Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kompetencje kluczowe jako cel edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kompetencje kluczowe jako cel edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym"— Zapis prezentacji:

1 Kompetencje kluczowe jako cel edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym
Tomasz Huk Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Unia Europejska Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej stworzyła „ramy odniesienia” w sprawie kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie. 2

3 Unia Europejska Duże znaczenie w procesie kształtowania się dokumentu „Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kompetencji kluczowych” miały badania z Maastricht dotyczące edukacji i szkolenia z 2004 r. 3

4 Badania z Maastricht Badania ujawniły znaczną lukę pomiędzy poziomami wykształcenia wymaganymi w nowych miejscach pracy a poziomami osiąganymi przez europejskich pracowników. Z badania tego wynika, iż ponad jedną trzecią pracowników w Europie (80 mln ludzi) stanowią osoby o niskich umiejętnościach, tymczasem według szacunków do 2010 r. prawie 50 % nowych miejsc pracy będzie wymagało wykształcenia wyższego, niewiele poniżej 40 % – wykształcenia średniego drugiego stopnia, zaś tylko 15 % będzie odpowiednie dla osób z wykształceniem podstawowym. 4

5 Kompetencje kluczowe? Kompetencja to właściwość, zakres działania, uprawnienie przysługujące na podstawie prawa; kompetentny to ktoś powołany, właściwy. Ilustrowana encyklopedia powszechna z 1937 roku. 5

6 Kompetencje kluczowe? Kompetencja to już nie tylko zakres władzy ale i zakres czyjejś wiedzy upoważniający do wyrokowania o czymś, znajomość rzeczy. Podręczny słownik języka polskiego z 1957 roku. 6

7 Kompetencje kluczowe? Kompetencja to zakres pełnomocnictw i uprawnień instytucji lub osoby, natomiast w drugim kontekście kompetencja to posiadanie wiedzy umożliwiające wydawanie sądu, wypowiadanie autorytatywnego zdania, zakres zagadnień, o których dana osoba może wyrokować, gdyż posiada odpowiednie wiadomości i doświadczenie. Słownik wyrazów obcych z 1961 roku. 7

8 Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kluczowych kompetencji w uczeniu się przez całe życie UMIEJĘTNOŚCI POSTAWY WIEDZA K OMP E T N C J 8

9 Kluczowe kompetencje to te, których wszystkie osoby potrzebują do:
Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kluczowych kompetencji w uczeniu się przez całe życie Kluczowe kompetencje to te, których wszystkie osoby potrzebują do: samorealizacji, rozwoju osobistego, przyjmowania aktywnej postawy obywatelskiej, osiągania integracji społecznej, zatrudnienia. 9

10 Kompetencje kluczowe Porozumiewanie się w języku ojczystym
Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne Kompetencje informatyczne Umiejętność uczenia się Kompetencje społeczne i obywatelskie Inicjatywność i przedsiębiorczość Świadomość i ekspresja kulturalna Porozumiewanie się w językach obcych 10

11 Porozumiewanie się w języku ojczystym
Porozumiewanie się w języku ojczystym to zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) oraz językowej interakcji w odpowiedniej i kreatywnej formie w pełnym zakresie kontekstów społecznych i kulturowych – w edukacji i szkoleniu, pracy, domu i czasie wolnym. 11

12 Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
Kompetencje matematyczne obejmują umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji. 12

13 Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
Kompetencje naukowe odnoszą się do zdolności i chęci wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania świata przyrody, w celu formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach. Kompetencje w zakresie nauki i techniki obejmują rozumienie zmian powodowanych przez działalność ludzką oraz odpowiedzialność poszczególnych obywateli. 13

14 Kompetencje informatyczne
Kompetencje informatyczne obejmują umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego (TSI) w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się. Opierają się one na podstawowych umiejętnościach w zakresie TIK: wykorzystywania komputerów do uzyskiwania, oceny, przechowywania, tworzenia, prezentowania i wymiany informacji oraz do porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu. 14

15 Umiejętność uczenia się
„Umiejętność uczenia się” to zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się, w tym poprzez efektywne zarządzanie czasem i informacjami, zarówno indywidualnie, jak i w grupach. 15

16 Kompetencje społeczne i obywatelskie
Są to kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe obejmujące pełny zakres zachowań przygotowujących osoby do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, szczególnie w społeczeństwach charakteryzujących się coraz większą różnorodnością, a także rozwiązywania konfliktów w razie potrzeby. Kompetencje obywatelskie przygotowują osoby do pełnego uczestnictwa w życiu obywatelskim w oparciu o znajomość pojęć i struktur społecznych i politycznych oraz poczuwanie się do aktywnego i demokratycznego uczestnictwa. 16

17 Inicjatywność i przedsiębiorczość
Inicjatywność i przedsiębiorczość oznaczają zdolność osoby do wcielania pomysłów w czyn. Obejmują one kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. Powinny one obejmować świadomość wartości etycznych i promować dobre zarządzanie. 17

18 Świadomość i ekspresja kulturalna
Docenianie znaczenia twórczego wyrażania idei, doświadczeń i uczuć za pośrednictwem szeregu środków wyrazu, w tym muzyki, sztuk teatralnych, literatury i sztuk wizualnych. 18

19 Porozumiewanie się w językach obcych
Porozumiewanie się w obcych językach opiera się w znacznej mierze na tych samych wymiarach umiejętności, co porozumiewanie się w języku ojczystym. Porozumiewanie się w obcych językach wymaga również takich umiejętności, jak mediacja i rozumienie różnic kulturowych. 19

20 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
czytanie – umiejętność rozumienia umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym umiejętność sprawnego posługiwania się TIK umiejętność oraz uczenia się umiejętność komunikowania się w języku ojczystym umiejętność komunikowania się w języku obcym umiejętność pracy zespołowej 20

21 Umiejętności W Słowniku języka polskiego z 1861 roku czytamy, iż umiejętność to znajomość rzeczy, umienie, znanie. Umienie zaś jest najwyższą pewności potęgą. Idzie się doń w logice przez następujące szczeble a) Wiara (credo), b) Myślenie (mens), c) Poznawanie (scrutatio), d) Poznanie (cognitio), Znanie (notitia) e) Umienie (scientia). W słowniku tym dalej czytamy, iż „Na dnie wszech nauk jest umiejętność jedna i jedyna, lub filozofja. Kto czyni o rzeczy jakiej umiejętnie ten filozofuje.” 21

22 Dziękuję za uwagę www.partnerzy-w-nauce.us.edu.pl
Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Kompetencje kluczowe jako cel edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google