Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowa Strategia Spójności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowa Strategia Spójności"— Zapis prezentacji:

1 Narodowa Strategia Spójności
(Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) Konsultacje Społeczne Katowice, 13 kwietnia 2006 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2

3 Dokumenty polityki spójności
2004 – – 2013 Strategia Rozwoju Kraju Narodowy Plan Rozwoju Podstawy Wsparcia Wspólnoty Narodowa Strategia Spójności

4 Środki UE dla Polski na politykę spójności
UE 94% UE 80,7% Polska 19,3% Polska 6% Unia Europejska ( ) – 213,0 mld EUR Polska ( ) – 12,8 mld EUR Unia Europejska – 307,6 mld EUR Polska – 59,6 mld EUR

5 Podział środków na infrastrukturę, otoczenie gospodarcze i kapitał ludzki w NPR oraz NSS NPR 26,1 % 26,5% 14,9% 18,4% 55,5% 58,6% infrastruktura zasoby ludzkie sektor produkcyjny

6 Wielkość środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2004-2006 i 2007-2013
Środki UE NPR NSS Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 40,5% 52,3% Europejski Fundusz Społeczny 15,9% 14,9% Fundusz Spójności 32,6% 32,8% Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (sekcja orientacji) 9,3% ----- Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa 1,7% RAZEM 12809,7 59533,0 dane w mln EUR

7

8

9 Strategia Rozwoju Kraju
Cel - podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i ich rodzin

10 Narodowa Strategia Spójności
Cel strategiczny Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki, opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju

11 Strategia Rozwoju Kraju
Priorytety: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Poprawa stanu infrastruktury podstawowej: technicznej i społecznej Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości Budowa zintegrowanej wspólnoty, zasad współpracy i systemu bezpieczeństwa Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej

12 Narodowa Strategia Spójności
Cele szczegółowe Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i rozwój sektora usług Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Rozwój obszarów wiejskich

13 Narodowa Strategia Spójności 2007-2013
Narodowa Strategia Spójności Programy Operacyjne PO Kapitał ludzki Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego PO Konkurencyjna gospodarka Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego PO Infrastruktura i środowisko Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług 16 Regionalnych Programów Operacyjnych Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów PO Rozwój Polski Wschodniej Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej, i przestrzennej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej Rozwój obszarów wiejskich PO Pomoc Techniczna

14 Narodowa Strategia Spójności Podział środków UE na programy operacyjne
Podział środków UE na programy operacyjne Program operacyjny Wielkość alokacji (mln EUR) Regionalne Programy Operacyjne 15 985,5 PO Infrastruktura i środowisko 21 275,2 PO Kapitał ludzki 8 125,9 PO Konkurencyjna gospodarka 7 004,9 PO Rozwoju Polski Wschodniej 2 161,6 PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej 576,0 PO Pomoc techniczna 216,7 Bez uwzględnienia środków na rezerwę krajową 5% (EFRR i EFS – mln ), rezerwę na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków 1% (400,2 mln) oraz rezerwę wykonania 3% (1 786 mln)

15 Podział środków UE na programy operacyjne
Bez uwzględnienia środków na rezerwę krajową (5%), rezerwę na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków (1%) oraz rezerwę wykonania (3%)

16

17 System realizacji NSS Minister Rozwoju Regionalnego (MRR) – odpowiedzialny za programowanie i zarządzanie wszystkimi programami rozwojowymi finansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, pozostali ministrowie właściwi (sektorowi) – instytucje pośredniczące, odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych priorytetów PO, Zarządy województw – instytucje zarządzające RPO,

18 System realizacji NSS Program operacyjny Instytucja zarządzająca
Instytucje pośredniczące Regionalne Programy Operacyjne Samorząd Województwa Infrastruktura i środowisko Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego Minister właściwy do spraw transportu Minister właściwy do spraw środowiska Minister właściwy do spraw gospodarki Minister właściwy do spraw zdrowia Minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego Konkurencyjna gospodarka Minister właściwy do spraw nauki Minister właściwy do spraw informatyzacji

19 System realizacji NSS Program operacyjny Instytucja zarządzająca
Instytucje pośredniczące Kapitał ludzki Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego Minister właściwy do spraw pracy Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego Minister właściwy do spraw administracji publicznej Minister właściwy do spraw zdrowia Samorząd Województwa PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przy udziale ministrów właściwych i Samorządów Województw Pomoc techniczna

20 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4


Pobierz ppt "Narodowa Strategia Spójności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google