Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 jako uzupełnienie działań podejmowanych w regionie na rzecz rozwoju zasobów ludzkich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 jako uzupełnienie działań podejmowanych w regionie na rzecz rozwoju zasobów ludzkich."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata – 2013 jako uzupełnienie działań podejmowanych w regionie na rzecz rozwoju zasobów ludzkich

2 Plan prezentacji Regionalny Program Operacyjny
Podręcznik wdrażania RPO Planowane zadania Rekomendacje

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 trzecia wersja Wstępnego projektu Nie będzie uzupełnienia programu, jednofunduszowy, Tylko priorytety, Dofinansowanie może wynosić maksymalnie do 85% na poziomie programu, VAT kwalifikowalny, n+3 (do 2010 r.).

4 Zarząd Województwa Instytucją Zarządzającą RPO
Przygotowanie programu i wykładnia zapisów, Ocena i wybór wniosków, Podpisywanie umów i płatności, Audyt i kontrola realizacji projektów, Monitoring.

5 Plan finansowy Razem 1 589,79 mln EUR PRIORYTETY % ALOKACJI ALOKACJA
Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 346,16 21 Społeczeństwo informacyjne 190,77 12 Turystyka 63,59 4 Kultura Środowisko 257,96 16 Zrównoważony rozwój miast 158,98 10 Transport 270,26 17 Edukacja 79,49 5 Zdrowie i rekreacja Pomoc techniczna 47,69 3 Rezerwa programowa Razem ,79 mln EUR

6 Regionalne dokumenty programowe
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Podręcznik wdrażania RPO, Wytyczne konkursowe.

7 Wstępny projekt Podręcznika Wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 wersja druga
1. Opis działań Cele, Typy projektów, Beneficjenci, Kryteria wyboru, Alokacje finansowe, Wskaźniki monitoringu 2. System realizacji Ocena i wybór projektów, Monitoring, Audyt i kontrola, Przepływy finansowe, Nieprawidłowości.

8 Priorytety RPO Turystyka Kultura Zdrowie i rekreacja
Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Społeczeństwo informacyjne Turystyka Kultura Środowisko Zrównoważony rozwój miast Transport Edukacja Zdrowie i rekreacja

9 Priorytet 1 Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość

10 Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość
Działania ALOKACJA (mln EUR) % ALOKACJI 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu 130 8,18 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego 60 3,77 1.1.2 Promocja inwestycyjna 20 1,26 1.1.3 Rewitalizacja terenów zdegradowanych 50 3,15 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP 156,16 9,82 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa 40 2,52 1.2.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa 1.2.3 Innowacje w MSP 66,16 4,16 1.3 Transfer technologii i innowacji

11 Działanie 1.1- Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu
Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Działanie 1.1- Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu Poddziałanie – Infrastruktura rozwoju gospodarczego Typy projektów (1): Budowa, przebudowa, remont i rozbudowa centrów innowacji i przedsiębiorczości wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom, Budowa, przebudowa, remont i rozbudowa centrów wsparcia przedsiębiorczość, Budowa, przebudowa, remont i modernizacja infrastruktury instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu lokalnym i regionalnym Kryteria programowe: powyżej 3 ha i do 5 mln EUR, Fundusze zalązkowe do 1 mln udzielają wsparcia i wchodzą do 1 mln w inwestycje, do 50% wkładu prywatnego w funduszu zalązkowym, Mikropożyczkowe – pożyczek 100 – 120 tyś PLN, Pożyczkowe – pożyczek 100 – 600 tyś. (GAPP)

12 Poddziałanie 1.1.1 – Infrastruktura rozwoju gospodarczego
Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Poddziałanie – Infrastruktura rozwoju gospodarczego Typy projektów (2): Rozwój oferty sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu lokalnym i regionalnym oraz ich współpracy z sieciami międzynarodowymi, Usługi doradcze dla instytucji zarządzających parkami przemysłowymi, parkami naukowo-technologicznymi oraz inkubatorami technologicznych (w tym przedsiębiorczości akademickiej), Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości

13 Działanie 1.1- Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu
Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Działanie 1.1- Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu Poddziałanie – Promocja inwestycyjna Typy projektów: Organizacja lub udział w imprezach targowo – wystawienniczych, Kampanie promocyjne w kraju i zagranicą.

14 Działanie 1.1- Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu
Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Działanie 1.1- Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu Poddziałanie – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Typy projektów (1): Przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych, łącznie z adaptacją na cele gospodarcze wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniająca się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych, Przebudowa i remont obiektów powojskowych łącznie z adaptacją Przebudowa i remont obiektów oraz ich jednoczesna adaptacja Do kryteriów dodać PRL, dopisać w opisie ze dotyczą tylko wiejskich – mieszkańcy do 50 tysięcy,

15 Poddziałanie 1.1.3 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Poddziałanie – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Typy projektów (2): Uzupełnienie istniejącej zabudowy, remont istniejących użytkowanych oraz niezagospodarowanych budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele gospodarcze, za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym, Kompleksowe przygotowanie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom, Zagospodarowywanie przestrzeni w tym budowa nowych obiektów na cele gospodarcze, Tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu w celu podniesienia bezpieczeństwa

16 Działanie 1.2- Mikroprzedsiębiorstwa i MSP
Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Działanie 1.2- Mikroprzedsiębiorstwa i MSP Poddziałanie – Mikroprzedsiębiorstwa Typy projektów (1): Utworzenie nowego lub rozbudowa przedsiębiorstwa, Rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej, Wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa Limit obniżamy do na inwestycje i na doradztwo

17 Poddziałanie 1.2.1 – Mikroprzedsiębiorstwa
Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Poddziałanie – Mikroprzedsiębiorstwa Typy projektów (2): Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes), Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem, Dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska. Limity j.w.

18 Działanie 1.2- Mikroprzedsiębiorstwa i MSP
Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Działanie 1.2- Mikroprzedsiębiorstwa i MSP Poddziałanie – Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Typy projektów (1): Utworzenie nowego lub rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa, Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach, Rozpoczęcie lub rozwój działalności eksportowej, Wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa, Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes), Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem, Dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska.

19 Poddziałanie 1.2.2 – Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Poddziałanie – Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Typy projektów (2): Dofinansowanie udziału przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą Usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia: nowego produktu lub usługi, planów marketingowych, strategii rozwoju firmy, systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno – pomiarowej i kwalifikacji personelu, Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej, Usługi doradcze dotyczące połączeń dokonujących się pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Usługi doradcze w zakresie zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie.

20 Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość
Działanie 1.2- Mikroprzedsiębiorstwa i MSP Poddziałanie – Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MSP Typy projektów (1): Zakup wyników prac badawczo-rozwojowych i stosowanych i/lub praw własności przemysłowej przez przedsiębiorstwa, Wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych w tym: zakup środków trwałych, takich jak budynki, budowle, maszyny i urządzenia, niezbędne do wdrożenia innowacji lub nowej technologii, zakup wartości niematerialnych i prawnych, polegający na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji zarządzania,

21 Poddziałanie 1.2.3 – Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MSP
Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Poddziałanie – Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MSP Typy projektów (2): Usługi doradcze związane z wdrażaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne, Usługi doradcze w zakresie powstawania firm opartych na zaawansowanych technologiach lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub usług nowych na rynku polskim albo znacząco ulepszonych w porównaniu z występującymi na rynku, Zaawansowane technologie wg OECD

22 Działanie 1.3 – Transfer technologii i innowacji
Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Działanie 1.3 – Transfer technologii i innowacji Typy projektów (1): Budowa, przebudowa i remont infrastruktury i doposażenie w aparaturę specjalistyczną sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu lokalnym i regionalnym świadczących usługi o charakterze specjalistycznym, Budowa, przebudowa i remont infrastruktury i doposażenie w aparaturę specjalistyczną jednostek naukowych świadczących usługi dla gospodarki, Zakup oprogramowania i licencji na oprogramowanie niezbędnych do komercjalizacji technologii, Działania promocyjno-informacyjne w zakresie transferu technologii i innowacji, Zakup usług doradczych w zakresie transferu technologii,

23 Działanie 1.3 – Transfer technologii i innowacji
Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Działanie 1.3 – Transfer technologii i innowacji Typy projektów (2): Zakup usług doradczych związanych z tworzeniem i rozwojem sieci współpracy pomiędzy sektorem badawczo – rozwojowym a przedsiębiorcami, Rozwój oferty sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu lokalnym i regionalnym świadczących usługi o charakterze specjalistycznym oraz ich współpracy z sieciami międzynarodowymi, Dostosowywanie laboratoriów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska, Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym.

24 Społeczeństwo informacyjne
Priorytet II Społeczeństwo informacyjne

25 Priorytet - II Społeczeństwo informacyjne
Działania ALOKACJA (mln EUR) % ALOKACJI 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 120,77 7,60 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych 70 4,40

26 Priorytet - II Społeczeństwo informacyjne
Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Typy projektów: Budowa i przebudowa miejskich i regionalnych sieci szkieletowych, Budowa i przebudowa sieci dostępowych Tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu, Wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami regionalnymi lub lokalnymi w infrastrukturę teleinformatyczną

27 Priorytet - II Społeczeństwo informacyjne
Działanie Rozwój elektronicznych usług publicznych Typy projektów: Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym w zakresie eGovernment, eSecurity, eDemocracy, (front-office) Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym (back-office)

28 Priorytet III Turystyka

29 Priorytet III -Turystyka
Działania ALOKACJA (mln EUR) % ALOKACJI 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego 25,59 1,61 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna 24 1,51 3.3 Systemy informacji turystycznej 6 0,38 3.4 Promocja turystyki 8 0,5

30 Priorytet III -Turystyka
Działanie 3.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego Typy projektów: Budowa, przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem, Budowa, przebudowa i remont bazy gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem

31 Priorytet III -Turystyka
Działanie 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna Typy projektów: Budowa, przebudowa i remont infrastruktury aktywnych form turystyki Budowa przebudowa i remont infrastruktury rekreacyjno – sportowej oraz terenów rekreacyjnych na cele imprez kulturalno-sportowych, Budowa przebudowa i remont bazy okołoturystycznej, Tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego.

32 Priorytet III -Turystyka
Działanie 3.3. Systemy informacji turystycznej Typy projektów: Tworzenie i rozwój sieci centrów i punktów informacji turystycznej (w tym także przygotowanie i dystrybucja nieodpłatnych publikacji służących informacji turystycznej, tylko jako element większego projektu), Tworzenie i rozwój platform informatycznych i baz danych, jako elementów systemu informacji turystycznej (w tym także systemy e-informacji turystycznej), Tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i atrakcji turystycznych.

33 Priorytet III -Turystyka
Działanie 3.4. Promocja turystyki Typy projektów: Organizacja imprez mających wpływ na wzrost liczby turystów m.in. pojedyncze imprezy organizowane w kraju i za granicą, których celem jest promocja turystyczna regionu, Kampanie promocyjne (w tym udział w targach turystycznych) w kraju i zagranicą, których celem jest promocja atrakcyjności turystycznej regionu, Przygotowanie programów rozwoju i/ lub promocji markowych regionalnych, lokalnych produktów turystycznych, w tym przede wszystkim: wykonanie analiz, ekspertyz, badań rynkowych i marketingowych, inwentaryzacja oraz ocena potencjału turystycznego, określenie produktów markowych, rynków promocji narzędzi i technik promocyjnych.

34 Priorytet IV Kultura

35 Priorytet IV - Kultura Działania 4.1 Infrastruktura kultury 49,59 3,12
ALOKACJA (mln EUR) % ALOKACJI 4.1 Infrastruktura kultury 49,59 3,12 4.2 System informacji kulturalnej 6 0,38 4.3 Promocja kultury 8 0,5

36 Działanie 4.1. Infrastruktura kultury
Priorytet IV - Kultura Działanie 4.1. Infrastruktura kultury Typy projektów: Rewitalizacja, konserwacja, renowacja, rewaloryzacja, remont, przebudowa, adaptacja historycznych i zabytkowych obiektów wraz z ich otoczeniem na cele kulturalne, Rewitalizacja, konserwacja, renowacja, rewaloryzacja, remont, przebudowa, adaptacja publicznych obiektów poprzemysłowych wraz z ich otoczeniem oraz ich przystosowanie na cele kulturalne, Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa, remont, a także niezbędne wyposażenie publicznej infrastruktury kulturalnej, zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń, Tworzenie i rozwój szlaków dziedzictwa kulturowego, Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego pod warunkiem powszechnego ich udostępnienia, Usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w istniejących obiektach kultury.

37 Działania 4.2. Systemy informacji kulturalnej
Priorytet IV - Kultura Działania 4.2. Systemy informacji kulturalnej Typy projektów: Tworzenie i rozwój sieci punktów informacji kulturalnej (w tym także przygotowanie i dystrybucja nieodpłatnych publikacji służących informacji kulturalnej, tylko jako element większego projektu), Tworzenie i rozwój systemów e-informacji kulturalnej, Tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo.

38 Działanie 4.3. Promocja kultury
Priorytet IV - Kultura Działanie 4.3. Promocja kultury Typy projektów: Organizacja wydarzeń kulturalnych, mających wpływ na wzrost znaczenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno – gospodarczy, Kampanie promocyjne w kraju i zagranicą, których celem jest promocja kultury regionu, w tym udział w wystawach i imprezach kulturalnych, Przygotowanie programów rozwoju i/ lub promocji lokalnych i regionalnych produktów kulturowych, w tym przede wszystkim wykonanie analiz.

39 Zrównoważony rozwój miast
Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast

40 Priorytet VI - Zrównoważony rozwój miast
Działania ALOKACJA (mln EUR) % ALOKACJI 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu 90,98 5,72 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 68 4,28

41 Priorytet VI - Zrównoważony rozwój miast
Działanie 6.1. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu Typy projektów (1): Budowa, przebudowa i remont istniejących obiektów użyteczności publicznej kształtujących metropolitalny wizerunek regionu, Tworzenie i przekształcanie reprezentacyjnych przestrzeni publicznych o wysokiej jakości rozwiązań urbanistyczno- architektonicznych, o znaczeniu ponadregionalnym, Budowa, przebudowa i remont obiektów infrastruktury okołoakademickiej,

42 Priorytet VI - Zrównoważony rozwój miast
Działanie 6.1. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu Typy projektów (2): Budowa, przebudowa i remont obiektów kultury, turystyki, sportu i rekreacji o znaczeniu ponadregionalnym, związanych z organizacją międzynarodowych spotkań, kongresów, targów, wystaw, imprez sportowych i artystycznych, Budowa i przebudowa strategicznych obiektów systemu transportu publicznego decydujących o międzynarodowych połączeniach regionu (z wyłączeniem środków transportu), Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej w szczególności na terenach poprzemysłowych.

43 Priorytet VI - Zrównoważony rozwój miast
Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Typy projektów (1): Przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych, łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniająca się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych, Przebudowa i remont obiektów powojskowych łącznie z adaptacją Przebudowa i remont obiektów oraz ich jednoczesna adaptacja

44 Priorytet VI - Zrównoważony rozwój miast
Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Typy projektów (2): Uzupełnienie istniejącej zabudowy, remont istniejących użytkowanych oraz niezagospodarowanych budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym), Kompleksowe przygotowanie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom, Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich w tym budowa nowych obiektów, Tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa.

45 Infrastruktura edukacyjna
Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna

46 Priorytet VIII - Infrastruktura edukacyjna
Działania ALOKACJA (mln EUR) % ALOKACJI 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego 44,49 2,8 8.2 Infrastruktura placówek oświaty 25 1,57 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego 10 0,63

47 Priorytet VIII - Infrastruktura edukacyjna
Działanie 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego Typy projektów (1): Budowa, przebudowa i remont istniejących obiektów dydaktycznych, w tym także laboratoriów dydaktycznych, pracowni komputerowych, bibliotek w szkołach wyższych, Budowa, przebudowa i remont obiektów sportowych w szkołach wyższych, Zagospodarowanie otoczenia obiektów w powiązaniu z projektami wymienionymi w pkt 1-2,

48 Priorytet VIII - Infrastruktura edukacyjna
Działanie 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego Typy projektów (2): Wyposażenie obiektów wymienionych w pkt 1-2 w urządzenia dydaktyczne, badawcze oraz inne pomoce naukowe, Tworzenie lub modernizacja zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w szkołach wyższych, w tym zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania, Usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w obiektach pkt 1-2 oraz ich otoczeniu.

49 Priorytet VIII - Infrastruktura edukacyjna
Działanie 8.2. Infrastruktura placówek oświaty Typy projektów (1): Budowa, przebudowa, remont i wyposażenie istniejących obiektów dydaktycznych (w szczególności budynków szkolnych, laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych), Budowa, przebudowa, remont i wyposażenie bibliotek przyszkolnych, Budowa lub przebudowa i wyposażenie przyszkolnych obiektów sportowych (wyposażenie tylko jako integralna część projektu),

50 Priorytet VIII - Infrastruktura edukacyjna
Działanie 8.2. Infrastruktura placówek oświaty Typy projektów (2): Budowa lub przebudowa i kompleksowe wyposażenie obiektów infrastruktury społeczno - edukacyjnej (w szczególności burs, internatów, stołówek), Tworzenie lub modernizacja zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oświatą, w tym zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania, Zagospodarowanie otoczenia obiektów wyłącznie w przypadku realizacji projektów wymienionych w pkt 1-4 realizowanych w ramach działania, Usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w obiektach pkt 1-4 oraz ich otoczeniu.

51 Priorytet VIII - Infrastruktura edukacyjna
Działanie 8.3. Infrastruktura kształcenia ustawicznego Typy projektów: Budowa, przebudowa, remont i kompleksowe wyposażenie obiektów dydaktycznych kształcenia ustawicznego, Usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w obiektach pkt 1, Wyposażenie placówek kształcenia ustawicznego w sprzęt i systemy informatyczne wspomagające zarządzanie nimi.

52 Priorytet IX Zdrowie i rekreacja

53 Priorytet IX - Zdrowie i rekreacja
Działania ALOKACJA (mln EUR) % ALOKACJI 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego 25 1,57 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego 12,59 0,79 9.3 Ratownictwo medyczne 11 0,69 9.4 Lokalna infrastruktura sportowa 15 0,94

54 Priorytet IX - Zdrowie i rekreacja
Działanie 9.1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego Typy projektów (1): Przebudowa i remont obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia celem poprawy jakości świadczonych usług (z wyłączeniem projektów polegających jedynie na wymianie nośników energii lub źródła ciepła), Przebudowa i remont obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia, celem dostosowania do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, Przebudowa, rozbudowa, remont i wyposażenie sal operacyjnych oraz bloków diagnostycznych,

55 Priorytet IX - Zdrowie i rekreacja
Działanie 9.1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego Typy projektów (2): Modernizacja sprzętu medycznego, zakup nowej aparatury medycznej oraz prace remontowe wynikające z konieczności dostosowania pomieszczeń dla użytkowania zakupionego sprzętu, Kompleksowe projekty informatyzacji szpitali, polegające na zakupie i wdrożeniu systemów poprawiających zarządzanie służbą zdrowia i jakość usług medycznych; wsparcie udzielane będzie w szczególności na inwestycje polegające na budowie sieci teleinformatycznych (także na potrzeby monitoringu wizyjnego) wraz z zakupem niezbędnego sprzętu teleinformatycznego i programowania oraz specjalistycznego oprogramowania medycznego.

56 Priorytet IX - Zdrowie i rekreacja
Działania 9.2. Infrastruktura lecznictwa otwartego Typy projektów (1): Przebudowa i remont obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia celem poprawy jakości świadczonych usług (z wyłączeniem projektów polegających jedynie na wymianie nośników energii lub źródła ciepła), Przebudowa i remont obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia, celem dostosowania do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, Przebudowa, rozbudowa, remont i wyposażenie sal zabiegowych,

57 Priorytet IX - Zdrowie i rekreacja
Działania 9.2. Infrastruktura lecznictwa otwartego Typy projektów (2): Modernizacja sprzętu medycznego oraz zakup nowej aparatury medycznej, Kompleksowe projekty informatyzacji ośrodków, polegające na zakupie i wdrożeniu systemów poprawiających zarządzanie służbą zdrowia i jakość usług medycznych; wsparcie udzielane będzie w szczególności na inwestycje polegające na budowie sieci teleinformatycznych (także na potrzeby monitoringu wizyjnego) wraz z zakupem niezbędnego sprzętu teleinformatycznego i programowania oraz specjalistycznego oprogramowania medycznego.

58 Priorytet IX - Zdrowie i rekreacja
Działanie 9.3. Ratownictwo medyczne Typy projektów: Remonty istniejących Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych(SOR) i innych jednostek organizacyjnych szpitala wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb ratownictwa medycznego, Zakup ambulansów ratownictwa medycznego.

59 Priorytet IX - Zdrowie i rekreacja
Działanie 9.4. Lokalna infrastruktura sportowa Typy projektów: Budowa i remont otwartych obiektów sportowych niepowiązanych z infrastrukturą szkolną (boiska, korty, ścieżki zdrowia oraz inne obiekty dla potrzeb aktywnego trybu życia) oraz zakup niezbędnego wyposażenia powiązanego z projektem, Budowa i remont zamkniętych obiektów sportowych niepowiązanych z infrastrukturą szkolną (baseny, hale sportowe) oraz zakup niezbędnego wyposażenia powiązanego z projektem.

60 Planowane zadania Wydarzenie Termin Konsultacje programu z KE i MRR
kwiecień – sierpień 2006 Ewaluacja ex – ante i prognoza oddziaływania na środowisko maj – sierpień 2006 Negocjacje z KE Wrzesień 2006

61 Rekomendacje Wizyta na stronie www i rejestracja na liście wysyłkowej,
Zgłoszenie projektów do bazy PARTNER II, Udział w konsultacjach społecznych, Stały kontakt z Wydziałem Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich.

62 Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich
Dziękuję za uwagę Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich 40 – 037 Katowice, ul. Ligonia 46 tel


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 jako uzupełnienie działań podejmowanych w regionie na rzecz rozwoju zasobów ludzkich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google