Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 5 grudnia 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 5 grudnia 2005."— Zapis prezentacji:

1 Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Katowice, 5 grudnia 2005

2 Czym jest RPO ? Śląska wersja „Strategii Lizbońskiej”,
Koncepcja modernizacji śląskiej gospodarki, wdrażana w warunkach członkostwa w UE, Podstawa negocjacji z KE środków funduszy strukturalnych, Narzędzie zapewnienia faktycznej podmiotowości samorządowi województwa w zakresie programowania i stymulowania rozwoju regionu, Ma służyć zaktywizowaniu i lepszemu wykorzystaniu krajowych zasobów rozwoju, zwłaszcza kapitału ludzkiego i społecznego, Program kompleksowych zmian instytucjonalnych, całościowa koncepcja unowocześnienia gospodarki i regionu.

3 Ewolucja PO 2004-2006 zarządzanie centralne 2007-2013
zarządzanie zdecentralizowane, Województwo stroną negocjacji RPO z KE, SPO oddziaływają na RPO

4 Nowa struktura dokumentu
Wstęp Diagnoza społeczno - gospodarcza Województwa Spójność RPO z dokumentami strategicznymi Priorytety i działania Tabele finansowe System wdrażania Analiza Strategia Priorytety System wdrażania Tabele finansowe

5 Cel główny RPO Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej

6 Rozwój to: Gospodarka: wzrost, zwiększenie zatrudnienia, innowacje, restrukturyzacja i dywersyfikacja, Społeczeństwo: jakość życia, tożsamość kulturowa i integracja, mobilność, Środowisko: ochrona, Infrastruktura: jakość, rozbudowa i racjonalne gospodarowanie

7 Przygotowanie RPO Zespół Zadaniowy Konsultanci badanie ankietowe,
warsztaty strategiczne, konsultacje społeczne.

8 Układ RPO 2007-2013 Priorytety Ochrona środowiska i przestrzeń,
Infrastruktura transportowa, Infrastruktura społeczna, Gospodarka i innowacje, Zasoby ludzkie, Pomoc techniczna.

9 Priorytet I Ochrona środowiska i przestrzeń
1.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 1.2 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska 1.3. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu

10 Priorytet II Infrastruktura transportowa
2.1. Modernizacja i rozbudowa sieci transportowych drogowych Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową 2.2. Transport publiczny

11 Priorytet III Infrastruktura społeczna
3.1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej Modernizacja i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego Modernizacja i rozbudowa infrastruktury oświatowej Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kształcenia ustawicznego 3.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury ochrony zdrowia Infrastruktura lecznictwa zamkniętego Infrastruktura lecznictwa otwartego Ratownictwo medyczne 3.3. Lokalna infrastruktura sportowa

12 Priorytet IV Gospodarka i innowacje
4.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu Infrastruktura rozwoju gospodarczego Promocja gospodarcza 4.2. Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej regionu Infrastruktura rozwoju turystyki i kultury Promocja turystyczna i kulturalna 4.3. Wspieranie inwestycji w mikro, MSP Wspieranie inwestycji w mikroprzedsiębiorstwach Wspieranie inwestycji i doradztwo w MSP Wspieranie inwestycji i doradztwa w zakresie innowacji w MSP 4.4. Transfer technologii i innowacji – regionalny system innowacji 4.5. Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

13 Priorytet V Zasoby ludzkie
5.1. Kształcenie ustawiczne 5.2. Promocja wiedzy 5.3. Integracja społeczna 5.4. Promocja przedsiębiorczości 5.5. Transfer wiedzy

14 Środki na realizację RPO
Priorytet % (mln EUR) EFRR I 26 470,5 II 25 452,4 III 20 362 IV VI 4 72,4 EFS V 347,5 Rezerwa programowa 5 90,5 Algorytm 80/10/ ,98% Alokacja powyżej , 52 mln EUR (dof. UE + wkład własny)

15 Monitoring i ewaluacja RPO
Realizacja programów operacyjnych będzie przedmiotem systematycznego procesu monitorowania i ewaluacji (oceny) zgodnie z zapisami ustawy o NPR z dnia r. Punktem odniesienie dla tych procesów będą wskaźniki określone w RPO w dwóch podstawowych sferach: strategicznej – odnoszące się do celów i priorytetów strategicznych RPO, europejskiej – odnoszące się do tych samych zagadnień, które uznano za najistotniejsze dla śledzenia postępu realizacji Strategii Lizbońskiej (uzupełnionej o zapisy z Goeteborga).

16 Harmonogram prac (1) Przyjęcie zasad, trybu i harmonogramu prac nad RPO 19 V 2005 Opracowanie materiału roboczego Wstępnego projektu RPO 20 – 31 V 2005 Przekazanie do MGiP materiału roboczego 16 VI 2005 Proces konsultacji społeczno - gospodarczych materiału roboczego / Wstępnego projektu RPO VII-XII 2005 Przyjęcie przez Zarząd i przekazanie do MGiP XI 2005 Opracowanie ekspertyz dla RPO XII 2005 – I 2006

17 Harmonogram prac (2) Przyjęcie Wstępnego projektu RPO wersja 2
29 II 2006 Konsultacje społeczno - gospodarcze Wstępnego projektu RPO wersja 2 II – VIII 2006 Opracowanie oceny ex – ante i POŚ projektu RPO III – VII 2006 Przeprowadzenie konsultacji społecznych POŚ i oceny ex-ante projektu RPO VII-VIII 2006 Przyjęcie projektu RPO i rozpoczęcie konsultacji z KE VIII 2006 Przekazanie RPO do KE IX 2006

18 Konsultacje RPO (1) działania
Przebieg konsultacji reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia r. (Dz. U. Nr 10 poz. 74) w sprawie trybu i terminów konsultacji, współdziałania i współpracy przy opracowywaniu Narodowego Planu Rozwoju, programów operacyjnych i strategii wykorzystania Funduszu Spójności

19 Konsultacje RPO (2) działania
Lp. Termin Wydarzenie Miejsce Subregion 1. 3 listopada 2005, godz Konferencja otwierająca Katowice, Urząd Marszałkowski, sala Sejmu Śląskiego Centralny 2. 8 listopada 2005 roku, godz Konsultacje subregionalne, Śląski Urząd Wojewódzki w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7 Północny 3. 9 listopada 2005 roku, godz Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy w Bielsku – Białej, ul. Piastowska 40 Południowy 4. 16 listopada 2005, godz Urząd Miasta w Rybniku, ul. Chrobrego 2 Zachodni 5. 21 listopada 2005 roku, godz

20 Konsultacje RPO (3) działania
Konsultacje RPO będą realizowane ponadto poprzez: spotkania z radnymi, spotkania z wydziałami merytorycznymi – Zespół Zadaniowy, opinie ekspertów zewnętrznych – krajowych i zagranicznych, spotkania z potencjalnymi instytucjami wdrażającymi, stronę internetową.

21 Kontakt Referat ds. programowania i monitoringu
Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich 40 – 037 Katowice, ul. Ligonia 46 I na stronie


Pobierz ppt "Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 5 grudnia 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google