.rpo.silesia-region.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 1.Przygotowanie dokumentu 2.Cel główny RPO 3.Odniesienie priorytetów RPO do SWW, NSS, SRWŚ 4.Zmiany w nowym okresie programowania 2007-2013 5.Tabela finansowa 6.Konsultacje społeczne 7.Ścieżka wyboru projektów

8 www.rpo.silesia-region.pl Lp.Priorytety Regionalnego Programu Operacyjnego Cele Narodowej Strategii Spójności Cele i kierunki działań Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego Priorytety Strategiczne Wytyczne Wspólnoty 1. Badanie i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Cel szczegółowy: Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług Cel strategiczny III: Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Kierunki działań: III.2, III.1 2.1 Wzrost i poprawa inwestycji na badania naukowe i rozwój 2.2 Wspieranie innowacji i promowania przedsiębiorczości 2. Społeczeństwo informacyjne Cel szczegółowy: Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług Kierunek działań II.3: Rozwój informatyki i telekomunikacji 2.3 Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich

9 www.rpo.silesia-region.pl 3. Turystyka Cel szczegółowy: Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług Kierunek działań III.5: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu 4. Kultura Cel szczegółowy: Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług Kierunek działań I.3: Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w kulturze i wzmocnienie środowisk twórczych 5. Środowisko Cel szczegółowy: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów Cel strategiczny IV: Poprawa jakości środowiska naturalnego i kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności przestrzeni Kierunki działań:IV.5,IV.6,IV.7, IV.8,IV.9 1.2 Wzmocnienie synergii pomiędzy ochroną środowiska a wzrostem gospodarczym 1.3 Zajęcie się intensywnym wykorzystaniem przez Europę tradycyjnych źródeł energii

10 www.rpo.silesia-region.pl 6. Transport Cel szczegółowy: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów Cel strategiczny II: Rozbudowa oraz unowocześnienie systemów infrastruktury technicznej Kierunek działań II.1 1.1 Rozszerzenie i poprawa infrastruktury transportowej 7. Infrastruktura edukacyjna Cel szczegółowy: Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego Cel strategiczny I: Wzrost wykształcenia mieszkańców oraz ich zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych w poczuciu bezpieczeństwa społecznego i publicznego Kierunki działań: I.1, I.2 3.3 Zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki poprzez lepszą edukację i zdobywanie kwalifikacji 3.2 Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw oraz elastyczności rynku pracy

11 www.rpo.silesia-region.pl 8. Zdrowie i rekreacja Cel szczegółowy: Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego Kierunek działań I.6: Poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu oraz zapewnienie powszechności dostępu do świadczeń zdrowotnych Kierunek działań I.4: Upowszechnienie wśród Społeczeństwa aktywnego stylu życia 3.5 Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia siły roboczej 9. Zrównoważony rozwój miast Cel szczegółowy: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Cel strategiczny IV: Poprawa jakości środowiska naturalnego i kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności przestrzeni Kierunek działań IV.1, IV.2, IV.3 W części 5.1 wytycznych znajduje się zapis: Na obszarach miejskich (…) Istotne znaczenie mają również działania podejmowane w celu regeneracji fizycznego środowiska, przeobrażenia terenów poprzemysłowych

12 www.rpo.silesia-region.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 1.Przygotowanie dokumentu 2.Cele 3.Odniesienie priorytetów RPO do SWW, NSS, SRWŚ 4.Zmiany w nowym okresie programowania 2007-2013 5.Tabela finansowa 6.Konsultacje społeczne 7.Ścieżka wyboru projektów

13 www.rpo.silesia-region.pl Okres programowania 2007-2013 dofinansowanie może wynosić maksymalnie do 85% na poziomie programu, dofinansowanie może wynosić maksymalnie do 85% na poziomie programu, VAT kwalifikowalny, VAT kwalifikowalny, mieszkalnictwo, mieszkalnictwo, n+3 (do 2010 r.). n+3 (do 2010 r.).

14 www.rpo.silesia-region.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 1.Przygotowanie dokumentu 2.Cele 3.Odniesienie priorytetów RPO do SWW, NSS, SRWŚ 4.Zmiany w nowym okresie programowania 2007-2013 5.Tabela finansowa 6.Konsultacje społeczne 7.Ścieżka wyboru projektów

15 www.rpo.silesia-region.pl Plan finansowy PRIORYTETY ALOKACJA (mln EUR) % ALOKACJI Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 286,1618 Społeczeństwo informacyjne190,7712 Turystyka63,594 Kultura63,594 Środowisko317,9620 Zrównoważony rozwój miast158,9810 Transport270,2617 Edukacja79,495 Zdrowie i rekreacja63,594 Pomoc techniczna47,693 Rezerwa programowa47,693 Razem Razem 1 589,79 mln EUR

16 www.rpo.silesia-region.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 1.Przygotowanie dokumentu 2.Cele 3.Odniesienie priorytetów RPO do SWW, NSS, SRWŚ 4.Zmiany w nowym okresie programowania 2007-2013 5.Tabela finansowa 6.Konsultacje społeczne 7.Ścieżka wyboru projektów

17 www.rpo.silesia-region.pl Konsultacje społeczne WydarzenieTermin Konferencja otwierająca13 kwietnia 2006 Baza projektów PARTNER1 – 31 maja 2006 Konsultacje sektoroweMaj 2006 Konsultacje powiatoweCzerwiec – lipiec 2006

18 www.rpo.silesia-region.pl Kontakt Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich 40 – 037 Katowice, ul. Ligonia 46 tel. +48 32 207 83 83 rpo@silesia-region.pl

19 www.rpo.silesia-region.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Www.rpo.silesia-region.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 wersja druga Wstępnego projektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google