Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym"— Zapis prezentacji:

1 Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym

2 Błędy w ofercie 1. Strona tytułowa
brak pieczęci „firmowej” organizacji pozarządowej niezgodność danych na pieczęci z danymi w części I. punkty od 1 do 7 (dane na temat organizacji pozarządowej), np.: nazwa organizacji, NIP, KRS, Regon, adres, oraz z punktem 8 (numer rachunku) niezgodność nazwy zadania z ogłoszeniem konkursowym okres realizacji zadania niezgodny z ogłoszeniem konkursowym (jeśli został podany) w ofertach wieloletnich bark jest również wyróżnienia okresu realizacji na dany rok brak określenia formy realizacji zadania (odpowiednie wykreślenie powierzenie bądź wsparcie) wpisana kwota w rubryce nie jest kwotą dofinansowania(często wpisywany jest całkowity koszt realizacji zadania) w ofertach wieloletnich brak również wyróżnienia kwoty dofinansowania na dany rok

3 Błędy w ofercie 2. Część I – Dane na temat organizacji pozarządowej
w punkcie 1 nazwa organizacji nie zgodna z tą podaną w odpisie KRS w punkcie 2 wpisana zła forma prawna brak wpisania formy prawnej organizacji w punktach od 3 do 6 błędy w numerach i datach (zalecana szczególna uwaga, łatwo o pomyłkę) w punkcie 7 brak wypełnień w rubrykach (puste miejsca wypełnić wykreśleniem bądź wpisaniem słowa „brak”) w rubryce „ulica” brak numeru prawidłowo wypełnić należy GMINA WROCŁAW, POWIAT WROCŁAW WOJEWÓDZTWO DOLNY ŚLĄSK, MIEJSCOWOŚĆ WROCŁAW w punkcie 8 błędy z liczbami w numerze rachunku (zalecana szczególna uwaga)

4 Błędy w ofercie w punkcie 9 wyróżnione osoby nie podpisują oferty
brak pełnomocnictw dla osób nie wpisanych w odpisie KRS a podpisują ofertę brak wpisanych stanowisk osób wyróżnionych do podpisywania osób w punkcie 10 należy wpisać dokładną nazwę i adres miejsca wykonania zadania jeżeli jest inny niż punkcie 7, jeśli jest ten sam wystarczy wpisać w każdą rubrykę j.w. (jak wyżej) niezgodne z częścią II punkt 2 (miejsce wykonania zadania) punkt 12 należy wypełniać zgodnie ze statutem (maksymalnie 1/2 strony A4) puste miejsca wypełnić wykreśleniem bądź wpisaniem słowa „brak” punkt 13 wypełnić zgodnie z wpisem z rejestru przedsiębiorców (puste miejsca wypełnić zwrotem „nie prowadzimy” bądź „nie dotyczy”)

5 Błędy w ofercie 3. Część II- Opis zadania punkt 1
niezgodna nazwa z ogłoszeniem konkursowym nie zgodna nazwa zadania ze stroną tytułową punkt 2 niezgodny adres z częścią I. punkt 10 (jednostka bezpośrednio wykonująca zadanie) punkt 4 (szczegółowy opis zadania) merytorycznie nie zgodny z kosztorysem zbyt szczegółowy opis zadania nie czytelny opis, nielogiczne zdania, wykluczające się pozycje brak podanej ilości adresatów, powtórzenia tekstu punkt 5 (harmonogram) daty nie zgodne ze stroną tytułową, brak wskazania daty rozpoczęcia i zakończenia zadania data musi zwierać dzień, miesiąc, rok (wymóg Kodeksu Postępowania Administracyjnego) w ofercie wieloletniej w składanej ofercie pierwotnej należy zawrzeć cały okres realizacji zadania, natomiast w aktualizowanych ofertach na następne lata już tylko na dany rok realizacji

6 Błędy w ofercie 4. Część III- kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania w ofercie wieloletniej: w składanej ofercie pierwotnej trzeba podać szczegółową kalkulacje na pierwszy rok realizacji zadania, kalkulacje na cały okres realizacji zadania i kwoty dofinansowania na następne lata (lub rok). Natomiast w aktualizowanych ofertach na następne lata wystarczy już tylko kalkulacja na dany rok i kwoty dofinansowania na następne lata. nie zgodność kwoty kosztu całkowitego z punktu 1 z kwotą podaną w podsumowaniu kolumny „koszt całkowity” w kalkulacji w punkcie 2 kwota z kolumny „z tego wnioskowanej dotacji” (punkt 2) niezgodna z kwotą podaną na stronie tytułowej brak wpisania cyfry „0”w wolne miejsca, które wymagają podania wartości liczbowych kalkulacja jest integralną częścią oferty nie może być składana jako załącznik pamiętać należy, że jeden błąd w kalkulacji powoduje, że cała kalkulacja jest nieprawidłowa, dlatego zalecana jest szczególna uwaga przy obliczeniach i wpisywaniu kwot w odpowiednie rubryki

7 Błędy w ofercie 5. Część IV- Przewidywane źródła finansowania zadania
w punkcie 1 (źródła finansowania) kwoty niezgodne z tymi podanymi w kalkulacji w części III punkt 2 (kosztorys ze względu na rodzaj kosztów) źle podany udział procentowy „finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów” jak i „wnioskowanej kwoty dotacji” brak podania kwoty wysokości wpłat i opłat od adresatów zadania pamiętać należy, że w ofertach wieloletnich w składanej ofercie pierwotnej należy podać źródła finansowania pierwszego roku i jak sumę źródeł finansowania na lata następne( lub rok) w punkcie 2 (informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych) brak kwoty brak opisu źródła jej pochodzenia, w punkcie 3( rzeczowy oraz osobowy wkład własny) brak wyceny wkładu rzeczowego wpisywanie doświadczenia (należy wpisywać do opisu zadania)

8 Błędy w ofercie 6. Część V- Inne wybrane informację dotyczące zadania
w punkcie 1 (partnerzy biorący udział w realizacji zadania) brak obligatoryjnego listy intencyjnego o woli przyszłej współpracy w punkcie 2 brak imiennego wymienienia osób pracujących przy realizacji zdania brak podania kwalifikacji osób pracujących przy realizacji zdania w punkcie 3 (dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju) brak podania: nazwy zadania terminu realizacji kosztu całkowitego zadania jak i wyróżnionej kwoty dofinansowania krótkiego opisu wykonywanego zadania w punkcie 4 ( informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców) brak opisania jaka część będzie zlecona podwykonawcom

9 Błędy w ofercie 7. Oświadczenie
w punkcie 1 brak określenia charakteru prawnego organizacji (odpowiednie wykreślenie) w punkcie 2 brak określenia czy organizacja przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania (odpowiednie wykreślenie) w punkcie 3 niezgodna data zakończenia zadania ze stroną tytułową i harmonogramem (część II punkt 5) pamiętać należy, że podana ma być tylko data zakończenia realizacji zadania (dzień, miesiąc, rok)

10 Błędy w ofercie 8. Podpisy brak pieczęci firmowej organizacji
brak pieczęci imiennej (jeśli taką posiada) nieczytelne podpisy podpisy osób nieuprawnionych 9. Załączniki i referencje źle wpisane załączniki i referencje brak wymaganych załączników i referencji nie usunięty punkt 3 mimo, że nie jest dołączany

11

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google