Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocenianie i klasyfikowanie uczniów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocenianie i klasyfikowanie uczniów"— Zapis prezentacji:

1 Ocenianie i klasyfikowanie uczniów
Egzamin poprawkowy i klasyfikacyjny. Opracowanie: Ewa Jakubowska

2 Program spotkania. Prawne aspekty oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Egzamin klasyfikacyjny – podstawy prawne organizowania i przebiegu. Egzamin poprawkowy - podstawy prawne organizowania i przebiegu. Statut szkoły jako akt prawny regulujący zasady oceniania uczniów.

3 Prawo w oświacie. Akty prawne podpisane. Projekty aktów prawnych.
„Prawo internetowe, powielaczowe i szkoleniowe"

4 Podstawy prawne oceniania
Ustawa o systemie oświaty. Rozporządzenie o organizowaniu nauki religii… Rozporządzenie w sprawie ramowych statutów… Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej… Rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu nauczania… Rozporządzenie w sprawie warunków oceniania…

5 Art. 22.ust.2 … Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa w drodze rozporządzenia:
4) warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, z uwzględnieniem: a) prawa ucznia do jawnej i umotywowanej oceny oraz informacji o wymaganiach edukacyjnych, b) tworzenia wewnątrzszkolnych systemów oceniania, c) dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, d) przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce, … 5) sposób prowadzenia przez szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej … stanowiące podstawę wydawania uczniom świadectw i dyplomów;

6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155 ze zmianami)‏ 6

7

8 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61 poz z późn. zmianami)‏ Statut szkoły… określa w szczególności ; szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, sposób uzasadniania przez nauczycieli ustalonych ocen na wniosek uczniów lub ich rodziców (prawnych opiekunów), skalę bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych oraz śródrocznych ocen zachowania, terminy klasyfikacji śródrocznej,

9 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)‏ Wskazuje, jakie umiejętności i jaki zasób treści powinien podlegać ocenianiu ucznia w poszczególnych dziedzinach edukacji, na danym etapie i poziomie nauczania.

10 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji .(Dz. U. Nr 23, poz. 225 z późn. zmianami)‏ Wskazuje: sposób dokumentowania przebiegu nauczania, rodzaje dokumentów i zasady ich prowadzenia, osoby upoważnione do ich wypełniania dokumentacji, sposób poprawiania błędów i nanoszenia poprawek.

11 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. ( Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zmianami) Ministerstwo Edukacji Narodowej

12 Rozporządzenie dotyczące oceniania a akty prawa wewnątrzszkolnego.
Ocenianie wewnątrzszkolne. Egzamin poprawkowy. Egzamin klasyfikacyjny. Zastrzeżenia do oceny.

13 § 3 Rozporządzenia… w sprawie oceniania…
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej

14 § 3 Rozporządzenia… w sprawie oceniania…
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, ustalanie kryteriów oceniania zachowania, ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole, przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

15 § 3 Rozporządzenia… w sprawie oceniania
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 13 ust. 2 i § 15 ust. 3; ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce,

16 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych
Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania. Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

17 Obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Uzupełniające zajęcia edukacyjne.
Dodatkowe zajęcia edukacyjne.

18 Ocenianie zachowania Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania. Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi oceny nagannej. § 21 a Rozporządzenia …w sprawie… oceniania… Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu.

19 Egzamin poprawkowy - § 21 Rozporządzenia … w sprawie … oceniania …
Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. Egzamin ma formę pisemną i ustną z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

20 Egzamin poprawkowy - § 21 Rozporządzenia … w sprawie … oceniania …
Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły. Odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich lub najpóźniej do końca września jeśli uczeń nie mógł przystąpić w wyznaczonym terminie z przyczyn usprawiedliwionych.

21 Organizacja egzaminu poprawkowego.
Wymagania egzaminacyjne. Komisja egzaminacyjna. Protokół egzaminu poprawkowego.

22 Promocja warunkowa. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego, promować go do klasy programowo wyższej, jeśli nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Warunkiem niezbędnym jest to, aby te zajęcia edukacyjne były, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

23 Egzamin klasyfikacyjny - § 17 rozporządzenia
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. .

24 Egzamin klasyfikacyjny - § 17 rozporządzenia
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki; 2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

25 Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą nie zdaje egzaminu klasyfikacyjnego z:
techniki zajęć technicznych plastyki muzyki zajęć artystycznych wychowanie fizyczne dodatkowych zajęć edukacyjnych

26 Egzamin klasyfikacyjny
Forma egzaminu – pisemna i ustna. Termin egzaminu. Komisja egzaminacyjna / nauczyciele przeprowadzający egzamin. Liczba egzaminów zdawanych w ciągu jednego dnia. Protokół egzaminacyjny. Dodatkowy termin egzaminu.

27 Zastrzeżenia do oceny § Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych.

28 W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

29 Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) Odwołanie może dotyczyć także wyniku egzaminu poprawkowego – wynik prac komisji jest ostateczny. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

30 Protokół z ustaleń dotyczących zasad ustalania ocen od których wniesiono odwołanie.
Komisja egzaminacyjna. Przebieg sprawdzianu. Ustalona ocena. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. ( jeżeli uczeń spełnia warunki do zdawania tego egzaminu). Protokół 1 Protokół 2

31 Kontakt: ejakubowska@womkat.edu.pl
Dziękuję za uwagę. Kontakt:


Pobierz ppt "Ocenianie i klasyfikowanie uczniów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google