Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROCEDURA APLIKACYJNA ORAZ KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW May 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROCEDURA APLIKACYJNA ORAZ KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW May 2008."— Zapis prezentacji:

1 PROCEDURA APLIKACYJNA ORAZ KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW May 2008

2 Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Procedura składania wniosków 3. Formularz aplikacyjny i załączniki 4. Procedura oceny wniosków: - Kryteria oceny formalnej - zgodność administracyjna oraz kwalifikowalność, - Ocena jakościowa, - Lista rankingowa i decyzja o dofinansowaniu.

3 Informacje ogólne -Nabór wniosków ogłaszany jest przez Wspólny Sekretariat Techniczny po uprzedniej decyzji Wspólnego Komitetu Monitorującego i Sterującego. -Pakiet aplikacyjny zawiera: i) podręcznik programu, ii) ogłoszenie o naborze wniosków, iii) formularz wniosku, iv) instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. -Informacja o naborze publikowana jest na stronie internetowej: www.lietuva-polska.eu.

4 Informacje ogólne – pierwszy nabór -Pierwszy nabór wniosków został ogłoszony 9 kwietnia 2008 r. -Wnioski należy składać do Wspólnego Sekretariatu Technicznego do dnia 10 lipca 2008 r., do godziny 16.00 czasu litewskiego (15.00 czasu polskiego). -Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące współpracy bilateralnej o wartości dofinansowania ze środków EFRR większej niż 100.000 EUR i mniejszej niż 3.000.000 EUR (kwota sugerowana).

5 Wniosek o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie powinien zawierać: -Wypełniony formularz aplikacyjny, -Deklarację partnerstwa, zgodną z odpowiednim wzorem, -Odpowiednie dla danego projektu i kraju partnerów załączniki.

6 Procedura składania wniosków Wnioski o dofinansowanie projektów powinny być składane do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Wilnie: -Wniosek w zapieczętowanej kopercie należy przesyłać pocztą poleconą bądź kurierską lub dostarczyć osobiście. -Wniosek powinien być złożony w 1 oryginale i 2 kopiach oraz w wersji elektronicznej, dokumentacja techniczna zawierająca wiele stron (np. studium wykonalności) może być dostarczona w 1 egzemplarzu. -Oryginał wniosku wraz z załącznikami powinien być trwale spięty, kopii dokumentów nie należy spinać.

7 Procedura składania wniosków -Oryginał wniosku powinien być podpisany przez osobę upoważnioną (na każdej stronie), opieczętowany, powinień zawierać datę, ponadto każda strona powinna być ponumerowana, a na pierwszej stronie należy umieścić napis oryginał. -Kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem (na każdej stronie), oraz podpisane. Na pierwszej stronie należy umieścić napis kopia.

8 Formularz wniosku -Dokument Excel -Powinien być wypełniony w języku angielskim. -Dodatkowo Plan Działania oraz streszczenie projektu powinny być sporządzone w 3 językach. -Jedynie zaznaczone pola powinny być wypełnione, w przypadku wpisywania tekstu należy samodzielnie dopasować wielkość komórki. Procent dofinansowania z EFRR jest obliczany automatycznie. Dofinansowanie z EFRR stanowi zawsze 85%, a wkład własny 15%.

9 Główne części I.Informacja podstawowa II.Szczegółowy opis projektu III.Koszty projektu IV.Plan działania V.Harmonogram finansowania VI.Szczegółowy budżet projektu VII.Określenie przychodu generowanego przez projekt VIII.Deklaracja partnera wiodącego IX.Deklaracja partnera X.Załączniki

10 1. Formularz wniosku

11 -Tytuł projektu – powinien być krótki i zrozumiały (nie więcej niż 100 znaków ze spacjami) oraz jasno opisywać przedmiot projektu; - Skrót tytułu projektu – może być wpisany, powinien składać się z kilku liter lub jednego lub kilku słów oraz być łatwy do zapamiętania.

12 I. Informacja podstawowa

13

14

15 -Wszystkie wymagane informacje o Partnerze Wiodącym powinny być uzupełnione; -W przypadku polskich partnerów w obu polach Enterprise code i VAT payer no powinien być wpisany numer NIP; -Wszystkie wymagane informacje o partnerach powinny być uzupełnione; -Wymagania specjalne w odniesieniu do partnerów z obszaru nieobjętego Programem; -Należy zaznaczyć tylko jeden z Priorytetów oraz wskazać podpriorytet; -Planowana data rozpoczęcia projektu powinna być wpisana.

16 I. Informacja podstawowa Działania mogą się rozpocząc i wydatki mogą być ponoszone od dnia podjęcia decyzji przez WKMS o zatwierdzeniu projektu do dofinansowania. Dla obecnego naboru posiedzenie WKMS, podczas którego podjęta zostanie decyzja o dofinansowaniu planowane jest w październiku. Należy określić planowaną długość realizacji projektu w miesiącach. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące, w przypadku projektów infrastrukturalnych 36 miesięcy.

17 II. Szczegółowy opis projektu II.2 Uzasadnienie projektu II.3 Cele projektu II.4 Działania projektu II.5 Wpływ transgraniczny projektu

18 II. Szczegółowy opis projektu

19

20

21

22 II. Szczegółowy opis projektu - uwagi - jedynie informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie będą uwzględnione podczas oceny projektu; - efekt transgraniczny powinien być elementem każdego z projektów, dlatego realizacja projektu powinna opierać się na współpracy w co najmniej dwóch obszarach (wspólne przygotowanie, wspólne wdrażanie, wspólny personal, wspólne finansowanie); - lista wskaźników w części generowana jest automatycznie w zależności od wybranego sub-priorytetu. Przynajmniej jeden z podanych wskaźników musi zostać wybrany, inne wskaźniki produktu i rezultatu mogą zostać dodane.

23 III. Koszty projektu

24 IV. Plan działania Pierwszy miesiąc w planie działania jest miesiącem, w którym rozpoczyna się realizacja projektu (nie jest to miesiąc kalendarzowy). W przypadku, gdy instnieje taka konieczność można dodać dodatkowe rzędy.

25 V. Harmonogram finansowania - Całkowita kwota wydatków w danym roku; - Niedotrzymanie harmonogramu finansowania może spowodować obniżeniem dofinansowania ; - x odnosi się do roku w którym planuje się rozpoczęcie działań w projekcie.

26 VI. Szczegółowy budżet projektu Należy wypełnić jedynie zaznaczone pola, sumy obliczane są automatycznie.

27 VI. Szczegółowy budżet projektu - Budżet projektu (tylko koszty kwalifikowalne) powinien być podzielony pomiędzy linie budżetowe. - Wydatki, każdego z partnerów powinny być wyszczególnione w poszczególnych liniach budżetowych. - Wydatki projektu, które są pośrednio związane z działaniami i celami projektu mogą być ujęte w linii budżetowej – koszty pośrednie. Koszty pośrednie nie mogą się powtórzyć w żadnej innej kategorii budżetowej. - Budżet powinien być odpowiednio skalkulowany w odniesieniu do okresu realizacji projektu i wszystkich niezbędnych działań w projekcie.

28 VII. Określenie przychodu generowanego przez projekt

29 Prognoza kosztów i dochodów generowanych przez projekt powinna odnosić się do okresu ekonomicznej żywotnosci inwestycji, który powinien być jednocześnie wystarczająco długi dla zapewnienia długoterminowego oddziaływania inwestycji. Okres ten różni się w zależności od charakteru inwestycji. Okres referencyjny według sektora – w oparciu o standardy międzynarodowe i rekomendacje Komisji Europejskiej: Energetyka: 15-25Drogi: 25 Ochrona środowiska: 25Przemysł: 10 Kolej: 25Inne: 15 Porty i lotniska: 25

30 VII. Określenie przychodu generowanego przez projekt VII.1. Główne założenia przyjęte do obliczenia kosztów operacyjnych projektu; VII.2 Główne założenia przyjęte do obliczenia przychodu operacyjnego projektu.

31 VIII. Deklaracja Partnera Wiodącego

32 IX. Deklaracja partnera

33 Annex 1 – Partnerzy projektu

34 Deklaracja VAT

35 Pomoc publiczna

36 Lista sprawdzająca Powinna być wypełniona przed złożeniem wniosku

37 Załączniki - Ilość załączników uzależniona jest od typu projektu oraz wymagań narodowych. - Należy zaznaczyć odpowiednie komórki (tak, nie, nie dotyczy) - Numeracja załączników powinna być zgodna z listą załączników. - W przypadku aneksów partnerów, po odpowiednim numerze załącznika należy wstawić literę (np. 3.a, 3.b).

38 Procedura oceny wniosków Ocena wniosku przeprowadzana jest przez Wspólny Sekretariat Techniczny. W przypadku gdy do oceny projektu potrzebna jest wiedza specjalistyczna, w proces oceny zaangażowani mogą być eksperci zewnętrzni. Proces oceny podzielony jest na dwie części i obejmuje: 1. Ocenę formalną – zgodność administracyjna i kwalifikowalność projektu i partnerów. 2. Ocenę jakościową.

39 Zgodność administracyjna -Wniosek został dostarczony w odpowiednim czasie w 1 oryginale, 2 kopiach oraz wersji elektronicznej. -Wszystkie pola formularza aplikacyjnego są wypełnine po angielsku; ponadto Plan działania oraz streszczenie projektu zostały dostarczone również w językach narodowych. -Tabela z budżetem projektu została poprawnie wypełniona. -Do formularza aplikacyjnego zostały dołączone wszystkie niezbędne załączniki.

40 Kwalifikowalność partnerów i projektu -Wszyscy partnerzy są kwalifikowalni w ramach Programu; -Projekt będzie realizowany na odpowiednim obszarze; -Przyjęto odpowiedni okres realizacji projektu; -Projekt wpisuje się w działanie jednego z priorytetów, -Projekt nie był i nie będzie finansowany w ramach innych środków unijnych; -Dofinansowanie z EFRR zostało odpowiednio obliczone i nie przekracza ustalonego limitu. Po przeprowadzeniu oceny formalnej JTS może zwrócić się z pisemną prośbą o uzupełnienie wniosku lub poprawienie błędów.

41 Ocena jakościowa Ocena jakościowa (max 100): 1.Wykonalność projektu (max 35) 2.Oddziaływanie projektu (max 60) 3.Trwałość projektu (max 5)

42 Ocena jakościowa 1.1 Jakość i logika projektu – max 15 1.2 Administracyjna zdolność do realizacji projektu – max 10 1.3 Budżet projektu – max 10 2.1 Efekt transgraniczny projektu – max 40 2.2 Oddziaływanie regionalne – max 10 2.3 Zgodność z politykami horyzontalnymi (np. równe szanse, wpływ na środowisko naturalne, społeczeństwo informacyjne) – max 10 3.1 Trwałość insytucjonalna oraz finansowa – max 5

43 Lista rankingowa oraz decyzja o dofinansowaniu -Na podstawie uzyskanych wyników oceny przygotowywana jest lista rankingowa. -Projekt, który uzyskał mniej niż 60 punktów (na 100 możliwych) i mniej niż 18 za oddziaływanie transgraniczne nie będzie rekomendowany do dofinansowania. -Ostateczna decyzja o dofinansowaniu podejmowana jest przez Wspólny Komitet Monitorująco Sterujący.

44 Lista rankingowa oraz decyzja o dofinansowaniu -Do przyszłego Partnera Wiodącego przesyłany jest list z informacją o podjętej decyzji o dofinansowaniu. -Instytucja Zarządzająca podpisuje z Partnerem Wiodącym Umowę o dofinansowanie projektu (ang. Subsidy Contract). W przypadku projektów zatwierdzonych warunkowo, umowa jest podpisywana tylko i wyłącznie, gdy warunki otrzymania grantu zostaną spełnione.

45 Wspólny Sekretariat Techniczny Šv.Ignoto str. 5, LT-01120, Vilnius, Lithuania tel.: +370 5 261 0497; fax.: +370 5 261 0498. E-mail: info@lietuva-polska.eu; www.lietuva-polska.eu


Pobierz ppt "PROCEDURA APLIKACYJNA ORAZ KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW May 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google