Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego"— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
na lata UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Praktyczne informacje na temat wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach działania 9.3 RPO WP Formularz wniosku Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, tel. (058) ; fax: (058)

2 Wprowadzenie Wniosek o dofinansowanie projektu w działaniu 9.3 RPO WP wypełnić należy przy pomocy programu komputerowego Generator Wniosków RPO WP, który dostępny jest na stronie Po wejściu na stronę…

3 …kliknąć należy na zakładkę
„RPO 9.3”, następnie zaś…

4 …na zakładkę „Dokumenty
związane z działaniem” po czym … …pobrać Generator z poniższego pola

5 Poruszanie się po Generatorze (1)
Informacja na temat sposobu wypełnienia danego punktu wniosku aplikacyjnego Przyciski akcji

6 Poruszanie się po Generatorze (2)
Nowy wniosek Otwórz wniosek istniejący Zapisz Zapisz jako xml Zapisz jako pdf Suma kontrolna Uwaga!!! Nawet wstawienie dodatkowej spacji czy przecinka we wniosku zmienia sumę kontrolną Walidacja; czerwony krzyżyk oznacza, że nie wszystkie pola wypełnione są poprawnie, po wypełnieniu wszystkich pól poprawnie czerwony krzyżyk zamienia się w

7 A. Informacje ogólne o projekcie (1)

8 A. Informacje ogólne o projekcie (2)
Tytuł projektu powinien zawierać przedmiot, lokalizację i etap, fazę zadania (jeżeli realizowany projekt jest częścią większej inwestycji). Streszczenie projektu powinno stanowić krótki opis projektu zawierający wskazanie przedmiotu oraz celów Projektu.

9 B. Informacje o beneficjencie

10 Punkt C1 Tło i uzasadnienie – opis
stanu istniejącego i uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (1)

11 Punkt C1 Tło i uzasadnienie – opis
stanu istniejącego i uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (2)

12 Punkt C2 Opis przedmiotu projektu i uzasadnienie przyjętego
rozwiązania technicznego (1)

13 główne etapy, spójność z punktem D3
Punkt C2 Opis przedmiotu projektu i uzasadnienie przyjętego rozwiązania technicznego (2) dane liczbowe lokalizacja Zakres projektu główne etapy, spójność z punktem D3

14 -gospodarcze projektu (1)
Punkt C.3 Cele społeczno -gospodarcze projektu (1)

15 -gospodarcze projektu (2)
Punkt C.3 Cele społeczno -gospodarcze projektu (2)

16 Punkt C.4 Zgodność projektu
z celami RPO WP

17 Punkt C.5. Wkład w realizację Strategii
Rozwoju Województwa Pomorskiego i jego uzasadnienie

18 Punkt C.6. Zgodność projektu z zapisami dokumentów strategicznych oraz dokumentów warunkujących jego realizację NIE NALEŻY OPISYWAĆ DOKUMENTÓW, ale uzasadnić w jaki sposób realizacja projektu przyczynia się do realizacji zapisów wymienionych dokumentów.

19 Punkt D.2. Wskaźniki realizacji celów projektu

20 Punkt D.2. Wskaźniki realizacji celów projektu
Przyciski pozwalające dodać i usuwać wskaźniki Punkt D.2. Wskaźniki realizacji celów projektu Należy podać właściwe źródło weryfikacji danych, najbardziej odpowiadające danemu wskaźnikowi Wybrane w tym punkcie wskaźniki powinny być dokładnie opisane w punkcie C.3. wniosku. W punkcie C.3. należy też zamieścić uzasadnienie dla założonych wartości wskaźników. Wartości powinny zostać tak określone, aby ich osiągnięcie było realne.

21 Punkt D.3. Szczegółowy harmonogram realizacji projektu
Harmonogram powinien podawać terminy rozpoczęcia i ukończenia najważniejszych (faz) etapów realizacji Projektu w ujęciu kwartalnym. W kolumnie dotyczącej etapów realizacji Projektu powinno się podawać poszczególne etapy prac inwestycyjnych (robót budowlanych, dostaw lub usług)

22 Punkt E.1. Podmioty uczestniczące w finansowaniu i realizacji projektu
Należy przedstawić innych niż beneficjent uczestników procesu realizacji Projektu: podmioty, z którymi została zawarta umowa partnerska w rozumieniu definicji partnerstwa ujętej w Przewodniku Beneficjenta RPO WP , podmioty, które w rozumieniu zapisów Przewodnika Beneficjenta RPO WP nie spełniają warunków definicji partnerstwa. Należy podać nazwę podmiotów, wskazać role, jakie pełnią w Projekcie: (np. współfinansujący, zarządzający po zakończeniu, inwestor) oraz przedstawić wysokość wkładu własnego wraz z oczekiwaną wysokością dotacji z EFRR (jeżeli podmiot partycypuje finansowo w projekcie) w latach realizacji Projektu (zgodnie z punktem F.7.)

23 Punkt E.2. Komplementarność z innymi projektami
w tym realizowanymi bądź zrealizowanymi w ramach Podstaw Wsparcia Wspólnoty oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia UWAGA ! Nie należy wymieniać projektów planowanych i nie wybranych do realizacji Źródło finansowania Tytuł projektu Okres realizacji Opis powiązania projektów Wartość inwestycji

24 Punkt E.3. Trwałość celów i sposób zarządzania projektem

25 Punkt E.4. Zgodność projektu z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych
Punkt ten powinien być spójny z informacjami w punkcie F.6. Planowane wydatki w ramach Projektu oraz punktem D.3.2. Najważniejsze etapy rzeczowej realizacji projektu

26 Punkt E.5. Zgodność projektu z polityką zrównoważonego rozwoju (ochrony środowiska), w tym wpływ na obszary NATURA 2000 Informacje w tym punkcie powinny być spójne z informacjami z Załącznika nr 2 Dokumenty dotyczące postępowania OOŚ i Załącznika nr 3 Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000

27 Punkt E.6. Zgodność Projektu z polityką równości mężczyzn i kobiet
oraz niedyskryminacji

28 Punkt E.7. Sposoby promocji projektu

29 Punkt F. 1. Wykaz kategorii wydatków wg załącznika II Rozp
Punkt F.1. Wykaz kategorii wydatków wg załącznika II Rozp. Komisji WE nr 1828/2006 Należy wybrać kategorię najlepiej odpowiadającą specyfice projektu

30 Punkt F.2. Określenie poziomu dotacji UE przy zastosowaniu metody luki w finansowaniu
Z uwagi na niską maksymalną wartość projektów w działaniu 9.3 RPO WP (maksymalna dopuszczalna wartość projektu wynosi PLN), dla projektów w tym działaniu nie wylicza się luki w finansowaniu.

31 Punkt F.3. Pomoc publiczna
Projekty w działaniu 9.3 nie podlegają pomocy publicznej

32 Punkt F.4. Instrument elastyczności
UWAGA!!! Spójność z punktem F.6. Zakres stosowania instrumentu elastyczności w poszczególnych działaniach/poddziałaniach określony został w Uszczegółowieniu RPO WP oraz Wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

33 Punkt F.6. Planowane wydatki w ramach Projektu wg podstawowych
Punkt F.5. Kwalifikowalność podatku VAT Punkt F.6. Planowane wydatki w ramach Projektu wg podstawowych kategorii kosztowych

34 Punkt F.7. Źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych Projektu
Uwaga !!!! Poziom dofinansowania w poszczególnych latach musi być identyczny Wkład finansowy organizacji pozarządowych biorących udział w projekcie należy wykazać w polu „inne” W przypadku rzeczowego wkładu własnego beneficjenta (np. koszt robocizny) należy go odpowiednio oszacować, udokumentować i wykazać w polu „Inne” z dopiskiem „wkład rzeczowy” (pole „Inne” jest polem edytowalnym)

35 Punkt G.1. Lista załączników i oświadczenie beneficjenta (1)

36 Punkt G.1. Lista załączników i oświadczenie beneficjenta (2)

37 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
na lata Dziękuję za uwagę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, tel. (058) ; fax: (058)


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google