Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Indywidualne plany rozwoju edukacji uczniów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Indywidualne plany rozwoju edukacji uczniów."— Zapis prezentacji:

1 Indywidualne plany rozwoju edukacji uczniów.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Indywidualne plany rozwoju edukacji uczniów. Kluczowe kompetencje w pracy z uczniem zdolnym.

2 Kompetencje kluczowe - definicja
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kompetencje kluczowe - definicja Kompetencje definiowane są jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te kompetencje, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia.

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej, zalecają państwom członkowskim UE, aby podjęły działania mające na celu rozwijanie kompetencji kluczowych, które odgrywają istotne znaczenie w procesie uczenia się przez całe życie.

4 Zalecają w szczególności:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zalecają w szczególności: rozwijanie oferty kompetencji kluczowych dla wszystkich w ramach ich strategii uczenia się przez całe życie, w tym strategii osiągnięcia powszechnej alfabetyzacji, a także wykorzystanie dokumentu „Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie – Europejskie ramy odniesienia”.

5 Zalecają w celu zapewnienia, by:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zalecają w celu zapewnienia, by: Kształcenie i szkolenie oferowały wszystkim młodym ludziom środki w celu rozwijania kompetencji kluczowych na poziomie dającym im odpowiednie przygotowanie do dorosłego życia oraz stanowiącym podstawę dla dalszej nauki i życia zawodowego.

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ponadto by: dostępna była właściwa oferta dla tych młodych ludzi, którzy z powodu trudności edukacyjnych wynikających z okoliczności osobistych, społecznych, kulturowych lub ekonomicznych potrzebują szczególnego wsparcia dla realizacji swojego potencjału edukacyjnego; osoby dorosłe miały możliwość rozwijania i aktualizowania kompetencji kluczowych przez całe życie, a także szczególnie skoncentrowano się na grupach określonych jako priorytetowe w kontekście krajowym, regionalnym lub lokalnym, takich jak osoby, które muszą uaktualniać posiadane umiejętności;

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ponadto by: istniała odpowiednia infrastruktura dla kontynuowania edukacji i szkoleń przez osoby dorosłe, co obejmuje dostępność nauczycieli i osób szkolących, istnienie procedur zatwierdzania i oceny, Śródków mających na celu zapewnienie równego dostępu zarówno do uczenia się przez całe życie, jak i do rynku pracy oraz wsparcia dla osób uczących się, w sposób uwzględniający różnorodne potrzeby i kompetencje osób dorosłych;

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ponadto by: skierowana do osób dorosłych oferta edukacyjna i szkoleniowa przeznaczona dla poszczególnych obywateli była spójna poprzez ścisłe powiązanie z polityką zatrudnienia i polityką społeczną, polityką kulturową, polityką innowacji oraz innymi politykami dotyczącymi młodzieży, a także poprzez współpracę z partnerami społecznymi i innymi zaangażowanymi stronami.

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zdefiniowano 8 kompetencji kluczowych, które są potrzebne każdemu człowiekowi do samorealizacji i rozwoju osobistego, do bycia aktywnym obywatelem oraz do pełnej integracji społecznej i zatrudnienia. Są nimi: porozumiewanie się w języku ojczystym; porozumiewanie się w językach obcych; kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; kompetencje informatyczne; umiejętność uczenia się; kompetencje społeczne i obywatelskie; inicjatywność i przedsiębiorczość; świadomość i ekspresja kulturalna.

10 Porozumiewanie się w języku ojczystym
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Porozumiewanie się w języku ojczystym Porozumiewanie się w języku ojczystym to zdolność wyrażania, interpretowania pojęć, myśli, uczuć faktów i opinii w mowie i piśmie oraz językowych interakcji w odpowiedniej i kreatywnej formie w pełnym zakresie kontekstów społecznych i kulturowych – w edukacji i szkoleniu, pracy, domu i czasie wolnym.

11 Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją. Kompetencja komunikacyjna związana jest z opanowaniem języka ojczystego, umożliwia interpretację świata i relację z innymi ludźmi. Porozumiewanie w języku ojczystym wymaga od osoby znajomości słownictwa , gramatyki funkcjonalnej i funkcji języka. Kompetencja ta obejmuje znajomość tekstów literackich i innych oraz świadomość zmienności języka i sposobów porozumiewania się w różnych kontekstach.

12 Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją Osoby powinny posiadać umiejętność porozumiewania w mowie i piśmie w rożnych sytuacjach komunikacyjnych. Powinny rozróżniać i wykorzystywać różne typy tekstów, poszukiwać, gromadzić i przetwarzać informacje, wyrażać własne argumenty w mowie i w piśmie w przekonujący sposób, odpowiednio do kontekstu. Wiąże się to ze świadomością oddziaływania języka na innych ludzi oraz potrzebę rozumienia i używania języka w sposób pozytywny i odpowiedzialny społecznie.

13 Porozumiewanie się w językach obcych
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Porozumiewanie się w językach obcych Porozumiewanie się w językach obcych opiera się na zdolności do rozumienia, wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczyć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) w odpowiednim zakresie kontekstów społecznych i kulturalnych w zależności od chęci lub potrzeb danej osoby.

14 Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją Kompetencja porozumiewania się w różnych językach wymaga znajomości słownictwa i gramatyki funkcjonalnej oraz świadomości głównych typów interakcji słownej i rejestru języka. Na te umiejętności składa się zdolność rozumienia komunikatów słownych, inicjowania, podtrzymywania i kończenia rozmowy oraz czytania, rozumienia i pisania tekstów odpowiednio do potrzeb danej osoby.

15 Diagram kompetencji językowych
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Diagram kompetencji językowych kompetencja lingwistyczna kompetencja komunikacyjna komunikacja werbalna komunikacja niewerbalna wymowa receptywnie pisownia słownictwo gramatyka produktywnie mówienie rozumienie ze słuchu czytanie pisanie interakcja mediacja płynność poprawność funkcje języka kompetencja społeczna strategiczna dyskursu językowego interkulturowa (socjokulturowa) socjolingwistyczna

16 Kompetencja komunikacyjna Kompetencja lingwistyczna
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kompetencja komunikacyjna Kompetencja lingwistyczna podsystem foniczny podsystem graficzny Kompetencja dyskursu językowego Kompetencja socjolingwistyczna Kompetencja interkulturowa (socjokulturowa) Kompetencja strategiczna

17 Kompetencja komunikacyjna
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kompetencja komunikacyjna Umiejętność skutecznego pozyskania i przekazania informacji w mowie i piśmie w sposób poprawny i odpowiedni w danej sytuacji.

18 Kompetencja lingwistyczna
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kompetencja lingwistyczna Znajomość tzw. podsystemów językowych, związanych z dźwiękową i graficzną formą języka, jego słownictwem i składnią, a każdy z nich opanowany jest receptywnie i produktywnie.

19 Kompetencja dyskursu językowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kompetencja dyskursu językowego Umiejętność nawiązania rozmowy, podtrzymania jej i zakończenia.

20 Kompetencja socjolingwistyczna
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kompetencja socjolingwistyczna Umiejętność różnicowania swoich wypowiedzi tak, aby okazały się odpowiednie w danej sytuacji społecznej i aby w swym doborze środków językowych uwzględniały to do kogo się mówi, o czym się rozmawia i gdzie toczy się rozmowa.

21 Kompetencja interkulturowa (socjokulturowa)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kompetencja interkulturowa (socjokulturowa) Znajomość faktów i norm kulturowych rządzących komunikacją w danym języku, znajomość elementarnych informacji z dziedziny historii, gospodarki i sztuki danego obszaru językowego, co pozwala na właściwe zrozumienie zachowania i wypowiedzi rozmówców.

22 Kompetencja strategiczna
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kompetencja strategiczna Umiejętność radzenia sobie z trudnościami komunikacyjnymi, jakie pojawiają się w trakcie rozmowy, tj. zasygnalizowanie niezrozumienia, prośba o wyjaśnienie, powtórzenie, użycie synonimu lub omówienia wyrazu.

23 Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne Kompetencje matematyczne obejmują umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikający z codziennych sytuacji. Istotne są zarówno proces i czynność, jak i wiedza, przyczyn podstawę stanowi należyte opanowanie umiejętności liczenia. Kompetencje matematyczne obejmują – w różnym stopniu – zdolność i chęć wykorzystywania matematycznych sposobów myślenia (myślenie logiczne i przestrzenne) oraz prezentacji (wzory, modele, konstrukty, wykresy, tabele)

24 Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją Konieczna wiedza w dziedzinie matematyki obejmuje solidną umiejętność liczenia, znajomość miar i struktur, głównych operacji i sposobów prezentacji matematycznej, rozumienia terminów i pojęć matematycznych, a także świadomość pytań, na które matematyka może dać odpowiedź. Osoba powinna posiadać umiejętność stosowania głównych zasad i procesów matematycznych w życiu codziennym a także śledzenia i oceniania ciągów argumentów. Powinna rozumować w sposób matematyczny i komunikować się w języku matematyki.

25 Kompetencje kluczowe w nauczaniu matematyki
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kompetencje kluczowe w nauczaniu matematyki Duńska propozycja systematyki

26 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Umiejętności związane z posługiwaniem się językiem i narzędziami matematycznymi Kompetencje prezentowania relacji matematycznych Umiejętność zróżnicowanego prezentowania relacji matematycznych Kompetencja posługiwania się symbolami i wzorami Umiejętność stosowania symboli i wzorów matematycznych

27 Kompetencja komunikacji Kompetencja posługiwania się źródłami
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Umiejętności związane z posługiwaniem się językiem i narzędziami matematycznymi Kompetencja komunikacji Umiejętność komunikowania się za pomocą matematyki, na temat matematyki oraz w obrębie matematyki Kompetencja posługiwania się źródłami Znajomość źródeł i umiejętność posługiwania się nimi w matematyce

28 Umiejętności związane z wykorzystaniem wiedzy matematycznej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Umiejętności związane z wykorzystaniem wiedzy matematycznej Kompetencja myślenia matematycznego Umiejętność wykorzystywania kompetencji myślenia matematycznego Kompetencja rozwiązywania problemów Umiejętność identyfikowania i rozwiązywania problemów matematycznych

29 Kompetencja modelowania Kompetencja logicznego myślenia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Umiejętności związane z wykorzystaniem wiedzy matematycznej Kompetencja modelowania Umiejętność analizowania i konstruowania modeli matematycznych w odniesieniu do innych dziedzin Kompetencja logicznego myślenia Umiejętność wykorzystywania kompetencji logicznego myślenia

30 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Echo” idei kompetencji kluczowych w standardach maturalnych wymagań egzaminacyjnych z matematyki (matura 2010) Zdający posiada umiejętności w zakresie: 3. modelowania matematycznego 4. użycia i tworzenia strategii (rozwiązania) 5. rozumowania i argumentacji

31 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kompetencje naukowe odnoszą się do zdolności i chęci wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania świata przyrody w celu formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach. Za kompetencje techniczne uznaje się stosowanie tej wiedzy i metodologii w odpowiedzi na postrzegane potrzeby lub pragnienia ludzi. Kompetencje w zakresie nauki i techniki obejmują rozumienie zmian powodowanych przez działalność ludzką oraz odpowiedzialność poszczególnych obywateli.

32 Kompetencje informatyczne
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kompetencje informatyczne Kompetencje informatyczne obejmują umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego (TSI) w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się. Opierają się one na podstawowych umiejętnościach w zakresie wykorzystywania komputerów do uzyskiwania, oceny, przechowywania, tworzenia, prezentowania i wymiany informacji oraz do porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu.

33 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z kompetencjami informatycznymi Kompetencje informatyczne wymagają solidnego rozumienia i znajomości natury, roli i możliwości TSI w codziennych kontekstach: w życiu osobistym i społecznym, a także w pracy. Obejmuje to główne aplikacje komputerowe – edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, przechowywanie informacji i posługiwanie się nimi – oraz rozumienie możliwości i potencjalnych zagrożeń związanych z Internetem komunikacją za pośrednictwem mediów elektronicznych (poczta elektroniczna, narzędzia sieciowe) do celów pracy, rozrywki, wymiany informacji i udziału w sieciach współpracy, a także do celów uczenia się i badań.

34 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z kompetencjami informatycznymi Osoby powinny także rozumieć, w jaki sposób TSI mogą wspierać kreatywność i innowacje, a także być świadome zagadnień dotyczących prawdziwości i rzetelności dostępnych informacji oraz zasad prawnych i etycznych mających zastosowanie przy interaktywnym korzystaniu z TSI. Konieczne umiejętności obejmują zdolność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji oraz ich wykorzystywania w krytyczny i systematyczny sposób, przy jednoczesnej ocenie ich odpowiedniości, z rozróżnieniem elementów rzeczywistych od wirtualnych przy rozpoznawaniu połączeń.

35 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z kompetencjami informatycznymi Osoby powinny posiadać umiejętności wykorzystywania narzędzi do tworzenia, prezentowania i rozumienia złożonych informacji, a także zdolność docierania do usług oferowanych w Internecie, wyszukiwania ich i korzystania z nich; powinny również być w stanie stosować TSI jako wsparcie krytycznego myślenia, kreatywności i innowacji. Korzystanie z TSI wymaga krytycznej i refleksyjnej postawy w stosunku do dostępnych informacji oraz odpowiedzialnego wykorzystywania mediów interaktywnych. Rozwijaniu tych kompetencji sprzyja również zainteresowanie udziałem w społecznościach i sieciach w celach kulturalnych, społecznych lub zawodowych.

36 Poziomy kompetencji informatycznych
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poziomy kompetencji informatycznych Etap 1 Wiemy, jak wybrać i zastosować niezbędną wiedzę i umiejętności w danym obszarze technologii informacyjnej. (Potrafię, zatem robię to.) Etap 2 Jesteśmy w stanie rozpoznać zadania, jakie należy przedsięwziąć w celu osiągnięcia wyników. Umiemy skorzystać z wiedzy i umiejętności, by wykonać zadania. (Nie potrafię, więc muszę stwierdzić, co trzeba wiedzieć, aby to zrobić.) Etap 3 Potrafimy krytycznie zastosować refleksyjne i oceniające procedury do stwierdzenia efektywności i wydajności procesów przedsięwziętych w celu wykonania zadań i osiągnięcia wyników. (Zrobiłem, zatem muszę ocenić, jak to zrobiłem.)

37 Umiejętność uczenia się
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Umiejętność uczenia się „Umiejętność uczenia się” to zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się, w tym poprzez efektywne zarządzanie czasem i informacjami, zarówno indywidualnie, jak i w grupach. Kompetencja ta oznacza nabywanie, przetwarzanie i przyswajanie nowej wiedzy i umiejętności, a także poszukiwanie i korzystanie ze wskazówek. Kluczowymi czynnikami w rozwinięciu tej kompetencji u danej osoby są motywacja i wiara we własne możliwości.

38 Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją Umiejętność uczenia się to nabycie podstawowych umiejętności czytania, pisania, liczenia i umiejętności w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych koniecznych do dalszego uczenia się. Osoby powinny być w stanie poświęcać czas na samodzielną naukę charakteryzującą się samodyscypliną, ale również na wspólną pracę w ramach procesu uczenia się, czerpać korzyści z grupy oraz dzielić się nabytą wiedzą i umiejętnościami. Pozytywna postawa obejmuje motywację i wiarę we własne możliwości w uczeniu się i osiąganiu sukcesów w tym procesie przez całe życie.

39 Kompetencje społeczne i obywatelskie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kompetencje społeczne i obywatelskie Są to kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe przygotowujące osoby do skutecznego i konstruktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym (w społeczeństwach charakteryzujących się coraz większą różnorodnością), a także rozwiązywania konfliktów w razie pogrzeby. Przygotowują osoby do pełnego uczestnictwa w życiu obywatelskim w oparciu o znajomość pojęć i struktur społecznych i politycznych oraz poczuwanie się do aktywnego i demokratycznego uczestnictwa.

40 Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją Kompetencje społeczne wymagają świadomości, w jaki sposób można zapewnić optymalny poziom zdrowia fizycznego i psychicznego. Niezbędne jest rozumienia zasad postępowania i reguł zachowania ogólnie przejętych oraz świadomość podstawowych pojęć dotyczących osób, grup, organizacji, równości płci, niedyskryminacji społeczeństwa i kultury. Podstawowe umiejętności to zdolność porozumiewania się, tolerancja, rozumienie innych, negocjowanie połączone z klimatem zaufania, empatia, radzenia sobie ze stresem, frustracją i dokonywanie rozróżnienia sfery osobistej i zawodowej. Kompetencja ta opiera się na współpracy, asertywności i prawości. Osoby powinny interesować się gospodarką, komunikacją międzyludzką, cenić różnorodność i szanować innych ludzi.

41 Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją Kompetencje obywatelskie to znajomość pojęć demokracji, sprawiedliwości, równości, obywatelstwa i praw obywatelskich, łącznie ze sposobem ich sformułowania w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej i międzynarodowych deklaracjach oraz ich stosowaniem na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim i międzynarodowym. Opierają się one na podstawowych umiejętnościach: efektywne zangażowanie w działania publiczne, solidarność i zainteresowanie problemami społecznymi, krytyczna i twórcza refleksja, konstruktywne uczestnictwo w działaniach społecznych i procesach podejmowania decyzji na wszystkich poziomach. Poszanowanie praw człowieka, jako podstawy demokracji i zrozumienia różnic w systemach wartości innych, to fundamenty pozytywnej postawy.

42 Inicjatywność i przedsiębiorczość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inicjatywność i przedsiębiorczość Inicjatywność i przedsiębiorczość to zdolność osoby do wcielania pomysłów w czyn. Obejmują one kreatywność, innowacyjność, podejmowanie ryzyka, planowanie przedsięwzięć i realizację celów. Ta kompetencja jest wsparciem dla indywidualnych osób w ich życiu prywatnym i społecznym, a także w ich miejscu pracy, bo pomaga im uzyskać świadomość kontekstu ich pracy i zdolność wykorzystywania szans. Powinny one obejmować świadomość wartości etycznych i promować dobre zarządzanie.

43 Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją Konieczna wiedza to: zdolność identyfikowania możliwości działalności osobistej, zawodowej, gospodarczej, rozumienia zasad działania gospodarki i wyzwań, szans stojących przed pracodawcami. Osoby powinny posiadać umiejętność proaktywnego zarządzania projektami, skutecznej reprezentacji i negocjacji oraz zdolności do pracy indywidualnej i w zespołach. Niezbędna jest umiejętność identyfikacji i oceny własnych mocnych i słabych stron, a także oceny podejmowanego ryzyka. Postawa przedsiębiorcza charakteryzuje się inicjatywnością, aktywnością, niezależnością. Obejmuje motywację i determinację w realizacji celów osobistych i wspólnych.

44 Świadomość i ekspresja kulturalna
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Świadomość i ekspresja kulturalna Docenianie znaczenia twórczego wyrażania idei, doświadczeń i uczuć za pośrednictwem szeregu środków wyrazów, w tym muzyki, sztuk teatralnych, literatury i sztuk wizualnych.

45 Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją Wiedza kulturalna to świadomość lokalnego, narodowego i europejskiego dziedzictwa kulturalnego oraz jego miejsca w świecie. To podstawowa znajomość najważniejszych dzieł kultury. To rozumienie kulturowej i językowej różnorodności w Europie i w innych regionach świata oraz konieczności jej zachowania. Umiejętności obejmują wrażliwość, ekspresję, odniesienia własnych punktów odniesienia do opinii innych oraz rozpoznawania i wykorzystania szans w działalności kulturalnej i innych sytuacjach zawodowych. Zrozumienie własnej kultury i poczucie tożsamości mogą być podstawą szacunku i otwartej postawy wobec różnorodności ekspresji kulturalnej. To również kreatywność, pielęgnowanie zdolności estetycznych i udział w życiu kulturalnym.

46 Dziękuję za uwagę Krystyna Wróblewska Dyrektor PCEN
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę Krystyna Wróblewska Dyrektor PCEN


Pobierz ppt "Indywidualne plany rozwoju edukacji uczniów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google