Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Stosowanie, Monitorowanie oraz Kontrola Zasady N+2 Warszawa, 15 czerwca 2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Stosowanie, Monitorowanie oraz Kontrola Zasady N+2 Warszawa, 15 czerwca 2005 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Stosowanie, Monitorowanie oraz Kontrola Zasady N+2 Warszawa, 15 czerwca 2005 r.

2 2 Podstawa prawna Art. 31 Art. 31 Rozporządzenia Rady (WE) NR 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych

3 3 Art. 31 Rozporządzenia 1260/1999 Komisja automatycznie anuluje każdą część zobowiązania, które nie zostało uregulowane w drodze wpłaty na rachunek, lub dla której Komisja nie otrzymała wniosku o płatność, określonego w art. 32 ust. 3, do końca drugiego roku po roku dokonania zobowiązania lub, gdzie sytuacja tego wymaga i dla właściwych kwot, po terminie późniejszej decyzji Komisji wymaganej dla zatwierdzenia środków lub działania, albo po upłynięciu nieprzekraczalnego terminu przekazania końcowego sprawozdania, określonego w art. 37 ust. 1; wkład z funduszy dla tej pomocy zostanie obniżony o tę kwotę.

4 4 Dokonywanie zobowiązań budżetowych Wspólnoty Zobowiązania budżetowe dokonywane są na podstawie decyzji przyznającej wkład z funduszy. Zobowiązania budżetowe dokonywane są na podstawie decyzji przyznającej wkład z funduszy. Pierwsze zobowiązanie dokonuje się po wydaniu przez KE decyzji zatwierdzającej pomoc. Pierwsze zobowiązanie dokonuje się po wydaniu przez KE decyzji zatwierdzającej pomoc. –Dla ZPORR Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2004 r. Kolejne zobowiązania – do 30 kwietnia każdego roku. Kolejne zobowiązania – do 30 kwietnia każdego roku.

5 5 Zaliczka 10% + 6% wysokości wkładu z funduszy strukturalnych na lata 2004-2006. 10% + 6% wysokości wkładu z funduszy strukturalnych na lata 2004-2006. Priorytety 1,3,4: Priorytety 1,3,4: –zaliczka 16% alokacji na lata 2004-2006: 404 800 197,44 EUR Priorytet 2: Priorytet 2: –zaliczka 16% alokacji na lata 2004-2006: 70 155 125,60 EUR

6 6 Zaliczka c.d. Płatność zaliczkowa zostanie odliczona od pierwszego zobowiązania. Płatność zaliczkowa zostanie odliczona od pierwszego zobowiązania. Do czasu złożenia wniosku o płatność salda końcowego, zaliczka nie musi być uzasadniona płatnościami dokonanymi przez beneficjenta końcowego. Do czasu złożenia wniosku o płatność salda końcowego, zaliczka nie musi być uzasadniona płatnościami dokonanymi przez beneficjenta końcowego. Jeżeli całość lub część zaliczki zostanie odzyskana przez KE, wypłacona zaliczka zostanie obniżona o odzyskaną kwotę. Jeżeli całość lub część zaliczki zostanie odzyskana przez KE, wypłacona zaliczka zostanie obniżona o odzyskaną kwotę.

7 7 Wnioski o płatność Art. 32 ust. 3 Rozporządzenia 1260/1999. Art. 32 ust. 3 Rozporządzenia 1260/1999. Wnioski o płatność otrzymane przez KE do 31 października danego roku będą realizowane do 31 grudnia tego roku. Wnioski o płatność otrzymane przez KE do 31 października danego roku będą realizowane do 31 grudnia tego roku. Akceptowalne wnioski o płatność wysłane do KE do 31 grudnia danego roku będą uwzględniane przy obliczaniu kwoty do anulowania. Akceptowalne wnioski o płatność wysłane do KE do 31 grudnia danego roku będą uwzględniane przy obliczaniu kwoty do anulowania.

8 8 Wnioski o płatność c.d. Każda płatność okresowa będzie zaliczana do najstarszego dostępnego zobowiązania, nawet jeśli najbliższe, dostępne zobowiązanie jest takie, że ze względu na procedury sądowe pozostaje dostępne po upływie ostatecznego terminu dla zasady N+2. Każda płatność okresowa będzie zaliczana do najstarszego dostępnego zobowiązania, nawet jeśli najbliższe, dostępne zobowiązanie jest takie, że ze względu na procedury sądowe pozostaje dostępne po upływie ostatecznego terminu dla zasady N+2.

9 9 Analiza zasady N+2 dla ZPORR

10 10 Analiza zasady N+2 dla ZPORR cd.

11 11

12 12 Obieg wniosków płatniczych przed końcem 2006r. w odniesieniu do zasady N+2

13 13 Późniejsze decyzje Komisji Jeżeli dla autoryzacji danego działania lub projektu (np. większy projekt lub schemat pomocowy) niezbędna jest dodatkowa decyzja KE, wówczas zobowiązanie dokonuje się dla pełnej rocznej transzy programu, w tym dla kwot, które nie mogą zostać zwrócone oraz nie są związane z projektem lub działaniem wymagającym dalszego zatwierdzenia. Jeżeli dla autoryzacji danego działania lub projektu (np. większy projekt lub schemat pomocowy) niezbędna jest dodatkowa decyzja KE, wówczas zobowiązanie dokonuje się dla pełnej rocznej transzy programu, w tym dla kwot, które nie mogą zostać zwrócone oraz nie są związane z projektem lub działaniem wymagającym dalszego zatwierdzenia.

14 14 Późniejsze decyzje Komisji c.d. Część zobowiązania odpowiadająca tym działaniom lub projektom, traktowana jest osobno w odniesieniu do zasady N+2, czyli kwota ta pozostaje dostępna i nie podlega anulowaniu do końca drugiego roku od podjęcia dodatkowej decyzji. W tym celu, Państwo Członkowskie zobowiązane jest dostarczyć informacje odnośnie całkowitego kosztu oraz planowanego okresu wdrażania. Część zobowiązania odpowiadająca tym działaniom lub projektom, traktowana jest osobno w odniesieniu do zasady N+2, czyli kwota ta pozostaje dostępna i nie podlega anulowaniu do końca drugiego roku od podjęcia dodatkowej decyzji. W tym celu, Państwo Członkowskie zobowiązane jest dostarczyć informacje odnośnie całkowitego kosztu oraz planowanego okresu wdrażania.

15 15 Przeniesienia między funduszami lub programami Zobowiązania zaciągnięte w latach wcześniejszych: Zobowiązania zaciągnięte w latach wcześniejszych: –dla programu operacyjnego może dokonać się tylko jedno zobowiązanie rocznie z każdego funduszu, –po zakończeniu roku nie można dokonywać przesunięć pomiędzy zobowiązaniami z różnych funduszy w ramach programu ani pomiędzy zobowiązaniami z różnych programów

16 16 Przeniesienia między funduszami lub programami c.d. –nie ma przeszkód aby dokonywać płatności w priorytecie przekraczających środki przydzielone na dany priorytet w ramach rocznej alokacji z funduszu, pamiętając aby kwota na dany priorytet dla okresu trwania programu nie została przekroczona, –wobec powyższego jeżeli Instytucja Płatnicza na koniec roku n+2 przedstawi KE wnioski o refundację na kwotę wyższą niż alokacja dla programu na rok n, jest to sytuacja korzystna.

17 17 Przeniesienia między funduszami lub programami c.d. Zobowiązania w bieżącym i przyszłych latach budżetowych: Zobowiązania w bieżącym i przyszłych latach budżetowych: –Alokacja na rok bieżący i przyszłe lata może być zmodyfikowana, w oparciu o Art. 14 ust. 2 rozporządzenia 1260/1999. Zwiększenie alokacji na dany rok musi być wyrównane zmniejszeniem alokacji na ten sam rok w innym programie.

18 18 Przeniesienia między funduszami lub programami c.d. –Wnioski o zmianę decyzji, która skutkowałaby zmianą zobowiązania na rok bieżący, muszą być dostarczone do Komisji przed 30 września danego roku.

19 19 Postępowanie sądowe i administracyjne Automatyczne anulowanie zobowiązań nie będzie stosowane odnośnie części zobowiązań, odpowiadających projektom będącym przedmiotem postępowania sądowego lub administracyjnej procedury odwoławczej pod warunkiem, że Komisja otrzyma wcześniej uzasadnioną informację z danego Państwa Członkowskiego, a informacja jest wydana przez Komisję. Automatyczne anulowanie zobowiązań nie będzie stosowane odnośnie części zobowiązań, odpowiadających projektom będącym przedmiotem postępowania sądowego lub administracyjnej procedury odwoławczej pod warunkiem, że Komisja otrzyma wcześniej uzasadnioną informację z danego Państwa Członkowskiego, a informacja jest wydana przez Komisję.

20 20 Postępowanie sądowe i administracyjne c.d. Przed upływem daty anulowania zobowiązań zgodnie z zasadą N+2, Państwo Członkowskie musi przedłożyć Komisji informacje odnośnie każdego projektu objętego postępowaniem, na temat kwoty wstrzymanych płatności, które w innym przypadku byłyby wypłacone przed 31 grudnia oraz wyczerpujące informacje i dokumenty potwierdzające fakt, iż w danej sprawie toczy się procedura. Dokumenty powinny zawierać informacje na temat skutku zawieszającego i przewidywanego okresu zawieszenia. Przed upływem daty anulowania zobowiązań zgodnie z zasadą N+2, Państwo Członkowskie musi przedłożyć Komisji informacje odnośnie każdego projektu objętego postępowaniem, na temat kwoty wstrzymanych płatności, które w innym przypadku byłyby wypłacone przed 31 grudnia oraz wyczerpujące informacje i dokumenty potwierdzające fakt, iż w danej sprawie toczy się procedura. Dokumenty powinny zawierać informacje na temat skutku zawieszającego i przewidywanego okresu zawieszenia.

21 21 Postępowanie sądowe i administracyjne c.d. Dopuszczane przypadki obejmują procedury, które: Dopuszczane przypadki obejmują procedury, które: –opóźniają wdrażanie projektów, Stosuje się w przypadku gdy postępowanie skutkowało wydaniem formalnego postanowienia sądu lub nakazu administracyjnego, wydanych najpóźniej 31 grudnia roku n+2, których skutki opóźniły lub wstrzymały prace.

22 22 Postępowanie sądowe i administracyjne c.d. –opóźniają płatności za zrealizowane projekty, Opóźnienia w płatnościach są często wynikiem sporów, których przedmiotem jest zawarta umowa. Sporne płatności muszą dotyczyć prac zrealizowanych i zafakturowanych przed upływem roku n+2. Postępowanie musi skutkować zawieszeniem płatności.

23 23 Postępowanie sądowe i administracyjne c.d. –opóźniają uznanie wydatków za kwalifikowalne do współfinansowania z UE, Opóźnienie może być wywołane sporami pomiędzy władzami Państwa Członkowskiego a beneficjentem końcowym, które wstrzymują uznanie przez te pierwsze wydatków poniesionych przez tego ostatniego za kwalifikowalne. Zaskarżone płatności muszą odnosić się do prac wykonanych i zafakturowanych przed 31 grudnia roku n+2.

24 24 Informacja z Komisji Do 30 kwietnia każdego roku, Państwa Członkowskie składają Komisji uaktualnione prognozy wniosków o płatności na rok bieżący i następny. Do 30 kwietnia każdego roku, Państwa Członkowskie składają Komisji uaktualnione prognozy wniosków o płatności na rok bieżący i następny. Komisja po otrzymaniu ww. prognoz informuje Państwo Członkowskie o ryzyku zastosowania zasady N+2 w trakcie komitetów monitorujących lub rocznych przeglądów. Komisja po otrzymaniu ww. prognoz informuje Państwo Członkowskie o ryzyku zastosowania zasady N+2 w trakcie komitetów monitorujących lub rocznych przeglądów.

25 25 Informacja z Komisji c.d. Ponownie Komisja informuje Państwo Członkowskie po 31 października każdego roku o zagrożeniu anulowania części zobowiązania. Ponownie Komisja informuje Państwo Członkowskie po 31 października każdego roku o zagrożeniu anulowania części zobowiązania.

26 26 Procedura anulowania W dniu anulowania zobowiązań zgodnie z zasadą N+2, Komisja uwzględni sumę przypisaną do danego zobowiązania, dodając do niej akceptowalne wnioski o płatność, dostarczone przed upływem ostatecznego terminu oraz wnioski, w odniesieniu do których zaakceptowano skutek postępowania sądowego. Komisja zablokuje pozostałą część zobowiązania w celu przeprowadzenia anulowania. Państwo Członkowskie będzie o tym poinformowane. W dniu anulowania zobowiązań zgodnie z zasadą N+2, Komisja uwzględni sumę przypisaną do danego zobowiązania, dodając do niej akceptowalne wnioski o płatność, dostarczone przed upływem ostatecznego terminu oraz wnioski, w odniesieniu do których zaakceptowano skutek postępowania sądowego. Komisja zablokuje pozostałą część zobowiązania w celu przeprowadzenia anulowania. Państwo Członkowskie będzie o tym poinformowane.

27 27 Procedura anulowania c.d. 2 miesiące dla Państwa Członkowskiego na zakwestionowanie stanowiska Komisji i dostarczenie uzasadnienia. 2 miesiące dla Państwa Członkowskiego na zakwestionowanie stanowiska Komisji i dostarczenie uzasadnienia. Jeżeli Komisja zaakceptuje uzasadnienia, odblokuje część kwoty, na jaką uzasadnienia zostały dostarczone. Jeżeli Komisja zaakceptuje uzasadnienia, odblokuje część kwoty, na jaką uzasadnienia zostały dostarczone.

28 28 Procedura anulowania c.d. anulowanie wiąże się ze zmniejszeniem alokacji przydzielonej na dany program, anulowanie wiąże się ze zmniejszeniem alokacji przydzielonej na dany program, kwota anulowana ostatecznie przepada, kwota anulowana ostatecznie przepada, plan finansowy programu musi być zmieniony nową decyzją Komisji, plan finansowy programu musi być zmieniony nową decyzją Komisji, Państwo Członkowskie musi przedstawić poprawiony plan finansowy, Państwo Członkowskie musi przedstawić poprawiony plan finansowy, jeżeli plan nie zostanie dostarczony, Komisja zmniejszy proporcjonalnie środki na priorytety i działania na dany rok. jeżeli plan nie zostanie dostarczony, Komisja zmniejszy proporcjonalnie środki na priorytety i działania na dany rok.

29 29 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Stosowanie, Monitorowanie oraz Kontrola Zasady N+2 Warszawa, 15 czerwca 2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google