Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Przygotowania do zamknięcia ZPORR Ewa Wnukowska – Dyrektor Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Warszawa, 15 kwietnia 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Przygotowania do zamknięcia ZPORR Ewa Wnukowska – Dyrektor Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Warszawa, 15 kwietnia 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Przygotowania do zamknięcia ZPORR Ewa Wnukowska – Dyrektor Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Warszawa, 15 kwietnia 2008 r.

2 2 1.Kontraktacja 2.Przygotowania do zamknięcia Programu 3.Płatności 4.Monitoring 5.Kontrola 6.Kwestie problemowe Plan prezentacji

3 3 Cele: Pełne wykorzystanie środków 3% nadkontraktacja w Priorytetach I, II, III Stan kontraktacji aktualizowany jest o oszczędności poprzetargowe, oszczędności powstałe w wyniku rozliczenia projektu, rozwiązane umowy W przypadku pojawienia się wolnych środków możliwe jest, za zgodą IZ ZPORR, podpisanie nowych umów lub zwiększenie dofinansowania dla projektów, które nie zostały jeszcze rozliczone Osiągnięcie założonych wskaźników Zawieranie umów na projekty realizujące wskaźniki uznane za zagrożone (I półrocze 2007r.) Kontraktacja 1

4 4 Przeprowadzone zostaną realokacje środków pomiędzy działaniami w ramach Priorytetu w celu usankcjonowania faktycznego stanu kontraktacji w poszczególnych działaniach Kontraktacja 2

5 5 Główne zadania Instytucji Zarządzającej ZPORR: Przygotowanie i przekazanie Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty sprawozdania końcowego z realizacji ZPORR (w terminie 140 dni od daty zakończenia programu, czyli do 17.09.2009) Przygotowanie i przekazanie Instytucji Płatniczej wniosku o wypłatę salda końcowego oraz deklaracji wydatków końcowych (dokładny termin zależeć będzie od terminów ustalonych przez Instytucję Płatniczą oraz Instytucję Audytową; celem jest umożliwienie złożenia przez państwo członkowskie wniosku o płatność końcową do KE w terminie do 31 lipca 2010). IZ ZPORR przewiduje złożenie wniosku do Instytucji Płatniczej o wypłatę salda końcowego na przełomie 2009 i 2010, najpóźniej w marcu 2010, co powinno z dużym marginesem bezpieczeństwa zapewnić spełnienie wymogów KE Przygotowania do zamknięcia pomocy 1

6 6 IZ ZPORR na bieżąco uzupełnia dane potrzebne do sporządzenia zestawienia wydatków beneficjentów, które będzie składane wraz z innymi dokumentami zamknięcia IZ ZPORR przewiduje spotkanie z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie ZPORR celem omówienia i dalszego uporządkowania działań zmierzających do zamknięcia pomocy Przygotowania do zamknięcia pomocy 2

7 7 Monitorowanie potencjalnych zagrożeń w rozliczeniu poszczególnych działań (w związku z niskim poziomem płatności w niektórych działaniach), spotkania z instytucjami regionalnymi w celu udrożnienia przepływów finansowych Monitorowanie kwestii związanych z aneksowaniem umów w zakresie wydłużania czasu realizacji projektów Zbieranie i aktualizacja informacji o projektach rezerwowych, które mogą zastąpić projekty, w stosunku do których rozwiązano lub mogą zostać rozwiązane umowy o dofinansowanie projektu Gromadzenie informacji o trudnościach w realizacji projektów o znacznej sumie dofinansowania Przygotowania do zamknięcia pomocy 3

8 8 Składanie przez podmioty realizujące projekty wniosków o płatność końcową: zgodnie z umową o dofinansowanie ale nie później niż w ciągu 25 dni od 30.06.2008 r. (w uzasadnionych przypadkach za zgodą IZ ZPORR: w ciągu 25 dni od 31.12.2008, a dla projektów objętych pomocą publiczną w ciągu 25 dni od 30.04.2009). Płatności 1 Kwalifikowalność wydatków i składanie wniosków o płatność końcową – terminy

9 9 Ostateczne terminy kwalifikowalności wydatków (31.12.2008, a w działaniach, w których występuje pomoc publiczna – 30.04.2009) wskazuje decyzja Komisji Europejskiej z dnia 13.07.2004, zatwierdzająca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego W praktyce jednak termin poniesienia wydatków przez beneficjentów ZPORR jest krótszy i wynika z wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących składania wniosków o płatność Płatności 2

10 10 Z prognoz przedstawionych przez Instytucje Pośredniczące wynika, że wysokość wydatków poświadczonych przez nie do końca 2008 r. powinna przekroczyć 95 proc. całkowitej alokacji ZPORR Płatności 3

11 11 Sprawozdanie końcowe z realizacji działania od Instytucji Wdrażającej do Instytucji Pośredniczącej: 50 dni od daty zakończenia działania (czyli do 19.02.2009 dla działań 2.1, 2.2, 2.6 oraz do 19.06.2009 dla działań 2.3, 2.4, 2.5, 3.4) Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie od Instytucji Pośredniczącej do Instytucji Zarządzającej ZPORR: 75 dni od daty zakończenia programu (czyli do 14.07.2009) Sprawozdanie końcowe z realizacji Programu od IZ ZPORR do IZ PWW: 140 dni od daty zakończenia programu (czyli do 17.09.2009) Monitoring

12 12 W ramach przygotowania do zamknięcia Programu Instytucja Zarządzająca ZPORR: sprawdzi, czy skorygowano wszystkie błędy i nieprawidłowości stwierdzone w wyniku: kontroli przeprowadzonych zgodnie z art. 4 rozporządzenia 438/2001;kontroli przeprowadzonych zgodnie z art. 10 rozporządzenia 438/2001; audytów przeprowadzonych przez inne instytucje krajowe, Komisję Europejską lub Europejski Trybunał Obrachunkowy sporządzi oświadczenie dotyczące zadowalającej poprawy błędów i nieprawidłowości, które wystąpiły w trakcie wdrażania programu oraz oświadczenie dotyczące częstotliwości występowania błędów i nieprawidłowości Kontrola

13 13 Kontrola trwałości projektu Zgodnie z art. 30 rozporządzenia Rady 1260/1999 działanie zachowuje wkład jeśli w ciągu 5 lat od momentu wydania decyzji w sprawie finansowania operacji (podpisania umowy o dofinansowanie projektu) nie nastąpiła w projekcie znacząca modyfikacja (w Wytycznych IZ ZPORR w zakresie przeprowadzania wizyty monitorującej/kontrolnej mowa jest o tzw. trwałości projektu) – zatem kontrole trwałości należy prowadzić w okresie do 5 lat od daty podpisania umów o dofinansowanie projektów. Ponieważ daty podpisania umów o dofinansowanie były zróżnicowane, w przypadku poszczególnych projektów okresy w których możliwe jest przeprowadzenie kontroli trwałości tych projektów będą różniły się od siebie odpowiednio. Kwestie problemowe 1

14 14 Weryfikacja kwalifikowalności VAT Należy podkreślić, iż termin przewidziany na kontrolę projektów w zakresie kwalifikowalności VAT jest niezależny od obowiązku kontroli trwałości projektu Termin wyznaczony na kontrolę kwalifikowalności podatku VAT wynika z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) – zgodnie z ww. ustawą jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (…), może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego Kwestie problemowe 2

15 15 Weryfikacja kwalifikowalności VAT Mając na uwadze, że: 1)VAT może stanowić wydatek kwalifikowalny, gdy został poniesiony prawdziwie i definitywnie 2)beneficjent zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej części poniesionego VAT w sytuacji, gdy zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku 3)podatnicy VAT mają prawo do złożenia korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, w okresie 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego instytucje są zobowiązane do weryfikacji kwalifikowalności podatku VAT w ramach poszczególnych projektów przez okres 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, a zatem do końca 2012 r. Kwestie problemowe 3

16 16 Postępowanie w przypadku projektów zawieszonych w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym lub administracyjnym W odniesieniu do każdego projektu będącego przedmiotem postępowania sądowego lub odwoławczego postępowania administracyjnego skutkującego zawieszeniem rozliczenia płatności dla tego projektu państwo członkowskie musi – przed terminem złożenia poświadczonej deklaracji wydatków końcowych, w tym końcowego wniosku o płatność oraz końcowego sprawozdania z wdrażania programu – podjąć decyzję, czy dany projekt powinien: 1. zostać wyłączony z programu i/lub zastąpiony innym projektem (np. rezerwowym). Należy powiadomić KE o takim wyłączeniu lub zamianie lub 2. pozostać w programie. Po złożeniu końcowej poświadczonej deklaracji wydatków w ramach programu operacyjnego taki projekt nie będzie mógł zostać zastąpiony innym. Kwestie problemowe 4

17 17 Kwestie problemowe 5 Maksymalne kwoty do wypłaty przez Komisję lub do odzyskania przez państwo członkowskie w odniesieniu do projektów zawieszonych stanowią dla tego państwa członkowskiego zaległe zobowiązanie aż do wydania prawomocnej decyzji przez właściwe organy krajowe. W związku z tym państwo członkowskie powinno na bieżąco informować Komisję o wyniku postępowania sądowego lub odwoławczego postępowania administracyjnego. W zależności od wyniku postępowania sądowego wypłacane są dalsze kwoty, odzyskiwane są kwoty już wypłacone lub, w przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku złożonego zgodnie z art. 5. ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1681/94 (tj. wniosku do KE o obciążenie Wspólnoty lub państwa członkowskiego kwotą, która nie może być odzyskana od beneficjenta w całości lub w części) potwierdzone zostają płatności już dokonane.

18 18 Kwestie problemowe 6 Ponadto, jeżeli postępowanie sądowe lub odwoławcze postępowanie administracyjne skutkujące zawieszeniem dotyczy nieprawidłowości, których wartość przekracza stosowany w ich przypadku próg (4 tys. lub 10 tys. euro), należy zgłosić te przypadki zgodnie z Systemem informowania o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i rozporządzeniem (WE) nr 1681/94, zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 2035/2005.

19 19 Archiwizacja dokumentów związanych z wdrażaniem ZPORR po 2008 roku W każdej instytucji zgodnie z jej regulaminem Ogólnie przyjęty termin to 31.12.2013 jednak może on zostać przedłużony – 3 lata od wypłacenia przez Komisję Europejską płatności salda końcowego Kwestie problemowe 7

20 20 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego www.zporr.gov.pl


Pobierz ppt "1 Przygotowania do zamknięcia ZPORR Ewa Wnukowska – Dyrektor Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Warszawa, 15 kwietnia 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google