Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO"— Zapis prezentacji:

1 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 4.1 (schemat A i B) i działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego dla naboru ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu r.

2 Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach poszczególnych konkursów
dla działania 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi - od dnia ogłoszenia do dnia 28 maja 2008 r. dla działania 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska (schemat A i schemat B) - od dnia ogłoszenia do dnia 30 maja 2008 r.

3 Inne ważne terminy Termin realizacji projektu
Realizacja projektu powinna rozpocząć się nie później niż 6 m-cy od daty podpisania umowy o dofinansowanie. Zakończenie realizacji projektu (złożenie wniosku o płatność końcową) powinno nastąpić do 30 czerwca 2010 r. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu - IV kw r.  

4 Inne wymogi Ilość składanych wniosków
w działaniu 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska schemat A – Infrastruktura oczyszczania ścieków –jeden wniosek oraz schemat B – Zaopatrzenie w wodę – jeden wniosek. w działaniu 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi nie obowiązuje – brak ograniczeń

5 Miejsce składania wniosków
Osobiście lub przez posłańca w siedzibie Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, ul. Jana III Sobieskiego 17 w Rzeszowie, w godzinach od 8.00 do 15.00 Pocztą kurierską lub listem poleconym na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, ul. Grunwaldzka 15, Rzeszów.

6 Sposób składania wniosków
Wniosek o dofinansowanie projektu (formularz wniosku wraz z załącznikami): w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia) wypełniony formularz wniosku w formie elektronicznej (na płycie CD/DVD).

7 Sposób składania wniosków
Wniosek wraz załącznikami powinien być dostarczony w zaklejonej kopercie (lub w innym zamkniętym opakowaniu) Na opakowaniu wniosku należy zamieścić następujące dane: nazwę i adres wnioskodawcy, adres odbiorcy: Urząd Marszałkowski Województwa PodkarpackiegoDepartament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, napis: "Nabór wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ", nazwę osi priorytetowej, nr działania i schematu do którego składany jest wniosek. dodatkowe szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się w Regulaminie konkursu.

8 Regulamin konkursu Określa warunki uczestnictwa w konkursie, zasady naboru wniosków o dofinansowanie projektów, zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie, sposób oceny wniosków i wyboru projektów do dofinansowania oraz sposób informowania o wynikach konkursu. Regulamin konkursu jest wspólny dla wszystkich ogłoszonych naborów w dniu r. tj.: działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna (schemat B – drogi powiatowe, schemat C – drogi gminne) działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska (schemat A – infrastruktura oczyszczania ścieków, schemat B – zaopatrzenie w wodę) działanie 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi

9 Regulamin konkursu Sposób sporządzenia wniosku,
Zasady składania wniosków Sposób oceny wniosków i wyboru projektów do dofinansowania: Ocena formalna , Ocena merytoryczna, Ocena strategiczna 4. Umowa/porozumienie o dofinansowanie projektu 5. Wybór projektów z listy rezerwowej 6. Ogłoszenie wyników konkursu, 7. Pozostałe istotne informacje Informacja na temat pomocy publicznej Ogólne zasady promocji projektów

10 Wniosek o dofinansowanie
- Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z: Szczegółowym opisem priorytetów RPO na lata – do pobrania ze strony Regulaminem konkursu i załącznikami do regulaminu w aplikacji EXCEL - do pobrania ze strony Wersja papierowa musi być zgodna z wersją elektroniczną

11 Układ wniosku o dofinansowanie
Część A – identyfikacja projektu i wnioskodawcy Część B – charakterystyka projektu Część C - efekty realizacji projektu Część D – część finansowa projektu Część E - załączniki do wniosku. Część F – oświadczenia wnioskodawcy

12 Wskaźniki produktu i rezultatu
Wskaźniki – kluczowe Wskaźniki kluczowe produktu ( np. P Wsk. kluczowy - Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej ) Wskaźniki kluczowe rezultatu (R Wsk. kluczowy - Liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej ) Wskaźniki regionalne Wskaźniki regionalne produktu ( np. RP Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach wiejskich ) Wskaźniki regionalne rezultatu ( np. RR Liczba osób korzystających z podłączenia do zmodernizowanej w wyniku realizacji projektu sieci kanalizacji sanitarnej Ważne ! Pierwsze wybieramy z listy rozwijalnej we wnioski wskaźniki kluczowe a następnie uzupełniamy o wskaźniki regionalne

13 Załączniki do wniosku 1. Studium wykonalności.
2. Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) – zgodnie z Wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych 3. Raport oddziaływania na środowisko (jeżeli dotyczy). 4. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji lub oświadczenie wnioskodawcy o braku konieczności sporządzania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzasadnieniem i powołaniem na podstawę prawną. 6. Pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy lub Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego:  (Kopia decyzji o warunkach zabudowy lub Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, lub Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

14 Załączniki do wniosku c.d.
7. Wyciąg z dokumentacji technicznej (kopia strony tytułowej oraz opis techniczny) lub Program funkcjonalno użytkowy (dla projektów typu „zaprojektuj i wybuduj”). 8. Specyfikacja dostaw/usług (jeżeli dotyczy). 9. Mapy/szkice lokalizujące projekt w najbliższym otoczeniu. 10. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane/cele projektu. 11. Oświadczenie wnioskodawcy oraz dokumenty poświadczające zabezpieczenie środków finansowych na realizację inwestycji. 12. Umowa określająca rolę w realizacji projektu oraz wzajemne zobowiązania stron w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie. 13. Dokumenty potwierdzające otrzymanie pomocy publicznej. 14. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej. 15. Oświadczenie o braku współfinansowania (finansowania) projektu z innych wspólnotowych UE oraz krajowych środków publicznych. 16. Inne niezbędne dokumenty wymagane prawem polskim lub charakterem projektu. W dodatkowej osobnej tabeli należy wyszczególnić dołączone dokumenty.

15 Inne niezbędne dokumenty (załączniki)
W przypadku projektów dot. infrastruktury kanalizacyjnej (Działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska schemat A) oświadczenie o posiadaniu/nie posiadaniu statusu podatnika podatku VAT, oświadczenie dot. tego, czy nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu będą/nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, oświadczenie o wpływie projektu na rozwój gospodarczy, kopia rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji, na obszarze której projekt będzie realizowany.

16 Inne niezbędne dokumenty (załączniki) cd
W przypadku projektów dot. infrastruktury dostarczania i uzdatniania wody (Działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska schemat B) oświadczenie o posiadaniu/nie posiadaniu statusu podatnika podatku VAT, z realizacją projektu będą/nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, oświadczenie o wpływie projektu na rozwój gospodarczy, oświadczenie o prowadzeniu właściwej i zgodnej z prawem gospodarki dot. unieszkodliwiania ścieków na obszarze realizacji projektu.

17 Zabezpieczenia wkładu własnego
Należy dołączyć następujące załączniki: Oświadczenie o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację inwestycji, zawierające: tytuł projektu, nazwę wnioskodawcy oraz kwoty środków finansowych przeznaczonych na wkład własny w poszczególnych latach realizacji projektu Dokument/dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada wkład własny w wysokości zgodnej z montażem finansowym projektu.

18 Formy zabezpieczenia wkładu własnego przez JST
Realizacja projektu jeden rok - uchwała budżetowa Realizacja projektu dłużej niż rok - uchwała budżetowa na dany rok wraz z limitami wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej, dopuszcza się inną formę zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji w postaci uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wskazane zadanie w kwocie zabezpieczającej wkład własny. Minimalna kwota środków własnych jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek im podległych to 5 % kosztów całkowitych projektu (sfinansowana ze środków własnych lub nie podlegających umorzeniu pożyczek).

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google