Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.rpo.silesia-region.pl Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Zespół Zadaniowy Katowice, 30 listopada.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.rpo.silesia-region.pl Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Zespół Zadaniowy Katowice, 30 listopada."— Zapis prezentacji:

1 www.rpo.silesia-region.pl Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Zespół Zadaniowy Katowice, 30 listopada 2005 roku

2 www.rpo.silesia-region.pl Co zostało zrobione? (1) Badanie ankietowe, warsztaty strategiczne, Wstępny projekt RPO, Subregionalne spotkania konsultacyjne

3 www.rpo.silesia-region.pl Co zostało zrobione? (2) Ochrona środowiska i przestrzeń Infrastruktura Zasoby ludzkie Gospodarka i innowacje Pomoc techniczna Ochrona środowiska i przestrzeń Infrastruktura transportowa Infrastruktura społeczna Gospodarka i innowacje Zasoby ludzkie Pomoc techniczna

4 www.rpo.silesia-region.pl Podział zadań Wydział Edukacji i Nauki3.1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej Wydział Komunikacji i Transportu 2.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej 2.2. Transport publiczny Wydział Kultury4.2. Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej regionu Wydział Ochrony Środowiska1.2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska Wydział Polityki Gospodarczej 1.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 4.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu 4.3. Wspieranie inwestycji w mikro, MSP 4.5. Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wydział Polityki Gospodarczej 1.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 4.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu 4.3. Wspieranie inwestycji w mikro, MSP 4.5. Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wydział Promocji Regionu, Turystyki i Sportu 3.3. Lokalna infrastruktura sportowa 4.2. Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej regionu Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej3.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury ochrony zdrowia Wydział Strategii i Zagospodarowania Przestrzennego. 1.3. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu 4.4. Transfer technologii i innowacji – regionalny system innowacji

5 www.rpo.silesia-region.pl Pytania ogólne dot. wszystkich działań Czy są wszystkie typy projektów? Beneficjenci, za dużo za mało? Czy w danym działaniu / typie projektu potrzebny cross-financing?

6 www.rpo.silesia-region.pl Nazwa: Ochrona środowiska i przestrzeń, czy Środowisko i przestrzeń Priorytet I Ochrona środowiska i przestrzeń

7 www.rpo.silesia-region.pl Typ projektów Rekultywacja i przywracanie wartości przyrodniczych 1.2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska

8 www.rpo.silesia-region.pl Typy projektów renowacja obiektów o charakterze prestiżowym, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, regeneracja, rehabilitacja i tworzenie reprezentacyjnych przestrzeni publicznych, tworzenie i regeneracja infrastruktury okołoakademickiej (kampusy, centra kulturalne), wyznaczanie i wszechstronne uzbrajanie pól wzrostu gospodarczego (stref aktywności ekonomicznej) 1.3. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu (1)

9 www.rpo.silesia-region.pl Jak zdefiniować aglomeracje? Obiekt prestiżowy – delimitacja Jakie funkcje metropolitalne rozwinąć? 1.3. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu (2)

10 www.rpo.silesia-region.pl Realizacja w ramach 1.2. Typy projektów Stworzenie systemu dydaktycznych ścieżek przyrodniczych i kulturowych o zasięgu regionalnym Ochrona, zagospodarowanie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym. Modernizacja i rozbudowa ośrodków edukacji ekologicznej 1.4. Rozwój obszarów chronionych

11 www.rpo.silesia-region.pl 2.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej Rozdzielenie projektów dotyczących budowy, przebudowy, rozbudowy i modernizacji dróg powiatowych między poddziałania, Definicja regionalnej sieci transportowej

12 www.rpo.silesia-region.pl 2.2. Transport publiczny Czy będzie dopuszczone finansowanie zakupu i remontu taboru? Czy włączyć typy projektów związane z szybką koleją regionalną?

13 www.rpo.silesia-region.pl Czy dobrze została zdefiniowana nazwa działania? Czy infrastruktura otoczenia biznesu to termin precyzyjny? Czy dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych i pożyczkowych powinno się tutaj znaleźć? 4.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego

14 www.rpo.silesia-region.pl Czy jest możliwe utworzenie sieci współpracy, spójnego systemu promocji i bazy danych o charakterze regionalnym? Czy będzie zainteresowanie dofinansowaniem misji gospdarczych? Czy beneficjenci zostali precyzyjnie zdefiniowani? 4.1.2. Promocja gospodarcza 4.2.2. Promocja kulturalna i turystyczna

15 www.rpo.silesia-region.pl Czy infrastruktura aktywnych form turystyki to termin precyzyjny? Czy beneficjenci są właściwi? 4.2.1. Infrastruktura rozwoju turystyki i kultury

16 www.rpo.silesia-region.pl Czy właściwy jest podział działania na poddziałania? 4.3. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach i MSP

17 www.rpo.silesia-region.pl Czy istnieje u nas regionalny system innowacji? W jaki sposób go wdrażać i wspierać? Kto jest uczestnikiem tego systemu? 4.4. Transfer technologii i innowacji – regionalny system innowacji

18 www.rpo.silesia-region.pl 4.5. Rozwój społeczeństwa informacyjnego Czy społeczeństwo informacyjne to tylko infrastruktura szeropasmowego internetu, publiczne punkty dostępu do internetu i usługi on - line? Czy stać nas na oryginalność?

19 www.rpo.silesia-region.pl Nowa struktura dokumentu Wstęp Diagnoza społeczno - gospodarcza Województwa Spójność RPO z dokumentami strategicznymi Priorytety i działania Tabele finansowe System wdrażania Analiza Strategia Priorytety System wdrażania Tabele finansowe

20 www.rpo.silesia-region.pl Projekt SYSTEMU WDRAŻANIA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Zespół Zadaniowy Katowice, 30 listopada 2005 roku

21 www.rpo.silesia-region.pl Założenia przyjęte dla systemu wdrażania 1.Instytucją zarządzającą RPO jest Zarząd Województwa 2.Brak rządowej administracji wojewódzkiej w systemie 3.System wdrażania system realizacji projektów własnych 4.Maksymalne wykorzystanie doświadczeń i zasobów ZPORR 5.System wdrażania system realizacji wszystkich programów 6.RPO jako program jdnofunduszowy 7.Środki finansowe RPO (budżet Województwa lub poza budżetem – do rozstrzygnięcia) 8.Szacunki zatrudnienia na podstawie doświadczeń ZPORR

22 www.rpo.silesia-region.pl Warianty systemu wdrażania RPO WP 1.Marszałkowski status quo głębokie zmiany 2.Nowa jednostka budżetowa 1.programowanie 2.generowanie, przyjmowanie, ocena i udział w wyborze projektów 3.podpisywanie umów 4.motnitoring i raportowanie, 5.kontrola 6.weryfikacja wniosków o płatność 7.certyfikacja wydatków programowych 8.przekazywanie środków beneficjentom 9.informacja, promocja 10.obsługa pomocy technicznej Brano pod uwagę następujące, podstawowe funkcje systemu

23 www.rpo.silesia-region.pl WadyZalety silne rozbudowanie jednego wydziału zagrożenie zbytniej autonomizacji wydziału dublowanie funkcji finansowych, prawnych i organizacyjnych w ramach urzędu duży poziom skomplikowania nie ma potrzeb dużych zmian organizacyjnych lepsza koordynacja Wariant Marszałkowski (status quo)

24 www.rpo.silesia-region.pl WadyZalety macierzowa struktura organizacyjna potencjalne problemy w relacjach z departamentami merytorycznymi utrudniona koordynacja i zanik przejrzystości procedur zaangażowanie całego urzędu w proces wdrażania polityki regionalnej wzrost współpracy wydziałów merytorycznych przy kreowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju województwa Wariant Marszałkowski (głębokie zmiany)

25 www.rpo.silesia-region.pl WadyZalety groźba nadmiernej autonomizacji jednostki możliwość stosunkowo wysokich kosztów administracyjnych trudność w pozyskaniu odpowiednich zasobów ludzkich konieczność przeprowadzenia znaczących zmian instytucjonalnych na poziomie samorządu województwa groźba utraty sterowności ze względu na bardzo duże oczekiwane zatrudnienie możliwość pełnej koordynacji wdrażania RPO WŚ szansa na stworzenie spójnego systemu informacyjnego i promocyjnego możliwość swobodniejszego kształtowania systemu motywacyjnego dla pracowników prostsze procedury / szybciej podejmowane decyzje łatwiejsze korzystanie z pomocy technicznej koncentracja odpowiedzialności Wariant Nowa jednostka budżetowa

26 www.rpo.silesia-region.pl Szacunki wzrostu zatrudnienia (1) ProgramFunkcja systemuLiczba pracowników ZPORR Programowanie10 Wdrażanie7 Finanse4 Wybór projektów8 RPO Programowanie10 Wybór projektów30 Podpisywanie umów10 Monitoring i raportowanie10 Kontrola10 Weryfikacja wniosków o płatność20 Certyfikacja wydatków20 Przekazywanie środków10 Informacja i promocja, pomoc techniczna10

27 www.rpo.silesia-region.pl Szacunki wzrostu zatrudnienia (2) ProgramLiczba pracowników ZPORR48 RPO130 Wzrost zatrudnienia + 82

28 www.rpo.silesia-region.pl Rekomendacje 1.Należy pogłębić analizę dla dwóch wariantów: Nowa jednostka budżetowa UMWŚ 2.Należy poważnie rozważyć możliwość tworzenia wariantu pośredniego pomiędzy wyżej wymienionymi


Pobierz ppt "Www.rpo.silesia-region.pl Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Zespół Zadaniowy Katowice, 30 listopada."

Podobne prezentacje


Reklamy Google